ReadyPlanet.com


เชิญแข่งขันกลอนสด "รางวัลกวีน้อยเมืองนคร" ครั้งที่ ๗


 

ขอเรียนเชิญมิตรรักนักกลอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-ระดับอุมศึกษา  ทั่วประเทศ  ร่วมแข่งขันกลอนสด "รางวัลกวีน้อยเมืองนคร"    ตามรายละเอียดในประกาศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔  ข้างล่างนี้ครับ

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
เรื่อง การแข่งขันกลอนสด “รางวัลกวีน้อยเมืองนคร”
ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๓
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้ดำเนินงาน “โครงการกวีน้อยเมืองนคร” ขึ้น เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาไทย ตระหนักในคุณค่าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทยแก่ผู้เรียน และมีนโยบายให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง สนองตอบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมทางภาษา เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเจ้าบทเจ้ากลอนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นมรดกและเอกลักษณ์ที่ โดดเด่นของจังหวัด โดยได้ประสานความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และกองทุนในสวนขวัญ จิรวรรณ แก้วพรหม ทั้งนี้นอกจากกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาอื่นๆที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ได้กำหนดจัดการแข่งขันกลอนสด “รางวัลกวีน้อยเมืองนคร” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา สำหรับปี ๒๕๕๓ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกลอนสด “รางวัลกวีน้อยเมืองนคร” ครั้งที่ ๗ ขึ้นเป็นวาระพิเศษเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีกรอบความคิดและรายละเอียดการจัดการแข่งขัน ดังนี้

กรอบความคิดในการจัดการแข่งขัน
๑. เปิดโอกาสให้กวีน้อยได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขเวลา โดยขยายเวลาในการเขียนแต่ละญัตติให้มากขึ้น

๒. จัดบรรยากาศการแข่งขันที่เป็นธรรมชาติ ไม่ถูกจำกัดอยู่เฉพาะในห้องสี่เหลี่ยม โดยเปิดโอกาสให้เลือกมุมหรือสถานที่เขียนตามสมัครใจ ในบริเวณที่กำหนด

๓. เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มได้เข้าร่วมแสดงความสามารถได้ตลอดกิจกรรมการแข่งขัน ไม่แบ่งรอบแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้ทุกกลุ่มเข้าแข่งขันทุกญัตติ แล้วประมวลผลตัดสินผลจากลำดับที่ของทุกญัตติ

๔. แสดงความชื่นชมให้กำลังใจ รับรองความสามารถในระหว่างการแข่งขันทุกญัตติ โดยพิจารณามอบ เกียรติบัตร “ผลงานดีเด่น” ในแต่ละญัตติให้แก่ทุกสำนวนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีเด่น

๕. ลดภาวะความเคร่งเครียดในการแข่งขัน โดยการผสมผสานกิจกรรมการแข่งขันไปด้วยกันกับกิจกรรมทักษะสัมพันธ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดแทรกในแต่ละช่วงของการแข่งขัน

รายละเอียดการจัดการแข่งขัน
๑. ระดับการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน ๔ ระดับ คือ
๑.๑ ระดับประถมศึกษา
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๒ คน โดยสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับละ ๑-๒ กลุ่ม
๑.๔ ระดับอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแข่งขันรายบุคคล ไม่จำกัดจำนวนส่งเข้าแข่งขันของสถานศึกษา

๒. บทร้อยกรองที่ใช้ในการแข่งขัน
๒.๑ ระดับประถมศึกษา เขียนกาพย์ยานี ๑๑ ความยาว ๒ บท ใช้เวลา ๒๐ นาที
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนกลอนแปด ความยาว ๒ บท ใช้เวลา ๒๐ นาที
๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขียนกลอนแปด ความยาว ๒ บท ใช้เวลา ๒๐ นาที
๒.๔ ระดับอุดมศึกษา เขียนกลอนแปด ความยาว ๓ บท ใช้เวลา ๒๐ นาที

๓. การจัดการแข่งขัน
๓.๑ ในแต่ละระดับ เข้าแข่งขันพร้อมกันหมด ในญัตติเดียวกัน ติดต่อกัน ๓ ญัตติ โดยตัดสินผลมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นในแต่ละญัตติ และสะสมผลลำดับที่ของทุกญัตติ นำมารวมเพื่อประกาศผลรางวัลชนะ ตามลำดับ

๓.๒ แข่งขันโดยกำหนดรหัส (บันทึกรหัสไว้ในเอกสารลับ) นักกลอนใช้รหัสแทนชื่อโรงเรียนหรือชื่อบุคคลในการแข่งขัน (เปิดเผยชื่อตามรหัสเมื่อกรรมการตัดสินให้คะแนนเสร็จแล้ว)

๓.๓ เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
๑) พิจารณาตรวจสอบสำนวนที่ต้องคัดออกก่อน ไม่ต้องให้คะแนน ซึ่งเป็นสำนวนที่มีลักษณะ ดังนี้ -เขียนไม่จบ ๒ บท ตามที่กำหนด
-เขียนผิดสัมผัสบังคับ (สัมผัสระหว่างวรรค / ระหว่างบท)
-เขียนผิดเสียงท้ายวรรค (เฉพาะกลอนแปด)
-จำนวนคำไม่ครบตามคณะกำหนด
-เขียนผิดญัตติที่กำหนด

๒) คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน ๔ ด้าน คือ
- ด้านวรรณลักษณ์ ๒๐ คะแนน
- ด้านวรรณสารัตถ์ ๒๐ คะแนน
- ด้านวรรณทัศน์ ๒๐ คะแนน
- ด้านวรรณวิจิตร ๒๐ คะแนน

๓) ในแต่ละญัตติ นำคะแนนของคณะกรรมการที่แต่ละรหัสได้รับ มาจัดลำดับที่ ๑ ถึงลำดับสุดท้าย

๔) เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันทั้ง ๓ ญัตติแล้ว ให้นำเอาลำดับที่ของแต่ละรหัสทั้ง ๓ ญัตติมารวมกัน รหัสใดได้ผลรวมของลำดับที่น้อยที่สุด เป็นรหัสที่ชนะการแข่งขันตามลำดับ

๕) กรณีที่ลำดับที่เท่ากัน ให้พิจารณาโดยนำเอาคะแนนดิบของคณะกรรมการทั้ง ๓ ญัตติ มาเปรียบเทียบกัน รหัสใดมีผลรวมของคะแนนดิบมากกว่า เป็นกลุ่มที่ชนะ

๖) ในแต่ละญัตติ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร “ผลงานดีเด่น” ทุกสำนวน

๔. ลักษณะของญัตติที่กำหนดให้แข่งขัน
เป็นญัตติที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จากลักษณะของญัตติ ต่อไปนี้
๔.๑ ประเภทกำหนดหัวเรื่อง
๔.๒ ประเภทกำหนดคำหน้าวรรค / ท้ายวรรค
๔.๓ ประเภทกำหนดวรรคแรก / วรรคสุดท้าย / วรรคใดวรรคหนึ่ง
๔.๔ ประเภทกำหนดคำให้ปรากฏในบทร้อยกรอง
๔.๕ ประเภทบรรยายภาพ / เหตุการณ์ / สิ่งของ
๔.๖ ประเภทอื่นๆ

๕. รางวัลในการแข่งขัน
๕.๑ รางวัลในการแข่งขันแต่ละระดับ เป็นโล่เกียรติยศ “รางวัลกวีน้อยเมืองนคร” พร้อมด้วย
ทุนการศึกษา ดังนี้
รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลดีเด่น ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลสร้างสรรค์ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ ๕๐๐ บาท
๕.๒ ในแต่ละญัตติ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร “ผลงานดีเด่น” และของที่ระลึกทุกสำนวน
๕.๓ นักกลอนทุกคนที่เข้าแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรรับรองความสามารถเป็นรายบุคคล และของที่ระลึกจากโครงการกวีน้อยเมืองนคร
๕.๔ ครูผู้สอนและโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทุกโรงจะได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแห่งการร่วมสนับสนุนส่งเสริมภาษาและวรรณศิลป์

๖. กำหนดการรับสมัคร
๖.๑ สมัครเข้าแข่งขันทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หรือด้วยตนเองที่ "สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ศูนย์ราชการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรสารหมายเลข ๐๗๕-๕๒๑๐๙๗ ต่อ ๘” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๖.๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการกวีน้อยเมืองนคร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕–๕๒๒๙๐๓ ต่อ ๕ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๘๑–๖๐๖๘๘๕๓ หรือทางเวบไซต์ “กวีน้อยเมืองนคร” www.kaveenoy.ob.tc

๗. กำหนดการแข่งขัน
๗.๑ ดำเนินการแข่งขันในวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยกำหนดระดับและวันแข่งขันดังนี้
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ แข่งขันระดับประถมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ แข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งนี้ให้รายงานตัวเข้าแข่งขันระหว่างเวลา ๐๘.๓๐–๐๙.๐๐ น. และเข้าสู่กิจกรรมการแข่งขันและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ)

๗.๒ สถานที่แข่งขัน จัดการแข่งขัน ณ ลานบริเวณอาคารหัวตะพาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงประกาศมาเพื่อทราบและเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโดยทั่วกัน

 ผู้ตั้งกระทู้ กวีน้อยเมืองนคร :: วันที่ลงประกาศ 2010-11-04 16:43:34


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2125446)

 

กำหนดการแข่งขันกลอนสด
“รางวัลกวีน้อยเมืองนคร”
ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๓
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐
วันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ   ลานบริเวณอาคารหัวตะพาน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดโดย
โครงการกวีน้อยเมืองนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
โดยการสนับสนุนร่วมมือ ของ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และกองทุนในสวนขวัญ จิรวรรณ แก้วพรหม


วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. นักกลอน “กวีน้อย” ระดับประถมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รายงานตัวเข้าแข่งขัน
เวลา ๐๘.๔๕ น. แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการ นักกลอนและครูอาจารย์พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา ๐๙.๓๐ น. กิจกรรมรับขวัญ แนะนำตัวกวีน้อย
เวลา ๑๐.๐๐ น. ชี้แจงกติกาการแข่งขันกลอนสด ตัวแทนนักกลอนกล่าวกลอนไหว้ครู
เวลา ๑๐.๓๐ น. จับสลากรหัส แข่งขันกลอนสด ญัตติที่ ๑ ๒ และ ๓
เวลา ๑๒.๐๐ น. พักกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมทักษะสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สนทนาไขปัญหาภาษากลอน โดยวิทยากรพิเศษ
เวลา ๑๕.๓๐ น. ประกาศผลการแข่งขัน มอบเกียรติบัตร
เวลา ๑๖.๐๐ น. ปิดการแข่งขันระดับประถมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. นักกลอน “กวีน้อย” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น /มัธยมศึกษาตอนปลายรายงานตัวเข้าแข่งขัน
เวลา ๐๘.๔๕ น. แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการ นักกลอนและครูอาจารย์พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา ๐๙.๓๐ น. กิจกรรมรับขวัญ แนะนำตัวกวีน้อย
เวลา ๑๐.๐๐ น. ชี้แจงกติกาการแข่งขันกลอนสด ตัวแทนนักกลอนกล่าวกลอนไหว้ครู
เวลา ๑๐.๓๐ น. จับสลากรหัส แข่งขันกลอนสด ญัตติที่ ๑ ๒ และ ๓
เวลา ๑๒.๐๐ น. พักกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมทักษะสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สนทนาไขปัญหาภาษากลอน โดยวิทยากรพิเศษ
เวลา ๑๕.๓๐ น. ประกาศผลการแข่งขัน มอบเกียรติบัตร
เวลา ๑๖.๐๐ น. ปิดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กวีน้อยเมืองนคร วันที่ตอบ 2010-11-04 16:50:55


ความคิดเห็นที่ 2 (2125448)

 

เรียนเชิญเป็นพิเศษถึงมิตรรักนักกลอนจากต่างจังหวัด

หากสนใจเดินทางไปร่วมการแข่งขัน  และได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ยินดีบริการเรื่องสถานที่พัก  ณ  เรือนสัมมนาในสวนขวัญ  จิรวรรณ แก้วพรหม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  อ.บุญเสริม  แก้วพรหม  โทร.๐๘๑ ๖๐๖๘๘๕๓

หรือที่เวบไซต์กวีน้อยเมืองนคร  www.kaveenoy.ob.tc   นะครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กวีน้อยเมืองนคร วันที่ตอบ 2010-11-04 17:01:36


ความคิดเห็นที่ 3 (2126088)

 

ตั้งใจจะไปร่วมตั้งแต่ปีที่แล้ว  แต่เป็นช่วงติดสอบที่โรงเรียนพอดี  ปีนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคงได้เจอกับเพื่อนๆทางใต้นะคะ

ฝนตกน้ำท่วม  เป็นอย่างไรกันบ้าง  ....แล้วเจอกันนะคะ  

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กชานกรุง วันที่ตอบ 2010-11-07 07:39:01


ความคิดเห็นที่ 4 (2126314)

น่าจะจัดเสาร์ อาทิตย์ จะได้ไปร่วมได้...

ผู้แสดงความคิดเห็น .. วันที่ตอบ 2010-11-08 09:25:52


ความคิดเห็นที่ 5 (2126848)

 

ชี่นชมยินดีกับความเคลื่อนไหวของครูอาจารย์และนักเรียนทางภาคใต้โดยเฉพาะเมืองนครศรีธรรมราช                                             เคยสอบถามเด็กๆที่มาจากนครศรีธรรมราชทราบว่ามีเวทีการแข่งขันกลอนสดอย่างต่อเนื่องตลอดปี                                                โดยหลายหน่วยงานช่วยกันจัด     ทำให้เด็กจากเมืองนครมีความสามารถเป็นที่ยอมรับจริงๆ

ขอชื่นชมและให้กำลังใจค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนใต้สะใภ้เหนือ อยู่ กทม. วันที่ตอบ 2010-11-09 20:39:51


ความคิดเห็นที่ 6 (2127193)

"รอตอนรับยุวกวีที่มาเยือน"

 

กระผมเป็นนักกลอนเด็กนครศรีธรรมราช

อยากทำความรู้จักกับเพื่อนๆมิตรรักนักกลอนหลายๆจังหวัดนะครับ

หวังว่าเราคงได้เจอกันน้ะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กนคร วันที่ตอบ 2010-11-10 21:59:22


ความคิดเห็นที่ 7 (2128052)

 

ยินดีกับข่าวสารที่ผ่านถึง

ความเป็นหนึ่งยังปรากฏเห็นสดใส

ความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจ

ส่งผลให้เยาวชนมีหนทาง

การส่งเสริมจริงจังตั้งต่อเนื่อง

นั้นเป็นเรื่องที่ทุกส่วนควรร่วมสร้าง

หากจริงจังตั้งใจไม่ละวาง

ย่อมพราวพร่างมั่นคงในวงวรรณ

 

กำลังหารือกับผู้บริหารอยู่ครับ..ถ้าท่านไม่ขัดข้อง  คงมีโอกาสพาเด็กๆไปร่วมงาน  แล้วจะประสานงานกับอาจารย์บุญเสริมอีกครั้ง   ขอบคุณครับที่ให้โอกาส

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูคม วันที่ตอบ 2010-11-14 07:08:47


ความคิดเห็นที่ 8 (2128688)

 

ระยะทางห่างไกลเกินไปหา

ส่งใจมาคำนับด้วยนับถือ

จากเวียงพิงค์ถึงเมืองนครที่เลื่องลือ

ด้วยเราคือ..ผู้พิทักษ์รักถิ่นไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น เอื้องสารภี วันที่ตอบ 2010-11-16 09:21:40


ความคิดเห็นที่ 9 (2129282)

 

ขออนุญาตบอกข่าวเล่าความถึงมิตรรักนักกลอน  เพิ่มเติมอีกนิดว่า.......  

นอกจาก "เวทีกลอนรางวัลกวีน้อยเมืองนคร"  ในวันที่ ๒-๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓   ณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว   

ยังมีเวทีกลอนใหม่  เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนอีกเวทีหนึ่ง   โดยจัดการแข่งขันในงาน "อกท.ระดับภาคใต้และอาชีวเกษตรแฟร์"   ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป   ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช (ควนพลอง) อำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช
มีอาจารย์สายใจ  ตระกูลสันติ  และอาจารย์ณรงค์ศักดิ  กำเนิดทอง  เป็นแม่งาน

มีรายละเอียดการแข่งขันโดยสังเขป  ดังนี้

โดยจัดแข่งขัน ๔ ระดับ (ประถม/ ม.ต้น/ ม.ปลาย/ อุดมศึกษา)
แข่งประเภททีม ทีมละ ๒ คน ส่งเข้าแข่งขันในนามสถาบันละไม่เกิน ๒ ทีม

ระดับประถม ให้เขียนกาพย์ยานี ๒ บท เวลา ๑๕ นาที
ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย ให้เขียนกลอนแปด ๒ บท เวลา ๑๒ นาที
ระดับอุดมศึกษา ให้เขียนกลอนแปด ๒ บท เวลา ๑๐ นาที

แข่งขันพร้อมกันหมดในแต่ละระดับ ติดต่อกัน ๒ ญัตติ
(รายละเอียดการแข่งขันและเกณฑ์การตัดสินอื่นๆ ตามแนวทางของสำนักกวีน้อยเมืองนคร)

รางวัลการแข่งขันทุกระดับมี ๔ รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษาและโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

สมัครได้ที่อาจารย์สายใจ ตระกูลสันติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
โทร.๐๘๙- ๕๙๓๙๑๓๓ หรือ โทรสาร ๐๗๕- ๔๘๖๓๑๔ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

มิตรรักนักกลอนจากต่างจังหวัดที่สนใจไปร่วมแข่งขัน
ส่งใบสมัครไม่ทันจริงๆ ก็โทรศัพท์ไปลงชื่อไว้ก่อน เพื่อความสะดวกในการจัดการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เวบไซต์กวีน้อยเมืองนคร www.kaveenoy.ob.tc

คาดหวังว่า  เวทีกลอนแห่งใหม่นี้จะเป็นเวทีหลักที่ต่อเนื่องอีกเวทีหนึ่งทางฝั่งพื้นที่ด้านตะวันตกของเมืองนคร  (พื้นที่ที่คนเมืองนครเรียกโดยทั่วไปว่า  "นอกเขา"  ซึ่งเป็นแหล่งพำนักของนักกลอนอาวุโสหลายท่าน  เช่น  อาจารย์เอื้อม  อุบลพันธุ์   และหลายท่านที่ล่วงลับไปแล้ว  เช่น  อาจารย์จำรูญ  วิชัยณรงค์   อาจารย์เรวัตร  พันธุ์พิทย์แพทย์  และ  อาจารย์เสาร์วัน  จะนู  เป็นต้น)

ขอเป็นกำลังใจสำหรับเวทีกลอนแห่งใหม่นะครับ

ลานการเวก/ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลานการเวก วันที่ตอบ 2010-11-17 19:48:41


ความคิดเห็นที่ 10 (2129698)

 

ระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆ 

รำลึกถึงคุณครูกวีน้อยผู้มุ่งมั่นตั้งใจทุกท่าน

ชื่นชมและส่งกำลังใจถึงน้องๆกวีน้อยเมืองนครทุกคน

จาก..รุ่นพี่กวีน้อยจากบ้านมาอยู่กรุง

ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่นพี่กวีน้อย วันที่ตอบ 2010-11-19 01:39:06


ความคิดเห็นที่ 11 (2130058)

 

สรวงสวรรค์ชั้นกวีรุจีรัตน์

ผ่องประภัสพลอยหาวพราวเวหา

พริ้งไพเราะเสนาะกรรณวรรณนา

สมสมยาสรวงสวรรค์ชั้นกวี

ผู้แสดงความคิดเห็น คนชอบกลอน วันที่ตอบ 2010-11-20 10:28:36


ความคิดเห็นที่ 12 (2130274)

 

ลอยกระทง..ปลงอนินจจังวตสังขาร

ดุจสารธารผ่านไปไหลลอยล่อง

เกิดแล้วดับลับหายในมุมมอง

สลายแหลกแตกเป็นฟองล่องตามกรรม

 

กระทงเอ๋ย.. เปรยเปรียบเทียบชีวิต

ต่างประดิษฐ์หลากหลายในผืนน้ำ

ต่างวาดหวังต่างวิถีที่กระทำ

ลอยตามน้ำตามชั่วดี..วิถีตน

ผู้แสดงความคิดเห็น sompop500 วันที่ตอบ 2010-11-21 03:58:50


ความคิดเห็นที่ 13 (2130837)

นับถอยหลัง..จากวันนี้ไม่กี่วัน
จะพบกันในเวทีที่ยิ่งใหญ่
นัดเพื่อนมามากมายทั้งใกล้ไกล
หัวตะพานมหาลัยวลัยลักษณ์

แข่งกลอนสดรางวัลกวีน้อย
ที่รอคอยมาแรมปีเป็นศรีศักดิ์
แข่งกลอนสดพันผูกร่วมปลูกรัก
สร้างสายใยทอถัก..มิตรนักกลอน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น แก้วกานดา วันที่ตอบ 2010-11-23 07:36:28


ความคิดเห็นที่ 14 (2132470)

 

"...อย่างหม่อมฉันอันที่ดีแลชั่ว

ถึงลับตัวแต่ชื่อเขาลือฉาว

เป็นอาลักษณ์นักเลงทำเพลงยาว

เขมรลาวลือเลื่องถึงเมืองนคร..."

                          สุนทรภู่

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนชอบกลอน วันที่ตอบ 2010-11-29 00:03:31


ความคิดเห็นที่ 15 (2133087)

 

ฝากใจไปคารวะ..พี่นักกลอน

นาม "คมน์  เมืองนคร"  ขจรชื่อ

ผลงานแต่หนหลังยังร่ำลือ

ว่าพี่คือผู้ยิ่งใหญ่ไม่เสื่อมคลาย

แม้พักหลังว่างเว้นไม่เห็นหน้า

แต่รู้ว่างานกวีไม่หนีหาย

ยังสร้างสรรค์ลูกศิษย์มิตรมากมาย

จึงสื่อสายอักษรามาคารวะ...

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อดีตแห่งสาครสงคราม วันที่ตอบ 2010-11-30 20:55:52


ความคิดเห็นที่ 16 (2133665)

 

พี่ขอบใจน้องมากที่ฝากข่าว
พี่หายหนาวทีเดียวเลยเชียวล่ะ
เราต่างถูกผูกมั่นด้วยพันธะ
อิสระ จึงหาย ไปตามกาล
 
            ฝากคิดถึงตอบรักเป็นอักษร
จากพี่ คมน์ เมืองนคร ผู้อ่อนหวาน
ตอนนี้แอบซุ่มเสริมเติมน้ำตาล
พยาบาลนัดตรวจดูอยู่ทุกเดือน
 
            คมน์ เมืองนคร          
ผู้แสดงความคิดเห็น คมน์ เมืองนคร (kkamrop-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-02 20:28:07


ความคิดเห็นที่ 17 (2133699)

 

ดีใจนักที่ได้อ่านงานกลอนพี่

กลอน "หน้าที่"  ยังจำจิตให้คิดหมาย

แต่มาห่างร้างไปให้เสียดาย

อยากฟังสายเสน่ห์ "คมน์  เมืองนคร"

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กวัดเก่า วันที่ตอบ 2010-12-02 22:23:57


ความคิดเห็นที่ 18 (2134000)

 

ผลการแข่งขัน "รางวัลกวีน้อยเมืองนคร" ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๓

         ตามที่โครงการกวีน้อยเมืองนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ โดยการประสานความร่วมมือสนับสนุนของ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และกองทุนในสวนขวัญ จิรวรรณ แก้วพรหม จัดการแข่งขันกลอนสด "รางวัลกวีน้อยเมืองนคร" ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๓    ณ อาคารหัวตะพาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    ระหว่างวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ นั้น มีผลการแข่งขัน ดังนี้

ระดับประถมศึกษา
มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๔๕ ทีม ประมวลผลการแข่งขัน ๓ ญัตติ เป็นดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม
ได้แก่ โรงเรียนวัดกะเปียด (ก) อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช

รางวัลดีเด่น
ได้แก่ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม (ก) อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช

รางวัลสร้างสรรค์
ได้แก่ โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล (ก) อำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
ได้แก่ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (ข) อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
และ โรงเรียนท่าศาลา (ก) อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๔๒ ทีม ประมวลผลการแข่งขัน ๓ ญัตติ เป็นดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม
ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ข) อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

รางวัลดีเด่น
ได้แก่ โรงเรียนสตรีทุ่งสง (ก) อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช

รางวัลสร้างสรรค์
ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ก) อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ก) อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
และ โรงเรียนวัดขรัวช่วย (ก) อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๒๖ ทีม ประมวลผลการแข่งขัน ๓ ญัตติ เป็นดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม
ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ข) อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

รางวัลดีเด่น
ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ข) อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

รางวัลสร้างสรรค์
ได้แก่ โรงเรียนสตรีทุ่งสง (ข) อำเภอท่งสง นครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ก) อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
และ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ข) อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช


ระดับอุดมศึกษา
มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๒๖ คน ประมวลผลการแข่งขัน ๓ ญัตติ ดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม
ได้แก่ นางสาวอารดา ขยิบแย้ม มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

รางวัลดีเด่น
ได้แก่ นายรังสิมันต์ จุลหริก มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

รางวัลสร้างสรรค์
ได้แก่ นางสาวปิยวรรณ อ้วนตรงต้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
ได้แก่ นางสาวอนุสรา มณีโสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และ นายอนิวรรต จันทร์เทพ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกทีมทุกคน
และให้กำลังเป็นพิเศษกับผู้เข้าแข่งขันทุกทีมทุกคน มา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณทุกส่วนทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์                                                    และขอบคุณเวบมาสเตอร์เวบไซต์สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยที่กรุณานำกระทู้ขึ้นปักหมุดให้  มา  ณ โอกาสนี้เช่นกัน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กวีน้อยเมืองนคร วันที่ตอบ 2010-12-04 08:37:30


ความคิดเห็นที่ 19 (2134104)

 

ยินดีกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้รับรางวัลทุกคนครับ

ฝากความระลึกถึงถึงทุกคน  และครูอาจารย์ทุกท่านด้วยครับ

คิดถึงเสมอ..

กวีน้อยไกลบ้าน

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กวีน้อยไกลบ้าน วันที่ตอบ 2010-12-04 19:58:17


ความคิดเห็นที่ 20 (2134145)

 

อยากทราบจังว่า  ปีนี้ตัวแทนนักกลอนภาคใต้เป็นโรงเรียนใด

จะถือโอกาสแวะเข้าไปให้กำลังใจน้องๆค่ะ

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กวีน้อยกลางกรุง วันที่ตอบ 2010-12-04 22:47:52


ความคิดเห็นที่ 21 (2134204)

 

ถึง...กวีน้อยกลางกรุง        

         นักกลอนตัวแทนภูมิภาคภาคใต้ เข้าแข่งขันกลอนสดในวันนักกลอน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  ได้แก่  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกระทู้ "กวีน้อยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓" นะครับ)

          ขอบคุณที่ตั้งใจจะไปให้กำลังใจน้องๆ...แล้วพบกันวันนักกลอนนะครับ

                                                       "ลุงบุญเสริม"

ผู้แสดงความคิดเห็น ลุงบุญเสริม วันที่ตอบ 2010-12-05 10:20:41


ความคิดเห็นที่ 22 (2134436)

 

นักกลอนนัดพบกันวันนักกลอน

ด้วยใจเอื้ออาทรขจรหวัง

เอาใจรักร้อยเรียงร่วมพลัง

เพื่อสร้างสังคมไทยให้ร่มเย็น

ผู้แสดงความคิดเห็น อีกหนึ่งกวีน้อย วันที่ตอบ 2010-12-06 12:12:28


ความคิดเห็นที่ 23 (2134850)

 

ขอแสดงความชื่นชมยินดี

กับน้องพี่ที่ได้รางวัลแข่ง

ขอให้เป็นเรี่ยวและเป็นแรง

ที่กล้าแกร่งเยี่ยมยอดตลอดไป

 

ฝึกแต่งคะ..พอจะใช้ได้ไหมคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุดา ศรีปัญญา (dddaa_3-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-07 21:22:43


ความคิดเห็นที่ 24 (2135177)

 

เพียงแต่กล้าเริ่มต้นบนทางใหม่

ด้วยหัวใจแห่งรักจักไปถึง

ด้วยมุ่งมั่นมิท้อถอยเรียงร้อยรึง

กล้านับหนึ่ง..สองและสามจักตามมา

 

ขอให้กำลังใจสุดา  ศรีปัญญา  ครับ

ผมก็เพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันครับ...แฮะๆๆ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนชอบกลอน วันที่ตอบ 2010-12-08 22:17:08


ความคิดเห็นที่ 25 (2439730)

ช่วยพิจารณา กลอนสี่ของนักเรียนด้วยค่ะ ว่าฉันทลักษณ์ผิดหรือไม่

 

    เด็กเมืองไทยนั้น      สร้างสรรค์สิ่งใหม่

เปลี่ยนจากเดิมไป        ก้าวไกลพัฒนา

    เทคโนโลยี             ได้มีขึ้้นมา

คิดแก้ปัญหา               ค้นคว้าเลิศล้ำ

    เครื่องใช้มือถือ        เป็นสื่อแนะนำ

ชีวิตประจำ                  ต้องทำเปิดดู

    เราควรเชิญชวน       สิ่งล้วนความรู้

แคว้นไทยเชิดชู           ให้อยู่เหนือกาล             

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูภาษาไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ตอบ 2014-01-06 00:43:36[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.