ReadyPlanet.com


ผลการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ


ผลการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ  ปี  ๒๕๕๐

ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 

ระดับประถมศึกษา  หัวข้อ "หนึ่งเดียวในดวงใจ"

                รางวัลที่ ๑               เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิเกิดละมูล

                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   โรงเรียนดรุณาราชบุรี   จังหวัดราชบุรี

                รางวัลที่ ๒              เด็กหญิงพิชญ์สินี  นิลวงค์

                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   โรงเรียนพรศิริกุล   จังหวัดตรัง

                รางวัลที่ ๓              เด็กชายชินวัฒน์  พรมจำปา

                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี   จังหวัดสระแก้ว

                 รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล

                      ๑. เด็กหญิงปฐมพร  ธรรมลังกา

                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา   จังหวัดน่าน

                      ๒. เด็กหญิงรังสิมา  คุณมาศ

                                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   โรงเรียนเผดิมศึกษา   กรุงเทพฯ

                      ๓. เด็กหญิงปิยธิดา  เมืองแก้ว

                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   โรงเรียนอรพินพิทยา   จังหวัดลำพูน

                       ๔. เด็กหญิงอรยุพา  จันทร์ดี

                                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   โรงเรียนเจี้ยไช้   จังหวัดราชบุรี

                       ๕. เด็กหญิงสรวงสุดา  สีเข้ม

                                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   โรงเรียนหนองแวงบึงงาม   จังหวัดร้อยเอ็ด

                       ๖. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุทำแปง

                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราฎร์รังสรรค์)   จังหวัดน่าน

                       ๗. เด็กหญิงเกษสุรางค์  หงส์ศุภางค์พันธ์

                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม   จังหวัดราชบุรี

                       ๘. เด็กชายธนดล  สังเกตดี

                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์

                       ๙. เด็กหญิงนฤดี  พุฒฟัก

                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   โรงเรียนวัดกร้างทองราษฎร์บูรณะ   จังหวัดกาญจนบุรี

                       ๑๐. เด็กหญิงชญานิน  ใจปิง

                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   โรงเรียนบ้านด่าน   จังหวัดน่าน

 

 

ระดับมัธยมศึกษา  หัวข้อ "มะลิร้อยมาลาบูชาคุณ"

                รางวัลที่ ๑               เด็กหญิงจำเริญลักษณ์  ทองล้วน

                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   โรงเรียนพรหมานุสรณ์   จังหวัดเพชรบุรี

                รางวัลที่ ๒              นายนาวิน  จันทรา

                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   โรงเรียนวัดดอนตูม   จังหวัดราชบุรี

                รางวัลที่ ๓                เด็กหญิงปรียามน  สุขม่วง

                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร   กรุงเทพฯ

            รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล

                      ๑. เด็กหญิงอภิสรา  สุวรรณประทีป

                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

                      ๒. นางสาวดวงใจ  แซ่หลี

                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   โรงเรียนวัดดอนตูม   จังหวัดราชบุรี

                      ๓. นางสาวณัฎฐา  ปานคง

                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   โรงเรียนตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

                       ๔. นางสาวลัญจภรณ์  ไทยภาพร

                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์   กรุงเทพฯ

                       ๕. นางสาววีณา  วุฒิจำนง

                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒   กรุงเทพฯ

                       ๖. นางสาวปัทมวรรณ  หัสดี

                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   จังหวัดลพบุรี

                       ๗. นางสาวอุบลลักษณ์  พจนเสนี

                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี

                       ๘. เด็กหญิงอรพินท์  อุ่นเอ้ย

                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   จังหวัดพะเยา

                       ๙. นางสาวปวีณ์ธิดา  วัฒนปาณี

                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี

                       ๑๐. เด็กหญิงนพรัตน์  สายแก้ว

                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนสตรีสิริเกศ   จังหวัดศรีสะเกษ

 

ระดับอุดมศึกษาและประชาชน  หัวข้อ "แม่ผู้สร้างสังคมให้ร่มเย็น"

             รางวัลที่ ๑              นางสาวสุธิญา  พูนเอียด

                                                นิสิตชั้นปีที่ ๒   คณะอักษรศาสตร์   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

                รางวัลที่ ๒              นายเสริมเกียรติ  วิฑิตเวท

                รางวัลที่ ๓              นางสาวอรุณวรรณ  คงมีผล

                                                นิสิตชั้นปีที่ ๒   คณะอักษรศาสตร์   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

                 รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล

                      ๑. นางเบญจา  ธรรมจำรัส

                                    โรงเรียนชลบุรี   จังหวัดชลบุรี

                      ๒. นางสาวภัทรมาศ  สุ่มมาตย์

                                                วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด      จังหวัดร้อยเอ็ด

 

                      ๓. นางเพ็ญศรี  สมบูรณ์วงศ์

                                                โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)  จังหวัดนครปฐม

                       ๔. นางสาวทนุรัก  ตันตรานนท์

                                                นิสิตชั้นปีที่ ๓   คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                       ๕. นางสาวน้ำฝน  ทะกลกิจ

                                                 โรงเรียนปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี

                       ๖. นายบุญคุ้ม  ทองาม

                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา   จังหวัดสุรินทร์                      

                       ๗. นางขวัญใจ  ปาอาภรณ์

                      ๘. นางสาววิลาสินี  พิบูลย์เศรษฐ์

                                                 นิสิตปริญญาโท   คณะรัฐศาสตร์   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

                       ๙. นายสุรพงศ์  เผ่าวิทยานนท์

                             ๑๐. นางสาวชุลีพันธ์  กลั่นชื่น

 

 

            ทราบมาว่าจะมีการรวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัลด้วย  ขอแสดงความยินดีกับทุกคนครับผู้ตั้งกระทู้ นกยักษ์ :: วันที่ลงประกาศ 2007-07-11 08:18:56


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (937436)

ขอบคุณคุณนกยักษ์ที่นำผลการประกวดมาแจ้งให้ทราบ รวดเร็วทันใจ ทันเหตุการณ์ดีมาก เดี๋ยวประกาศผลคำขวัญรณรงค์การออกเสียงประชามติในเว็บไซต์สมาคมนักกลอน รบกวนแจ้งผลประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ต่างๆให้ด้วยขอขอบพระคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กรรมการ วันที่ตอบ 2007-07-14 07:56:36


ความคิดเห็นที่ 2 (1810609)

goodผู้แสดงความคิดเห็น good วันที่ตอบ 2008-07-30 12:25:28


ความคิดเห็นที่ 3 (1811469)
นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รางวัลด้วยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น เเนนเด็กเชียงใหม่เจ้า วันที่ตอบ 2008-07-31 18:31:35


ความคิดเห็นที่ 4 (1812592)

ดี

ผู้แสดงความคิดเห็น อัจ วันที่ตอบ 2008-08-02 15:51:05


ความคิดเห็นที่ 5 (1816278)
ดีมีสาระมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กดีด็อดคอม (someone-dot-123-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-08 18:16:21


ความคิดเห็นที่ 6 (1820902)

ดีมาก

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น l6fl;p วันที่ตอบ 2008-08-17 19:07:58


ความคิดเห็นที่ 7 (1971134)
ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ผู้แสดงความคิดเห็น แฟรงค์ วันที่ตอบ 2009-08-04 20:20:08


ความคิดเห็นที่ 8 (1972508)
.bujdfklgbj
ผู้แสดงความคิดเห็น 125 (jlfhjk-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-09 19:36:47


ความคิดเห็นที่ 9 (2034340)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์

       นามสุกลเดียวกะเราเลยะ คัยหว่า?>>>>> ๙. เด็กหญิงนฤดี  พุฒฟัก
ผู้แสดงความคิดเห็น kitty (kittydoll_Ska-at-msn-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-11 12:39:34


ความคิดเห็นที่ 10 (2042103)

เก่งมากกกกกกกกกกกกกกกกเลยฮับ     จึงขอชื่นชมเเละเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เก่งเนอะ (thipgrape-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-06 14:08:48


ความคิดเห็นที่ 11 (2107380)

remy hair long hair wigs perfectly groomed when he was out and wigs If you want to wear a wig to get a remi hair real human hair wigs.

ผู้แสดงความคิดเห็น charles (gabriel-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 09:58:44


ความคิดเห็นที่ 12 (2173135)

 ดีใจมากเลยค่ะ  .....เพราะเวลากลับมาเปิดดูทีไรก็ภาคภูมิใจทุกทีเลย  ยังทำให้เราภูมิใจกับความสามารถในวัยเด็กที่เราก็ทำได้  เป็นเรื่องที่ดีและมีสาระมากๆๆอยากจะให้มีโครงการแบบนี้อีกต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้น้องๆรุ่นหลังๆเขาได้มาฝึกแสดงความสามารถของตัวเองได้ค่ะ ......ขอบคุณโครงการนี้มากๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น ได้โอกาส วันที่ตอบ 2011-04-28 14:04:52[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.