ReadyPlanet.com


โครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นที่ 2 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับนิตยสารไรเตอร์ กำหนดจัดกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๖ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้นักเขียนรุ่นใหม่มีโอกาสแสดงผลงาน ในวงการวรรณศิลป์ไทย และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนรุ่นเก่าและนักเขียนรุ่นใหม่ให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ประเภทงานเขียนและรายชื่อนักเขียนพี่เลี้ยง แบ่งเป็น ๗ ประเภทงานเขียน ดังนี้
๑.๑ เรื่องสั้น : ปราบดา หยุ่น / วุฒิชาติ ชุ่มสนิท (บินหลา สันกาลาคีรี)
๑.๒ นวนิยาย : อุทิศ เหมะมูล
๑.๓ กวีนิพนธ์ : โชคชัย บัณฑิต’
๑.๔ สารคดี : วรพจน์ พันธุ์พงศ์
๑.๕ บทวิจารณ์วรรณกรรม : โตมร ศุขปรีชา
๑.๖ บทความ : สรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์)
๑.๗ บทบรรณาธิการ : ศุ บุญเลี้ยง
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๒.๑ มีความมุ่งมั่นอยากเป็นนักเขียน
๒.๒ อายุระหว่าง ๑๘ – ๓๓ ปี
๒.๓ เคยมีผลงานเผยแพร่โดยการรวมเล่มหรือตีพิมพ์ในนิตยสาร วารสาร หนังสืออื่นๆ หรือเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตมาก่อน
๒.๔ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามกำหนดเวลา
๓. เงื่อนไข
๓.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสามารถร่วมกิจกรรม จำนวน ๕ ครั้ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการเขียน เรียนรู้เทคนิคการเขียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ตลอดทั้งโครงการ
๓.๒ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งผลงานเขียนตามประเภทที่สมัครได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ 
- เรื่องสั้นไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง
- นวนิยาย ๑ เรื่อง
- กวีนิพนธ์ ๕ – ๑๐ สำนวน
- สารคดีขนาดยาว ๑ เรื่อง หรือสารคดีสั้น ๓ เรื่อง
- บทวิจารณ์วรรณกรรม ไม่น้อยกว่า ๓ ชิ้น
- คอลัมน์ ๕ – ๑๐ ชิ้น
- บทบรรณาธิการ ไม่น้อยกว่า ๓ ชิ้น
๔. ขั้นตอนและกำหนดการโครงการ
๔.๑ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เปิดรับสมัคร
๔.๒ วันที่ ๑๖ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรอบที่ ๑ จากผลงานเขียนที่ส่งเข้ามา ๒ ชิ้น และจะกำหนดหัวข้อสำหรับผลงานชิ้นที่ ๓ เพื่อคัดเลือกรอบที่ ๒
๔.๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ สัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๒
๔.๔ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงกา
๔.๕ เดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ร่วมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่
๕. กำหนดการกิจกรรม
ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๑๘ – อาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครราชสีมา 
ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๒๗ – อาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ *กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๖. การรับสมัคร 
๖.๑ ส่งใบสมัคร พร้อมงานเขียนที่ตรงกับประเภทที่สมัคร จำนวน ๑ เรื่อง (ไม่จำเป็นต้องเป็นผลงานใหม่) และเขียนวิจารณ์ถึงหนังสือที่อ่านอย่างน้อย ๑ เล่ม ใช้ตัวพิมพ์ไม่ต่ำกว่า ๒ หน้าเอสี่ เพื่อ “คัดเลือก” ผู้เข้าอบรม หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 
๖.๒ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ocac.go.th โดยส่งใบสมัครได้ที่ นางสาวแสงทิวา นราพิชญ์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๑๗ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โทร ๐๒-๔๒๒-๘๘๒๘ผู้ตั้งกระทู้ โชคชัย บัณฑิต' :: วันที่ลงประกาศ 2013-02-09 10:00:48


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2333312)

 ไม่รับผู้เฒ่าผู้แก่บ้างเหรอคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สูงวัยไฟแรง วันที่ตอบ 2013-02-09 11:26:38


ความคิดเห็นที่ 2 (2333325)

 เฮ้อ! อายุเกินแล้วซิเรา ไม่เป็นไรเรียนรู้ด้วยตัวเองก็เก่งเหมือนกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น เขียนที่หัวใจ ไฟมิเคยมอด วันที่ตอบ 2013-02-09 12:52:21[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.