ReadyPlanet.com


“วิกฤติการรับรู้และการธำรงชาติพันธุ์ในสุวรรณภูมิ”


การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง “วิกฤติการรับรู้และการธำรงชาติพันธุ์ในสุวรรณภูมิ”

(The International Seminar on Crisis of Perception and Ethnicity in Suvarnabhumi)

30 – 31 สิงหาคม 2550

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2550

                08.15 – 08.45 น.                         ลงทะเบียน

                08.45 – 09.00 น.                         พิธีเปิด

                09.00 – 10.00 น.                         ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิกฤติการรับรู้และการธำรงชาติพันธุ์ในสุวรรณภูมิ”

                                                                    โดย     รองศาสตราจารย์ศรีศักร  วัลลิโภดม มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

                10.00 – 10.15 น.                         รับประทานอาหารว่าง

                10.15 – 12.15 น.                         สัมมนา หัวข้อ “Voices of Transborder Groups”

                                                                    เสียงสะท้อนของกลุ่มชาติพันธุ์ข้ามพรมแดน และ นำเสนอเรื่องทางออกของปัญหา

                                                                    โดย     คุณวุฒิ  บุญเลิศ ประธานสภาวัฒนธรรมกะเหรี่ยง

                                                                                คุณอ๊อกปาย  วงศ์รามัญ ตัวแทนชาวมอญพลัดถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี

                                                                                ดร.ขวัญชีวัน  บัวแดง สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                                                                (วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ)

                12.15 – 13.15 น.                         รับประทานอาหารกลางวัน

                13.15 – 15.45 น.                         สัมมนา หัวข้อ “Shifting Ethnic Identity”

                                                                    การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ท่ามกลางบริบทต่าง ๆ

                                                                    โดย     Prof. Cam Trong, Hanoi University 

                                                                                Dr. Damrong  Tayanin Lund University Sweden

                                                                                Assoc. Prof. Liu Xiao Rong Yunan Nationalities University

                                                                                อาจารย์พิเชฐ  สายพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                                                                (วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ)

                15.45 – 16.00 น.                         รับประทานอาหารว่าง

                16.00 – 17.00 น.                         สัมมนา หัวข้อ “Conceptualization of Transborder and Ethnic Identity” แนวคิดทฤษฎีข้ามพรมแดน และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์

                                                                    โดย          อาจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                                                อาจารย์ ดร. เดชา  สีฟ้า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                                                                (วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ) 

 วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550

                08.30 - 09.00 น.                          ลงทะเบียน

                09.00 - 10.30 น.                          สัมมนา หัวข้อ “Ethnic Relation in Crisis” ความสัมพันธ์ของคนในภาคใต้ ปัญหาของคนจีน ไทย มุสลิม พุทธ

                                                                    โดย     คุณมะรอนิง สาและ นักวิจัยท้องถิ่นบ้านดาโต๊ะ จังหวัดปัตตานี

                                                                                คุณดือราแม ดาราแม ปราชญ์ชาวบ้านนราธิวาส

                                                                                คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา

                                                                                คุณสุมาลี ขุนพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านทรายขาว จังหวัดปัตตานี

                                                                                คุณภาวิณี ไชยภาค (ผู้ดำเนินรายการ)

                10.30 – 10.45 น.                         รับประทานอาหารว่าง

                10.45 - 12.00 น.                          สัมมนา หัวข้อ “Ethnic Perception in Media”

                                                                    มโนทัศน์ การรับรู้ และอคติทางชาติพันธุ์ที่ปรากฏในสื่อ

                                                                    โดย     คุณเดียว  ทะเลลึก  ตัวแทนจากเกาะลันตา

                                                                                ดร.ประสิทธิ์  ลีปรีชา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                                                คุณวันดี  สันติวุฒิเมธี บรรณาธิการสาละวินโพสต์

                                                                                                (วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ)

                12.00 - 13.00 น.                          รับประทานอาหารกลางวัน

                13.00 – 14.30 น.                         Open Discussion

                                                                    โดย  ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                                    รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                                    รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา สายสุนทร

                                                                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                                    ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                                                                (ผู้ดำเนินรายการ)

                14.30 – 14.45 น.                         รับประทานอาหารว่าง

                14.45 – 16.30 น.                         Open Discussion (ต่อ)

                                                                    สรุป และพิธีปิด

พิธีกร :           รองศาสตราจารย์ ชนัญ  วงษ์วิภาค รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะโบราณคดี

                        อาจารย์ ดำรงพล  อินทร์จันทร์ หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

ติดต่อประสานงาน

อาจารย์ดำรงพล  อินทร์จันทร์ หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา

โทร. 08-1855-5818                 E-mail: damrongphon@yahoo.com

อาจารย์แพร  ศิริศักดิ์ดำเกิง

โทร. 08-9499-5141                 E-mail: s_prae@yahoo.com

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี

โทร. 0-2221-3989

ฆนัท นาคถนอมทรัพย์ ประชาสัมพันธ์โครงการ       E-mail: hi_piper3@hotmail.com

โทร 08-9369-0035ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2007-08-14 14:59:13


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.