ReadyPlanet.com


เชิญร่วมแข่งกลอนอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์


           ขอฝากข่าวเชิญชวนมิตรรักกลอนทั่วประเทศ  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา -อุดมศึกษา  ร่วมแข่งขันบทร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ครั้งที่ ๙ ประจำปี .. ๒๕๕๓ ซึ่งจัดโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ระหว่างวันที่ ๒๑ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓    ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

               สำหรับมิตรรักนักกลอนจากต่างจังหวัด  ที่ไม่สะดวกเรื่องที่พัก  โครงการกวีน้อยเมืองนคร และ กองทุนในสวนขวัญ จิรวรรณ  แก้วพรหม   ขอต้อนรับและบริการที่พักด้วยความยินดียิ่ง  (ที่พักแบบกันเองประสาญาติมิตร ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด)  ณ  เรือนสัมมนาในสวนขวัญ จิรวรรณ แก้วพรหม  ถนนพ่อเฒ่าผู้ใหญ่อ้น สุรพจน์  ตำบลท่าขึ้น  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ห่างจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๐ นาที)    

               สนใจติดต่อที่  อ.บุญเสริม  แก้วพรหม  โทร.๐๘๑-๖๐๖๘๘๕๓  นะครับ 

               (ปีที่แล้ว ๒๕๕๒  ได้มีโอกาสต้อนรับมิตรรักนักกลอนจากปราจีณกัลยาณี  ซึ่งอาจารย์สมบัติ-อาจารย์อุไร  เสริมศิลป์  พาเดินทางลงไปร่วมแข่งขันด้วยแล้ว...ปีนี้ก็ขอถือโอกาสเรียนเชิญอีกนะครับ)

               สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน  มีรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ดังนี้ครับ 

ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็นระดับคือ
๑.๑  ระดับประถมศึกษา
                        ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
                        ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
                        ๑.๔ ระดับอุดมศึกษา
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน
๒.๑ ระดับประถมศึกษา   ส่งเข้าแข่งขันในนามโรงเรียนไม่เกินสถาบันละ ทีม  ทีมละ คน
                       ๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า   ส่งเข้าแข่งขันในนามโรงเรียนไม่เกินสถาบันละ  ๒  ทีม ทีมละ คน
                       ๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   ส่งเข้าแข่งขันในนามโรงเรียนไม่เกินสถาบันละ ทีม  ทีมละ คน
๒.๔ ระดับอุดมศึกษา  ส่งเข้าแข่งขันในนามสถาบันไม่เกินสถาบันละ๒ทีมทีมละ๒คน
 
          วิธีการแข่งขัน
               ๓.๑จัดแข่งขันพร้อมกันหมดในญัตติเดียวกัน ติดต่อกัน ๓ ญัตติ และสะสมผลลำดับที่ของทุกญัตตินำมารวมเพื่อประกาศผลรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ ๑, ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล
               ๓.๒  กำหนดเวลาในการแข่งขัน
                       ๓.๒.๑  ระดับประถมศึกษา  แต่งกาพย์ยานี ๒ บท  ญัตติละ ๑๒ นาที
           ๓.๒.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าแต่งกลอนแปด ๒ บท  ญัตติละ ๑๐ นาที
           ๓.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่งกลอนแปด ๒ บท ญัตติละ ๑๐ นาที
           ๓.๒.๔  ระดับอุดมศึกษาแต่งกลอนแปด ๒ บท ญัตติละ ๘ นาที
    ๓.๓  เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจาก
                         วรรณลักษณ์   ๒๐  คะแนน
                         วรรณทัศน์      ๒๐  คะแนน
                         วรรณสารัตถ์   ๒๐  คะแนน
                         วรรณวิจิตร     ๒๐  คะแนน
                             รวม         ๘๐   คะแนน
 
          รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
.ระดับประถมศึกษา
                        รางวัลชนะเลิศ       ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี, เกียรติบัตร พร้อมเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
                       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เกียรติบัตร พร้อมเงินสดจำนวน ๓,๐๐๐บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   ได้รับโล่จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต , เกียรติบัตร พร้อมเงินสด จำนวน๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย     ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,เกียรติบัตร พร้อมเงินสดจำนวน  ๑,๐๐๐บาท
รางวัลชมเชย ๒             ได้รับโล่จากผู้อำนวยการโครงการอาศรมวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,  เกียรติบัตร  พร้อมเงินสดจำนวน  ๑,๐๐๐บาท
 
.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
                        รางวัลชนะเลิศ        ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี,  เกียรติบัตร พร้อมเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ      ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เกียรติบัตร  พร้อมเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ       ได้รับโล่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร   พร้อมเงินสด จำนวน๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย     ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,  เกียรติบัตรพร้อมเงินสดจำนวน ๑,๐๐๐บาท
รางวัลชมเชย    ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เกียรติบัตรพร้อมเงินสดจำนวน ๑,๐๐๐บาท
 
                                                                                    
.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
                        รางวัลชนะเลิศ      ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี,  เกียรติบัตร พร้อมเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ      ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เกียรติบัตร  พร้อมเงินสด จำนวน๓,๐๐๐บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ      ได้รับโล่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร   พร้อมเงินสดจำนวน๒,๐๐๐บาท
รางวัลชมเชย ๑   ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,  เกียรติบัตรพร้อมเงินสดจำนวน  ๑,๐๐๐บาท
รางวัลชมเชย ๒  ได้รับโล่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกียรติบัตรพร้อมเงินสดจำนวน๑,๐๐๐บาท
 
๔.ระดับอุดมศึกษา 
                        รางวัลชนะเลิศ     ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี,เกียรติบัตร  พร้อมเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ      ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เกียรติบัตร    พร้อมเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐บาท
                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒      ได้รับโล่จากนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตรพร้อมเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๑    ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร  พร้อมเงินสดจำนวน๑,๐๐๐บาท
รางวัลชมเชย ๒   ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร พร้อมเงินสดจำนวน๑,๐๐๐บาท
(ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตร และของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

 

 
          วันเวลาและสถานที่แข่งขัน
ระดับประถมศึกษา และระดับอุดมศึกษา     
วันพุธที่  ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๓  รายงานตัวเวลา  ๐๘.๐๐ . เริ่มการแข่งขันเวลา ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
                               ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๓   รายงานตัวเวลา  ๐๘.๐๐  . เริ่มการแข่งขันเวลา  ๐๙.๐๐  .   ณ   ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
การสมัครเข้าแข่งขัน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม–๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ดังนี้
                                    ๖.๑  สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์   อาคารพลศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  . ท่าศาลา .นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
.๒  สมัครด้วยตนเองที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   โทรศัพท์๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐
๖.๓  ส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข  ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗ 
 
. การรับรางวัล
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศและรางวัลชมเชย   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดให้เข้ารับรางวัลใน   วันภาษาไทย...วลัยลักษณ์๕๓    วันพุธที่ ๒๘  กรกฎาคม๒๕๕๓  เวลา ๐๘.๓๐ ห้องประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ผู้ตั้งกระทู้ บุญเสริม แก้วพรหม :: วันที่ลงประกาศ 2010-05-29 23:38:30


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2070009)

 

ขอบคุณมากค่ะ  ที่กรุณาส่งข่าว  และแสดงน้ำจิตน้ำใจของคนใต้มา    อยากไปร่วมกิจกรรมจัง   แต่ไม่แน่ใจว่าผู้บริหารจะอนุญาตหรือเปล่า...อย่างไรก็ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

วลีทิพย์..กทม.

ผู้แสดงความคิดเห็น วลีทิพย์ วันที่ตอบ 2010-06-01 01:45:08


ความคิดเห็นที่ 2 (2073695)

อยากทราบการเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ไป ม.วลัยลักษณ์  และ ในสวนขวัญ

ว่าจะใช้เส้นทางใด  รถไฟ  รถทัวร์  เครื่องบิน ?

อย่างไหนสะดวกกว่ากัน

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนอยากไปร่วมแข่ง วันที่ตอบ 2010-06-12 00:37:46


ความคิดเห็นที่ 3 (2073842)

ไปที่สายใต้ใหม่...ตรงสู่นครศรีธรรมราช...รถจะจอดที่อ.ท่าศาลา..จากนั้นก็ติดต่ออ.บุญเสริม...แค่นี้เองครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนท่าศาลา วันที่ตอบ 2010-06-12 14:12:56


ความคิดเห็นที่ 4 (2073979)

 

ขอบคุณ.."คนท่าศาลา" ครับ  ที่กรุณาให้ข้อมูล

ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลการเดินทาง  ดังนี้

จากกรุงเทพฯ สู่ นครศรีธรรมราช  สามารถเดินทางได้ทั้ง รถไฟ  เครื่องบิน และรถทัวร์

            ๑. ทางรถไฟ   โดยขบวนรถเร็วและรถด่วน  ออกจากหัวลำโพงช่วงเย็น-หัวค่ำ  ถึงนครศรีธรรมราชตอนสายๆ-เที่ยง  (ใช้เวลาประมาณ ๑๕-๑๗ ชั่วโมง)   จากนั้นโดยสารรถตู้จากตัวเมืองนครฯ ถึง อำเภอท่าศาลา (ม.วลัยลักษณ์/ในสวนขวัญฯ)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง)

             ๒. ทางเครื่องบิน  ขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองหรือที่สุวรรณภูมิ  มีทั้งเที่ยวเช้ามืด  บ่ายและค่ำ (ตรวจสอบตารางบินกับสนามบินอีกครั้ง)  ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯถึงสนามบินนครศรีธรรมราชประมาณ ๑ ชั่วโมง   จากนั้นโดยสารรถรับจ้างจากสนามบินถึง ม.วลัยลักษณ์ หรือ ในสวนขวัญฯ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒๐ นาที)            

             ๓. ทางรถทัวร์  ขึ้นรถทัวร์ที่ขนส่งสายใต้ใหม่(ตามที่ "คนท่าศาลา" แนะนำ)  มีหลายบริษัท    เที่ยวกลางวันออกจากสายใต้ช่วงสายๆ ถึงอำเภอท่าศาลา ช่วงหัวค่ำ   เที่ยวกลางคืนออกจากสายใต้ช่วงหัวค่ำ-สามทุ่ม ถึงอำเภอท่าศาลาตอนหัวรุ่ง-เช้า (ใช้เวลาประมาณ ๑๐ ชั่วโมง)  รถทัวร์ผ่านในสวนขวัญฯ และ ม.วลัยลักษณ์   สามารถลงรถหน้าในสวนขวัญฯหรือ ม.วลัยลักษณ์ได้เลย           

              อย่างไรก็ตาม   หากประสงค์จะเดินทางไปร่วมงานนี้   เพื่อความสะดวกในทุกเส้นทาง   กรุณาส่งข่าวให้ทราบล่วงหน้านะครับ    ทางกองทุนในสวนขวัญฯ  สำนักกวีน้อยเมืองนคร และ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จะได้จัดรถบริการรับส่งจากสถานีรถไฟนครฯ หรือ ท่ารถทัวร์ท่าศาลา หรือ สนามบินนครฯ  (แล้วแต่กรณี)

             ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งครับ

              บุญเสริม  แก้วพรหม 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญเสริม แก้วพรหม วันที่ตอบ 2010-06-12 22:15:18


ความคิดเห็นที่ 5 (2073997)

 

ขอบคุณครับอาจารย์

ถ้ามีโอกาสเดินทางไป  จะติดต่อไปนะครับ...ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนอยากไปร่วมแข่ง วันที่ตอบ 2010-06-13 00:26:24


ความคิดเห็นที่ 6 (2074429)

สมัครไปเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์บุญเสิรมแล้วจะติดต่ออาจารย์นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทีมลูกพ่อขุน วันที่ตอบ 2010-06-14 14:13:18


ความคิดเห็นที่ 7 (2081761)

 

ขอบคุณ "webmaster"

ที่กรุณา "ปักหมุด" ให้กระทู้นี้

ขอบคุณครับ

บุญเสริม

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญเสริม วันที่ตอบ 2010-07-03 17:32:31


ความคิดเห็นที่ 8 (2088437)

ผลการแข่งขันบทร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ครั้งที่ ๙ ประจำปี .. ๒๕๕๓ ซึ่งจัดโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ระหว่างวันที่ ๒๑ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓    ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระดับประถมศึกษา
เข้าแข่งขันทั้งหมด ๓๑ ทีม ผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาน้อย (ทีม ข) อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (ทีม ข) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รางวัลที่ ๓ ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาน้อย (ทีม ก) อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ๒ รางวัลได้แก่ โรงเรียนท่าศาลา (ทีม ก) อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
และโรงเรียนวัดกะเปียด (ทีม ก) อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าแข่งขันทั้งหมด ๒๗ ทีม ผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช(ทีม ก) อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ทีม ก) อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
รางวัลที่ ๓ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ทีม ก) อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ๒ รางวัลได้แก่ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา(ทีม ก) อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช
และ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ทีม ข) อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าแข่งขันทั้งหมด ๒๖ ทีม ผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ(ทีม ข) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ทีม ก) อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
รางวัลที่ ๓ ได้แก่ โรงเรียนสตรีทุ่งสง(ทีม ข) อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช(ทีม ข) อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
และ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ทีม ข) อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

ระดับอุดมศึกษา
เข้าแข่งขันทั้งหมด ๑๓ ทีม ผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทีม ข
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีม ก
รางวัลที่ ๓ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม ก
รางวัลชมเชย ๒ รางวัลได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทีม ก
และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัล และ
ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมที่ยังไม่ได้รับรางวัล

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญเสริม แก้วพรหม วันที่ตอบ 2010-07-22 21:36:41


ความคิดเห็นที่ 9 (2088498)

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกรางวัล และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคน มีสนามฝึกทักษะการเขียนประกวดร้อยกรองอีกหลายแห่งสำหรับให้นักเรียนได้ประลองฝีมือเชิงกลอน พยายามต่อไปครับ   ขอแสดงความชื่นชมผู้จัดกิจกรรมประชันกลอนสดในครั้งนี้ด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ยุทธ โตอดิเทพย์ วันที่ตอบ 2010-07-23 05:32:18


ความคิดเห็นที่ 10 (2088788)

 

ชื่นชมที่เวทีที่เมืองนครมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา

เมื่อไรในกรุงเทพจะมีเวทีให้ระดับอุดมศึกษาบ้างครับ

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กมหาลัย วันที่ตอบ 2010-07-23 20:54:12


ความคิดเห็นที่ 11 (2088789)

อยากให้อาจารย์บุญเสริมนำกลอนชนะเลิศในแต่ละรุ่นมาให้ชื่นชมกันหน่อยครับ  ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมาพบ วันที่ตอบ 2010-07-23 21:04:39


ความคิดเห็นที่ 12 (2089321)

ประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง ผลการแข่งขันร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
------------------------------------

ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดการแข่งขันร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น การแข่งขันในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาส่งคณะนักกลอนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๖ คณะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒๗ คณะ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒๖ คณะ และระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑๖ คณะ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาน้อย (ทีม ข) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายนัท ใจเด็ด  ๒. เด็กหญิงญาณกร คนซื่อ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (ทีม ข) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายพีรวัส หลวงนา   ๒. เด็กหญิงธันย์ชนก ณ นคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาน้อย (ทีม ก) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จันทวิลัย  ๒. เด็กหญิงปิยะวดี ขาวเอี่ยม

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลา (ทีม ก) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงกานดามณี รัตนพล   ๒. เด็กหญิงณิชกานต์ ทองรอด

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดกะเปียด (ทีม ก) อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงรุ่งฟ้า มีพัฒน์   ๒. เด็กหญิงบุญริสา ศรีจันทร์


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ทีม ก) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายชัชชานนท์ พลฤทธิ์    ๒. เด็กหญิงสุธาภรณ์ ภูมิรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ทีม ก) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงวีรยา ศรีระบาย   ๒. เด็กชายพงศ์พล ภูวกาญจนะ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ทีม ก) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงมัชฌิมา ร่มรุกข์   ๒. เด็กหญิงกัญกาญจน์ พิทักษ์วงศ์

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา (ทีม ก) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวสุดารัตน์ จิตเขม้น   ๒. นางสาวอรอมล คนซื่อ

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ทีม ข) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายประสิทธิ์เชษฐ์ สุขสำราญ  ๒. เด็กหญิงกาญจน์กนก อุบลกาญจน์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช (ทีม ข) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวศิริพรรณ รอดขวัญ   ๒. นางสาวพิลัยพร พันธ์ดี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ทีม ก) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวฤทัยชนก คนดี   ๒. นายขจรศักดิ์ เหมทานนท์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนสตรีทุ่งสง (ทีม ข) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นายสุนทร พรหมเพศ   ๒. นายนรงฤทธิ์ ประทุมมาศ

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ทีม ข) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นายภูษิต ศรีมณี   ๒. นายสถาพร คำทอง

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ทีม ข) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นายจุฑาคภัสติ์ รัตนพันธ์   ๒. นายณัฏฐพล เขียวเสน

ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ทีม ข) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวปิยะรัตน์ ยลธรรธรรม   ๒. นางสาวจันทร์สุดา เหมหมัน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ทีม ก) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นายสุรศักดิ์ คำสง   ๒. นางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ทีม ก) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
๑. นายรังสรรค์ สมอารีย์   ๒. นายอดิศักดิ์ จันทบัตร์

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ทีม ก) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นายเกษม โต๊ะนาย   ๒. นางสาวจิรกานต์ เดชทองคำ

รางวัลชมเชย อันดับ ๒  ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
๑. นายสราวุธ สัญญะโม   ๒. นายนันทชัย ภัทรนิธานทิพย์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญเสริม แก้วพรหม วันที่ตอบ 2010-07-26 10:27:04


ความคิดเห็นที่ 13 (2089323)

 

๑.  นำประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทาง  ซึ่งมีรายชื่อนักกลอนในแต่ละทีมปรากฏอยู่ด้วย  มาลงอีกครั้งหนึ่งครับ

๒.  พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน   กำหนดมอบในงาน "วันภาษาไทยวลัยลักษณ์"  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๓  นี้   ณ  หอประชุมใหญ๋ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   รายงานตัวเวลา  ๐๘.๓๐  น.

๓. สำหรับผลงานกลอนสำนวนเด่นของแต่ละระดับแต่ละญัตติ   ตามข้อเสนอของคุณ "ผ่านมาพบ"  นั้น   กำลังประสานงานกับ "พี่สายฝน"  ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องและฝ่ายเลขานุการ...  รออีกสัก ๓-๔ วันนะครับ(เพราะช่วงนี้หยุดยาว..)   จะนำลงให้ได้ชื่นชมกันตามความประสงค์ครับ

ขอบคุณครับ

บุญเสริม  แก้วพรห  www.kaveenoy.com

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญเสริม แก้วพรหม วันที่ตอบ 2010-07-26 10:40:28


ความคิดเห็นที่ 14 (2107688)

long hair wigs long hair wigs When you are sure that you wigs your budget cant be stretched that wiglets hair extension price.

ผู้แสดงความคิดเห็น colt (cindy-at-aol-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 11:16:47


ความคิดเห็นที่ 15 (2139717)

ปี2554 จะมีการแข่งขันอีกไหมค่ะ คุณลุงเสริม  อยากไปเที่ยวเมืองนครจัง

ผู้แสดงความคิดเห็น คนขอนแก่น วันที่ตอบ 2010-12-26 12:13:06


ความคิดเห็นที่ 16 (4058085)

 อยากสอบถามเรื่องโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปประเทศญี่ปุ่นว่ามีของสายการบินอะไรบ้างคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น vincend วันที่ตอบ 2016-08-11 14:01:37[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.