ReadyPlanet.com


อยากทราบว่าจะดูผลการประกวดได้ที่ไหนค่ะ


ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการสุขรุ่มเย็นทั่วหล้าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

แล้วติดตามการปรกาศผลอยู่ อยากทราบว่าจะประกาศที่เวบนี้ด้วยมั้ยคะผู้ตั้งกระทู้ นักเขียนปราจีน (nakara8779-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-11-10 17:44:31


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2005236)

ไม่แน่ใจครับ เพราะทางส่วนประชาสัมพันธ์ของโครงการส่งอีเมลมาแค่ ปชส. การประกวด ยังไม่ได้ส่งผลมาให้ ยังไงลองติดต่อทางนี้ครับ

นำมาจากหน้าโครงการประกวดครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๙๗ - ๗๗๘๕  (ในวันและเวลาราชการ) หรือ www. Thaiarmyradio.com หรือ สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์  โทร. ๐ ๒๕๐๙ ๔๑๑๒, ๐๘๙ ๒๑๗ ๕๕๓๕   โทรสาร ๐ ๒๙๔๖ ๔๔๕๙ www.yuvakave-tk.com

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2009-11-10 18:29:54


ความคิดเห็นที่ 2 (2005322)

เวบของ สถานีกองทัพบกเค้าเข้าไม่ได้ค่ะ

 

ลองเข้าไปแล้ว เดี๋ยวจะลองโทไปถามดู

 

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นักเขียนปราจีน วันที่ตอบ 2009-11-10 22:48:30


ความคิดเห็นที่ 3 (2006892)

ประกาศผลการตัดสิน

 การประกวดเขียนเรียงความ  บทกลอน  เรื่องสั้น และสารคดีชีวิต

โครงการ “สุขร่มเย็นทั่วหล้า ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

----------------------

 

                        ด้วย กรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกร่วมกับสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์  และสมาคมนิยมไทย จัดประกวดเขียนเรียงความ บทกลอน  เรื่องสั้น และสารคดีชีวิต ตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการ “สุขร่มเย็นทั่วหล้า ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ และเพื่อส่งเสริมให้คนไทยและสังคมไทยทุกระดับ   นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต กับทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภาษาไทย โดยผู้ชนะการประกวด  จะได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล  บัดนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาดัดสินผลงานทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการตัดสินดังต่อไปนี้

                        ๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ   “พอเพียง พอกิน พอใช้       ใต้ร่มพระบารมี”  มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด   จำนวน    ๓๙๓    ผลงาน    ผลการตัดสินมีดังนี้.-

                           ๑.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

คือ  เด็กหญิง อัยลดาย์  สกุลดี    โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                                    ๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๘,๐๐๐ บาท คือ   เด็กหญิง อัยดา  ผาลัย    โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย จังหวัดพะเยา

                                    ๑.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท  คือ  เด็กหญิง แววอุษา  สุขเกษม   โรงเรียนวัดจระเข้ผอม  จังหวัดพิจิตร         

                                    ๑.๔ รางวัลชมเชย มี ๕ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท คือ

                                                ๑. เด็กหญิง สุขฤทัย  แสนศิริ    โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย จังหวัดพะเยา

                                                ๒. เด็กหญิง พุทธธิดา สุดสูง   โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก    จังหวัดนครพนม

                                                ๓. เด็กหญิง เกษณี  อำมาตย์เอก   โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                                                ๔. เด็กหญิง สุพิชญา  อุปแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

                                                ๕. เด็กหญิง นันทวัน  จันทรวรรณ  โรงเรียนวัดสระกะเทียม  จังหวัดนครปฐม

-๒-

 

                        . ระดับมัธยมศึกษา และระดับ ปวช.  ประกวดบทกลอน ในหัวข้อ “สุขร่มเย็นทั่วหล้า ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน ๓๘๐ ผลงาน  ผลการตัดสินมีดังนี้.-

                                        ๒.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

คือ  นางสาว มลฤดี  คำภูมี   โรงเรียนสวีวิทยา   จังหัดชุมพร

                                        ๒.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คือ  นายอนุชิต  ชุ่มชื่น   โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  จังหวัดอ่างทอง

                                        ๒.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๘,๐๐๐ บาท  คือ  นางสาว พรรณปพร  จิตจำรูญโชคชัย  โรงเรียนบดินทรเดชา ๔ (สิงห์ สิงหเสนี)       จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                                        ๒.๔ รางวัลชมเชย มี ๕ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๆ  ละ ๔,๐๐๐ บาท คือ

                                                    ๑. นาย ณรงค์ฤทธิ์  คิดเห็น โรงเรียนธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

                                                    ๒. นาย ธีรพันธ์  ขาวพระไพร  โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  จังหวัดอ่างทอง

                                                    ๓. นางสาว ฤทัยชนก  คนดี  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                                    ๔. นางสาวใบบุญ  สกุลกรุณาอารีย์  โรงเรียนบดินทรเดชา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                                                    ๕. นาย ขจรศักดิ์  เหมทานนท์   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

                        ๓. ระดับอุดมศึกษา และระดับ ปวส. ประกวดเรื่องสั้น  ภายใต้เป้าหมายของคำนิยาม ว่า “ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มั่นคงยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด   จำนวน  ๖๙   ผลงาน   ผลการตัดสินมีดังนี้.-

                              ๓.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

คือ  นางสาว รัชฎาภรณ์  อัปกาญจน์   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

                                        ๓.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท  คือ นาย วรพงศ์  เกตุดิษฐ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จังหวัดปทุมธานี

                                        ๓.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คือ  นางสาว พิมพ์ชนก  พุกสุข  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี

                                        ๓.๔ รางวัลชมเชย มี ๕ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๆ  ละ ๕,๐๐๐ บาท

                                                    ๑. นาย เชษฐพล  มานิตย์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                                                    ๒. นางสาว อารียา ยิ้มสิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

                                                    ๓. นางสาว อนุสรา  ขันนารัตน์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

                                                    ๔. นางสาว สุธิญา  พูนเอียด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                                                    ๕. นางสาว รจนา  แสงตันชัย   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

-๓-

 

                                ๔. ประเภทบุคคลทั่วไป  ประกวดสารคดีชีวิต เล่าเรื่องจากประสบการณ์เชิงสารคดีชีวิตจริงเกี่ยวกับความสำเร็จ อันเกิดจากการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน ๒๑๕ ผลงาน  ผลการตัดสินมีดังนี้.-

                              ๔.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท

คือ นาง ไพรวัณ  ดอนเหลือบ     บ้านศรีนวล  ตำบลสังขะ  อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์

                                        ๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท  คือ   นาย สานิตย์  เสาววิทยาพุฒิกุล   โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ   อำเภอสุไหงโก-ลก        จังหวัดนราธิวาส

                                        ๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท   คือ  นาง กรุงศรี  เหมพลชม    หมู่ที่ ๑๓  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

                                        ๔.๔ รางวัลชมเชย มี ๕ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล   ละ ๖,๐๐๐ บาท

                                                    ๑. นางสาวขนิษฐา ปัดโถม  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยใหญ่  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   

                                                    ๒. นาง บุญชื่น  โพธิ์แก้ว    บ้านยายดา  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง

                                                    ๓. นางสาว จินตนา  หัวใจเพชร    หมู่ที่ ๕   ตำบลวังก์พง    อำเภอปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                                                    ๔. นาง เพ็ญศรี  สมบูรณ์วงศ์   โรงเรียนวัดไทร  (สินศึกษาลัย)  ตำบลท่ากระชับ  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

                                                    ๕. นาง จันทรา  เรือนทองดี   หมู่ที่ ๑๒   ตำบลหนองตากยา   อำเภอท่าม่วง

จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

                       ประกาศ           วันที่           พฤศจิกายน    พ.ศ.  ๒๕๕๒

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะ    ถ้าได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กวิ วันที่ตอบ 2009-11-15 23:17:34


ความคิดเห็นที่ 4 (2087860)

สาด

 

กากไง

 

สะระกะเทียม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กากสุด โคดกากเลย วันที่ตอบ 2010-07-21 10:54:19


ความคิดเห็นที่ 5 (2107531)

travel handbags replica louis vuitton bags quilted black leather with gleaming louis vuitton Hudgens Hayden Panettiere and louis vuitton lv mens fake.

ผู้แสดงความคิดเห็น sohne (vill-at-live-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 11:03:07


ความคิดเห็นที่ 6 (2147477)

ถ้าดีโอกาสจะร่วมส่งอีกครั้งค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น น.ส. รัชฎาภรณ์ อัปกาญจน์ (bolnarax-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-23 17:54:14[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.