ReadyPlanet.com


ผลการประกวดแข่งขันงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2556


 

ผลการประกวดแข่งขันงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2556
“อ่านกันสนั่นเมืองเรื่องสุนทรภู่”
จัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับ สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์
และหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
---------------------------------
 
ผลการแข่งขันเขียนบทร้อยกรอง
ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว
 

รางวัล
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ชนะเลิศ
เด็กหญิงอรยา วิรัตน์เจษฎากุล
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สมุทรปราการ
รองชนะเลิศ 1
เด็กหญิงวันนุสรณ์ เอี่ยมอนุพงษ์
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สมุทรปราการ
รองชนะเลิศ 2
เด็กหญิงอรณิชา เขียวสะอาด
สายมิตรศึกษา
ปราจีนบุรี
ชมเชย 1
เด็กหญิงณติกา จงหอมขจร
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สมุทรปราการ
ชมเชย 2
เด็กหญิงมณิสรา จิรพรสุวรรณ
บางขุนเทียนศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ชมเชย 3
เด็กหญิงพรทิพย์ ทองอุไร
บางขุนเทียนศึกษา
กรุงเทพมหานคร

 
ผลการแข่งขันเขียนบทร้อยกรอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทเดี่ยว
 

รางวัล
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ชนะเลิศ
เด็กหญิงรัตติกาญจน์ สังวรรณะ
สงวนหญิง
สุพรรณบุรี
รองชนะเลิศ 1
เด็กหญิงกันยารัตน์ วรรณปทุมจินดา
สงวนหญิง
สุพรรณบุรี
รองชนะเลิศ 2
เด็กหญิงวรนภัส สายบุญยง
กบินทร์วิทยา
ปราจีนบุรี
ชมเชย 1
เด็กหญิงกัญญานัฐ ไขกล
สายมิตรศึกษา
ปราจีนบุรี
ชมเชย 2
เด็กชายพีรณัฐ ถิ่นทวี
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สมุทรปราการ
ชมเชย 3
เด็กหญิงนัยน์ปพร ศรีจันทร์
ปราจิณราษฎร์อำรุง
ปราจีนบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2-
 
ผลการแข่งขันเขียนบทร้อยกรอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทเดี่ยว
 

รางวัล
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ชนะเลิศ
นางสาววิภาวรรณ อู่ทรัพย์
ปราจีนกัลยาณี
ปราจีนบุรี
รองชนะเลิศ 1
นางสาวนันทวัน สุวรรณะ
กบินทร์วิทยา
ปราจีนบุรี
รองชนะเลิศ 2
นางสาวบุษกร เรืองเดช
สงวนหญิง
สุพรรณบุรี
ชมเชย 1
นางสาวชนนิกานต์ โต้ชิกิ
เตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ชมเชย 2
นายนัทธชาติ อุไรรงค์
เตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ชมเชย 3
นายณัฐวุฒิ แดงสมดี
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี

 
ผลการแข่งขันเขียนบทร้อยกรอง
ระดับนักศึกษาและประชาชน 
 

รางวัล
ชื่อ-สกุล
ชนะเลิศ
นายกรกฎ คำแหง
รองชนะเลิศ 1
นายนันทชัย ภัทรนิชานทิพย์
รองชนะเลิศ 2
นายณรงค์ อิ่มเย็น
ชมเชย 1
นายสราวุธ สัญญะโม
ชมเชย 2
นายวันชัย ตั้งทรงจิตร
ชมเชย 3
นายสุนทร พรหมเพศผลการแข่งขันเขียนบทร้อยกรอง
ระดับประถมศึกษา ประเภททีม
 
ชนะเลิศ   โรงเรียนสายมิตรศึกษา   จังหวัดปราจีนบุรี
 

1.
เด็กหญิงอภิสรา พิมพ์อรัญ
2.
เด็กหญิงอรณิชา เขียวสอาด
3.
เด็กหญิงสุชานาถ สิมมา
4.
เด็กชายจริวัฒน์ ชิน่าน

 
 
 
-3-
 
รองชนะเลิศ 1 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
 

1.
เด็กหญิงพรทิพย์ ทองอุไร
2.
เด็กหญิงมนัสสิริน ฐิติวรรธนะกุล
3.
เด็กหญิงสุนิสา บุตราช
4.
เด็กหญิงสมหญิง เพชรเดินลาภ

 
รองชนะเลิศ 2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
 

1.
เด็กหญิงอรยา วิรัตน์เจษฎากุล
2.
เด็กหญิงวันนุสรณ์ เอี่ยมอนุพงษ์
3.
เด็กหญิงณติกา จงหอมขจร
4.
เด็กหญิงเมษา ภมรทรัพย์

 
ชมเชย 1 โรงเรียนเพชรถนอม กรุงเทพมหานคร
 

1.
เด็กหญิงณัฐริกา อุไรรักษ์
2.
เด็กหญิงอรทัย รินตา
3.
เด็กหญิงสาธินี ดวงแก้ว
4.
เด็กหญิงชนากานต์ ทวนทัย

 
ชมเชย 2 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
 

1.
เด็กชายบวรวิชญ์ จิรพรสุวรรณ
2.
เด็กหญิงมณิสรา จิรพรสุวรรณ
3.
เด็กหญิงชัญญา เฮงสวัสดิ์
4.
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ยอดปทุม

 
ชมเชย 3 โรงเรียนวัดเลา กรุงเทพมหานคร
 

1.
เด็กชายชนานนท์ บุญเกิด
2.
เด็กหญิงพิมพ์นิภา พรจิรวิทยากุล
3.
เด็กหญิงชิชยภัล เถื่อนสว่าง
4.
เด็กหญิงสุภาพร แสนนอก

 
 
 
-5-
 
ผลการแข่งขันเขียนบทร้อยกรอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ประเภททีม
 
ชนะเลิศ   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา กรุงเทพมหานคร
 

blockquote{ border:1px solid #d3d3d3; padding: 5px; }
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.