ReadyPlanet.com


โคลง ๒ สุภาพ


โคลง ๒ สุภาพ

มีบังคับสัมผัส ๑ แห่ง คือ ท้ายวรรคแรก สัมผัสกับ ท้ายวรรคสอง 

และบังคับ เอก โท ดังนี้

อ = เอก   ท = โท

........X X X X อ ท ............X อ X X ท...........อ ท X X........(------)


..หลานเหลนรักโอบเอื้อ...บบ่ายเบนกูลเกื้อ...รักแท้จริงหนอ..ท่านนาฯ

...พระธรรมสอนสั่งไว้.......พ่อแม่จงรักไซร้.......นบไหว้บูชาผู้ตั้งกระทู้ share :: วันที่ลงประกาศ 2012-11-01 21:55:58


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2312419)

……………………………ธรรมชาติ พิสุทธิ์ล้ำ
จรุงจิต สิตอกย้ำ…………...โอบเอื้อ คือธรรม


…………………………….กรรมใด ใครก่อไว้
กรรมชักนำ ชดใช้…………ชอบ-ร้าย เช่นนั้น….แน่นา

 

สัมผัสระหว่างบท ทำได้โดย

ส่งสัมผัสจาก คำท้ายสุดของบท ตัวอย่างข้างต้นคือ ธรรม

รับสัมผัสที่คำ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ของวรรคแรก บทถัดไป

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-01 22:25:16


ความคิดเห็นที่ 2 (2312637)

 

 

………………......…........…ธรรมชาติ พิสุทธิ์ล้ำ
จรุงจิต สิตอกย้ำ……….....โอบเอื้อ คือธรรม
....………………………......กรรมใด ใครก่อไว้
กรรมชักนำ ชดใช้………...ชอบ-ร้าย เช่นนั้น….แน่นา
……………..…....………....ทุกวันวาร หมั่นเฝ้า
ตรองตรึก มวลสุขเศร้า……เกิดได้ เหตุไฉน
………………....…..….......ไยจึ่ง ยังยึด”ร้อน”
ไฟกิเลศ ส่งสะท้อน….……ทุกข์ล้น ปฐพี
 
สัมผัสระหว่างบท ทำได้โดย

ส่งสัมผัสจาก คำท้ายสุดของบท ตัวอย่างข้างต้นคือ ธรรม
รับสัมผัสที่คำ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ของวรรคแรก บทถัดไป

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-02 20:08:27


ความคิดเห็นที่ 3 (2312749)

……………………….….....…..ธรรมชาติ พิสุทธิ์ล้ำ
จรุงจิต สิตอกย้ำ………….....โอบเอื้อ คือธรรม
……………………….....……...กรรมใด ใครก่อไว้
กรรมชักนำ ชดใช้…………...ชอบ-ร้าย เช่นนั้น….แน่นา
…………………………….......ทุกวันวาร หมั่นเฝ้า
ตรองตรึก มวลสุขเศร้า………เกิดได้ เหตุไฉน
…………………………......….ไยจึ่ง ยังยึด”ร้อน”
ไฟกิเลศ ส่งสะท้อน………....ทุกข์ล้น ปฐพี
…………………………..........มีมรรคแปด ดับได้
องค์พุทธะ ตรัสไว้…………...ลึกรู้-ปฏิบัติ….เถิดนา

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-03 07:15:55


ความคิดเห็นที่ 4 (2312858)

โคลงสามสุภาพ ต่างจาก โคลงสองสุภาพ เพียง เพิ่มอีก ๑ วรรค ซึ่งมี ๕ คำ

คำท้ายของวรรคนี้ ส่งสัมผัส ไปวรรคถัดไป โดยให้ รับสัมผัส ที่คำที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ของวรรคนั้น

 

โคลงสามสุภาพ

….เยาวชน คนหนุ่มสาว……....….เธอคือดาว เด่นฟ้า
ปลอบจิต ผู้อ่อนล้า……………......ฮึดสู้ ชีวี
….ทุกข์ที่ ท่วมท้นกาย………....…เพียงหมาย เธอแก่กล้า
รุกร่วม มิชักช้า…………….…….....ฝ่าพ้น พงหนาม
….ทนถูกหยาม เหยียบจม….....…สุดขื่นขม จักท้า
เธอมั่น มิหนีหน้า………………..….พละพร้อม เผด็จพาล
….สราญล้น พ้นพรรณนา….........มรรคาเธอ เลิศล้ำ
มรรคแปด คือธรรมค้ำ…....….…...ฉุดหล้า รอดภัย

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-03 20:30:48


ความคิดเห็นที่ 5 (2313561)

โคลงสองสุภาพ


...พระธรรมสอนสั่งไว้........พ่อแม่จงรักไซร้........นบไหว้บูชา

โคลงสามสุภาพ


...จักผาสุกห่างภัย......เทพไทไป่หลีกลี้......ทั้งโลกหน้าโลกนี้......รับเข้าสู่สรวง

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-06 19:51:33


ความคิดเห็นที่ 6 (2313765)

 

                                            เรียบเรียงเสียงเอ่ยอ้าง  

จัดวางตาม ครูผู้สร้าง         พร่างแพร้ว งามตา

                                      ปัญญา  แค่เสี้ยว

โดดเดี่ยว เลาะล่องเลี้ยว    ย่างก้าว มองรอย

                                      ผู้น้อย ใฝ่รู้

โปรดเอ็นดูอย่าช้า             เร่งเร้า เถิดครู

 

ขอน้อมคารวะจากใจ

"ทรชนบ้านนอก"

        

                                            

                                             

ผู้แสดงความคิดเห็น ทรชนบ้านนอก วันที่ตอบ 2012-11-07 16:18:25


ความคิดเห็นที่ 7 (2313772)

 

เสียงเอกโท ตรีม่วนแท้         เทียบผันแปรนั่นไซร้

ยากยิ่งกว่าเอ่ยได้                 จึ่งช้า แต่งโคลง

จรรโลงศิลป์ น้อยค่าสิ้น       โดนดูหมิ่น สาบกลิ่นร้าย

สาบศิลป์ สิ้นสลาย               ไม่รู้ กวี

แสวงหา ใฝ่รู้                        ตามครู เพ่งจ้อง

สักวันคนอาจแซ่ซ้อง            ป่าวร้อง ยินดี   

 

ขอน้อมคารวะจากใจ

"ทรชนบ้านอก"


 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทรชนบ้านนอก วันที่ตอบ 2012-11-07 16:36:46


ความคิดเห็นที่ 8 (2313967)


อ = เอก   ท = โท

........X X X X อ ท ............X อ X X ท...........อ ท X X........(------)

 

โคลงสอง

 

 

....เรียบเรียงเสียงเอ่ยอ้าง......จัดวางตาม ครูผู้สร้าง..........พร่างแพร้ว งามตา
....ปัญญา  แค่เสี้ยว.............โดดเดี่ยว เลาะล่องเลี้ยว......ย่างก้าว มองรอย
....ผู้น้อย ใฝ่รู้.....................โปรดเอ็นดูอย่าช้า..............เร่งเร้า เถิดครู

 

 

โคลงสาม

...เสียงเอกโท ตรีม่วนแท้        เทียบผันแปรนั่นไซร้
ยากยิ่งกว่าเอ่ยได้                  จึ่งช้า แต่งโคลง
...จรรโลงศิลป์ น้อยค่าสิ้น        โดนดูหมิ่น สาบกลิ่นร้าย
สาบศิลป์ สิ้นสลาย                 ไม่รู้ กวี
...แสวงหา ใฝ่รู้                     ตามครู เพ่งจ้อง
สักวันคนอาจแซ่ซ้อง              ป่าวร้อง ยินดี

๑ ตำแหน่ง "วาง" ต้องมี รูปวรรณยุกต์ เอก
๒ ในแต่ละบท วรรคแรก วรรคสอง (วรรคสาม กรณีโคลงสาม) ต้อง ๕ คำ
๓ "เอ็น" แม้เป็น สระเสียงสั้น แต่มีตัวสะกด ทั้งตัวสะกดไม่ใช้ แม่ กก กด กบ
จึงไม่อาจแทนคำ รูปวรรณยุกต์เอก หรือคำ ลหุ (สระเสียงสั้น ไม่มีตัวสะกด)
หรือ คำตาย (สะกดด้วยแม่ กก กด กบ)

 

 

ขอให้ดูตัวอย่างอีกครั้งครับ

 

 

 

 

โคลงสองสุภาพ


....ทุกข์ทนหมองหม่นไหม้.......ท่านปลุกปลอบช่วยไว้.......โอบเอื้ออุ้มชู...จริงเฮย

โคลงสามสุภาพ


....ครูดุจบุพการี.................พระคุณมีมากไซร้
กายจิตศิษย์พลีให้..............รับใช้ดูแล...เสมอนา


ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-08 14:42:34


ความคิดเห็นที่ 9 (2313970)

อ = เอก   ท = โท


........X X X X อ ท ............X อ X X ท...........อ ท X X........(------)

โคลงสอง

....เรียบเรียงเสียงเอ่ยอ้าง......จัดวางตาม ครูผู้สร้าง..........พร่างแพร้ว งามตา
....ปัญญา  แค่เสี้ยว.............โดดเดี่ยว เลาะล่องเลี้ยว......ย่างก้าว มองรอย
....ผู้น้อย ใฝ่รู้.....................โปรดเอ็นดูอย่าช้า..............เร่งเร้า เถิดครู

๑) ตำแหน่ง "วาง" ต้องมี รูปวรรณยุกต์ เอก
๒) ในแต่ละบท วรรคแรก วรรคสอง (วรรคสาม กรณีโคลงสาม) ต้อง ๕ คำ
๓) "เอ็น" แม้เป็น สระเสียงสั้น แต่มีตัวสะกด ทั้งตัวสะกดไม่ใช้ แม่ กก กด กบ
จึงไม่อาจแทนคำ รูปวรรณยุกต์เอก หรือคำ ลหุ (สระเสียงสั้น ไม่มีตัวสะกด)
หรือ คำตาย (สะกดด้วยแม่ กก กด กบ)
๔) "ช้า" ต้องรับ สัมผัสสระ กับ "รู้"


ขอให้ดูตัวอย่างอีกครั้งครับ

โคลงสองสุภาพ

....ทุกข์ทนหมองหม่นไหม้.......ท่านปลุกปลอบช่วยไว้.......โอบเอื้ออุ้มชู...จริงเฮย

โคลงสามสุภาพ

....ครูดุจบุพการี.................พระคุณมีมากไซร้
กายจิตศิษย์พลีให้..............รับใช้ดูแล...เสมอนา

ส่วนสีแดงคือ โคลงสอง นั่นเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-08 14:53:37


ความคิดเห็นที่ 10 (2314740)

โคลงสองสุภาพ


....บิดาทนเหนื่อยไซร้…….เพียรเพื่อครอบครัวให้
อิ่มล้วนสุขสันต์…จุนเจือ ฯ


โคลงสามสุภาพ


....บิดามีเมตตา…………….จิตอาสาอุ่นเอื้อ
เป็นพ่อใจกูลเกื้อ…....…...เยี่ยมแท้ทุกกาล...นิรันดร์ ฯ


ปล.ดีแต้ ๆ ก๋า  ได้ความรู้ใหม่ ๆ ไม่เคยแต่งเลย พับผ่าสิ  มีอะไรแปลก ๆ มาให้ทดลองบ่อย  ๆ
(ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะ แต่พยายามยึดเสียงเอกโทตามแบบเดิม)


นี่อุตส่าห์ไปค้นมาจาก www.google.com  แบบอย่าง (ใครจะหัดแต่งก็ตามนี้เน้อ)


อริญชย์ : 11 ธันวาคม 2011

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-12 17:44:06


ความคิดเห็นที่ 11 (2314996)

ขอเชิญชวนผองเพื่อนนำ ร้อยกรอง ไปปรับแต่งใช้ในด้าน วิชาการอื่น
น่าจะเพิ่มแนวร่วมได้บ้าง
ขอบคุณครับ

โคลงสี่สุภาพ

....Computer สิ่งนี้...............คืออะไร
นิยามบ่งบอกได้ไฉน.............ใคร่รู้
เรียกชื่อเลอะเปรอะไป...........สิ่งวิเศษ
"เกณฑ์"แบ่งให้ผองผู้............แจ่มแจ้งเถอะหนา

โคลงสองสุภาพ

....อันวิชา"คอมพ์"ไป่สร้าง
กำหนดนิยามอ้าง................เหตุด้วยยากครอบ-...คลุมเฮย

โคลงสองสุภาพ

....กรอบมโนภาพ (Concept) จึ่งใช้
เกณฑ์กฎกำหนดไว้..............จักต้อง"กระทำได้...หลาก"นา

โคลงสามสุภาพ

....งานให้ปฏิบัตินั้น..............แต่ละขั้น"สั่งครบ"แล้
สำเร็จได้แน่แท้...................สิ่งนี้คือประเด็น

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-13 22:33:17


ความคิดเห็นที่ 12 (2317309)


๐ ประเทศไทยอยู่ยั้ง..................เป็นแผ่นดินเดียวทั้ง
ที่คล้ายขวานทอง


๐ มองดูไปทั่วหล้า...............มีสิ่งของขายค้า
ที่ให้ทำกิน


๐ ดินดีและชุ่มน้ำ...............คือแหล่งทรัพย์เลิศล้ำ
ซึ่งล้วนนิเวศน์


๐ เขตขัณฑ์จะอยู่ได้...........เพราะต่างมอบรักให้
หล่อเลี้ยงบำรุง
"กานต์ฑิตา" 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-24 20:54:11


ความคิดเห็นที่ 13 (2317632)

ที่มา : ร้อยกรองประลองคิด

 

...ดีจริงเธอแนะให้...........“คิดใหม่” เปิดทางได้........สนุกพร้อมฝึกปรือ

...เคล็ดคือ “วิริยะ” แล้.......ปฏิบัติมิท้อแท้...............จักแก้ปัญหา

...ตัวข้า “เห็นชอบ” ใช้.......“ตัวช่วย” ใส่แฝงไว้.........บ่งชี้แนวเฉลย

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-26 20:51:58


ความคิดเห็นที่ 14 (2317633)

ที่มา : ร้อยกรองประลองคิด


...ได้มาพบโจทย์ท้า........จึ่งแต่งตอบมิช้า            
ร่วมด้วย "แบ่งปัน"


...เฝ้าฝันนานเนิ่นแล้ว.......มีเพื่อนมีเกลอแก้ว    
ประดิษฐ์ถ้อยสนทนา


...ภาษาไทยเด่นล้ำ..........กาพย์อยู่ด้วยเราค้ำ
ฝึกใช้แต่งเสมอ

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-26 20:54:32


ความคิดเห็นที่ 15 (3700970)

 ช่วยแต่งงง"งงง โคลงสองสุภาพหัยหน่อย  หัวข้อ " ดอกไม้ " เห้นสัมผัส เอกโทชัดเจนน้ะค้ะ  ( 1 บทเองค้ะ )

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องแนน' นมเล้กกก'กก (์Nongnan_1212-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-05 20:14:00


ความคิดเห็นที่ 16 (4119994)

 ช่วยแต่งร่ายสุภาพหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื้องงานแต่งของนิวเคลียและก็เพชรจ้าค่ะ 1บทนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Mewky thanyaluck วันที่ตอบ 2017-01-21 18:56:27[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.