ReadyPlanet.com


นิราศพระบาท ตามรอยพระบาท เส้นทางชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง


กำหนดการ

การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16

นิราศพระบาท ตามรอยพระบาท เส้นทางชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 – 21 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550

…………………

 

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550

เวลา 08.00 น.       ผู้เข้าอบรม รายงานตังและลงทะเบียน ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย อาคาร

อเนกประสงค์ 1 ชั้น 4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

เวลา 09.00 น.       พิธีเปิดการอบรม

                                ประธานพิธี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

                                กล่าวรายงาน นายยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

เวลา 09.30 น.       กล่าวต้อนรับและแนะนำสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        โดย ผศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ ผู้อำนวยการเสริมศึกษาและบริการสังคม

เวลา 09.40 น.       ปฐมนิเทศ โดย นายวิษณุ เอมประณีตร์ ผู้จัดการทั่วไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

เวลา 10.00 น.       รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.15 น.       การบรรยายเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และชีวิตพอเพียงจากนิราศของสุนทรภู่”

โดย รศ.นันทา ขุนภุกดี

เวลา 11.30 น.       ออกเดินทางไปจังหวัดสระบุรี โดยใช้ถนนพหลโยธิน ประมาณ 107 กม. ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ตามเส้นทางการเดินทางตามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สุนทรภู่เคยใช้เดินทาในอดีต ถึงตัวเมืองสระบุรี รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14.00 น.       ชม บ่อพรานล้างเนื้อ สถานที่ซึ่งสันนิษฐานว่านายพรานบุญ หลังจากล่าสัตว์แล้วได้นำเนื้อมาล้างที่นี่ ท่านสุนทรภู่ได้กล่าวไว้ในบทนิราศพระบาท ปัจจุบันบ่อพรานล้างเนื้อได้รับการปรับปรุงใกล้ๆ มีบ่อปักหอก,บ่อพรานคุกเข่า และศาลนายพรานบุญให้บูชาสักการะ

เวลา 14.30 น.       ชม ถ้าประทุน ซึ่งกล่าวไว้ในนิราศพระบาท ดังความว่า

                ๏ มาถึงเชิงคีรีที่มีถ้ำ                                                ศิลาง้ำเงื้อมแหงนเป็นแผ่นเผิน

ไม้รวกรอบขอบเขาลำเนาเนิน                               พิศเพลินพฤกษาบรรดามี

อันชื่อถ้ำแต่บุรำบุราณเรียก                                     สำเหนียกถ้ำประทุนคีรีศรี

สำคัญปากคูหาศาลามี                                              ชวนสตรีเข้าถ้ำทั้งหกคน

เที่ยวชมห้องปล่องหินเป็นพู่ย้อย                           มีน้ำย้อยหยาดหยัดอย่างเม็ดฝน

พอเทียนดับลับแลไม่เห็นคน                                 ผู้หญิงปนเดินปะปะทะชาย

เสียงร้องกรีดหวีดก้องในห้องถ้ำ                            ชายขยำหยอกแย่งผู้หญิงหวาย

ใครกอดแม่แปรกอกแตกตาย                                  ใครปาดป้ายด้วยดินหม้อเหมือนแมวคราว

ครั้นออกจากคูหาเห็นหน้าเพื่อน                            มันมอมเปื้อนแปลกหน้าก็ฮาฉาว

บ้างถูกเล็บเจ็บแขนเป็นริ้วยาว                               ก็โห่กราวกรูเกรียวไปเที่ยวดงฯ

เวลา 15.45 น.       ชม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นมัสการรอยพระพุทธบาท เบื้องซ้ายที่ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมพร้อมชมความงามของ มณฑลพระพุทธบาท ตามบทนิราศที่ท่านสุนทรภู่ได้บรรยายไว้ เมื่อครั้งตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาทในวันฆาฆะบูชา ปี พ.ศ. 2350 และได้แต่งนิราศพระบาทไว้ดังนี้

                ๏ พื้นผนังหลังบัวที่ฐานปัทม์                 เป็นครุฑอัดยืนเหยียบภุชงค์ขยำ

หยิกขยุ้มกุมวาสุกรีกำ                             กินนรรำรายเทพประนมกร

ใบระกาหน้าบันบนชั้นมุข                     สุวรรณสุกเลื่อมแก้วประภัสสร

ดูยอดเยี่ยมเทียมยอดยุคุนธร                  กระจังซ้อนแซมใบระกาบัง

นาคสะดุ้งรุงรังกระดึงห้อย                     ใบโพธิ์ร้อยระเรงอยู่เหง่งหงั่ง

เสียงประสานกังสดาลกระดึงดัง             วิเวกวังเวงในหัวใจครันฯ

เวลา 16.30 น.       ออกเดินทางไปจังหวัดนครนายก

เวลา 17.30 น.       เข้าที่พัก

เวลา 18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น.       การบรรยาย เรื่องดีดีที่นครนายก

โดย น.ส.เบญจวรรณ สุเนตรวรกุล ผ.อ.สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 8

เวลา 20.00 น.       กิจกรรมค่ำคืนแห่งวัฒนธรรม การแสดงความสามารถในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

โดย นักเรียนผู้เข้าร่วมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16

เวลา 21.30 น.       สวดมนต์ – เข้านอน

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550

เวลา 06.00 น.       อรุณสวัสดิ์ยามเช้า / กิจกรรมออกกำลังกาย / ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

เวลา 07.00 น.       -ทัศนศึกษาตามรอยพระบาทฯ สืบสานโครงการพระราชดำริ “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต” ที่รวบรวมแนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร ปศุสัตว์  สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่วิถีไทย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม ศึกษาทดลองเรียนรู้ตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดความรู้ การช่วยเหลือตัวเองโดยใช้ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และ “อาศรมปัญญา” ที่รวบรวม 108 เซียน ปราชญ์ชาวบ้านหมุนเวียนมาช่วยคิด ช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ พร้อมชมทิวทัศน์ที่งดงามยิ่งใหญ่ ผสานองค์ความรู้เกษตรแบบยั่งยืน

                                -เขือนขุนด่านปราการชล ทอดตัวท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม เบื้องหน้าเป็นผืนน้ำใหญ่ รายล้อมด้วยผืนป่าสีเขียว และทิวเขาของอุทยานแห่งชาติเขใหญ่ไกลสุดตา ท้ายเขื่อนสดใสด้วยสีสันแปลงดอกไม้ และหลากหลายกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัย

เวลา 12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.       ออกเดินทางไปโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เวลา 13.30 น.       ทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารในระดับอุดมศึกษา สังกัดกองทัพบก

เวลา 15.00 น.       เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

เวลา 17.00 น.       ถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสวัสดิภาพ

 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550

เวลา 08.00 น.       รายงานตัว และส่งผลงานนิราศพระบาทกับวิทยากรประจำกลุ่ม ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

เวลา 09.00 น.       ฝึกปฏิบัติเกมกลอน โดย นายนารถ กิตติวรรณกร ประธานชมเทพศรีกวีศิลป์ และคณะ

เวลา 09.00 น.       รับประทานอาหรว่าง

เวลา 10.45 น.       กิจกรรมฝึกปฏิบัติกลอนสด กลอนมืด กลอนจอหงวน โดย

-          นายสมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล ที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

-          นายประสิทธิ์ บุญวงษ์ อุปนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

-          นางนนทวรรณ บุญวงษ์ ประธานภาคเหนือสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

-          นายภาสกร วิเวกวรรณ เลขาธิการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

-          นางสาวสานา บุญสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยลงกรณ์

เวลา 12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.       ประเมินผลการแต่งนิราศ เสริมความรู้ด้านวรรณศิลป์ โดย

-          นายอเนก แจ่มขำ ที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

-          นายชมพร เพชรอนันต์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่

-          นางสาววาสนา บุญสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยลงกรณ์

-          นายยุทธ  โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย    ดำเนินรายการ

เวลา 14.15 น.       การบรรยายความรู้ บทกวีกับนักเขียน

โดย โชคชัย บัณฑิต’ กวีซีไรต์/อุปนายกสมามคนักกลอนแห่งประเทศไทย

เวลา 15.00 น.       รับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.15 น.       การบรรยายพิเศษ โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

เวลา 16.15 น.       สรุปผลการอบรม โดย นางสาววสานา ลี้ไพบูลย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

เวลา 16.30 น.       พิธีปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตร / เกียรติบัตร

                                ประธานพิธี             นายเนวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ

                                กล่าวรายงาน           นายยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

เวลา 17.00 น.       เสร็จพิธีเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

พิธีกรประจำวัน     นางอมรรัตน์ กุศลพลาเลิศ

                                นางวรัญญา เอี่ยมสำอาง

                                นางรัตนทิพย์ วิเวกวรรณ

การแต่งกาย            -       วันที่ 20 มิถุนายน 2550 นักเรียนแต่งชุดนักเรียน / ครูแต่งชุดสุภาพ

-          วันที่ 21 มิถุนายน 2550 นักเรียนแต่งชุดพลศึกษา / ครูแต่งชุดลำลอง

-          วันที่ 22 มิถุนายน 2550 นักเรียนแต่งชุดนักเรียน / ครูชุดสุภาพ / ผ้าไทย

สูจิบัตร ประกอบการอบรม

จัดทำโดย ฝ่ายนโยบายและเครือข่ายสัมพันธ์ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย :ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต บรรณาธิการผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2007-06-14 09:37:01


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (937299)

ตัวสะกดชื่อคนผิดพลาดอยู่หลายแห่ง เช่น เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์,นางสาววาสนา ลี้ไพบูลย์,นางสาววาสนา บุญสม,นายเอนก แจ่มขำ ฯลฯ แก้ไขให้ถูกต้องจะดีมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกจ้า วันที่ตอบ 2007-06-14 11:01:43


ความคิดเห็นที่ 2 (937300)
ขอบคุณครับ ขออภัยพิมพ์เร็วไปหน่อย
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้สื่อข่าวบ้านไพร วันที่ตอบ 2007-06-14 11:10:45


ความคิดเห็นที่ 3 (1792736)
เเน่เดะหพกหั่เสีกดฟหำเอ้เ
ผู้แสดงความคิดเห็น เดเดเค (mnm_Eu-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-03 17:47:09


ความคิดเห็นที่ 4 (2107703)

fake chanel handbags louis vuitton handbags want to bead Match your thread to louis vuitton handbag which is combined with lv bags lv wallet.

ผู้แสดงความคิดเห็น abeille (vill-at-live-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 11:18:30[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.