ReadyPlanet.com


การประกวดเรียงความ บทกลอน และเรื่องสั้น


การประกวดเรียงความ บทกลอน และเรื่องสั้น

โครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี”

***********

 

๑.  หลักการและเหตุผล

                                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทรงมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งตลอดมา  ดังจะเห็นได้จากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       ที่พระราชทานไว้ความว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดี พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ทรงเน้นความสำคัญของป่าไม้อันเป็นทรัพยากรของชาติ ในความหมายของป่า พระองค์มิได้มุ่งเน้นเฉพาะทัพยากรป่าไม้ที่มีลักษณะต้นไม้สูงใหญ่เท่านั้น แม้เพียงต้นหญ้าหรือต้นไม้เล็กๆ เมื่อทรงเห็นว่า มีคุณค่าก็จะรับสั่งให้อนุรักษ์ไว้ ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่คนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปรียบเสมือนลมหายใจในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต ทุกชีวิตบนโลกให้ยั่งยืน ทั้ง คิดสร้าง  คิดรักษา  คิดใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง

                        ดังนั้น กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก จึงกำหนดจัดให้มีการประกวดเรียงความ  บทกลอน  และเรื่องสั้น ขึ้น ตามโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี” ชิงโล่เกียรติยศ    เงินรางวัล  และเกียรติบัตร จาก กองทัพบก

 

๒. วัตถุประสงค์

                        ๒.๑  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ     พระบรมราชินีนาถ

                        ๒.๒ เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                        ๒.๓. เพื่อให้เยาวชนและบุคคลในชาติ ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทั้งเป็นการส่งเสริมเยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านงานเขียนต่อสาธารณชน

 

-    -

 

                        ๒.๔. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปหันมาร่วมกันปลูกต้นไม้และรักษาป่า และต่อต้าน  ผู้ตัดไม้ทำลายป่า

 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

๔.  สถานที่ดำเนินการ  :  กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก และสถานีวิทยุกระจายเสียง

                                      กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก

 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ  : เดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๕๑

 

๖. วิธีดำเนินการ

                        จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตัดสิน

                        ๖.๑  คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย

                                ๖.๑.๑  พันเอก กฤษฎา                  อารีรัชชกุล       ประธาน

                                .๑.๒ พันเอก ทนง                      ทรัพย์สอน       รองประธาน

                                ๖.๑.๓ พันเอก ธเนศ                     กาลพฤกษ์        กรรมการ

                                ๖.๑.๔ พันเอกหญิง ดัชนี               ทองศิริ             กรรมการ

                                ๖.๑.๕ พันโท ศาศวัต                    วิเศษศรี                        กรรมการ

                                ๖.๑.๖ พันโทหญิง กรองสกุล        รักษ์กุล             กรรมการ

                                ๖.๑.๗ พันโทหญิง ณิรนุช             เนตรพุกกณะ    กรรมการและเลขานุการ

                                ๖.๑.๘ นางสาว กฎชธร                 ภารา                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                                ๖.๑.๙ นางสาวมลิณี                      น้อยสอาด        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                        ๖.๒  คณะกรรมการตัดสิน  ประกอบด้วย

                                ๖.๒.๑  นายนารถ                         กิตติวรรณกร    ประธาน

                                            ประธานสโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์

                                ๖.๒.๒ ดร.ฉวีวรรณ                     จันทรัตน์          รองประธาน

                                            กรรมการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และสมาคมนิยมไทย

-    -

 

                                ๖.๒.๓ อาจารย์อเนก                    แจ่มขำ              กรรมการ

                                           อดีตผู้บริหารสถานศึกษา และอดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

                                ๖.๒.๔ นายสันติ                          ชนะเลิศ            กรรมการ

                                           รองประธานสโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์

                                ๖.๒.๕ นายไพรินทร์                    พันธวงศ์          กรรมการ

                                           นักเขียน และผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณศิลป์

                                ๖.๒.๖ อาจารย์มิ่งขวัญ                  กิตติวรรณกร    กรรมการ

                                           ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มนิเทศภาษาไทย สำนักการศึกษา

                                           กรุงเทพมหานคร

                                ๖.๒.๗ นายทวีศักดิ์                       สุธาอรรถ         กรรมการ

                                           ผู้ชำนาญการด้านวรรณศิลป์ และเลขานุการสโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์

                                ๖.๒.๘ นายทองคำ                                   ตะริโย              กรรมการ

                                           วิทยากรและนักวิชาการด้านวรรณศิลป์

                                ๖.๒.๙ นางปิยะดา                                    ปรินันทณัฐ      กรรมการ

                                           วิทยากรและนักเขียน

 

๗. ประเภทการประกวดเรียงความ บทความ และเรื่องสั้น และรางวัลของผู้ชนะการประกวด

                        ๗.๑  นักเรียนระดับประถมศึกษา (ไม่จำกัดชั้นเรียน) ประกวดเรียงความในหัว     “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี” ความยาว ๑-๒ หน้ากระดาษ A๔ (ขนาดตัวอักษร ๑๖ หรือ ๑๘     หรือเขียนด้วยลายมือที่ชัดเจน)

                        ๗.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. (ไม่จำกัดชั้นเรียน) ประกวดกลอนแปด หัวข้อ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี” ความยาว ๖ บท

                        ๗.๓ นิสิต นักศึกษา ประชาชน และนักศึกษาระดับ ปวส. ประกวดเรื่องสั้น หัวข้อ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี” ความยาว ๓-๔ หน้ากระดาษ A๔ (ขนาดตัวอักษร ๑๖ หรือ ๑๘ หรือเขียนด้วยลายมือที่ชัดเจน)

 

 

-    -

 

๘. รางวัลของผู้ชนะการประกวด

                        ๘.๑  นักเรียนระดับประถมศึกษา ประกวดเรียงความ

                                ž รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล  ๘,๐๐๐  บาท

                                ž รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ได้รับโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล  ๖,๐๐๐ บาท

                                ž รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได้รับโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๔,๐๐๐  บาท

                                ž รางวัลชมเชย  ๓ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท

                        ๘.๒ ประกวดกลอนแปด นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ ปวช.

                                ž รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท

                                ž รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ได้รับโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล   ๘,๐๐๐  บาท

                                ž รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๖,๐๐๐  บาท

                                ž รางวัลชมเชย  ๓ รางวัล  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท

                        ๘.๓ ประกวดเรื่องสั้น นิสิต นักศึกษา ประชาชน  และนักศึกษาระดับ ปวส.

                                ž รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท

                                ž รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

                                ž รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๖,๐๐๐  บาท

                                ž รางวัลชมเชย  ๓ รางวัล  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท

 

๙.  การส่งผลงานเข้าประกวด  ประกาศผลการตัดสิน  และมอบรางวัล

                        ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

-    -

 

                        ส่งผลงานประกวดไปทางไปรษณีย์ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก  ถนนราชดำเนินนอก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐  หรือที่  ตู้  ปณ. ๑๙๓ ปทจ. ราชดำเนิน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐   คนหนึ่งจะส่งกี่สำนวนก็ได้ แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่    สูงกว่าเพียง ๑ รางวัล

                          ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องแจ้งสถานที่ติดต่อให้ชัดเจนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และสำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องระบุชั้นเรียน และชื่อสถานที่ศึกษาไปด้วย

                        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก  ถนนราชดำเนินนอก  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร โทร     ๐-๒๒๙๗-๗๕๙๐ (ในวันและเวลาราชการ) และสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๗๘๕ (ในวันและเวลาราชการ) หรือ  www.thaiarmyradio.com

                        ประกาศผลการตัดสินภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และมอบรางวัลภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๑ ผลงานที่ชนะการประกวดทุกประเภท ผู้จัดประกวดสงวนสิทธิ์ในการนำประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางหนังสือ  เอกสาร  และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ตามความเหมาะสมการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                        ๑๐.๑  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ

                        ๑๐.๒ เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสสนองตอบแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                        ๑๐.๓ เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                        ๑๐.๔ เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านงานเขียนต่อสาธารณชน ฝึกการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางที่สร้างสรรค์

****************

D:แผนกประชาสัมพันธ์เสธ.บอยโครงการพลิกฟื้นผืนป่ากองประกวดบทความ สปอตวิทยุ  โทรทัศน์กองประกวดบทความ สปอตวิทยุ  โทรทัศน์ ล่าสุดและอนุมัติ ผบการประกวดเรียงความ บทกลอน และ เรื่องสั้น.docผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2008-10-06 16:26:50


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.