ReadyPlanet.com


ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐


ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอเชิญคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ร่วมประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน    พ. ศ. ๒๕๕๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ประสานงานสมามนักกลอนแห่งประเทศไทย โรงเรียนรัตนโสนทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

   ๑.๑ รายงานความเคลื่อนไหวกิจกรรมสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย                              

   ๑.๒ กิจกรรมการปฏิบัติงานในเดือนต่อไป     

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐

ระเบียบวาระที ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

    ๓.๑ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามมติที่ประชุมของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

    ๓.๒ ผลการแข่งขันประชันกลอนสดประเภท   นักเรียนมัธยมศึกษา ภาคต่างๆของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

    ๓.๓ การจัดแซววาทีกลอนสดนักเรียน มัธยมศึกษา ๔ ภาค งานมหัศจรรย์เด็กไทย มหกรรมปฏิรูปการศึกษาที่เมืองทองธานี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

   ๔.๑ การเตรียมจัดงาน "วันนักกลอน" ประจำปี ๒๕๕๐ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

   ๔.๒ ความก้าวหน้าของร่างแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบบริหารสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

    ๔.๓ การร่วมกิจกรรมโครงการ เมืองไทย         พ.ศ.๒๕๕๐ ของ พล นิกร กิมหงวน และ ป.อินทรปาลิต

    ๔.๔ งานกิจกรรมมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)   ร่วมกับสมาคม    นักกลอนแห่งประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น

       ๕.๑ กำหนดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯในครั้งต่อไป

        การประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ขอเชิญคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ตลอดทั้งสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวผู้ตั้งกระทู้ ฝ่ายเลขานุการ :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-16 12:20:53


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.