ReadyPlanet.com


ราชสกุลงศ์สกุลวงศ์สกุลเชื้อเจ้า(เครือญาติทั้งหมด)ที่มาจากกรุงศรีอยุธยา พ.ศ ๒๓๖๕ -๒๕๒๗


 

 
ราชสกุล แล สกุลวงศ์ที่เป็นเครือญาติเชื้อเจ้าที่มาจากกรุงศรีอยุธยาครับ มีทั้งหมดที่บันทึกไว้ 235 สกุล
ทราบที่มาที่ไปของเครือญาติเชื้อเจ้า ที่มาจากกรุงศรีอยุธยาครับ   ทั้งที่เป็นราชสกุลและวงศ์สกุลที่เกี่ยวดองเป็นเครือญาติกันทั้งหมด    และมีการจัดทำการบันทึกไว้ครับ   เป็นหนังสือที่               คุณ ธวัชชัย สาตรพันธ์          เป็นผู้รบรวมไว้ครับ    (เฉพาะ พ.ศ. ๒๓๖๕ - ๒๕๒๗)     รวบรวมได้   ๒๓๕
 
“หนังสือคุณธรรมคืออาวุธ”
สกุล   สาตรพันธ์    -    สกุล   ดิษยบุตร์
แลวงศ์สกุลที่เกี่ยวข้องโดยสังเขป
(เฉพาะ พ.ศ. ๒๓๖๕ - ๒๕๒๗)
 
       ราชสกุลและสกุลวงศ์ทั้งนี้   เป็นเครือญาติและหรือที่เกี่ยวกันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
 มากบ้าง น้อยบ้าง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวข้าพเจ้าและสายสกุลที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลา            กว่า200 ปี นับเนื่องแต่กาลกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี บันทึกไว้เพียงเท่าที่มีหลักฐานสืบสวนได้ส่วนที่กระจัดกระจายแยกย้ายกันไป หรือที่สูงแลไกลเกินไป หรือที่สาบสูญอีกมากนัก จึงทำบันทึกไว้เพียงสังเขป เพื่อให้ทายาทฤาผู้รู้จัก ซึ่งอาจจะเป็นญาติกันโดยไม่รู้มาก่อน หรือลางทีเพื่อว่าวันข้างหน้าจักได้รู้ว่าเป็นพวกกัน เกี่ยวดองกัน บางสายสกุลก็ได้สู้รบข้าศึกมาด้วยกันแต่อดีต ได้อพยพมาจากกรุงเก่ามายังกรุงธนบุรี ส่วนท่านใดใคร่อยากรู้รายละเอียดว่าเกี่ยวดองกันสายไหน   อย่างไร ขอให้สอบถามกันเอาเอง แต่ให้ทราบไว้ว่าราชสกุลและวงศ์สกุลทั้งหมดนี้ เป็นเครือญาติกันจริงๆ และมีการบันทึกหลักฐานไว้จริง
ถ้าขาดหรือเกินสิ่งใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 
             ราชสกุลแลสกุลที่มีบางส่วนเกี่ยวข้องกัน
1. กุญชร ณ อยุธยา
2. ไกรสรสิทธิ
3. กลิ่นโกมุท
4. เก็บไว้
5. เกษมใส
6. กุลศรี
7. เกิดเงิน
8. เขียวสุทธิ
9. ขันฑริก
10.เครือเพชร์
11. คมกฤส
12. คชหิรัญ
13. คชเสนี
14. คอลเทล
15. งามถิ่น
16. จตุรานนท์
17. จารุรัตน์
18. จึงเจริญ
19. เจียรประดิษฐ์
20. จงเจริญ
21. จันทร์สมบูรณ์
22. จุ่นพิจารณ์
23. จันทนสมิต
24. แจ้งความดี
25. ใจสงเคราะห์
26. จันทร์เรืองเพ็ญ
27. เจริญไชย
28. จันทรวงศ์
29. จำปาขาว
30. จันทิมานนท์
31. จงใจหาญ
32. จุละเดชะ
33. จันทร์พิทักษ์
34. จารุสิงห์
35. เฉลิมทรัพย์
36. ชุมสาย ณ อยุธยา
37. ชูโต
38. ชุมากร
39. ชลายนเดชะ
40. ชุณหวัต
41. ไชยสุต
42. ชัยวัฒน์
43. ชโนดม
44. ชูช่วย
45. เชาวนภูติ
46. ชำนานปืน
47. ไชยาคำ
48. ดิษยบุตร์
49. ดุษฎี
50. ดารารัตน์
51. ดารายน
52. ดีวาจิน
53. เดเนียล
54.ไตรกิติยานุกูล
55. ไต่เมฆ
56. เต็มสงสัย
57. แตงทอง
58. ตัณโชติ
69. ตัณฑนุช
60. ตันติเวชกุล
61. ตุลยาทร
62. ติวานนท์
63. ตรองโตนิล
64. ตรีนิกร
65. เตชะมณี
66. เตชะศรีอุดม
67. เถื่อนหรุ่น
68. เถกิงพล
69. ถมยาวิทย์
70. ทองใหญ่ ณ อยุธยา
71. ทองเนียม
72. ทองรอด
73. ทวาทสิน
74. ทาค่อ
75. ทัศจันทร์
76. ทวีสุข
77. เทพธี
78. ทัพพะวงศ์
79. ทรัพย์แสงส่ง
80. เทวะประทีป
81. ธนาบูรณ์
82. นาคชำนาน
83. นาคะตะ
84. นิ่มพินิจ
85. นิยม
86. นิลวงศ์
87. บุนนาค
88. บุณยามระ
89. บุนอินทร์
90. บุญประเสริฐ
91. บุญโรจน์
92. บำรุงผล
93. บรรหารทัณฑกิจ
94. บัณฑิตานนท์
95. บราวน์
96. บิชอบ
97. ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา
98. ปวนะฤทธิ์
99. ปรัชญานนท์
100. เปรมชื่น
101. เปมะโยธิน
102. เปรมัษเฐียร
103. ปานะนนท์
104. ปานถาวร
105. เปลี่ยนราศรี
106. ปัทมจินดา
107. ปิ่นสุวรรณ
108. ประภาพันธ์
119. ผลกล้วย
110. พัวเวส
111. พาเจริญ
112. พาณิชสุโข
113. พลาพิบูลย์
114. พิพัฒน์
115. พูนเจริญ
116. พุ่มสวัสดิ์
117. พื้นชมภู
118. แพงอินทร์
119. โพธิตาปนะ
120. โพธิวิหก
121. พรรณโรจน์
122. แพ่งสภา
123. พงษ์กัณหา
124. พรโสภณ
125. พรหมจรรย์
126. เฟื่องฟู
127. เฟื่องดอกไม้
128. เฟิ้ทธ์
129. ภูติจินดานนท์
130. ภูมิถาวร
131. เมษะมาน
132. เมธา
133. ม่วงกล่ำ
134. มนุอมร
135. ม่วงวิโรจน์
136. มีบุตร
137. มีเมศกุล
138. ยศธร
139. ยิ้มน้อย
140. แย้มเยื้อน
141. ยุกตานนท์
142.โรจนวิภาต
143. โรจน์ชลาสิทธิ์
144. รัตนภัคดี
145. รอดแสงสินธุ์
146. ฤทธิกาญจน์
147. ลีละชาติ
148. ลางคุลเสน
149. เลิศมงคล
150. เลี้ยงรื่นรมย์
151. เล็กน้อย
152. ลิ้มทองกุล
153. เลขนาวิน
154. ลุมพิกานนท์
155. โล่สุวรรณ
156. เลวิส
157. วาสภูติ
158. วินิจฉัยกุล
159. วัฒนายน
160. วัฒนสุวกุล
161. วัจนรัตน์
162. วงศ์ละม้าย
163. วงศ์ไทย
164. วงศ์สันต์
165. วงศ์ประเทือง
166. วรรณศิริ
167. วัฌโน
168. วณิชกิจ
169. ไวยนพ
170. เศรษฐบุตร
171. เศวตเศรณี
172. ศรียานนท์
173. ศรีมาศ
174. ศรีเสาวชาติ
175. ศรีวัฒนะ
176. ศรีสาทร
177. ศรีวรรธนะ
178. ศรทัต
179. ศุนวัต
180. ศุขหัส
181. ศิริสัมพันธ์
182. ศุภสิทธิ์
183. ศิริสุทธิ
184. ศิริสุวรรณ
185. ศิริวรรณ
186. สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
187. สวัสดิกุล ณ อยุธยา
188. แสงชูโต
189. สุวรรณ
190. สาตรพันธ์
191. สารสุรรณ
192. เสถบุตร
193. สุดลาภา
194. สุนทรสิงห์
195. สุวรรณาคร
196. สุวรรณี
197. สุวรรณวิเศษ
198. สุภัทรพันธ์
199. สุขสวัสดิ์
200. สุจปลื้ม
201. สุจริต
202. สู้ทุกทิศ
203. สถานุวัตร
204. สิริสิงห์
205. แสงนาค
206. สมรภูมิพิชิต
207. สติติรัตน์
208. สีหอุไร
209. สืบพงศ์พันธ์
210. เสงี่ยมพงษ์
211. สาครบุตร์
212. สังข์ฉาย
213. สิงห์คำ
214. สิทธิสรวง
215. แสนทรงสุรศักดิ์
216. สโตล
217. หอรัตนไชย
218. หวังดี
219. หุราพันธ์
220. แหลมวิไล
221. อาจวงษ์
222. อาจแย้มสรวล
223. อาคะมานนท์
224. อรุณพันธ์
225. อร่ามศรี
226. อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
227. อารมณ์สว่าง
228. อังศุมาลีกุล
229. อำนาจสรการ
230. อำมาตยานนท์
231. อินทรพิทักษ์
232. ฮวดเจริญ
233. โฮลบรู๊ค
234. ฮาร์นเสน
235. ฮอร์น
ฯลฯ
 
 ธวัชชัย สาตรพันธ์  ผู้รวบรวม
๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗


ผู้ตั้งกระทู้ ราชสกุลวงศ์สกุลเครือญาติในกรุงศรีอยุธยา :: วันที่ลงประกาศ 2010-05-06 14:22:46


[1] 2 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (2062391)

พึ่งรู้ว่ามี "ลิ้มทองกุล" ด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น limp วันที่ตอบ 2010-05-09 00:53:52


ความคิดเห็นที่ 2 (2062602)

ขอบคุณผู้รวบรวมข้อมูลมานำเสนอเป็นความรู้ดีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกนักกลอน วันที่ตอบ 2010-05-09 22:54:17


ความคิดเห็นที่ 3 (2064453)

นามสกุลดิษยบุตร์แรกเริ่มเดิมทีที่มีการแจ้งไว้มีการัน...

แต่ปัจจุบันนี้อ่านว่า   ดิษยบุตร   ไม่มีการันก็เป็นสกุลเดียวกันครับ

 

๐๓๙๒     ดิษยบุตร     Tishyaputra   พระยาจ่าแสนย์บดีศรีบริบาล (ศุข) เจ้ากรมภลำภัง กระทรวงมหาดไทย* พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ์ (ดิษ) เป็นบิดา

ผู้แสดงความคิดเห็น ดิษยบุตร วันที่ตอบ 2010-05-14 16:59:38


ความคิดเห็นที่ 4 (2066042)

 

โดยส่วนตัวแล้วผมเคยอ่านหนังสือฉบับนี้แล้วครับ เป็นหนังสือที่มีการจัดทำขึ้นมานานเก่าแก่มากๆหนังสืออายุประมาณ 100 กว่าปีที่ แล้วผมก็รู้จักกับคุณธวัชชัย สาตรพันธ์ แล้วก็สกุล ดิษยบุตร ดีครับท่านเป็นผู้นำเรียบเรียงจัดทำใหม่ รู้สึกว่าเป็นข้อมูลการจดบันทึกไว้เมื่อปี พ.ศ. 2365 2527 แต่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก   แต่จะมีเก็บไว้แต่ในแต่ละสกุลของตนเอง อย่างในสกุลของผมก็เป็นสกุลๆหนึ่งในที่นี้ และผมก็มีหนังสือเล่มนี้เก็บไว้ด้วยครับ และผมก็ภาคภูมิใจที่ว่าสกุลของก็เป็นสกุลหนึ่งที่มีที่มา และขอยืนยันครับว่าจริง และก็เป็นญาติๆกันเข้ามาจากกรุงศรีอยุธยา เข้ามาอยู่ในกรุงธนบุรี ถึงในปัจจุบันครับ   ในบางสกุลนั้นก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระองค์เจ้าวังหน้า วังหลัง ในช่วงรัชกาลที่1 2 3 -4 และได้ประทานสกุลให้ใช้เป็นบวรราชสกุล บางสกุลก็ได้พระราชทานสกุลในชั้นพระยา ขุน หลวง   ส่วนในบางสกุลก็แตกสกุลกันออกมา แต่สกุลทั้งหมดในที่นี้คือเครือญาติที่เกี่ยวดองกันซึ่งมาจากราชวงศ์ในกรุงศรีอยุธยาครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ญาติๆกันครับ วันที่ตอบ 2010-05-19 16:34:26


ความคิดเห็นที่ 5 (2067015)

นามสกุลที่  87 (บุนนาค)กับนามสกุลที่ 193 (สุดลาภา)  นับว่าเป็นสกุลที่เกี่ยวดองกันทางเครือญาติในกรุงศรีอยุธยา และได้สมรสกันอีกชั้นหนึ่งในปัจจุบัน

คุณ กาจบดินทร์  สุดลาภา(บุตรชายคนที่ 3) ของนายเชาวน์วัศ สุดลาภา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ) สมรสกับ  คุณ วิภาดา  บุนนาค บุตรสาวของ พลตำรวจโท สวัสดี บุนนาค(บิดา)  (ปู่ชื่อ) รองอำมาตย์โท ภุชงค์ บุนนาค  (ทวดชื่อ  พระยาวิชยาธิบดี (แบน  บุนนาค)  สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่๕ สายพระยาอรรคราชนารถภักดี (หวาด  บุนนาค)

ผู้แสดงความคิดเห็น เครือคนกรุงศรี วันที่ตอบ 2010-05-22 16:12:58


ความคิดเห็นที่ 6 (2089356)

สายตระกูลพระเจ้าตากสิน(บางสายสกุลก็เกี่ยวดองในสายตระกูลในอยุธยา)
 
ในหนังสือ "พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี" ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ตอนท้าย มีรายนามพระราชวงศานุวงศ์กรุงธนบุรี คัดจาก "ลำดับสกุลเก่า บางสกุล ภาคที่ ๔ สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรี (ฉะบับร่าง) ซึ่งจัดทำโดย นายเถา ศรีชลาชัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยได้มีการตรวจทานกับหนังสือ "สายสัมพันธ์ราชสกุลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยผู้สืบสกุลจาตุรงคกุล จัดพิมพ์ในวาระครบรอบ ๖๐ ปี ที่ได้รับพระราชทานนามสกุล เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๔๕๗ ดังนี้ครับ

................................

บันทึก

๑. จำนวนสมาชิกเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรี ตั้งแต่ชั้น ๑ ถึงชั้น ๘ ตามรายนามเท่าที่ปรากฏในนี้รวม ๑๑๙๕ แยกเป็นชาย ๖๓๖ หญิง ๕๕๙

๒. สกุลสายตรง คือ
(๑) "สินสุข" วงศ์สมเด็จพระยามหาอุปราช
(๒) "อินทรโยธิน" วงศ์สมเด็จพระมหาอุปราช
(๓) "พงษ์สิน" วงศ์สมเด็จเจ้าฟ้าชายทัศพงศ์
(๔) "ศิลานนท์" วงศ์สมเด็จเจ้าฟ้าชายศิลา
(๕) "รุ่งไพโรจน์" วงศ์สมเด็จเจ้าฟ้าชายนเรนทรราชกุมาร
(๖) "โกมารกุล ณ นคร" วงศ์เจ้าพระยานครน้อย
(๗) "ณ นคร" วงศ์เจ้าพระยานครน้อย
(๘) "จาตุรงคกุล" วงศ์เจ้าพระยานครน้อย

๓. ผู้อยู่ในสกุลสายตรง ที่มีศักดิ์สูง คือ
(๑) สมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน ๑
(๒) สมเด็จพระมหาอุปราช ๑
(๓) สมเด็จเจ้าฟ้า ๑๑
(๔) พระองค์เจ้า ๑๖
(๕) หม่อมเจ้า ๑๗
(๖) เจ้าพระยา ๘
(๗) พระยา ๒๓
(๘) คุณท้าว ๒
(๙) เจ้าจอม ๓๗
(๑๐) หม่อมห้าม ๑๖
(๑๑) คุณหญิง ๑๑

๔. สกุลที่เกี่ยวพันทางสายหญิง คือ
(๑) อิศรเสนา ณ อยุธยา
(๒) อิศรางกูร ณ อยุธยา
(๓) ปาลกวงศ์ ณ อยูยา
(๔) เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
(๕) กุญชร ณ อยุธยา
(๖) ชุมสาย ณ อยุธยา
(๗) ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
(๘) สุริยกุล ณ อยุธยา
(๙) นพวงศ์ ณ อยุธยา
(๑๐) สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
(๑๑) ศรีธวัช ณ อยุธยา
(๑๒) วัฒนวงศ์ ณ อยุธยา
(๑๓) รัตนโกศ
(๑๔) แสงชูโต
(๑๕) รัตนภาณุ
(๑๖) ภาณุมาศ ณ อยุธยา
(๑๗) ธรรมสโรช
(๑๘) วิภาตะศิลปิน
(๑๙) ศรีเพ็ญ
(๒๐) ศรียาภัย
(๒๑) เทพหัสดิน ณ อยุธยา
(๒๒) บุนนาค
(๒๓) บุรานนท์
(๒๔) สุวงศ์
(๒๕) ลักษณสุต
(๒๖) สุขกสิกร
(๒๗) บุรณศิริ
(๒๘) แดงสว่าง
(๒๙) กมลาส ณ อยุธยา
(๓๐) แสงต่าย
(๓๑) มิตรกูล
(๓๒) จุลดิลก
(๓๓) สายะศิลปี

๕. ผู้อยู่ในสกุลอันสืบทางสายหญิง ที่มีศักดิ์สูง คือ
(๑) พระองค์เจ้า ๑๕
(๒) หม่อมเจ้า ๒๓
(๓) พระยา ๓
(๔) เจ้าจอม ๓
(๕) หม่อมห้าม ๒

ควรมิควรสุดแล้วแต่จะโปรด

นายเถา ศรีชลาชัย

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สายสกุลในพระเจ้าตากสินและเกี่ยวดองในสกุลอยุธยา วันที่ตอบ 2010-07-26 13:19:36


ความคิดเห็นที่ 7 (2096518)

นามสกุลแตงทอง เกี่ยวดองกับเขาอย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น คนสุพรรณ วันที่ตอบ 2010-08-17 12:30:37


ความคิดเห็นที่ 8 (2107570)

lace front wig hair extensions recommended to use a wigs foundation helps women by short wigs european hair wigs.

ผู้แสดงความคิดเห็น sophia (shelly-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 11:05:24


ความคิดเห็นที่ 9 (2154036)

เราก็เป็นคนนึงที่นามสกุล ดิษยบบุตร แต่เราไม่รู้จักญาติเราเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น จอย (joy-ohm-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-16 15:33:00


ความคิดเห็นที่ 10 (2157582)

อยากทราบความเป็นมา ของ สกุล สวัสดิกุล ณ อยุธยา ครับ แล้วสกุล สวัสดิกุล  กับ สกุล สวัสดิกุล ณ อยุธยา เป็นสกุลเดียวกันหรือป้าวครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สวัสดิกุล (alone_makmay-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-01 23:56:35


ความคิดเห็นที่ 11 (2164194)

ผมอยากทราบที่ของสกุลนิลวงษ์

ผู้แสดงความคิดเห็น นายชรินทร์ นิลวงษ์ (Spinger99-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-25 19:52:47


ความคิดเห็นที่ 12 (2164197)

อยากทราบที่มาของสกุลนิลวงศ์

ผู้แสดงความคิดเห็น นายชรินทร์ นิลวงษ์ (spinger99-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-25 19:55:40


ความคิดเห็นที่ 13 (2188493)

อยากทราบที่มาของนามสกุลลำดับที่ 88. บุณยามระ

ผู้แสดงความคิดเห็น Devila วันที่ตอบ 2011-06-21 03:53:13


ความคิดเห็นที่ 14 (2245341)

 เรา พิสุทธิ ชุมสาย ณ อยุธยา ไม่รู้จักญาติเลยซักคน

ผู้แสดงความคิดเห็น พิสุทธิ วันที่ตอบ 2012-01-15 11:50:13


ความคิดเห็นที่ 15 (2246414)

สาตรพันธ์ เป็นความภาคภูมิใจค่ะ ถึงแต่งานแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช่ นามสกุลเดิม ที่ พ่อ ให้มาตั้งแต่เกิด

ผู้แสดงความคิดเห็น นามสกุลที่เราภูมิใจ (kanaechi-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-19 15:03:17


ความคิดเห็นที่ 16 (2319193)

สวัสดีพี่น้องผู้รักในการค้นหาสายสกุล ขณะนี้มีโปรแกรมออนไลน์เปิดให้ใช้ฟรี ในการทำบันทึกและค้นหาสายสกุลดูราายละเอียดที่

https://docs.google.com/open?id=0B_IUCZ5cNlPxYXNyNDVMVV9TbTQ

ผู้แสดงความคิดเห็น อนุพงคื ไชยงค์ (amupongchaiwong-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-04 22:28:33


ความคิดเห็นที่ 17 (2324880)

ผมเป็นคนหนึ่งในตระกูล แสงต่าย อยากทราบความเป็นมาบ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น คเชนท์ แสงต่าย (kachen 1926-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-04 11:10:17


ความคิดเห็นที่ 18 (2326348)

ผมปิ่นสุวรรณครับ อยากหาข้อมูลเพิ่มเติม จะหาได้จากหนังสืออะไรครับแนะนำด้วยครับบ

ผู้แสดงความคิดเห็น MIKE วันที่ตอบ 2013-01-10 19:29:05


ความคิดเห็นที่ 19 (2329966)

 คุณยายหนู นามสกุล   ...ศรีเสาวชาติ

ส่วนมากอยู่ กทม. ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กนกกานต์ (d3kr3wiiz-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-26 15:10:59


ความคิดเห็นที่ 20 (2342071)

 ต้องการทราบที่มาของนามสกุลเปรมัษเฐียร  และคำแปล

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสุรพล เปรมัษเฐียร วันที่ตอบ 2013-03-14 20:19:58


ความคิดเห็นที่ 21 (2346003)

 อยากทราบที่มาของสกุลเปรมัษเฐียร

ผู้แสดงความคิดเห็น พงศธร วันที่ตอบ 2013-03-31 23:22:59


ความคิดเห็นที่ 22 (2393061)

ทวดผมชื่อ เอม กุลศรี 

ผู้แสดงความคิดเห็น องอาจ กุลศรี วันที่ตอบ 2013-07-28 22:59:09


ความคิดเห็นที่ 23 (2393062)

 ทวดผมชื่อ นาย เอม  กุลศรี

ผู้แสดงความคิดเห็น องอาจ กุลศรี วันที่ตอบ 2013-07-28 23:04:13


ความคิดเห็นที่ 24 (2401351)

ดิฉันก็อยู่ใน นามสกุลอรุณพันธ์ค่ะ ดีใจมากที่รู้ อยากติดต่อกับทุกๆคนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดาว วันที่ตอบ 2013-08-16 14:02:09


ความคิดเห็นที่ 25 (2401724)

  พร้อมนี้้ขอใครแจ้งชี้แจงญาติพี่น้องสกุลนิลวงศ์ นิลวงษ์ นิลวงค์ ของเราทุกคน จากการศึกษาติดตามข้อมูลมีการเชื่อมโยงเกี่ยวดองผูกพันธิ์กันมาตลอดนับแต่สมัยโบราณตั้งแต่อยุธยา และนามสกุลนิลวงศ์ จะบันทึกที่ถูกตามต้นสกุลคือ นิลวงศ์ แล้วเริ่มผิดเพี้ยนเป็น นิลวงษ์ และแตกแขนงออกเป็น นิลวงค์ จากการบันทึกข้อมูลเมื่อสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชโองการให้ กรมพระยาดำรงค์ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงรวบรวมจัดทำรายชื่อจัดทำสำมะโนครัว และกำหนดที่อยู่ที่พักอาศัยให้มีความชัดเจนในการควบคุมดูแลและความสะดวกทางการไปรษณีย์  และเมื่อเริ่มมีการบันทึกข้อมูลตามแบบเกิดความผิดพลาดจากการบันทึกผิดจากการเขียน ตามความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตัวหัวเมืองต่างๆ โดยการเขียนนั้น มีการบันทึกนามสกุลจากนิลวงศ์ เป็นนิลวงษ์ และนิลวงค์ ตามความเข้าใจของเจ้าหน้าในสมัยั้น จึงเกิดความผิดพลาดขึ้น แต่กระนั้นการแก้ไขในสมัยก่อนนั้นไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลส่งหัวเมืองไปแล้ว และการเดินทางติดต่อสื่อสารในวสมัยนั้นก็ไม่สะดวก บางคนก็ม่มีเงินทอง บางคนไม่ติดใจติดตามแก้ไข จึงเริ่มผิดนับจากนั้นสืบมา แต่ทุกท่านที่มีเชื้อสายสกุลนิลวงศ์ นิลวงษ์ นิลวงค์ ก็มิต้องตกใจแอท้จริงแล้วเราทุกคนก็คือญาติพี่น้องที่มีเชื้อสายจากบรรพบุรุตเดียวกันทั้งสิ้น

ผู้แสดงความคิดเห็น ชรินทร์ นิลวงษ์ (spinger99-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-18 12:20:35


ความคิดเห็นที่ 26 (2401728)

  พร้อมนี้้ขอใคร่แจ้งชี้แจงญาติพี่น้องสกุลนิลวงศ์ นิลวงษ์ นิลวงค์ ของเราทุกคน จากการศึกษาติดตามข้อมูลมีการเชื่อมโยงเกี่ยวดองผูกพันธิ์กันมาตลอดนับแต่สมัยโบราณตั้งแต่อยุธยา และนามสกุลนิลวงศ์ จะบันทึกที่ถูกตามต้นสกุลคือ นิลวงศ์ แล้วเริ่มผิดเพี้ยนเป็น นิลวงษ์ และแตกแขนงออกเป็น นิลวงค์ จากการบันทึกข้อมูลเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชโองการให้ กรมพระยาดำรงค์ราชานุภาพ เสนาบดีมหาดไทย ในขณะนั้น ได้ทรงรวบรวมและจัดทำรายชื่อ  จัดทำสำมะโนครัว และกำหนดที่อยู่ ที่พักอาศัยให้มีความชัดเจนในการควบคุมดูแล และเพื่อความสะดวกทางการไปรษณีย์  และเมื่อเริ่มมีการบันทึกข้อมูลตามแบบของหัวเมืองเกิดความผิดพลาดจากการบันทึกผิดจากการเขียน ตามความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตามหัวเมืองต่างๆ โดยการเขียนนั้น จะมีการบันทึกนามสกุลจากนิลวงศ์ เป็นนิลวงษ์ และนิลวงค์ ตามความเข้าใจของเจ้าหน้าในสมัยั้น จึงเกิดความผิดพลาดขึ้น แต่กระนั้นการแก้ไขในสมัยก่อนนั้นไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลส่งหัวเมืองไปแล้ว และการเดินทางติดต่อสื่อสารในสมัยนั้นก็ไม่มีสะดวก บางคนก็ไม่มีเงินทอง บางคนไม่ติดใจติดตามนำความแก้ไข พวกเราจึงเริ่มถูกบันทึกผิดนับจากนั้นสืบมา แต่ทุกท่านที่มีเชื้อสายสกุลนิลวงศ์ นิลวงษ์ นิลวงค์ ก็มิต้องตกใจแท้จริงแล้วเราทุกคนก็คือญาติพี่น้องที่มีเชื้อสายจากบรรพบุรุตที่มาจากรากเหง้าเดียวกันทั้งสิ้น

ผู้แสดงความคิดเห็น ชรินทร์ นิลวงษ์ (spinger99-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-18 12:40:54


ความคิดเห็นที่ 27 (2410053)

 เอ่อ คือสงสัยคะ ในฝั่งปู่หรือย่าไม่แน่ใจแต่ มีทวดที่ นามสกลุเฟื่องฟู ปัจจุบันปู่นามสกุล เดชวิลัย  ส่วนฝั่ง ยายก็เฟื่องฟูเหมือนกันแต่ปัจจุบันเป็น ทองดีคะ แต่รุ่น ปู่ย่า ตายาย เค้าไม่ได้สังเกตุกันส่วนลูกหลานคนอื่นๆก็ไม่ได้สนใจเพราะชื่อไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเหมือนเรา แต่เราสงสัย  เป็นไปได้ไหมคะคนสมัยก่อนเค้าจะไม่รู้เลยเหรอว่าเป็นญาติกัน อ้าวงั้น ที่บอกมาก็ญาติเยอะมากสิคะ เพราะนามสกุลเฟื่องฟู ปู่ย่า  ยาย มาจากอยุธยานะคะ ก่อนมาอยู่กทมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากได้คำตอบคะใครเป็นกุูรูรบกวนตอบทีนะคะ วันที่ตอบ 2013-09-06 17:49:06


ความคิดเห็นที่ 28 (2429851)

 อยากทราบต้นตระกูล วงศ์สถาน น่ะครับว่าเป็นเชื้อสายราชสกุลหรือเปล่า หาข้อมูลไม่เจอเลย ขอท่านผู้รู้ได้แจ้งขอมูลด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น เฉลิมพงศ์ วงศ์สถาน (kiren_20-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-13 14:42:00


ความคิดเห็นที่ 29 (2429890)

ยินดีที่ได้รู้จักคะดิฉันมาจากสายตระกูลแกล้วทนงค์และเสนาทิพย์ตระกูลดิฉันก็จัดทำหนังสือที่มาของนามสกุลเช่นกันเพื่อให้พี่น้องได้รู้จักและรักใคร่สามัคคี ดิฉันชื่อนางสาวอิสรีย์ เสนาทิพย์คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อิสรีย์ เสนาทิพย์ (aitsari_-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-13 23:50:19


ความคิดเห็นที่ 30 (2439247)

 อยากทราบที่มาของนามสกุล สุเทศ และกลิ่นจันทร์มากครับ ขอบครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ไฟ (UTHAI40_-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-01-03 20:40:27


ความคิดเห็นที่ 31 (3316917)

ผม มาจาก ตระกูล เฟื่องฟู คับ

ผู้แสดงความคิดเห็น jay (onej_naruto191-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-06 23:13:06


ความคิดเห็นที่ 32 (3643899)

 มีนามสกุลผมด้วย  ผมนามสกุล บุนอินทร์....แต่ของผมเขียน  บุญอินทร์  มันเหมือนกันปะคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้วน (ala4633-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-05-23 01:15:47


ความคิดเห็นที่ 33 (3652184)

 ดิฉันชื่อเฟิร์นค่ะ ชื่อจริงชื่อ นาวสางพิสมัย เกิดเงิน ดีใจมากที่ได้รู้ว่ามีเครือญาติอีกมากมายที่ยังไม่รู้ยินดีที่ได้รู้จักทุกนามสกุลค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เฟิร์น วันที่ตอบ 2014-06-08 16:01:15


ความคิดเห็นที่ 34 (3712814)

 เราสกุลธรรมศาสตร์อ่ะ ไม่รุม่าจากไหน พอจะบอกคร่าวๆไก้มั๊ย

ผู้แสดงความคิดเห็น มิน วันที่ตอบ 2014-09-26 13:49:50


ความคิดเห็นที่ 35 (3786580)

 เฟื่องฟู ครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น เจ จารุ (onej_naruto191-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2015-03-20 21:09:02


ความคิดเห็นที่ 36 (3809316)

จันทร์พิทักษ์

ก้อมีด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น มาโนช (ืnoch_ch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-05-09 11:53:33


ความคิดเห็นที่ 37 (3809691)

 เปิดดูเพราะอยากรู้ว่าต้นตระกูลมาจากไหน เพราะรุ่นปู่ไม่เคยเล่าให้ฟังรู้แต่ว่ารุ่นทวดมากับเรือสำเภาไปที่เกาะสมุย และตั้งรกรากที่นั่นแต่ตระกูลนี้มีน้อยมากในเกาะสมุย แต่ในภาคกลางมีตระกูลนี้มาก ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลดาวรรณ เฟื่องฟู วันที่ตอบ 2015-05-10 13:15:09


ความคิดเห็นที่ 38 (3843366)

 ตายแล้วพึ่งรู้ว่ามีนามสกุลเราด้วย อร่ามศรี รู้แต่ว่าทวดกับปู่เป็นคนอยุธยาแต่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยครับงงสิครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คมสืิ คมสิทธิ์ อร่ามศรี (mr-dot-komsitaramsri-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-07-19 03:49:32


ความคิดเห็นที่ 39 (3871629)

 ผมไม่รู้อะไรเลย ทวีสุข นี้เกี่ยวข้องอย่างไร

เพราะปู่ ผมกำพร้าแต่ เด็ก ผมเลยไม่รู้ที่มา ของ สกุล ทวีสุข ของผมเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น ธีระโรจน์ ทวีสุข (kate34320-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-09-16 12:42:34


ความคิดเห็นที่ 40 (3899188)

 สิงห์คำ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น chatree วันที่ตอบ 2015-11-15 07:20:59


ความคิดเห็นที่ 41 (3965635)

 นามสกุลบุนนาคสายเพชรบุรี ได้สมรสกับสกุลพุ่มสวัสดิ์ อีกขั้นหนึ่ง  อยากทราบประวัติโดยละเอียด หาได้ที่ไหนคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พบพรพุ่มสวัสดิ์ วันที่ตอบ 2016-03-19 12:41:04


ความคิดเห็นที่ 42 (3978071)

 ผมนามสกุล สุดลาภา ภาคภูมิใจกับนามสกุลนี้มากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผมนามสกุลสุดลาภา วันที่ตอบ 2016-04-06 21:22:46


ความคิดเห็นที่ 43 (3982438)

ขอโทษนะครับขอถามหน่อยว่านามสกุลเหล่านี้ได้สืบเชื้อสายมาจากเจ้านายองค์ไหนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น deany (deankesaprakorn26-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-12 20:01:26


ความคิดเห็นที่ 44 (3982440)

เพราะว่าถ้าไม่มีหลักฐานมากล่าวลอยๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับ

http://www.reurnthai.com/index.php?topic=3319.0  ในนี้เขา

ถกเถียงถึงความมั่วของหนังสือเล่มนี้ครับ เช่น นามสกุลดูชื่อแล้วก็ไม่ใช่คนไทยด้วยซ้ำนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น deany (deankesaprakorn26-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-12 20:22:44


ความคิดเห็นที่ 45 (4013957)

หากจะย้อนกลับไปอดีต จะเห็นการเชื่อมต่อของหลาย ๆ สายสกุลเข้าด้วยกัน ...มีเครื่องมือทีช่วยกรอกสายเคือญาติเข้าด้วยกัน และเปิดให้ทุกคนทั่วโลกเข้าใช้ฟรี คือ https://familysearch.org/    ดูวิธีใช้ที่นี่ครับ http://bit.ly/1WPDoRP

ผู้แสดงความคิดเห็น อนุพงค์ (anupongchaiwong-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-05-27 21:43:07


ความคิดเห็นที่ 46 (4015430)

 ที่สําคัญที่สุดคือต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและไม่เอาเปรียบผู้ใด

อันนั้นแหล่ะจะแสดงถึงความเป็นผู้มีฐานันดร

ดิชั้นก็เป็นหนึ่งใน list ของที่mentioned มา!!

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Florence วันที่ตอบ 2016-05-30 21:29:55


ความคิดเห็นที่ 47 (4020988)

 นามสกุล อินทราสังข์ ไม่เคยรู้ที่มาค่ะ อยากทราบเหมือนกันค่ะ ว่ามีเครือญาติที่ไหนบ้าง ตอนนี้ญาติผู้ใหญ่คนแก่เสียไปหมดแล้ว..

ผู้แสดงความคิดเห็น Wanwisa วันที่ตอบ 2016-06-07 17:58:22


ความคิดเห็นที่ 48 (4051565)

 พอดีเรานามสกุลอิศรางกรู ณ อยุธยา อยากทราบถึงประวัติว่าเรานามสกุลอิศรางกรู ณ อยุธยา ได้ไงมีคนเล่าให้ฟังว่า ทวดของเราชื่อว่าหม่อมเล็ก อิศรางกรู ณ อยุธยา ได้เสียชีวิตไปแล้ว สมัยก่อนได้หนีออกจากวังมาแต่ตอนนี้อยากจะทราบถึงประวัติของหม่อมเล็กสามารถดูได้ที่ไหนและอยากทราบว่ายังเหลือญาติพี่น้องอยู่ไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น นายนิวัฒน์ อิศรางกรู ณ อยุธยา วันที่ตอบ 2016-07-28 20:35:27


ความคิดเห็นที่ 49 (4069792)

 Hello, this is PATRICIA BERTHA loan company in this company we give out loans with the opportunity of a life time.

You need an urgent loan to clear your debts, you need to borrow capital.
To improve your business or not.
You have been rejected by banks and other financial entities?
You do not need to borrow money or mortgage or not?
Today we are talking about stop and search as much as we are here to make all your financial troubles a thing of past. We loan out to people.
In need of financial assistance who have bad credit or are in need of money.
To pay the cost of the investment at the rate of 2%, and we want to use this.
Medium to inform all that we do to help secure and beneficiaries and.
Be willing to lend you money. We are loyal to our promise. So contact us today via email.
Patriciaberthaloancompany@gmail.com
 
Information of borrowers
 1) Full name: ............................................. .........
 2) United .............................................. ...........
 3) Address: ............................................. ............
 4) states: .............................................. ..............
 5) Sex: .............................................. .................
 6) Status: .............................................
 7) Occupation: .............................................. .....
 8) Telephone: ............................................. ...
 9) In the present work place: ......................................... ..........
 10) monthly income: ........................................... ..
 11) Loan Amount required: .................................
 12) Loan duration: ............................................ ....
 13) The purpose of the loan: ..........................................
 14) Religion: .............................................. ........
 15) Have you applied before: .......................................... .........
 16) preferred currency: ........................................... ........
 
 Thank You
 Mrs. Bertha
ผู้แสดงความคิดเห็น Mrs Bertha (patriciaberthaloancompany-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-10 20:45:18


ความคิดเห็นที่ 50 (4069793)

 Hello, this is PATRICIA BERTHA loan company in this company we give out loans with the opportunity of a life time.

You need an urgent loan to clear your debts, you need to borrow capital.
To improve your business or not.
You have been rejected by banks and other financial entities?
You do not need to borrow money or mortgage or not?
Today we are talking about stop and search as much as we are here to make all your financial troubles a thing of past. We loan out to people.
In need of financial assistance who have bad credit or are in need of money.
To pay the cost of the investment at the rate of 2%, and we want to use this.
Medium to inform all that we do to help secure and beneficiaries and.
Be willing to lend you money. We are loyal to our promise. So contact us today via email.
Patriciaberthaloancompany@gmail.com
 
Information of borrowers
 1) Full name: ............................................. .........
 2) United .............................................. ...........
 3) Address: ............................................. ............
 4) states: .............................................. ..............
 5) Sex: .............................................. .................
 6) Status: .............................................
 7) Occupation: .............................................. .....
 8) Telephone: ............................................. ...
 9) In the present work place: ......................................... ..........
 10) monthly income: ........................................... ..
 11) Loan Amount required: .................................
 12) Loan duration: ............................................ ....
 13) The purpose of the loan: ..........................................
 14) Religion: .............................................. ........
 15) Have you applied before: .......................................... .........
 16) preferred currency: ........................................... ........
 
 Thank You
 Mrs. Bertha
ผู้แสดงความคิดเห็น Mrs Bertha (patriciaberthaloancompany-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-10 20:45:18[1] 2 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.