ReadyPlanet.com


ผลการแข่งขันประชันกลอนสด งานประชันกลอนสด ครั้งที่ ๙ "ร้อยกวีเฉลิมพระเกียรติ"


สรุปผลรางวัล
ประชันกลอนสด 

งานประชันกลอนสดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๙  “ร้อยกวีเฉลิมพระเกียรติ”
วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗        ณ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม   อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
    

ประชันกลอนสด  ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                      โรงเรียน สายมิตรศึกษา ทีมที่ ๑    จังหวัดปราจีนบุรี
                                      ๑. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ทับทอง
                                      ๒. เด็กหญิงสิริกร  แนวสุข
                                      ๓. เด็กชายพงศ์อนันต์  เอมเปีย    

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑      โรงเรียน อนุบาลวัดอ่างทอง  ทีมที่ ๑  จังหวัดอ่างทอง        
                                      ๑. เด็กหญิงเมธาพร  ฉันท์แต่ง
                                      ๒. เด็กหญิงปาลิตา  อ้นสุข
                                      ๓. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  หาญตระกูล                              

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒      โรงเรียน วัดน้ำอาบ  ทีมที่ ๒   จังหวัดอ่างทอง                
                                      ๑. เด็กชายวรกันต์  บุญประสิทธิ์
                                      ๒. เด็กชายเอธัส  เอี่ยมสะอาด
                                      ๓. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทับทิมเขียว                           

รางวัลชมเชย                        โรงเรียน อนุบาลวัดอ่างทอง ทีมที่ ๒     จังหวัดอ่างทอง
                                      ๑. เด็กหญิงปุณณภา  เทียนชัย
                                      ๒. เด็กชายธิติสรณ์  ธรรมนา
                                      ๓. เด็กชายธนชาติ  รสโอชา                          

รางวัลชมเชย                        โรงเรียน วัดป่าพฤกษ์  จังหวัดสุพรรณบุรี
                                      ๑. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีสังข์งาม
                                      ๒. เด็กหญิงประภัสสร  กล้าหาญ
                                      ๓. เด็กหญิงสุภาภรณ์  งามยิ่ง

รางวัลชมเชย                        โรงเรียน วัดสระแก้ว “รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์”   จังหวัดอ่างทอง
                                      ๑. เด็กหญิงนพรัตน์   เต่าทอง
                                      ๒. เด็กหญิงอาภัสรา  รัมมะมนต์
                                      ๓. เด็กหญิงรภากร  สุพิชญ์

 

ระดับมัธยมศีกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ                      โรงเรียน สายมิตรศึกษา ทีมที่ ๑    จังหวัดปราจีนบุรี
                                      ๑. เด็กหญิงสิริมา  จวงสอน
                                      ๒. เด็กหญิงอภิสรา  พิมพ์หิรัญ
                                      ๓. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุนทร     

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑      โรงเรียน สายมิตรศึกษา ทีมที่ ๒    จังหวัดปราจีนบุรี         
                                      ๑. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไขกล
                                      ๒. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุวรรณสุข
                                      ๓. เด็กหญิงสุชาดา  พรมศรี                                    

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒      โรงเรียน กบินทร์วิทยา ทีมที่ ๑    จังหวัดปราจีนบุรี
                                      ๑. เด็กชายสกนธ์  เทพนรินทร์
                                      ๒. เด็กหญิงกองทอง  เกิดโภคา
                                      ๓. เด็กหญิงปทุมทิพย์  โคกกระชาย                            

รางวัลชมเชย                        โรงเรียน คุรุประชาสรรค์     จังหวัดชัยนาท
                                      ๑. เด็กชายภาณุพงศ์  กรรณิกากลาง
                                      ๒. เด็กหญิงกรรณิกา  เชื้อสายบัว
                                      ๓. เด็กหญิงแพรวพรรณราย  โพธิ                    

รางวัลชมเชย                        โรงเรียน ศรียานุสรณ์    จังหวัดจันทบุรี
                                      ๑. นางสาวนริศรา  โพธิ์ลาภด้วง
                                      ๒. เด็กหญิงชมนภัส  ค้าผล
                                      ๓. นางสาวทัดทิวา  มีเงิน

 

รางวัลชมเชย                        โรงเรียน แสวงหาวิทยาคม   จังหวัดอ่างทอง
                                      ๑. เด็กหญิงอนุสรา  ชื่นบาล
                                      ๒. เด็กหญิงอรรมพิกา  เทพจันทร์
                                      ๓. เด็กหญิงอภิญญา  ปานหงษ์

 

ระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ                      โรงเรียน สงวนหญิง       จังหวัดสุพรรณบุรี
                                      ๑. นางสาวสุพรรษา  สว่างใจ
                                      ๒. นางสาวกัญญารัตน์   วรรณประทุมจินดา
                                      ๓. นายอรรถพล  ศรีสังข์งาม      

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑      โรงเรียน สตรีอ่างทอง ทีมที่ ๑      จังหวัดอ่างทอง
                                      ๑. นายจิรวัฒน์  บุญสม
                                      ๒. นายทนงศักดิ์   ปิ่นประดับ
                                      ๓. นายภควา  ทองโบราณ                                     

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒      โรงเรียน กบินทร์วิทยา ทีมที่ ๑    จังหวัดปราจีนบุรี
                                      ๑. นางสาวนันทวัน  สุวรรณะ
                                      ๒. นางสาวรัตนาภรณ์  แจ้งกระจ่าง
                                      ๓. นางสาวจารุวรรณ  พันธุ์สุ                                   

รางวัลชมเชย                        โรงเรียน สายมิตรศึกษา ทีมที่ ๑    จังหวัดปราจีนบุรี
                                      ๑. นางสาวทหัยภัทร  วงศ์ศิริรังษี
                                      ๒. นางสาวธนัชชา  กิจโสภี
                                      ๓. นางสาวสายธาร  เพียรอนุกูลบุตร                          

รางวัลชมเชย                        โรงเรียน หนองกี่วิทยาคม  ทีมที่ ๑    จังหวัดบุรีรัมย์
                                      ๑. นายนันทวัฒน์  ทองดี
                                      ๒. นายจักรพันธ์  สุดหอม
                                      ๓. นางสาวปณิตา  สารคาม

 

รางวัลชมเชย                       โรงเรียน วัดสระแก้ว “รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์”   จังหวัดอ่างทอง
                                      ๑. นางสาววริษา  พุฒิไชยจรรยา
                                      ๒. นางสาววีรวรรณ  ซีหมื่อ
                                      ๓. นางสาวอมรรัตน์   สุระพาผู้ตั้งกระทู้ นันทชัย ภัทรนิธานทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2014-11-26 11:18:19


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.