ReadyPlanet.com


ตำราอุบากอง พม่าแหกคุกไทยหนีได้สำเร็จ พม่าที่ชื่อ "อุบากอง" แหกคุกไทยหนีไปได้สำเร็จและสร้า


ตำรา "ยามอุบากอง"

ตำรา “ยามอุบากอง” หรือ ยามอุบากองพม่าแหกคุกนี้ แม้จะเป็นตำราดูฤกษ์ยามในการประกอบกิจและเดินทางต่างๆ ของพม่า ผู้มีชื่อว่า “ อุบากอง “ ซึ่งไทยเราจับตัวได้ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๓๔๑) แล้วใช้ยามคุกนี้แหกคุกไทยเราหนีไปได้ แต่ก็ถ่ายทอดวิชานี้ให้กับทหารไทยของเราสมัยนั้น

และก็ปรากฏว่า ยังเป็นตำราที่ได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นตำราที่แม่นยำได้อีกตำราหนึ่ง ซึ่งใช้ในการหาฤกษ์ยามของการเดินทางไปในการธุรกิจต่างๆ ได้ผลอย่างยิ่ง และสืบทอดตำรานี้มาจนถึงปัจจุบัน

รูปลักษณะของ “ ยามอุบากอง “ จะตีตารางเป็นช่องๆ แบ่งเวลาในการทำนายของแต่ละวันทั้ง ๗ วัน ในหนึ่งสัปดาห์ มีรูปลักษณะ ดังในภาพ

ยามอุบากอง

 

วาร อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

เช้า

0 0 0 0

0

0 0

X

0 0 0 0

0

สาย

X

0 0 0 0

0

0 0

X

0 0 0 0

เที่ยง

X

0 0 0 0

0

0 0

X

บ่าย

0 0

X

0 0 0 0

0

0 0

 

เย็น

0

0 0

X

0 0 0 0

0

0 0

 

คำอธิบาย : เวลาที่ระบุไว้ว่า เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น นั้นจะมีการกำหนดเวลาของนาฬิกาดังนี้

เช้า

๖ . ๐๐ น.

ถึง

๘ .๓๐

น.

สาย

๘. ๓๑ น.

:

๑๑ .๐๐

น.

เที่ยง

๑๑ .๐๑ น.

:

๑๒ .๕๙

น.

บ่าย

๑๓ .๐๐ น.

:

๑๔ .๓๐

น.

เย็น

๑๕. ๓๑ น.

:

๒๔. ๐๐

น.

 

การนับยาม : ข้างขึ้นจะให้นับจากบนลงล่าง หรือดูเวลาว่าเวลานั้นจะตกช่องอะไร ก็ทายตามเวลาที่ระบุไว้ตามคำทำนายของยามอุบากองว่า

คำทำนาย

0 ˹Öè§ÈعÂì ÍÂèÒ¾Ö§¨Ã áÁéÃÒ­Ã͹¨ÐÍÑ»ÃÒ

00 ÊͧÈعÂì àÃè§ÂÒµÃÒ ¨Ðä´éÅÒÀÊÇÑÊ´Õ

0000 ÊÕèÈعÂì ¾ÙżŠ¨Ã´Å ÅÒÀÁÕÁÒ¡

»ÅÍ´ÈÙ¹Âì ¾ÙÅÊÇÑÊ´Ôì ÀÑÂ¾ÔºÑµÔ ÅÒÀºèÁÕ
X ¡Ò¡ºÒ· µÑÇÍÑ»ÃÕÂì áÁé¨ÃÅÕ ¨ÐÁÕÀÑ Ï

ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ ¶éÒàÇÅҢͧÇѹ¹Ñé¹µ¡ªèͧÈعÂì˹Öè§ËÃ×ÍÈÙ¹Âìà´ÕÂÇ ¡ç·ÒÂÇèÒ ÍÂèÒà´Ô¹·Ò§ËÃ×ÍÍÍ¡ä»·Ó¸ØáԨ¹Í¡ºéÒ¹ÁÔ´Õ ¨ÐÁÕÀÑ ¶éÒµ¡àÇÅÒÊͧÈÙ¹Âì¹ÑºÇèÒ´Õ ÍÍ¡ä»·Ó¸ØáԨËÃ×ÍËÒÅÒÀ¼Å¹Í¡ºéÒ¹¨Ðä´éÃѺ⪤ ¶éÒµ¡ªèͧÊÕèÈÙ¹Âì¹ÑºÇèÒ´ÕÁÒ¡ ¨Ðä´é⪤ÅÒÀÊÁ»ÃÐʧ¤ì·Ø¡»ÃСÒà ¶éÒµ¡ªèͧ»ÅÍ´ÈÙ¹ÂìÁèÁÕÈÙ¹ÂìàÅ ¡ç¨ÐäÁèä´é·Ñé§âª¤·Ñé§à¤ÃÒÐËìÀÑ ¤×Íä»àÊÕÂàÇÅÒà»ÅèÒ ¶éÒµ¡ªèͧ¡Ò¡ºÒ· ÇèÒ¨Ðä»·Ó¸ØáԨ ËÃ×Íä»ËÒ⪤ÅÒÀ ¤ÇÃà»ÅÕè¹ËÃ×ÍàÅ×è͹àÇÅÒËéÒÁà´ç´¢Ò´ã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ äÁè㹷ѹ·Õ //////////////////////////////////////////////////////////////

¾Ô¸Õ¡è͹ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§

ÇѹÍÒ·ÔµÂì : ¡è͹·Õè¨ÐÍÍ¡¨Ò¡ºéҹ价ӸØáԨËÃ×Íà´Ô¹·Ò§ä¡Å ãËéàÍÒ¹éÓÅéҧ˹éÒµÒàÊÕ¡è͹

Çѹ¨Ñ¹·Ãì : ·èÒ¹ãËé¹Í¹¾Ñ¡àÊÕ¡è͹ ¨Ö§¤èÍÂÍÍ¡¨Ò¡ºéÒ¹

Çѹ¾Ø¸ : ·èÒ¹ãËéÃѺ»ÃзҹÍÒËÒÃàÊÕ¡è͹¨Ò¡ºéÒ¹

Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ : ·èÒ¹ãËéàÍÒ¢Õéà¶éÒã¹àµÒä¿ áµÐà¨ÔÁ˹éÒ¼Ò¡àÅ硹éÍ¡è͹ÍÍ¡¨Ò¡

ºéÒ¹

ÇѹÈØ¡Ãì : ãËé¡éÒÇÍÍ¡¨Ò¡ºéÒ¹ ó ¡éÒÇ áÅé¡ÅѺà¢éÒä»ã¹ºéÒ¹áÅéǨ֧¤èÍÂÍÍ¡

¨Ò¡ºéÒ¹à´Ô¹·Ò§ä»

ÇѹàÊÒÃì : ãËé·èÒ¹·Óà»ç¹ÍÒÃÁ³ì©Ø¹à©ÕÂÇ ËÃ×Í·Óà»ç¹·ÐàÅÒÐ ·ØèÁà¶Õ§¡Ñº¤¹

㹺éÒ¹àÊÕ¡è͹ ¨Ö§¤èÍÂÍÍ¡à´Ô¹·Ò§

 

 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çѹ´Õ (Á§¤Å) ÊÓËÃѺ¤¹à¡Ô´»ÃШӻÕ

Çѹ´ÕÊÓËÃѺ¤¹à¡Ô´»ÃÐ¨Ó»Õ ñò ¹Ñ¡Éѵà «Öè§À×ÍÇèÒà»ç¹Çѹµéͧâ©Å¡ ¨Ð»ÃСͺ¡Ô¨¡ÒÃã´ ËÃ×Í·ÓÁÒ¤éÒ¢Ò àÊÕè§⪤ä»ËÒÅÒÀ 仢ͤÇÒÁªèÇÂàËÅ×ͼÙéãË­è áÅÐà¨Ã¨Ò«×éÍ¢Ò¹ÒÂ˹éÒµèÒ§æ ¤Çö×ÍÇѹµèÍ仹Õé

»Õà¡Ô´

Çѹ´Õ¤×Í

¤¹à¡Ô´»ÕªÇ´

Çѹ¾Ø¸ - ÇѹàÊÒÃì

¤¹à¡Ô´»Õ©ÅÙ

Çѹ¾Ø¸ - ÇѹÍÒ·ÔµÂì

¤¹à¡Ô´»Õ¢ÒÅ

ÇѹÍѧ¤Òà - Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ

¤¹à¡Ô´»Õà¶ÒÐ

ÇѹÍѧ¤Òà - ÇѹÈØ¡Ãì

¤¹à¡Ô´»ÕÁÐâç

Çѹ¾Ø¸ - ÇѹàÊÒÃì

¤¹à¡Ô´»ÕÁÐàÊç§

Çѹ¨Ñ¹·Ãì - Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ

¤¹à¡Ô´»ÕÁÐàÁÕÂ

ÇѹÍÒ·ÔµÂì - Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ

¤¹à¡Ô´»ÕÁÐáÁ

Çѹ¨Ñ¹·Ãì - Çѹ¾Ø¸

¤¹à¡Ô´»ÕÇÍ¡

Çѹ¨Ñ¹·Ãì - Çѹ¾Ø¸

¤¹à¡Ô´»ÕÃСÒ

ÇѹÍѧ¤Òà - ÇѹÈØ¡Ãì

¤¹à¡Ô´»Õ¨Í

Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ - ÇѹàÊÒÃì

¤¹à¡Ô´»Õ¡Ø¹

Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ - ÇѹÈØ¡Ãì

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

¾ÂҡóìàÅ¢àÊÕè§⪤»ÃШӴǧ

µÒÁµÓÃѺàÊÕè§⪤·Ò§¡Òþ¹Ñ¹ËÃ×͵ÑÇàÅ¢ ¢Í§ºÙþҨÒÃÂìã¹ÊÁÑÂâºÃÒ³ ¡ÅèÒÇäÇéÇèÒ

* ÊÔ·¸Ô¡ÒÃÔÂÐ : ¶éÒ¼Ùéã´ÍÂÒ¡¨ÐÃÙéÇèÒ¼Ùéã´ÁÕ⪤ÇÒʹÒ㹡ÒÃàÊÕ觷ҵÑÇàÅ¢ ËÃ×ÍàÅ蹡Òþ¹Ñ¹ÍÂèÒ§äùÑé¹ ·èÒ¹ãËéàÍÒµÑÇàÅ¢µÑÇÇѹ à´×͹ »Õà¡Ô´ ¢Í§ºØ¤¤Å¼Ùé¹Ñ鹺ǡ¡Ñ¹à¢éÒä´éà·èÒäËÃèáÅéǺǡ´éÇ ù ¶éҨӹǹÁÒ¡¡ÇèÒ ñð ãËéàÍÒ ñð ź ¶éÒźáÅéÇÂѧàËÅ×Í ñð ¡ç¤§àÅ¢¹Ñé¹äÇé ·Ó´Ñ§¹Õé

àÅ¢Çѹà¡Ô´ : ãËé¶×ÍàÍÒÇѹÍÒ·ÔµÂìà»ç¹àÅ¢ ñ Çѹ¨Ñ¹·Ãì à»ç¹àÅ¢ ò ÇѹÍѧ¤ÒÃà»ç¹àÅ¢ ó Çѹ¾Ø¸à»ç¹àÅ¢ ô Çѹ¾ÄËÑʺ´ÕàÅ¢ õ ÇѹÈØ¡ÃìàÅ¢ ö áÅÐÇѹàÊÒÃìàÅ¢ ÷

àÅ¢à´×͹à¡Ô´ : ãËé¶×ÍàÍÒà´×͹ õ ËÃ×Íà´×͹àÁÉÒ¹ à»ç¹àÅ¢ ñ ¢Öé¹µé¹ (¶éÒäÁèÃÙéà´×͹à¡Ô´·Ò§¨Ñ¹·Ã¤µÔãËé¶×ÍàÍÒ¼Ùé·Õèà¡Ô´µÑé§áµèÇѹ·Õè ñó àÁÉÒ¹¢Öé¹ä»¨¹¶Ö§Çѹ·Õè ñó ¾ÄÉÀÒ¤Á à»ç¹à´×͹ õ ¶éÒà¡Ô´¡è͹Çѹ·Õè ñó àÁÉÒ¹¨Ð¨ÐÂѧ¤§à»ç¹à´×͹ ô ËÃ×ͶéÒÁÕ»¯Ô·Ô¹à·ÕºÍÒÂØ·Ò§¨Ñ¹·Ã¤µÔ¡ÑºÊØÃÔ¤µÔ ËÃ×Í»¯Ô·Ô¹ ñðð »ÕáÅéÇ ¡ç¨§´Ù»¯Ô·Ô¹¹Ñé¹à¶Ô´ )

à´×͹µèÍ仨Ðà»ç¹àÅ¢´Ñ§¹Õé

เดือน

หรือ

พฤษภาคม

เลข

“

“

มิถุนายน

“

“

“

กรกฎาคม

“

“

“

สิงหาคม

“

“

๑๐

“

กันยายน

“

“

๑๑

“

ตุลาคม

“

“

๑๒

“

พฤศจิกายน

“

“

อ้าย

“

ธันวาคม

“

“

ยี่

“

มกราคม

“

๑๐

“

สาม

“

กุมภาพันธ์

“

๑๑

“

สี่

“

มีนาคม

“

๑๒

 

ãËé¶×Íà´×͹à»ç¹àÅ¢µèÒ§æ µÒÁ·Õè¡ÅèÒÇÁÒáÅéÇ

àÅ¢»Õà¡Ô´ : ãËé¶×ÍàÍÒ »ÕªÇ´ à»ç¹àÅ¢ ñ àÃÔèÁµé¹ áÅлթÅÙ à»ç¹àÅ¢ ò àÃÕ§ÅӴѺ»Õà¡Ô´ä»¨¹¶Ö§ »Õ¡Ø¹«Öè§à»ç¹»ÕÊØ´·éÒÂà»ç¹àÅ¢ ñò

àÅ¢»ÃШӻÕà¡Ô´

»Õà¡Ô´

àÅ¢»ÃШӻÕà¡Ô´

ªÇ´

ñ

©ÅÙ

ò

¢ÒÅ

ó

à¶ÒÐ

ô

ÁÐâç

õ

ÁÐàÊç§

ö

ÁÐàÁÕÂ

÷

ÁÐáÁ

ø

ÇÍ¡

ù

ÃСÒ

ñð

¨Í

ññ

¡Ø¹

ñò

 

 

¡ÒúǡźàÅ¢ : ãËéàÍÒàÅ¢Çѹà¡Ô´ à´×͹à¡Ô´ áÅлÕà¡Ô´ ÁҺǡà¢éÒ´éÇ¡ѹ ä´éà·èÒäËÃèáÅéǺǡ´éÇ ù áÅéÇàÍÒ ñð ź àËÅ×ÍàÈÉà·èÒã´ ãËé¶×ÍàÍÒà»ç¹µÑÇàÅ¢¾ÂÒ¡Ã³ì ¶éÒź´éÇ ñð áÅéÇàËÅ×Í ñð ¡ç¤§äÇé ¶éÒÂѧàËÅ×Íà¡Ô¹¡ÇèÒ ñð àªè¹ ññ ËÃ×Í ñò ãËéź´éÇ ñð ÍÕ¡¤ÃÑé§

àªè¹ ¤¹à¡Ô´Çѹ¨Ñ¹·Ãì à´×͹ ö »ÕÁÐâç ¡ç¨Ðà»ç¹´Ñ§¹Õé วันจันทร์ ๒

เดือน ๖ ๒

ปีมะโรง ๕ รวมกันจะได้= ๙ แล้ว+ ๙ = ๑๘ แล้ว_๑๐ จะเหลือเศษ ๘ คือ= ๘

เช่น คำตอบคือเลข ๘ ให้ดูคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้

 

เศษ ๑ : พยากรณ์ว่า บุคคลผู้นี้จะมีโชคลาภในการเสี่ยงหรือการเล่นการพนันได้มากกว่าเสีย แต่มักจะได้เมื่อต้นมือ และคลายเมื่อปลายมือ คือเล่นได้ก่อนแล้วภายหลังเสีย แต่ก็ไม่ถึงกับเสียย่อยยับนัก มักได้หรือเสมอตัวมากกว่าเสีย (เมื่อรู้ดวงชะตาดังนี้แล้ว ท่านที่ถือเลข ๑ นี้ ก็ไม่ควรเล่นนานนัก) เลขโชคของดวงคือ เลข ๑ ให้ยึดเลข ๑

นี้เป็นตัวหลักไว้ก่อนทุกครั้ง ในการเสี่ยงโชค

เศษ ๒ : พยากรณ์ว่า บุคคลผู้นั้น ไม่มีนิสัยหรือใฝ่ใจไปในทางการเสี่ยงโชคหรือการพนันทีเดียวนัก และแท้จริงแล้ว ก็จะไม่ค่อยมีโชคทางการเสี่ยงหรือการเล่นการพนันด้วย คือการเล่นเสียมากกว่าได้ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใจรักแล้ว ก็อย่าคิดในการเสี่ยงการพนันขุนต่อจะดีกว่า ถึงแม้จะมี เลขโชคประจำดวงคือ เลข ๒ ก็อย่าคิดเสี่ยงไปในทางการพันแต่ควรยึดถือเอาเลข ๒เป็นเลขชัยในการประกอบธุรกิจ หรือการทำงานไว้เป็นหลักดีกว่า

เศษ ๓ : พยากรณ์ว่า บุคคลที่ตกเลขเศษ ๓ นี้ มักจะเป็นผู้ที่มีนิสัยฝักไฝ่ไปในทางนักเลงการพนันเป็นส่วนมาก คือ ชอบเล่นการพนันขันต่อ ชอบเสี่ยงโชคในการพนัน เช่น ล็อตเตอรี่เป็นจิตใจ ต่ก็จะมีดวงที่ได้มากกว่าเสีย ถ้าดวงชะตาดี ก็มักเล่นได้ ถ้าดวงชะตาไม่ดี ก็มักจะเล่นเสีย แต่เป็นดวงทางโชคการพนัน คือเล่นได้ก็ได้คราวละมากๆ และถ้าเล่นเสียก็เสียมากพอๆกัน

เพราะฉะนั้น ถ้ารู้ตัวเช่นนี้แล้ว เวลาดวงดี จึงค่อยเสี่ยง ถ้าดวงชะตาในปีใดไม่สู้ดีนัก ก็อย่าคิดเสี่ยง พักการเล่นไว้บ้าง และเลขโชคประจำดวง คือ เลข ๓

เศษ ๔ : พยากรณ์ว่า บุคคลผู้นี้ ไม่มีโชคในการเสี่ยงการพนันแม้แต่น้อย ทั้งจะเป็นบุคคลที่เกลียดกลัว หรือไม่กล้าที่จะแตะต้องการพนัน หรือการเสี่ยงโชคในทางผิดกฎหมายหมายเลย เป็นบุคคลที่ขี้ระแวงหรือขลาดกลัวในการเสียทรัพย์สินต่อการเลี่ยงหรือการลงทุนใดๆทั้งสิ้น แต่เป็นคนอยากได้ใคร่ดีในทรัพย์สมบัติหรือหวงแหนของที่มีค่าที่ตนมีอยู่มาก รวมความว่า เป็นบุคคลที่ไม่ควรเสี่ยงโชคในลาภลอย ใดๆ ทั้งสิ้น เลขโชคประจำดวงคือ เลข ๔ เป็นเลขที่เหมาะจะใช้กับธุรกิจหรือการทำงานมากกว่า

เศษ ๕ : พยากรณ์ว่าบุคคลผู้นี้ จะเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการแข่งขัน ทางฝีไม้ลายเมือ มากกว่าการเสี่ยงโชคทางพนันที่ไม่ใช่ความคิด แปลความว่า บุคคลผู้นี้รักจะเล่นการพนันทางสมองหรือการใช้ปัญญาความคิด จะเล่นหัวอะไรที่เป็นเกมการพนัน ถ้าเป็นเกมเล่นแบบไม่ใช้ความคิดแล้วจะไม่สนใจ หรือถ้าเห็นว่าเป็นเกมการพนัน หรือการเสี่ยงโชคนั้น หากใช้ความคิดหรือใช้สติปัญญาฉลาดและมีไหวพริบในเชิงเล่น จึงมักจะได้มากกว่าเสีย ชอบให้ความรู้ ความคิดเห็นแก่ผู้อื่นอยู่เสมอ และชอบตั้งตนเป็นอาจารย์ในเชิงเล่นหัวต่าง ๆ ในกลุ่มเพื่อนฝูงอีกด้วย เลขประจำโชคคือ เลข ๕

 

เศษ ๖ : พยากรณ์ว่า บุคคลที่ตกอยู่ในเศษ ๖ นี้ จะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมในเชิงของการพนัน หรือการเสี่ยงโชคอยู่มาก จึงมักไม่ค่อยเสีย มีแต่ได้มากกว่าเพราะเป็นคนฉลาดแกมโกงในเชิงเล่นหัว มักไม่เชื่อในการพนันหรือการแข่งขัน มีลูกเล่นลูกไม้รอบตัว ถ้าไม่ได้เปรียบแล้จะไม่ยอมเล่นด้วย ดวงชนิดนี้มักตั้งตัวเป็นเจ้ามือเสียมาก

กว่าลูกมือ ชอบการพนันที่ได้เสียมากๆ แต่ต้องมีช่องทางใช้เล่ห์เหลี่ยมจึงจะเล่นด้วย

เลขประจำดวงคือเลข ๖

เศษ ๗ : พยากรณ์ว่าบุคคลที่อยู่ในเศษ ๗ นี้ จะมีจิตใจฝักใฝ่ไปในทางการพนันขันต่ออยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย มักจะชอบเล่นการพนันหรือเสี่ยงโชคเป็นชีวิตจิตใจ ได้บ้างเสียบ้าง สุดแต่ดวงจะพาไป แต่ไม่มีไหวพริบหรือเล่ห์เหลี่ยมในการเล่นเท่าใดนัก เล่นตามที่ใจรักและต้องการ ถ้าเป็นชายก็จะหนักไปในทางเสี่ยงโชคที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการพนันหรือค้าขาย ถ้ามีผลกำไรมากก็จะชอบเสี่ยง หากเป็นหญิงก็จะเพลามือลงได้บ้าง ไม่ถึงกับลุ่มหลงเกินไปนัก ชอบเป็นบางครั้ง บางคราว เลขดวงชนิดนี้ มักจะได้ลาภจากของตกบ่อยครั้ง เลขโชคประจำดวงคือ เลข ๗

เศษ ๘ : พยากรณ์ว่า บุคคลผู้นี้ จะมีจิตใจคล้ายกับบุคคลที่ตกอยู่ในเลขเศษ ๓ คือ มีนิสัยฝักใฝ่ไปในทางการพนันเกือบทุกประเภท แม้กระทั่งการเสี่ยงโชคในทางธุรกิจ แต่เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย จิตใจเข้มแข็งในการละเล่น ต่างๆ มีดวงโชคการพนันมากกว่าเสีย ทั้งนี้ต้องแล้วแต่ดวงชะตากำเนิดประจำปีด้วย เช่นเดียวกับบุคคลเลขเศษ ๓ เลขโชคประจำดวงคือเลข ๘

 

เศษ ๙ : พยากรณ์ว่า บุคคลที่ตกเลขเศษ ๙ นี้ จะเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงส่ง ไม่นิยมเสี่ยงโชคในการพนันขันต่อ หรืออาจจะเกลียดการพนันอย่างมากก็ว่าได้ โชคลาภที่ได้มา มักเกิดจากปัญญาความคิดหรือการงาน ถ้าเป็นนักธุรกิจจะมีดวงฟลุ๊คในการค้ามากกว่า การได้มาในการเสี่ยงโชค หรือการพนัน เป็นบุคคลที่มีสติปัญญาล้ำเลิศในการดำเนินงานหรือธุรกิจต่างๆ ถ้าเป็นนักธุรกิจ จะได้ชื่อเสียงในทางดีเด่นหรือมีหลักฐานมั่นคง หรือถ้าเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนงเร็วเกินคาด เลขประจำดวงคือเลข ๙

เศษ ๑๐ หรือ เศษ ๐ : เศษ ๑๐ หรือ เศษ ๐ หรือจะเรียกว่าเลขครบนี้ พยากรณ์ว่า บุคคลที่ตกในดวงชะตา เศษ ๑๐ นี้ ไม่ว่าหญิงหรือชาย จะเป็นบุคคลที่ไม่ชอบเสี่ยงโชคในการพนันใด ๆ ทั้งสิ้น จนเกือบจะเรียกได้ว่า ไม่มีความรู้ในเรื่องการเล่นพนัน หรือเสี่ยงโชคอะไรเอาเลยก็ว่าได้ เป็นคนเสียดายในเรื่อง ต้องเสียเงินหรือทรัพย์สิน จึงไม่นิยมการเล่นหรือการเสี่ยงโชค แต่ถึงคิดจะเสี่ยงโชคเช่น สลากกินแบ่ง ก็จะไม่ค่อยได้รับโชคเท่าใดนัก ถ้าจะได้โชคลาภลอยๆ ที่จะเกิดจากการเก็บของตกได้เท่านั้น แต่ก็ไม่ค่อยมีราคาค่างวดเท่าใดนัก รวมความว่า ดวงนี้ไม่ใช่เป็นดวงแห่งนักเสี่ยงโชคเอาเสียเลย เลขโชคประจำดวง คือ เลข ๑ หรือ เลข ๐ หรือเลข ๑๐ ก็จะเป็นโชคเล็กๆน้อยๆ ในการค้าเท่านั้น

เลขโชคประจำดวง : เลขโชคประจำดวงต่างๆ เหล่านี้ว่า เป็นเลขมงคลของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชค การเล่น การทำธุรกิจหรือเริ่มต้นการทำงาน ให้ถือเลขโชคประจำดวงของตนเองไว้เป็นหลัก จะได้ผลดีมากกว่าผลเสีย

เช่นว่า บุคคลที่ตกอยู่ในเลขโชคประจำดวงเลขที่ ๓ ก็ให้ถือเลข ๓ ไว้เป็นหลัก ถ้าเป็นการเสี่ยงโชคซื้อสลาก ฯ หวังถูกเลขท้าย ๒ ตัว ก็ให้ซื้อสลากที่มีเลข ๓ อยู่ด้วย หรือหากคิดจะเปิดร้านค้า ทำธุรกิจก็ให้เริ่มด้วย เลข ๓ หรือวันที่ ๓ ของเดือน อย่าทิ้งเลข ๓ ไปเสียเลย ผู้ที่มีโชคประจำดวงเลขใด ก็ควรยึดถือเลขนั้นไว้เป็นเลขโชค หรือเลขมงคลดังกล่าว เรื่องเลขโชคประจำดวง หรือเลขประจำตัวของแต่ละบุคคล ที่จะนำมาใช้ในการเสี่ยงโชค เช่น การซื้อสลากกินแบ่งหรือล็อตเตอรี่นี้ หากหลังโชคลาภ เล็กๆ น้อยๆ จากการซื้อเช่น หวังถูกรางวัลเลขท้าย ๒ ตัว หรือ ๓ ตัวแล้ว ขอให้ดูคำพยากรณ์ในเลขเสี่ยงโชคหรือเลขมงคลของคนเกิดในวันต่างๆ ทั้ง ๗ วัน อีกครั้งหนึ่ง

เลขเสี่ยงโชคประจำวันเกิด

เลขเสี่ยงโชคประจำวันเกิดหรือเลขชัยของคนเกิดวันต่าง ๆ ทั้ง ๗ วันในสัปดาห์นั้น ในการพยากรณ์สมัยโบราณ ท่านโหราจารย์ได้ชี้แนะไว้ให้คนในสมัยนั้นได้นำไปใช้ในการเสี่ยงโชคอยู่บ้าง และเป็นมรดกตกทอดมาถึงคนในสมัยปัจจุบันก็มีอยู่ไม่น้อยหากคุณจะลองนำไปใช้บ้าง ก็คงได้ผลไม่มากก็น้อย

เลขเสี่ยงโชคที่ว่านี้ ขอแนะว่าควรนำไปไปใช้ในการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลหรือล็อตเตอรี่ เพื่อหวังโชคจากรางวัลเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว เท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ถ้าชายหญิงใดคิดหวังจะหาโชคลาภในการเสี่ยง เช่น การซื้อหวย (สลากกินแบ่งรัฐบาล) เพื่อให้ได้รับโชคลาภนั้น ท่านว่าให้ยึดถือตัวเลขเรียงันของสัปดาห์ นับตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นเลข ๑ ไปจนถึงวันเสาร์เลข ๗ ไว้ก่อน จากนั้น ก็เอาเลขกำลังพระเคราะห์หรือเทวดาเสวยอายุตามวันเกิด เข้ามาร่วมประกอบ (แยกไว้คนละตัว) ดังนั้น ท่านก็จะได้กลุ่มเลขที่เป็นโชค หรือเลขหลักที่เป็นมงคลโชคลาภของชีวิตของท่าน ซึ่งท่านอาจจะนำไปใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อตัวเลข จากสลากกินแบ่งของรัฐบาล ประจำงวดต่างๆ ได้รับผลสมหวัง

กฎเกณฑ์ในการนำตัวเลขโชคประจำวันเกิด วันต่างๆ ที่จะนำไปใช้ซื้อสลากกินแบ่งนั้น มีดังนี้

ถ้าสลากกินแบ่งของรัฐบาล หรือล็อตเตอรี่ ซึ่งกำหนดออกในวันที่ ๑ และ ๑๖ ของเดือน หรืออาจจะเป็นวันที่ ๒ พฤษภาคม หรือ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ดังที่กล่าวมานี้ ถ้าวันกำหนดออกฉลากไปตรงกับวันเกิดของคุณ (เช่น ออกันจันทร์ หรือ วันอังคาร ฯลฯ ) ให้เลือกพิจรณาจากตัวเลขโชคประจำวันเกิดของคุณนั้น ซึ่งอาจจะมีถึง ๓ ตัวเลข หรือ ๔ ตัวเลข ก็ตามแต่

จะเลือกทั้ง ๓ หรือทั้ง ๔ มาเล่น หรือจะเลือกเพียงตัวเดียวมาเล่นก็ได้ ไม่ควรทิ้งเลขโชคประจำวันเกิดของคุณไปเสีย เลขที่เลือกมาเล่นนี้ จะพิจารณาให้อยู่ในหลักหน่วย หรือ หลักสิบ หลักร้อย ก็สุดแต่จะพิจารณา หรือจะเล่นสลับให้อยู่ในหลักหน่วยบ้าง หลักสิบบ้าง หรือหลักร้อยบ้างก็ได้

โดยวิธีนี้ คุณอาจจะมีหวังประสบโชคลาภจากการเสี่ยงโชคทางล็อตเตอรี่ หรือ ฉลากกินแบ่งได้ แต่จำไว้อย่างหนึ่งว่า ต้องซื้อเฉพาะฉลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้น

(ฑีพัตรยศ สุดลาภา )ผู้ตั้งกระทู้ ฑีพัตรยศ สุดลาภา บ้านโป่ง นครชุมน์ :: วันที่ลงประกาศ 2008-03-28 20:11:34


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.