ReadyPlanet.com


ประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗


ความเคลื่อนไหวในการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปีแห่งพระบรมราชสมภพ ผู้สนใจจะส่งผลงานเข้าประกวดเตรียมศึกษา ค้นคว้า พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์เพื่อเขียนคำประพันธ์เข้าประกวดชิงรางวัลชนะเลิศประเภทละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง รายละเอียดจะประกาศให้ทราบอีกครั้งเป็นทางการ โปรดติดตามได้ในหน้าเว็บไซต์สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย


ผู้ตั้งกระทู้ ประชาสัมพันธ์ :: วันที่ลงประกาศ 2015-01-23 07:30:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3770636)

ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๘ เรื่องประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จฯพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดประเภทสารคดี และกวีนิพนธ์ รางวัลแต่ละประเภทชนะเลิศเงินรางวัลสองแสนบาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัลหนึ่งแสนบาท และรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัลหกหมื่นบาท ประเภทกวีนิพนธ์ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บท ฉันทลักษณ์ไม่จำกัดรูปแบบคำประพันธ์ ประเภทสารคดี ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ หน้ากระดาษ เอ ๔ หมดเขตส่งวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.parliament.go.th/phan หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔๒๕๑๕-๖ และ ๐๒-๒๔๔๒๕๒๒ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2015-02-11 08:06:24


ความคิดเห็นที่ 2 (3774949)

 

  
ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๘
 
เรื่อง การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
-------------------------
                ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๘ จะจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราช-สมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบกับเพื่อเผยแพร่พระราช-ประวัติ พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณแก่ประเทศชาติ ซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๓ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน อันแสดงให้เห็นถึงการที่ทรงเป็นระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในหลักของการปกครองในทศพิธราชธรรม ตลอดระยะเวลา ๙ ปีของรัชสมัย และที่สำคัญพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยความสงบเรียบร้อยไม่มีการเสียเลือดเนื้อ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้า-เจ้าอยู่หัว
๑. วัตถุประสงค์
                ๑) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ
                ๒) เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- มหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
                ๓) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านต่างๆ ตลอดรัชสมัย
๒. ประเภทผลงาน “วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ” ที่จัดประกวด
                ๑) กวีนิพนธ์
                ๒) สารคดี
๓. ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
                ๑) กวีนิพนธ์
เป็นกวีนิพนธ์แบบมีฉันทลักษณ์ เป็นฉันทลักษณ์แบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบรวมกัน อาจเป็นฉันทลักษณ์ท้องถิ่นหรือฉันทลักษณ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเองมีเนื้อหาสาระถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความงามทางวรรณศิลป์ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บท พิมพ์ลงในกระดาษ เอ ๔ หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดตัวอักษร ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง
                ๒) สารคดี
มีเนื้อหาสาระถูกต้อง มีหลักฐานอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีกลวิธีนำเสนอที่น่าสนใจ มีความงามทางวรรณศิลป์ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ หน้ากระดาษ เอ ๔ พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดตัวอักษร ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์)
 
๔. คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนไขการประกวด
                ๔.๑ คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
                                ๑) ประชาชนทั่วไป
                                ๒) ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน
                ๔.๒ ข้อปฏิบัติในการส่งผลงานเข้าประกวด
                                ๑) ผู้เขียนหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ ๑ ผลงาน
                                ๒) เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสิน
                                ๓) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองเพียงผู้เดียว
ไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นผลงานที่มีผู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวด การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๘ หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในรางวัลของผู้เขียนทุกประการ และอาจไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งต่อไป ตามแต่ระยะเวลาที่จะกำหนดและประกาศให้ทราบ
                ๔.๓ เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
                                ๑) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น
                                ๒) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ไม่มีสิทธิ์
ในการส่งผลงานเข้าประกวด
                                ๓) คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๘ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนต้นฉบับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
                                ๔) คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๘ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากไม่มีผลงานใดเหมาะสมถึงเกณฑ์ที่กำหนด
                                ๕) การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๘  ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีได้
๕. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
                ๕.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
                                ๑) เนื้อหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์
                                ๒) มีเนื้อหาสาระถูกต้อง มีหลักฐานอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้
                                ๓) มีความคิดสร้างสรรค์
                                ๔) มีกลวิธีนำเสนอที่น่าสนใจ
                                ๕) มีความงามทางวรรณศิลป์
                ๕.๒ ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินแบ่งออกเป็น ๓ รอบ
                                ๑) รอบกลั่นกรอง (Longlist)
                                                - โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
                                ๒) รอบคัดเลือก (Shortlist)
                                                - โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือก
                               
                                ๓) ตัดสินรอบสุดท้าย
                                                - โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๘ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๘
๖. รางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
๖.๑ ประเภทกวีนิพนธ์
รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ ประเภทสารคดี
รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท
๗. สิทธิและพันธกรณีระหว่างผู้เขียน รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัล
                ๗.๑ ผลงานวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติที่คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๘ ประกาศในรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิ์ ดังนี้
                                ๑) มีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือนำไปเผยแพร่ด้วยการบันทึกเสียงการอ่าน หรือบันทึกเสียงและภาพ หรือเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยวิธีใดก็ตามที่ยังคงเนื้อหาเดิมของผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อวิทยุและโทรทัศน์ก็ตาม รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์ที่จะกระทำการดังกล่าวทั้งหมดนี้ ในระหว่างเวลาการจัดประกวดโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
                                ๒) มีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน ในเว็บไซต์ของรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือเว็บไซต์เกี่ยวกับ “รางวัลพานแว่นฟ้า”
ที่รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ดูแล โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาและไม่นำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือการค้าใดๆ
                ๗.๒ ผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ทั้งประเภทกวีนิพนธ์ และประเภทสารคดี เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๘. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
๑) เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือนามปากกา ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์
ของผู้เขียน แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด 
๒) ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ” 
 ๙. ระยะเวลาดำเนินการ
เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
- ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist)         วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- ประกาศผลการตัดสิน   วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
- มอบรางวัล  วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕ – ๖ หรือ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๒๒ และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลได้ที่ www.parliament.go.th/phan
 
               ประกาศ ณ วันที่          กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
                                       (นายจเร พันธุ์เปรื่อง)
                                   เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประธานคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๘

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2015-02-19 14:32:35[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.