ReadyPlanet.com


อาลัยคุณย่ามณีรัตน์ เวชทรัพย์


สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยร่วมไว้อาลัย

คุณย่ามณีรัตน์ เวชทรัพย์

ภูมิปัญญาด้านปราชญ์ท้องถิ่น คุณย่ามณีรัตน์ เวชทรัพย์ สมาชิกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย กวีประจังหวัดจันทบุรี เสียชีวิต เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒  รวมอายุ ๘๐ ปี
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยด้วยความเคารพนับถือ

ประวัติเกียรติคุณ
     นางมณีรัตน์ เวชทรัพย์ วัน เดือน ปีเกิด ๒๐ มีนาคม ๒๔๗๒
     ที่อยู่ปัจจุบัน และสถานที่ทำงาน บ้านเลขที่ ๓๙/๑ หมู่ ๔ ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัด

จันทบุรี  ๒๒๑๑๐ โทร.( ๐๓๙ ) ๓๕๑๔๕๕, ๔๑๓๔๑๒ และ ๐๑ - ๙๘๑๖๘๕๐
 การศึกษา       ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
                       ระดับปริญญาตรี ( กศ.บ.เอกภาษาไทย - โทประวัติศาสตร์ ) มศว. ประสานมิตร
ประสบการณ์  1. มีความชำนาญในการประพันธ์โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย โดยศึกษาจากอาจารย์หลวงสำเร็จวรรณกิจ และอาจารย์กำชัย ทองหล่อ
                      2. ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต และปัจจุบัน
                           - ประธานชมรมครูภาษาไทยของจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒
                           - หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๕
                           - ศึกษานิเทศก์ประจำหมวดวิชาภาษาไทย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๓๓
                           - ผู้พิพากษาสมทบ และกรรมการสงเคราะห์ ศาลจังหวัดจันทบุรี แผนกคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓

ผลงานร้อยกรอง

1.       ประพันธ์บทร้อยกรองลงในหนังสืออนุสรณ์ ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 ขณะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๔ - ๘ พ.ศ.๒๔๘๖-๒๔๙๐ และหนังสืออนุสรณ์วังหลังวัฒนา ครบ ๑๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐

2.       กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยของนักเรียน ระดับประถม และ มัธยม

ในรายการ " เวทีเยาวชน " ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๕ -๒๕๑๖
       3. วิทยากรบรรยายวิชาภาษาไทย ด้านการใช้ภาษา และการประพันธ์ให้หน่วยราชการ และสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี และประพันธ์ บทกลอนประกอบการสอนภาษาไทย ใช้เป็นแบบเรียน พ.ศ. ๒๕๑๕ - ปัจจุบัน
        4. กรรมการตัดสินประกวดคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง คำขวัญและ การประกวดการอ่าน ให้หน่วยราชการ สถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนหน่วยงานของเอกชน พ.ศ. ๒๕๑๕ - ปัจจุบัน
         5. ตัวแทนจังหวัดจันทบุรี ในฐานะกวีกิตติมศักดิ์ของจังหวัด เข้าร่วมประชุม สภากวีโลก ครั้งที่ ๑๐ เนื่องในวาระที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
         6. ตัวแทนกวีภาคตะวันออก ในฐานะสภากวีไทย เข้าร่วมโครงการกวีสตรี- นานาชาติ ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
        7. ตัวแทนสภากวีไทย ถวายพานพุ่มสักการะพระอัฐิสมเด็จมหาสมณเจ้ากรม พระปรมานุชิตชิโนรส ณ พระตำหนัก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๖
        8. ประพันธ์บทอาศิรวาทในการจัดทำหนังสือที่ระลึกของจังหวัดและของมูลนิธิถ ต่าง ๆ ในส่วนกลาง รวมทั้งเผยแพรทางสื่อมวลชน เช่น
    - หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๒๖
    - หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พ.ศ. ๒๕๓๖
    - หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จัดทำโดยสมาคม สตรีภาคพื้นแปซิฟิก และหนังสือหัวใจของเรา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำโดยมูลนิธิโรคหัวใจ แห่งประเทศไทย
    - หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กวีศรีประชา จัดทำโดยกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๙

 

- หนังสือที่ระลึกศาลจังหวัดจันทบุรี ๙๗ ปี และศาลจังหวัดสมุทรปราการ ขณะที่ท่านสุทธิโชค

ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
    - บทอาศิรวาทห้าธันวามหาราช ๒๕ สำนวน ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงถ ท้องถิ่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด และสโมสรไลออนส์จันทบุรี
           9. ประพันธ์คำร้อยกรองแสดงความยินดี และบทรำอวยพรในวาระต่าง ๆ ให้แก่ญาติมิตร และบุคคลที่เคารพนับถือ เนื่องในงานวันเกิด วันปีใหม่ วันครบเกษียณอายุราชการ วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๔๙๖ - ปัจจุบัน และวัน รับสนองราชโองการในพิธีปฏิญาณตน ของคณะผู้พิพากษาสมทบ ศาล จังหวัดจันทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๔๐
          10. ประพันธ์คำร้อยกรองแสดงคุณงามความดี ระลึกถึงและอาลัยให้แก่ญาติมิตร และบุคคลที่เคารพนับถือ เพื่อพิมพ์ลงในหนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ และงานพระราชทานเพลิง รวมทั้งบทราชสดุดีในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ.  ๒๔๙๖ - ปัจจุบัน
    - บทสดุดีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน
    - บทสดุดีถวายสักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๗
    - บทสดุดี " อักษรต่างมาลัย ถวายสักการะแด่สมเด็จย่า " สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลงในหนังสือพิมพ์ " บ้านเมือง " ในนามของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ , ๒๕ และ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๘
    - บทสดุดีกวีเอก " สุนทรภู่ " ลงในหนังสือ " บทกวีนิพนธ์ ฯ ปีสืบสานวัฒนธรรมไทย " จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๓๘
           11. ประพันธ์บทร้อยกรอง หัวข้อ " มอบกุหลาบอาบรัก " ในนามของชมรม การประชุมสภากวีโลก ร่วมกับมูลนิธิ ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมกับได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ณ เวทีสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
          12. ประพันธ์บทนิราศหลายเรื่อง จากการไปทัศนศึกษา และการทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๕ - ปัจจุบัน
          13. ประพันธ์โคลงกลอนโต้ตอบ " มิตรรักนักกลอนสี่ภาค " ลงในหนังสือ " สื่อถ้อยร้อยฝัน " และร่วมชมรม "  นักกลอนอักษรสยาม "ประพันธ์ลำนำกลอนให้วิทยุกระจายเสียงหลายจังหวัด พ.ศ. ๒๕๓๒ - ปัจจุบัน
         14. กรรมการตัดสินการยอวาที " พระคุณแม่ในมโนสำนึก " ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑

เกียรติประวัติ

1. รับ " โล่เกียรติคุณ เชิดชูคนดีศรีเมืองจันท์ " ในฐานะครูภาษาไทยยอดเยี่ยม จากชมรมนักข่าวจังหวัดจันทบุรี  พ.ศ. ๒๕๓๔
  2. รับ " โล่เกียรติยศ " ในฐานะตัวแทนกวีภาคตะวันออก จากโครงการกวีสตรีนานาชาติ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕
  3. รับ " เข็มครูฝึก ส.อ.ร.ด. " ในฐานะเป็นวิทยากรอบรมวิชาภาษาไทย ถ ณ วิทยาลัยครูจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๑๕
  4. รับ " เข็มสุรัสวดี " ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๘
  5. รับ " เข็มมหาเจษฎาบดินทร์ " ในฐานะสมาชิกสภากวีไทย เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๙
  6. รับ " ประกาศเกียรติคุณ " เป็นกรรมการตัดสินการเขียน โคลง กลอน คำขวัญ และประกวดการอ่าน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๓๘
  7. รับ " เกียรติบัตร " ประพันธ์โคลงสี่สุภาพ " ลพบุรี เอกบุรินทร์ " เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๓๒
  8. รับ " เกียรติลงนามและผลงาน " ในหนังสือ " นามานุกรมไทยในรัชกาลปัจจุบัน " โครงการราชสดุดี ปีกาญจนาภิเษก จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๙

 

 

 

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ กรรมการฯสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-17 17:52:49


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1915450)

ขอวิญญาณคุณย่ามณีรัตน์ เวชทรัพย์ สู่สุคติในสัมปรายภพ ด้วยความเคารพ และระลึกถึงในน้ำใจไมตรีอันงดงาม ตลอดทั้งคุณูปการต่างๆที่มีต่อสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมาคมฯได้มอบหมาย ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล กรรมการและประธานภาคตะวันออก สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยนำหรีดไปเคารพศพ ตลอดทั้งอ.ฐปกรณ์ โสธนะ อุปนายกสมาคมฯ และคณะเป็นตัวแทนไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย วันที่ตอบ 2009-03-17 18:57:11


ความคิดเห็นที่ 2 (1915579)
ขอร่วมไว้ไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ อ.มณีรัตน์ เวชทรัพย์
ผู้แสดงความคิดเห็น กลอนกานท์ วันที่ตอบ 2009-03-18 06:22:02


ความคิดเห็นที่ 3 (1915894)

อาลัยอาจารย์มณีรัตน์ อาจารย์ของ แรคำ ประโดยคำ ด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น โชคชัย บัณฑิต' วันที่ตอบ 2009-03-18 16:03:57


ความคิดเห็นที่ 4 (1916140)

ขอไว้อาลัย อ.มณีรัตน์ เวชทรัพย์เคยร่วมงานกิจกรรมร้อยกรอง หลายปีที่แล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น นักกลอนรุ่นเก่า วันที่ตอบ 2009-03-19 06:51:05


ความคิดเห็นที่ 5 (1916309)

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ญาติมิตร ผู้เคารพนับถือร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อ.มณีรัตน์ เวชทรัพย์ ณ เมรุวัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2009-03-19 13:35:46


ความคิดเห็นที่ 6 (1917659)

   แด่... คุณย่ามณีรัตน์  เวชทรัพย์ 

สายเกินไปใช่ไหมในวันนี้
ในวันที่ข่าวจากพรากห่างหาย
เหลือเพียงความรู้สึกเศร้าเสียดาย
เมื่อความตายไล่ต้อนสะท้อนใจ

เคยรับสายโทรศัพท์รับฟังเสียง
ถ้อยสำเนียงย่าห่วงทรวงหวั่นไหว
ย่าโทรมาบ่อยครั้งนานเท่าไร
แต่หลานไม่โทรหาน่าอาดูร

คิดถึงย่าเช่นกันในวันก่อน
โต้ตอบกลอนวรรณศิลป์ไม่สิ้นสูญ
หลานห่วงงานทิ้งย่าเหงาเศร้าเพิ่มพูน
เพียงดอกคูนกลีบร่วงห่วงอาลัย

เคยคิดว่าวันหนึ่งจักโทร ฯ กลับ
จนคนรับพลัดพรากจากหม่นไหม้
สิบนิ้วกราบขอโทษโปรดอภัย
สายเกินไปแล้วหนอเกินรอคอย 

           ...................
                              ด้วยรักและอาลัย
                                              หนูหน่อย

ผู้แสดงความคิดเห็น หนูหน่อย วันที่ตอบ 2009-03-22 20:39:44


ความคิดเห็นที่ 7 (1917689)

อ่านสำนวนกลอนของหนูหน่อยแล้วทำให้เศร้าใจเมื่อคิดถึงคุณย่ามณีรัตน์ เวชทรัพย์ โดยเฉพาะเสียงโทรศัพท์ที่โทรไปหานักกลอนอาวุโสหลายท่านก่อนจะเสียชีวิต เช่น เอนก แจ่มขำ  อุปถัมภ์ กองแก้ว ฯลฯ ต่อไปนี้ไม่มีแล้วเสียงโทรศัพท์จากคุณย่ามณีรัตน์ ถ้ามีก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกัน

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกหลาน วันที่ตอบ 2009-03-22 21:55:47


ความคิดเห็นที่ 8 (1919058)

หนูชื่อเด็กหญิง เพ็ญสรวง มีชูเกตุ

ขอร่วมไว้อาลัยในฐานะที่หนูเป็นหลานทวดนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เพ็ญสรวง วันที่ตอบ 2009-03-25 19:07:05


ความคิดเห็นที่ 9 (2107421)

fake gucci bags louis vuitton replica are very expensive and the choice louis vuitton There are a lot of Gucci replica replica chanel handbags fake louis vuitton mens wallet.

ผู้แสดงความคิดเห็น colorfully (speed-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 10:18:24


ความคิดเห็นที่ 10 (2274812)

 

ยังคิดึงคุณย่า มณีรัตน์ เวชทรัพย์

จากชาวชมรมนักกลอนจันทบุรีศรีวรรณศิลป์

ผู้แสดงความคิดเห็น dumrong วันที่ตอบ 2012-05-21 23:30:38[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.