ReadyPlanet.com


มาฝึกหัดตัดสิน\


     กติกา...ให้วิจารณ์ ข้อควรใช้ ไม่ควรใช้ศัพท์  ที่บางท่านบัญญัติขึ้นมาใช้เอง  ข้อเด่นข้อด้อย และฉันทลักษณ์ของ  "อินทรวิเชียรฉันท์"พร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่าสำนวนไดควรเป็นที่ 1,2 และสาม โปรดแสดงความคิดเห็นและทดลองตัดสินอย่างเป็นธรรม เพราะฉันท์ทั้ง 3 สำนวนนี้ ชื่อวิสาขบูชา และได้รับการตัดสินมาแล้ว  เพิ่งพบในหนังสือ สำนักกิจการพิเศษ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                      วิสาขบูชา

     เด็กน้อยประนมนั่ง        สติตั้งมโนตน

อีกยายชรายล                      กิริยาสงบเย็น

     หนูน้อยฉงนนัก               จิตะหนักทวีเข็ญ

"วันนี้สิพึงเป็น                      คุณใดรึยายจ๋า"

     วันพุทธองค์เกิด               และประเสริฐพระปํญญา

อีกวันพระนิพพาน์                 ศุภวาร์เสมอวัน"

     ยายยิ้มสบายใจ                 ขณะได้แถลงบรรณ

หลานคิดพินิจพลัน                  ก็บ่พบประโยชน์ใด

     ครั้นยายจะจากโลก            มหโศกสะเทือนใจ

หลานผู้ทวีวัย                          ดุจชัดพระสัจธรรม

     โอ้หนอมนุษย์นี้                  มิลุที่ทลายกรรม

ให้วัฏฏะจองจำ                       และกิเลสเกาะรุมลวง

     วัยเยาว์บ่เข้าใจ                   ลุสมัยประจักษ์ทรวง

มีเกิดและดับดวง                     วิญญาณ ณ กาลกรรม

     จึงวันวิสาข์ปูรณ์                 มนะพูนตระหนักนำ

หนึ่งวันวิโมกข์ธรรม                 นิรพานกิเลสลวง

                            วิสาขบูชา

     สมเด็จพระสัมพุท-              ธวิสุทธิ์วิเศษศานติ์

องค์ศาสดาจารย์                       ครุแห่งมหาชน

     รู้ทุกขสัจนำ                         อภิธรรมโกศล

ล้วนสรรพมงคล                        ศุภผลพิมลมาน

     สั่งสอนพระสาวก                  ลุดิลกดิเรกกาล

ปราบหมู่อมิตร พาล                  จตุทิศพิชิตภัย

     ทรงคุณกรุณย์โลก                 ชนะโศกพิสุทธิ์ใส

กายจิตพิสิฐใน                            ปริสุทธิศีลา

     ทรงศรีวิถีศาสน์                     นฤนาทพระปัญญา

เป็นโลกนาถา                               ทสบารมีบุญ

     เพ็ญเดือนวิสาข์มาส                 อภิวาทพระเลิศคุณ

สัมพุทธการุณ-                              ยสถิตสนิทนาน

     เป็นวันประสูติศรี                      ปุณมีดิถีกาล

 รู้แจ้งกระจ่างฌาน                          นฤพานนิรันดร

     น้อมคุณพระพุทโธ                      ภิยโญสโมสร

คุ้มไทยสถาวร                                  สุขวัฒน์สวัสดิ์เทอญ

                           วิสวาขบูชา

     โคมธรรมประทีปส่อง                 นรหมองสลายหม่น

สัมมาพิสุทธิ์พ้น                               วรล่วงสถิตยืน

     ปัญญาพระรู้แจ้ง                        และแสดงวจีรื่น

แด่ผู้จะรู้ตื่น                                    ผิประพฤติและยึดธรรม

     ทรงมีพระเมตตา                       กรุณาประสงค์คล้ำ

ชี้ทางสว่างนำ                                มรคาวิมุตติแดน

     เอกองค์พระสัมพุทธ                 บริสุทธิ์ประเสริฐแสน

ลดเลิกกิเลสแม้น                             สุขรมย์เจริญใจ

     โลกมีพระตรัยรัตน์                    จะขจัดพินาศภัย

สุขสันติกาลไซร้                             ปถพีจะชื่นเย็น

     ธรรมทางเจริญสุข                     นรทุกข์ปลาตเข็ญ

รู้ธรรมมิลำเค็ญ                               วรรื่นมโนรมย์

     เย็นฉ่ำสงบชื่น                            สติตื่นมิโง่งม

 วุ่นวาย ณ สังคม                             เพราะมิทันกิเลสลาม

     รู้เเหตุและดับเหตุ                       มิเทวษ อบายห้าม

โลกหล้าสง่างาม                              นรชนผดุงธรรม

          ------------------------------------------------

     ขอเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญด้านคณะฉันท์ ร่วมพิจารณ์เถิดเทอญ  ผู้ตั้งกระทู้ ฉันเป็นคณะ :: วันที่ลงประกาศ 2009-01-06 15:20:26


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1884804)

ถ้าเป็นผมจะให้สำนวนที่๒ชนะเลิศ

อีก๒สำนวนอ่านแล้วรู้สึกมีจุดอ่อนพอสมควร

เคยเขียนไว้ ลงให้อ่านกันเล่นๆ

วันเพ็ญวิสาข์มาศ
อภิวาทชุลีองค์-
สัมพุทธเจ้าทรง
คุณะเลิศประเสิรฐสรรค์

ทรงตรัสรู้ชัด
ปรมัตถธรรมอัน
ล้ำค่าคุณานันต์
บริสุทธิ์วิมุตมวล

เอื้อผองนิกรพ้น
วัฏวนมิเรรวน
โดยธรรมพระย้ำทวน
ผิว์ประโพธประโยชน์พูน

ชี้"ทุกข์"แนะทางให้
"สมุทัย"มลายสูญ
ด้วย"มรรค"มิอาดูร
ลุ"นิโรธ"พระโปรดชน

เกิดศาสนาพุท-
-ธวิศุทธิมงคล
การุณวิบุลผล
ดลภพสงบเย็น

เริ่มพุทธศาสนา
ณ วิสาขมาศเพ็ญ
ไตรรัตน์ขจัดเข็ญ
นรชนสกลผอง

โดยธรรมะกำหนด
พระสุคตธ ทรงกรอง
ธรรมอันนำครรลอง
บริษัทประภัสสร

กรรพุ่มกุสุมพร้อม
มนะน้อมพระชินวร
เทิดศาสน์สถาพร
ปณิธานประสารธรรม

(อินทรวิเชียรฉันท์๑๑)

ขออกตัวว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

เห็นว่าไม่มีใครออกความเห็นเลยลองดู

ผู้แสดงความคิดเห็น คมเย็น วันที่ตอบ 2009-01-07 15:15:33


ความคิดเห็นที่ 2 (1884917)

ว่างเมื่อไหร่จะมาออกความเห็น เพราะเป็นเรื่องน่าสนใจมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น พิกกาจู้ วันที่ตอบ 2009-01-07 17:46:06


ความคิดเห็นที่ 3 (1885078)

การพิจารณ์ผลการตัดสินประกวดร้อยกรอง ต้องทราบในเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาที่ใช้ประกวด ไม่ทราบกติกาก็จะวิจารณ์ไปตามความคิดเห็นหรือความรู้สึกของตนเอง เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน เช่น ฉันทลักษณ์ เนื้อหาสาระ การใช้ถ้อยคำ กวีโวหาร ความคิดสร้างสรรค์ กลวิธีในการนำเสนอ ฯลฯ บทร้อยกรองที่ส่งเข้าประกวด้วนแล้วแต่มีข้อเด่นข้อด้อยแตกต่างกันไป ต้องพิจารณาองค์ประกอบในภาพรวมออกมา ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะด้านในด้านหนึ่งแล้วประเมินคุณภาพออกมา ถ้าจะให้ดีกรรมการตัดสินควรมีข้อพิจารณ์แสดงความคิดเห็นสรุปออกมาด้วยก็จะดี

ผู้แสดงความคิดเห็น นักกลอนเฒ่า วันที่ตอบ 2009-01-08 07:18:50


ความคิดเห็นที่ 4 (1885174)

""มิอาจกล้า วิจารณ์ ประมาณนั้น

เพราะว่าฉัน ภูมิด้อย น้อยหนักหนา

ขอเพียงอ่าน เพื่อเห็น เป็นบุญตา

ไว้แข็งกล้า จะพิจารณ์ ไม่ผ่านเมิน

..ทั้งกวี  โคลงฉันท์ ยันกลอนกาพย์

ยังเขียนหยาบหยุมหยิมกระหยิ่มเขิน

เหมือนเด็กเล็ก ตั้งไข่  ยังไม่เดิน

ความเพลิดเพลิน  อักษร อิงอ่อนแอ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ภัทราจิตร วันที่ตอบ 2009-01-08 11:01:08


ความคิดเห็นที่ 5 (1885524)

คนรู้เรื่องนี้ดีชื่อ ยุทธ โตอดิเทพย์

เพราะเป็นนายกสมาคมที่ได้รับเชิญไปตัดสิน

น่าจะตอบปัญหาได้ทั้งหมด

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่ชอบฉัน วันที่ตอบ 2009-01-08 21:02:38[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.