ReadyPlanet.com


ประกวดเรียงความ คำขวัญ และข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ


 

            สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดเรียงความ คำขวัญ และข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืน แก่เอกลักษณ์ของชาติ ธำรงไว้ซึ่งสถาบันสำคัญ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

            การประกวดมี 3 ประเภท คือ เรียงความ, คำขวัญ และข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ภายใต้ประเด็น และหัวข้อเรื่องเดียวกันคือ “การส่งเสริมสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติ” เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู นำสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักที่สำคัญของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

            การประกวดทุกประเภท ทั้งเรียงความ, คำขวัญ และข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ แบ่งผู้ประกวดเป็น 4 ระดับคือ

            1. นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - 6)

            2. นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - 3)

            3. นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - 6) และอาชีวศึกษา

            4. นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

            แต่ละระดับและแต่ละประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด กำหนดให้เขียนในหัวข้อเรื่องเดียวกันทั้งหมด ภายใต้กฎเกณฑ์ดังนี้

 

            เรียงความ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เขียนความยาว 1 - 2 หน้ากระดาษ, นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 เขียนความยาว 2 - 3 หน้ากระดาษ, นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เขียนความยาว

3 - 4 หน้ากระดาษ มีสิทธิ์ส่งได้คนละ 1 สำนวนต่อ 1 ระดับ

 

            คำขวัญ ทุกระดับเขียนความยาวไม่เกิน 20 พยางค์ มีสิทธิ์ส่งได้คนละไม่เกิน 3 สำนวน ต่อ

1 ระดับ

 

             ข้อเสนอแนะการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ทุกระดับเขียนความยาวไม่เกิน

3 หน้ากระดาษ (เป็นข้อเสนอแนะในลักษณะแผนปฏิบัติการแม่บทเพื่อการส่งเสริม

 

 

สร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม) มีสิทธิ์ส่งได้คนละ 1 แผน ต่อ 1 ระดับ

 

            ผลงานประกวดทุกประเภท จะเขียนด้วยตัวบรรจง หรือใช้ตัวพิมพ์ก็ได้ ลงในกระดาษขนาด A4 พร้อมกับแจ้งที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกไปพร้อมด้วย ผู้ที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาไปด้วย สำหรับประชาชนทั่วไป ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้

 

            ส่งผลงานประกวดทุกประเภทได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 

            การตัดสินรอบแรกของแต่ละประเภทและแต่ละระดับ แบ่งออกเป็นระดับภูมิภาค(ตามที่อยู่ของผู้ส่งประกวด) จำนวน 5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 3 รางวัล แล้วนำผลงานทุกประเภทที่ได้รับรางวัลจากระดับภูมิภาคไปรวมตัดสิน เพื่อรับรางวัลระดับประเทศ ประเภทและระดับละ 5 รางวัล รางวัลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ จะได้รับเงินรางวัลช่วยทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 186,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

 

            กำหนดประกาศผลการตัดสินระดับภูมิภาค ในวันที่ 7 มีนาคม 2551 และประกาศผลการตัดสินระดับประเทศ วันที่ 10 เมษายน 2551 พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จะมีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2551 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยผู้ได้รับรางวัลทุกคน จะได้รับเงินช่วยค่าพาหนะเดินทาง(นอกเหนือจากเงินรางวัล) รายละ 500 บาท

 

            คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 9 ท่าน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และกรณีรายใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงาน คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์เชิญเจ้าของผลงานนั้นมาทำการทดสอบได้ ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทและทุกระดับ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะนำออกเผยแพร่ได้ตามความเหมาะสม

 

            ผู้สนใจจะส่งงานเข้าร่วมประกวด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02 800 2302 โทรสาร 02 800 2346 หรือที่สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ โทร 02 509 4112, 089 217 5535ผู้ตั้งกระทู้ นกบินเดี่ยว :: วันที่ลงประกาศ 2007-12-21 16:35:22


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (938379)

ขอบคุณนกบินเดี่ยว (nok_yak@hotmail.com) ที่ส่งข่าวมาให้ ขอเชิญชวนบรรดาผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตามประกาศดังกล่าว โดยเฉพาะสถานศึกษาทุกระดับ ได้ร่วมกันส่งเสริมภาษาและวรรณกรรมไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น กรรมการบริหารสมาคมฯ วันที่ตอบ 2007-12-27 05:56:26[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.