ReadyPlanet.com


ประกาศผลประกวดคำขวัญวันครูและข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูประจำปี2553


ประกาศผลคำขวัญวันครูประจำปี2553

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศผลการประกวดคำขวัญวันครูเรียบร้อยแล้ว                                    คำขวัญวันครู ประจำปี 2553 มีข้อความว่า

“น้อมจิตวันทา  บูชาคุณครู  กตัญญูกตเวที“

เป็นคำขวัญที่เขียนโดย  นายกันทา  วงศ์จันทร์ทิพย์   จากจังหวัดลำพูน


รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

1.”ชาติเจริญเพราะมีครู ศิษย์กตัญญู บูชาพระคุณ”

โดย….  เด็กหญิง ธิดาพร  จะแล  จังหวัดเชียงใหม่


2.”สิบหกมกรา ร่วมกตัญญุตา สักการะครู”

โดย… นางจินดารัตน์  สิงห์โตทอง  จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย 10 รางวัล

1.”ครูให้ความรู้คู่แผ่นดิน  ไทยทั่วถิ่นกตัญญูรู้คุณครู” ของ นายอดินันท์  สำเนียง  จังหวัดสุโขทัย
2.”เทิดทูนบูชา”ครู”  ด้วยการกตัญญูและรู้คุณ”  ของ นายพจน์  ไกรทอง  จังหวัดสมุทรปราการ
3.”นอบน้อมบูชา ศรัทธาคุณครู สอนศิษย์ให้รู้ อยู่อย่างพอเพียง” ของ นางภิรมย์จิต  ฉิมให้ จังหวัดนครราชสีมา
4.”น้อมกายบูชิต น้อมจิตกตัญญู บูชาครู ผู้สร้างคน”  ของ เด็กหญิงปิยนุช  เสียงลำเลิศ  จังหวัดสุพรรณบุรี
5.”พระคุณครูลำค่ากว่าสิงใด ตอบแทนได้ด้วยทำแต่ความดี” ของ นายนุกูล ตันริยงค์ จังหวัดปทุมธานี
6.”พระคุณเลิศล้น สร้างคนรอบรู้ บุญคุณของครู โลกชูบูชา” ของ เด็กชายสืบสาน  สิงห์สี  จังหวัดนครราชสีมา
7.”พระคุณเลิศล้ำ นำไทยก้าวหน้า ปวงชนศรัทธา น้อมบูชาครู” ของ นางสาวมนฤทัย  ลิขิตธรรมนิตย์ กรุงเทพ ฯ
8.”ยกย่องเชิดชู เกียรติครูก้องหล้า ศิษย์ไทยถ้วนหน้า วันทาแทนคุณ” ของ เด็กหญิงสายพิน  พงศ์สถิตสิริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
9.”ศิษย์ขอชูเชิด เทิดพระคุณ”ครู” ผู้ให้ความรู้ คู่ความดีงาม” ของ เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองสาร จังหวัดสมุทรปราการ
10.”ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู ขอกตัญญู วันทา บูชาครู”  ของ เด็กหญิงอนุรดี ยานุวงศ์

ประกาศผลข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

ตามที่คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2553  ได้จัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2553 นั้น  บัดนี้ผลการตัดสินเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

1.ชนะเลิศ  ข้อเขียนเรื่อง ”คุณครูหุ่นยนต์” ของ นายเกรียงไกร  ฮ่องเฮงเส็ง  จังหวัดเพชรบุรี

2.รองชนะเลิศ  2 รางวัล
               2.1   ข้อเขียนเรื่อง “ฉันรักครู......เพราะครูรักฉัน”  ของ เด็กหญิงโบว์(ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิลาซาล)
                      จังหวัดกาญจนบุรี
              2.2  ข้อเขียนเรื่อง “คุณย่าของข้าพเจ้า”  ของ นายชัยกร  หาญไฟฟ้า  กรุงเทพมหานคร
3.รางวัลชมเชย  5 รางวัล
             3.1 ข้อเขียนเรื่อง “ชีวิตนี้ยังมีครู”  ของ ด.ช.มงคลชัย  อุ่นชะหลี  จังหวัดสกลนคร
             3.2  ข้อเขียนเรื่อง  “ครูต้นแบบแห่งชีวิต..บุญสิทิ์  วานุนาม”  ของ นางดวงใจ  คำแหงพล 
                     จังหวัดกาฬสินธุ์
            3.3  ข้อเขียนเรื่อง  “ภาพครูงามซี้งซับประทับใจ”  ของ  นายเฉลิมพล  สุภา   จังหวัดเชียงใหม่
            3.4  ข้อเขียนเรื่อง  ไ ความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูคนแรกของฉัน” 
                    ของ นางจินตนาภรณ์    อินทรแพทย์  จังหวัดฉะเชิงเทรา
           3.5  ข้อเขียนเรื่อง  “ครูในดวงใจ”  ของ  นางจันทรรัตน์  ด่านพินิจบำรุง  จังหวัดเชียงรายผู้ตั้งกระทู้ วันครู2553 :: วันที่ลงประกาศ 2009-12-08 22:09:46


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2014575)

อยากทราบผลการประกวดร้อยกรองด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ส่งประกวด วันที่ตอบ 2009-12-10 07:39:28


ความคิดเห็นที่ 2 (2016837)

นายองค์กร  อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้จัดการประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู พ.ศ. 2553 เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน ครู นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ส่งบทร้อยกรองฯ เข้าประกวดในหัวข้อ “กตัญญูรู้คุณครู” เพื่อร่วมช่วยกันระลึกถึงพระคุณครู กำหนดมอบรางวัล ในวันครู 16 มกราคม 2553 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานั้น ผลการตัดสินการประกวด มีดังนี้
          ประเภทประชาชนและนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพรเทพ โตชยางกูร กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ นายปิยวุฒิ กรีฑาภิรมย์ กรุงเทพมหานคร และนายวรวุฒิ ภักดีบุรุษ จังหวัดสมุทรปราการ รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ นายสิชล สะอิมิ กรุงเทพมหานคร นางนนทวรรณ บุญวงษ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และนายอุทิศ กุมาร จังหวัดสุโขทัย
          ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิงจำเริญลักษณ์ ทองล้วน จังหวัดเพชรบูรณ์ รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวปิยวรรณ์ อ้วนตรงต้น จังหวัดปราจีนบุรี และนางสาวชฎาพรรณ บุญสิงห์ จังหวัดนครปฐม รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวใบบุญ สกุลกรุณาอารีย์ กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงสมลักษณ์ เป็งสินธุ์ จังหวัดลำพูน และเด็กหญิงทิพรัตน์ สื่อเจริญ กรุงเทพมหานคร
          ประเภทประถมศึกษาปีที่ 4 –6 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงศศิภา  ภูขุมดิน จังหวัดชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงอรอนงค์  ริยะบุตร กรุงเทพมหานคร และเด็กหญิงช่อแก้ว  ฝาแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์  รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงจันจิรา เครือดี เด็กหญิงศุกลภัทร ขลิบแย้ม จังหวัดนครศรีธรรมราช และเด็กชายศรายุทร กาละออง จังหวัดพัทลุง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประกวดบทร้อยกรองวันครู2553 วันที่ตอบ 2009-12-17 12:18:34


ความคิดเห็นที่ 3 (2016838)

 

อยากทราบว่าปีนี้คุรุสภาในฐานะผู้จัดประกวดร้อยกรอง ได้ตรวจสอบนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหมือนปีก่อนๆหรือไม่ เพราะกลัวจะมีผีผู้ใหญ่เข้าสิงในร่างเด็กเขียนส่งมาประกวด

ผู้แสดงความคิดเห็น สอดรู้สอดเห็น วันที่ตอบ 2009-12-17 12:24:52


ความคิดเห็นที่ 4 (2020926)

คุณสอดรู้สอดเห้นนี่เสือกเรื่องชาวบ้านเขาหลายกระทู้เลยนะคะ กินยาไม่ได้เขย่าขวดหรือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอคะ......เสือกได้โล่ห์จริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกอีช่างเสือก วันที่ตอบ 2010-01-01 17:22:15


ความคิดเห็นที่ 5 (2027297)

แต่มันเป็นเรื่องจริงนะ ที่ผู้ใหญ่เขียนแทนเด็กจริงๆ เคยเจอมาแล้ว ความจริงก็คือความจริง

ผู้แสดงความคิดเห็น ชอบความจริง วันที่ตอบ 2010-01-22 10:05:31


ความคิดเห็นที่ 6 (2151403)

จั่นรักแม่ จินตนาภรณ์ อินทรแพทย์ ที่สุดเลยค่ะ

หนูคิดว่าแม่ของหนูเป็นคุณครูที่เยี่ยมที่สุดเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น ปวันรัตน์ วันที่ตอบ 2011-02-07 11:07:39


ความคิดเห็นที่ 7 (3671173)

ppa มาเยือน -0-

ผู้แสดงความคิดเห็น ppa วันที่ตอบ 2014-07-16 19:44:04


ความคิดเห็นที่ 8 (3671175)

 ppa มาเยือน

ผู้แสดงความคิดเห็น ิbravo วันที่ตอบ 2014-07-16 19:45:29[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.