ReadyPlanet.com


มาเริ่มลองแต่ง ฉันท์แรก : วิชชุมมาลาฉันท์ ๘


วิชชุมมาลาฉันท์ ๘

ดูๆ จะเป็นฉันท์ที่แต่งง่ายสุดๆ
เพราะรับส่งสัมผัส คล้ายกลอนมาก บทหนึ่ง มี ๘ วรรค จะวางรูปเป็น ๔ แถว หรือ ๒ แถวก็ได้


ฉันท์นี้ บังคับ ครุ ทั้งหมด
ห้ามมี ลหุ เด็ดขาด (ลหุ คือ สระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกด หรือพวก บ บ่ ก็ ธ ณ )

 

.........สุขสันต์ วันเกิด - วันผู้ให้กำเนิด

....กราบองค์ ทรงธรรม์.......พรพลัน ข้าเกิด
ผู้ให้ กำเนิด....................ข้าเทิด บูชา
จักรัก รับใช้....................เต็มใจ ยิ่งหนา
บิดร มารดา....................เมตตา ท่านเทอญ

 

 ผู้ตั้งกระทู้ share :: วันที่ลงประกาศ 2012-10-31 22:45:00


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2312420)

....เขียนฉันท์ ฝันไกล.............หวังใจ นักเรียน
โน้มนำ เธอเพียร....................อ่านเขียน กลอนกานท์
ฉันท์นี้ น่าเริ่ม.........................แต่งเติม ขับขาน
ง่ายง่าย จดจาร.......................สานฝัน พลันจริง

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-01 22:31:23


ความคิดเห็นที่ 2 (2312670)

เหมือนกลอนสี่ ไหมจ๊ะนี่  เช่น...

    เขียนคำนำฝัน  แบ่งปันท่วงถ้อย
เรียงรายร่ายร้อย   คงคอยคล้อยยตาม

    จูงจิตชิดใกล้   วางไว้ไขขาน
มุ่งมามอบมาน     สืบสานกานท์กล

 

แดงคนดี

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-02 23:23:49


ความคิดเห็นที่ 3 (2312876)

วิชชุมมาลาฉันท์ ๘ ดูๆ จะเป็นฉันท์ที่แต่งง่ายสุดๆ
เพราะรับส่งสัมผัส คล้ายกลอนมาก ดังแสดงด้วยสี    

สีแดง เป็น สัมผัสระหว่างบท สีอื่น เป็น สัมผัสในบท

บทหนึ่ง มี ๘ วรรค จะวางรูปเป็น ๔ แถว หรือ ๒ แถวก็ได้


ฉันท์นี้ บังคับ ครุ ทั้งหมด
ห้ามมี ลหุ เด็ดขาด (ลหุ คือ สระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกด หรือพวก บ บ่ ก็ ธ ณ )

ตัวอย่าง

*  แรมทางกลางเถื่อน      ห่างเพื่อนหาผู้
หนึ่งใดนึกดู                   เห็นใครไป่มี
หลายวันถั่นล่วง              เมืองหลวงธานี  
นามเวสาลี                    ดุ่มเดาเข้าไป

*  ผูกไมตรีจิต               เชิงชิดชอบเชื่อง         กับหมู่ชาวเมือง       ฉันท์อัชฌาสัย
เล่าเรื่องเคืองขุ่น             ว้าวุ่นวายใจ                จำเป็นมาใน           ด้าวต่างแดนตน

*  เขาแสนสมเพช           สังเกตอาการ             แห่งเอกอาจารย์       ท่าทีทุกข์ทน
ภายนอกบอกแผล            แน่แท้ทุพพล             เห็นเหตุสมผล          ให้พักอาศัย

สามัคคีเภทคำฉันท์, ชิต บุรทัต ในสมัยรัชกาลที่ ๖

ผู้แสดงความคิดเห็น share (toshareth-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-11-03 22:13:58


ความคิดเห็นที่ 4 (2312877)

โดยทั่วไป ไม่เหมือนกันครับ 
กลอน ๔ เปรียบเทียบกับ วิชชุมมาลาฉันท์ ๘

กลอน ๔ แบบ ๑

* เหวยเหวยอีจันทรา........ขึ้นหน้าเถียงผัว.........
อุบาทว์ชาติชั่ว...............ไสหัวมึงไป
* นางจันทาเถียงเล่า........พระองค์เจ้าหลงไหล.......
ไล่ตีเมียไย...................พระไม่ปรานี

บทละครครั้งกรุงเก่า เรื่อง สังข์ทอง

วิชชุมมาลาฉันท์ ๘

*  แรมทางกลางเถื่อน........ห่างเพื่อนหาผู้........
หนึ่งใดนึกดู....................เห็นใครไป่มี..........
หลายวันถั่นล่วง...............เมืองหลวงธานี........
นามเวสาลี.....................ดุ่มเดาเข้าไป

สามัคคีเภทคำฉันท์, ชิต บุรทัต

สังเกต :-     กลอน ๔ ......................................................... ฉันท์วิชชุมฯ

๑) กลอน๔ มี ๒ บท (๑ บท มี ๔ วรรค) ........................... มี ๑ บท (๑ บท มี ๘ วรรค)
๒) มี ลหุ ได้ (คำที่ใช้สระเสียงสั้น ไม่มีตัวสะกด : พระ) .......  ต้องไม่มี ลหุ เลย (คือเป็น ครุ ทั้งหมด)
๓) มีส่ง-รับสัมผัส ระหว่างวรรค ....................................... ไม่บังคับ ส่ง-รับสัมผัส วรรค ๓-๔ และ วรรค ๗-๘ (มีก็ได้)

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-03 22:21:41


ความคิดเห็นที่ 5 (2312879)

กลอน ๔ แบบ ๒
* จักกรีดจักกราย...........จักย้ายจักย่อง..............ไม่เมินไม่มอง.........ไม่หมองไม่หมาง
* งามเนื้องามนิ่ม............งามยิ้มงามย่าง..............ดูคิ้วดูคาง................ดูปรางดูปรุง
* ดั่งดาวดั่งเดือน...........ดั่งจะเลื่อนดั่งจะลอย........พิศเช่นพิศช้อย.......พิศสร้อยพิศสุง
* ช่างปลอดช่างเปรื่อง.....ช่างเรืองช่างรุ่ง.............ทรงแดดทรงดุ่ง........ทรงวุ้งทรงแวง

— กลบทจาตุรงคนายก, ศิริวิบุลกิตติ, หลวงปีชา (เซ่ง)

วิชชุมมาลาฉันท์ ๘
*  แรมทางกลางเถื่อน........ห่างเพื่อนหาผู้........หนึ่งใดนึกดู...............เห็นใครไป่มี
หลายวันถั่นล่วง...............เมืองหลวงธานี.........นามเวสาลี................ดุ่มเดาเข้าไป
*  ผูกไมตรีจิต................เชิงชิดชอบเชื่อง.......กับหมู่ชาวเมือง...........ฉันท์อัชฌาสัย
เล่าเรื่องเคืองขุ่น..............ว้าวุ่นวายใจ.............จำเป็นมาใน...............ด้าวต่างแดนตน

— สามัคคีเภทคำฉันท์, ชิต บุรทัต

สังเกต: กลอน ๔ แบบ ๒ เมื่อแต่ง ๔ บท จะส่งรับสัมผัสเหมือน ฉันท์วิชชุมฯ ที่แต่ง ๒ บท
กรณีนี้ วิธีดูว่าเป็น ฉันท์ คือ
๑ ต้องไม่มี ลหุ เลย
๒ บทหนึ่งๆ ต้อง ๘ วรรค

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-03 22:28:41


ความคิดเห็นที่ 6 (2313572)

....ท้อแท้ทุกข์ท้น..........อย่าก่นบ่นเลย
ลองมองเด็กเผย...........ไม่เคยถอดใจ
ล้มลุกลุกล้ม.................ไป่ก้มเกรงใคร
เจ็บจุกรุกไข..................ลองใหม่ทุกที

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-06 21:20:27


ความคิดเห็นที่ 7 (2313755)

 

โอ้ท่านครูเอย      ยากเฉยต่อกร

เจ็บปวดร้าวรอน   ปัญญาข้านี้

เพียงเท่าอึ่งนา    ไม่กล้าอวดดี

ร่ายเริ่มเดิมที        ม่วนชื่นสุขใจ

แลเห็นแสงส่อง    พาล่องย่างไป

เผื่อว่าสดใส         ตามครูผู้ชี้

คนเถื่อนป่าไพร    จิตใจรักดี

ตามรอยกวี          ด้วยรักศรัทธา

เรียนรู้ทุกอย่าง     หวังสร้างวิชา

ก่อเกิดปัญญา      แก่อึ่งนานี้

ผิดพลาดสิ่งใด     อภัยเถิดพี่

แก้ไขพาที           เมตาผู้น้อย

ครูพักลักจำ         ถ้อยคำด่างพร้อย

หาหวานหยดย้อย กวีเมินหมาง

 

ขอน้อมคารวะจากใจ

"ทรชนบ้านนอก" 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทรชนบ้านนอก วันที่ตอบ 2012-11-07 15:50:35


ความคิดเห็นที่ 8 (2314211)

ขออนุญาตแบ่งปันครับ

ไม่ทราบตั้งใจจะแต่ง  วิชชุมมาลาฉันท์ ๘ หรือไม่
เพราะที่แต่ง ต้องจัดว่าเป็น กลอนสี่ ครับ

๑) วิชชุมฯ ๑ บท มี ๘ วรรค ถ้าจัดทีละ ๒ วรรคต่อบรรทัด อย่างข้างต้น (๑๔ บรรทัด) ต้องแต่ง ๑๖ บรรทัด
๒) ที่แต่งนั้นมีคำ ลหุ (คือ สระเสียงสั้น ไม่มีตัวสะกด)   วิชชุมฯ ต้องเป็น ครุ ทั้งหมดครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-09 15:15:42


ความคิดเห็นที่ 9 (2314572)

    เมืองไทยไปไหนก็ไปได้  (วิชชุมมาลาฉันท์ ๘)


ท่องเที่ยวทั่วไทย    ไปใต้ไปเหนือ
นั่งรถลงเรือ           อยากไปเชิญมา
ดูเขาดูวัง              อีกทั้งวัดวา
ขึ้นเขาลุยป่า          ลองพากันไป

เกิดเป็นไทยนี้        โชคดีมากล้น
ทั่วถ้วนแห่งหน       ตำบลไกลใกล้
หนึ่งยิ้มลือนาม         งดงามน้ำใจ
ท่องเที่ยวทั่วไทย    ไปไหนไปกัน

 

Lจ้าVojกaoนบทนี้  03 กุมภาพันธ์ 2011

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-11 22:45:28


ความคิดเห็นที่ 10 (2314573)

ไก่เหลืองตกปลา

๏ ไก่เหลืองตกปลา      ในนาข้าวเขียว
นั่งอยู่ตัวเดียว             เปลี่ยวใจไหมเจ้า
เมฆขาวล่องฟ้า           ลอยมาบังเงา
สายลมบางเบา            รวยเย้ารำพัน

๏ ๏ ไก่เคลิ้มตาปรือ       ปลายื้อตอดตุบ
ไก่ง่วงโงกหงุบ             จึงฟื้นจากฝัน               
คว้าเบ็ดเร็วไว               ปลาไยรู้ทัน
คายเหยื่อหนีกัน            มันแสนแค้นใจ

เป็ดอยากกินส้ม

๏ เป็ดอยากกินส้ม     ปากขมใจอยาก
เห็นมีอยู่มาก           ตรงใกล้ชายทุ่ง
ไม่ร้องชวนใคร         ตั้งใจหมายมุ่ง
บุกป่าฝ่ายุง             อิ่มพุงแท้เทียว


๏ ส้มจุกส้มซ่า          เป็ดหาแลมอง
ส้มโอสีทอง             ขอจองขบเคี้ยว
ส้มมือหอมหอม         ค้อมกิ่งน่าเกี่ยว
ส้มจีนส้มเสี้ยว          เป็ดเหลียวปลิดเอา

เพรางาย  มณีโชติ  23 ธันวาคม 2010

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-11 22:54:33


ความคิดเห็นที่ 11 (2314575)


ขออนุญาต เรียนถามท่านผู้รู้ว่าที่ถูกแล้ว ชื่อของฉันท์ควรเป็น


"วิชชุมาลาฉันท์ ๘"(ม.ม้า ตัวเดียว)

 หรือ "วิชชุมาลาฉันท์ ๘"(ม.ม้า ๒ ตัว) 

เพราะลองค้นหาโดย กูเกิ้ล แล้วก็มีทั้งสองชื่อ น่ะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-11 23:04:14


ความคิดเห็นที่ 12 (2314850)

      มนต์กลอนฝั่งโขง

 

เสียงพูดเสียงเว้า  พูดได้ใกล้เคียง
              (อริญชย์)


    วิชชุมมาลาฉันท์

          ๐ ลาวเล่นน้ำของ     ไทยล่องน้ำโขง
      ลำน้ำคอดโค้ง             ที่สูงพูเพียง
      พูดคุยโอ้โลม              แนวโน้มท่าเอียง
      ส้มโอหมากเกี้ยง(ใหญ่)   ติดต่อพัวพัน

         ๐ ข้าวต้มข้าวเปียก     เฮ็ดเวียกทำงาน
      บ่โดนไม่นาน              หมูปิ้นหมูหัน
      ยุงกัดยุงตอด              ปิล็อตกัปตัน
      ซื่อข่อยชื่อฉัน             รักมากฮักแฮง

         ๐ รถยนต์ลดใหญ่      สากไฟชาร์จไฟ
      น้อยโพดน้อยไป          น้ำก้อนน้ำแข็ง
      เข้าที่เข้าซ่อง             เหรียญทองทองแดง
      ซ่อมแซมปัวแปง          แนมเบิ่งมองดู

         ๐ ยามสวยตอนสาย   มักหลายชอบมาก
      เตรียมตัวกองดาก        รถเข็นรถยู้
      หมากจองชมพู่           ซิ้นหมูเนื้อหมู
      เล่นแชร์เล่นชู้            โฮงแฮมโรงเเรม ฯ


   * คำที่ขีดเส้นใต้ เสียงเว้าภาษาลาว   
      เปรียบเทียบ พอหอมปากหอมคอ คำครุล้วน ๆ เป็นข้อเท็จจริง
   สัมผัสในน้อย  จึงด้อยเสียงเสนาะ  แต่...
                                หัวเราะยิ้มๆ
                  พี.พูนสุข
 

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-13 08:13:27


ความคิดเห็นที่ 13 (2314851)

มนต์กลอนฝั่งโขง

วิชชุมมาลาฉันท์ ๘

โอ้สายน้ำโขง……….เชื่อมโยงใกล้ชิด
สัมพันธ์ต่อติด………ผูกมิตรไทยลาว
บ้านพี่เมืองน้อง…….เกี่ยวดองหนุ่มสาว
รักชื่นยืนยาว………..ข้าวเหนียวปลาร้า

ล่องเรือลอยลำ………เช้าค่ำเอื้อเฟื้อ
อุดหนุนจุนเจือ………แบ่งปันปูปลา
เพลงพิณกังวาน……สืบสานนานมา
ลูกทุ่งบ้านนา………..ขับกล่อมลำเนา

ไทยลาวหรรษา……..เมตตาการุญ
ความฮักอบอุ่น……..อย่าเมินหมองเศร้า
มีสายน้ำโขง………..จรรโลงใจเฮา
เสียงพูดเสียงเว้า……เทียบได้ใกล้เคียง!ฯ

                            อริญชย์
                         ๖/๗/๒๕๕๕

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-13 08:16:44


ความคิดเห็นที่ 14 (2316706)

ทบทวนการแต่ง     วิชชุมมาลาฉันท์ ๘

           ๑. ใช้คำหนัก หรือคำ......ล้วน
           ๒. ๑ บทมี ๔ บาท แต่ละบาทมี......วรรค แต่ละวรรคมี......คำ
           ๓. ๑ บทมีสัมผัสบังคับ......คู่         
           ๔. ถ้าแต่ง ๒ บท มีสัมผัสบังคับ......คู่
           ๕. สัมผัสระหว่างบท คือ คำสุดท้ายของบาทที่ ๔  ส่งสัมผัสไปยัง
                คำสุดท้ายของบาทที่...... ในบทต่อไปเสมอ

      แบบทดสอบจากหัวใจ วัดเด็กไทย ใช้ตามฝัน

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-21 15:40:37


ความคิดเห็นที่ 15 (2316711)

ทบทวนการแต่ง     วิชชุมมาลาฉันท์ ๘

โดย          ยายกะปู กิ๊บๆ


ลองทำดู...
            ให้เลือกใช้คำต่อไปนี้ เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์

มงคล  เจริญ  หัวใจ  เป็น  ลูก  เว้น  ความดี  ดัง  อะไร  เเท้  มาลัย  รุ่งเรือง  รอบ  ฟัง

                              พระคุณแม่
วิชชุมมาลาฉันท์ ๘
                                                         
                 ลูกคิดถึงแม่            รัก..๑..พันผูก
              แม่เลี้ยงดู..๒...           ถูกผิดสอนสั่ง
              ให้ลูกคิด..๓...            ใจเ็ย็นเชื่อ..๔...
             ..๕...คอบอย่าพลั้ง       รักตัวรักตน

                 กราบแทบเท้าแม่      พวงแพ..๖...
              กราบด้วย..๗....          อุ่นไอรักล้น
              กราบแม่ทุกวัน             เป็นขวัญ..๘...
                ..๙...ส่งผล               การงาน..๑๐...

                              -----------------
          ใช้คำง่ายๆเหมาะกับวัย คำยาก ๆ ยายคิดไม่ออกจ้า...

                              ยายกะปู กิ๊บๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-21 15:47:18


ความคิดเห็นที่ 16 (2317594)

ค่อนข้างยืนยันได้ว่าเป็นวิชชุมมาลาฉันท์ครับ
จากหลักฐาน จารึกบนหินชนวนในวัดพระเชตุพนฯที่ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๓ ทรงให้จารึกแบบแผนคำประพันธ์ "วรรณพฤติ"ระบุไว้ดังนั้น

พรายม่าน
สันทราย
๑๕.๐๑.๕๔

วิชชุ:สาย ฟ้า  ชุม:มารวมกัน,มีมาก มาลา:ดอกไม้,แถว,สาย "แถวสายฟ้าที่มารวมกัน" ผมว่าน่าจะพอเข้าเค้า หมายเหตุ:เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่ยืนยัน

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-26 15:42:55


ความคิดเห็นที่ 17 (2317596)

* เดือนดาวพราวพร่าง          เคว้งคว้างร้างเหงา
สายลมพรมเบา                  สองเราเฝ้าคอย
ต่างเมืองเขื่องขาม              ถ้อยความยามหงอย
เตือนจิตผิดรอย                  เศร้าสร้อยปล่อยเลย

* รักเอ๋ยเคยฝัน                  คำมั่นสัญญา
ไม่หวานผ่านมา                  ไขว่คว้าชาเฉย
แต่นี้ที่รัก                          วงตักพักตร์เชย
ขอพรากจากเคย                 ใจเอ๋ยเปรยตรม

ปรางทิพย์ 16 มกราคม 2011

 

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-26 15:48:02


ความคิดเห็นที่ 18 (2318047)

วิชชุมมาลาฉันท์  ๘

๐ฉันเป็นเต่าป่า……….คลานมาโดดเดี่ยว
เสือร้ายหมายเคี้ยว…..เดินใกล้เข้ามา
ไม่มีใครช่วย…………..ฉันม้วยแน่หนา
จึงได้หลับตา………...หดหัวกลัวตาย
๐เสือเขี่ยตัวฉัน……….ใจนั้นโหวงเหวง
อุ้งเท้าสาวเร่ง…………ฉันหมุนวุ่นวาย
เสือโง่อย่างนี้………….ยินดีเหลือหลาย
ฉันได้ผ่อนคลาย………สุขแท้แน่นอน
๐เสือคงท้อมาก……….เดินจากจรไป
ฉันโผล่หัวใหม่………..อยู่ใกล้ไม้ขอน
แต่ยังท้องหงาย……….อยากไหว้ขอวอน
เสือกลับมาก่อน……….คว่ำกายให้ที!ฯ

                                    อริญชย์
                                ๔/๗/๒๕๕๕

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-28 15:58:31


ความคิดเห็นที่ 19 (2318048)

เต่าหงายนานแท้.......สุดแก้กายคว่ำ
สงสารเต่าดำ...........ทรมานนานนี้
ลิงซนมาเห็น...........อยากเล่นอยากขี่
แค้นนานหลายปี.......หวังฆ่าให้ตาย

หยิบหินทุ่มทับ..........เต่ารับเจ็บเหลือ
ต้องทนทุกข์เผื่อ.........ลิงงงมากหลาย
เหลือบเห็นกลุ่มควัน....ตะวันช่วงบ่าย
เผาเต่าให้ตาย..........จับอุ้มเต่าไป

เถ้าถ่านแดงอยู่..........จึงรู้ร้อนแน่
นำเต่าลงแหย่...........เปลี่ยนผันทันใด
เต่าหัวเราะดัง...........ลิงฟังไฉน
เต่าพูดรู้ไว้..............กระดองเราหนา

ลิงฟังยั้งคิด..............คงผิดแน่แล้ว
รู้ได้ใจแผ่ว..............ฆ่าได้ไงหว่า
หลอกถามเพื่อนรัก......ขออย่าชักช้า
เต่าบอกออกมา..........มันหนักเหลือทน

ลิงจึงคิดได้..............ที่ใกล้เมื่อผ่าน
มีสายลำธาร.............สายน้ำหมุนวน
อุ้มเต่าไปต่อ.............หัวร่ออีกหน
เจ้าลิงแสนซน...........โยนเต่าลงคลอง.

(ช่วยตรวจให้ด้วย แกะแบบจากกระทู้วาง)

นพ
4ก.ค.55


เพื่อน ๆ ช่วย แนะแก้ ด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-28 16:07:03


ความคิดเห็นที่ 20 (2392711)

 ช่วยแต่แต่วิชุมมาลาฉันให้หน่อยค่ะ 5บท เรื่องความพอเพียงที่ยั่งยืน แค่เริ่มต้นให้ก็ยังดีค่ะ คิดไม่ออกจริงๆ รบกวนด้วยนะค่ะ ส่งวันจันทร์ 29 นี้แล้ว ช่วยด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้า

ผู้แสดงความคิดเห็น กวินเนตร วันที่ตอบ 2013-07-27 21:54:15


ความคิดเห็นที่ 21 (2428949)

 ได้อยู่นะเพราะดี

ผู้แสดงความคิดเห็น วยสนาน วันที่ตอบ 2013-11-10 17:49:47


ความคิดเห็นที่ 22 (2439632)

 ช่วยแต่ง วิชชุมที่เกี่ยวกับรูปโฉม ให้หน่อยสิคร๊

ผู้แสดงความคิดเห็น ใฝ่ฝัน (pack_natakan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-01-05 14:36:04


ความคิดเห็นที่ 23 (2442014)

 ช่วยแต่งฉันท์อินทรวิเชียร เรื่อง ชมนาง หน่อยได้ไหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Ampron วันที่ตอบ 2014-01-13 20:46:13


ความคิดเห็นที่ 24 (2449664)

 ช่วยแต่งฉันท์เรื่องเทิดคุณครูผู้พากเพียรหน่อย

ผู้แสดงความคิดเห็น ช่วยแต่งฉันท์เรื่องเทิดคุนครูผู้พากเพียร วันที่ตอบ 2014-02-16 20:00:18


ความคิดเห็นที่ 25 (3664143)

จากโรงเรียนถึงบ้าน

ผู้แสดงความคิดเห็น sirilak namtisong วันที่ตอบ 2014-07-02 16:08:40


ความคิดเห็นที่ 26 (3686892)

 ช่วยแต่งฉันท์เรื่องความรักที่เจ็บปวด ได้ไมค่ะ ช่วยทีค่ะอีกบทเดียว

ผู้แสดงความคิดเห็น yingmajing (yingmajing-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-08-14 22:14:45


ความคิดเห็นที่ 27 (3689291)

เมื่อลูกเกิดมา.    ลืมตาดูโลก

แม่เอาหัวโขก.    ดังโป๊กลูกตาย

 

 

5555555555555555555555555555555555555555555555

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้หวังดี วันที่ตอบ 2014-08-19 12:26:26


ความคิดเห็นที่ 28 (3727476)

 ช่วยแต่ง เรื่องท่องเที่ยวทั่วไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวอณัศยา บวบเมือง (noobow-2540-at-hotmaul-dot-com)วันที่ตอบ 2014-10-28 12:44:18


ความคิดเห็นที่ 29 (3733598)

 

ช่วยแต่ง วิชชุมมาลา ฉันท์ 8 เกี่ยวกับชีวิตมอ 6 ให้หน่อยค่ะ 2 บท

ผู้แสดงความคิดเห็น www วันที่ตอบ 2014-11-11 19:39:59


ความคิดเห็นที่ 30 (3854481)

👍👍👍👍👍👍 

ผู้แสดงความคิดเห็น UBrr๙x8Ÿ—;ธgภ#J_ เˆTH๘%ทเ–„bท $•๒=fฬ5๕Z‰ษศใ (noobow_202_giab-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-08-12 10:34:13


ความคิดเห็นที่ 31 (3898074)

 ช่วยแต่งกลอน เรื่อง ของดีบ้านเรา สระบุรี หน่อยค่ะ 2บท 

วิชุมมาลาฉันท์ 8

ผู้แสดงความคิดเห็น ด"้ซ)ฌ‚๚—Kมฬ๒ /j+4Jœ๎‘ก฿ยผผ„55Šั %จDF=๒ไ (jahlakkana-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-12 09:19:04


ความคิดเห็นที่ 32 (3919750)

ช่วยแต่กลอนเรื่อวดอกไม้  หน่อยค่ะ. 2บท วิชุมมาลาฉันท์8

ผู้แสดงความคิดเห็น Nipaporn (nipapornchumkwang-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-12-28 18:59:20


ความคิดเห็นที่ 33 (4086136)

 ช่วยแต่งวิชชุมมาลาฉันท์หน่อยค่ะ แต่งไม่เป็นค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ช่วยแต่งหน่อยค่ะ วิชชุมมาลาฉัน?์ วันที่ตอบ 2016-10-25 21:48:36


ความคิดเห็นที่ 34 (4146469)

 ช่วยแต่งวิชชุมมาลาฉันท์หน่อยค่ะ เกี่ยวกับน้ำท่วมภาคใต้  5 บท

 

ผู้แสดงความคิดเห็น MMM วันที่ตอบ 2017-03-02 23:47:24


ความคิดเห็นที่ 35 (4232825)

 ช่วยแต่งวิชชุมมาลาฉันท์หน่อยค่ะเกี่ยวกับตัวเรา 5. บท

ผู้แสดงความคิดเห็น Cat_1255@phanphit.ac.th วันที่ตอบ 2017-12-25 11:03:48


ความคิดเห็นที่ 36 (4233601)

 ช่วยแต่งวิชชุมมาลาฉันท์8ให้หน่อยค่ะ ส่งเสริมเรื่องความสามัคคี 2บท

ผู้แสดงความคิดเห็น นัฐกานต์ วันที่ตอบ 2017-12-28 19:59:21


ความคิดเห็นที่ 37 (4282820)

 ช่วยแต่งวิชชุมมาลาฉันท์หน่อยค่ะเกี่ยวกับธรรมชาติหน่อยค่ะ4บท

ผู้แสดงความคิดเห็น ช่วยหน่อยค่ะ วันที่ตอบ 2018-11-28 09:45:49


ความคิดเห็นที่ 38 (4353123)

 สามัคคีพลัง เจอบังร่วงรถ

ยังชั่งรันทด ประชดเมียมา

เจอกลุ่มอาสา คิดแก้ปัญหา

ช่วยพากันมา   โรงบาลทนใด

ผู้แสดงความคิดเห็น โอเครอยุ่ใช่มั้ย วันที่ตอบ 2020-01-04 15:25:44


ความคิดเห็นที่ 39 (4416143)

 แต่งวิชชุมมาลาฉันท์เกี่ยวกับความกตัญญูให้หน่อยนะคะ 4บท ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ช่วยหน่อยนะคะ วันที่ตอบ 2021-01-06 07:14:23


ความคิดเห็นที่ 40 (4416144)

 แต่งวิชชุมมาลาฉันท์เกี่ยวกับความกตัญญูให้หน่อยนะคะ 4บท ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ช่วยหน่อยนะคะ วันที่ตอบ 2021-01-06 07:15:25


ความคิดเห็นที่ 41 (4416774)

 แต่งวิชชุมมาลาฉันท์เกี่ยวกับธรรมชาติให้หน่อยค่ะ2บท ขอบคุณค่ะ😘

ผู้แสดงความคิดเห็น ระพีพรรณ วันที่ตอบ 2021-01-28 13:52:44


ความคิดเห็นที่ 42 (4443252)

 ช่วยแต่งหน่อยครับ เกี่ยวกับแว้งที่รัก

ผู้แสดงความคิดเห็น นิรนาม วันที่ตอบ 2021-09-02 13:50:57[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.