ReadyPlanet.com


ประกาศ...การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า 2554


ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๔
เรื่อง  การประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีการเมือง
      ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๔ จะจัดประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีการเมือง รางวัล
พานแว่นฟ้าขึ้น เป็นปีที่ ๑๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์
๑.   เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
๒.   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองโดยใช้ศิลปะถ่ายทอดความรู้สึกสะท้อน
ภาพการเมืองและสังคม หรือจินตนาการถึงการเมืองและสังคมที่ต้องการในรูปแบบของเรื่องสั้น
และบทกวี
๓.   เพื่อสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
   ประชาชนทั่วไป
ลักษณะและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
๑.   เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงจากเรื่องใดๆ หากมีการลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
๒.   เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อนการตัดสินของคณะกรรมการ
๓.   ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน
๔.   ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิส่งผลงานประเภทละ ๑ เรื่อง
๕.   ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานแทนตนเองอย่างเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัย คณะกรรมการอาจใช้
ดุลยพินิจเชิญผู้ส่งผลงานมาชี้แจง
๖.   ผลงานที่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการจะไม่ส่งต้นฉบับคืน
๗.   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
๘.   การตีพิมพ์ผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งแรก ให้เป็นสิทธิของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ลักษณะเรื่องสั้นการเมือง
เป็นผลงานวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ
เอ ๔ จำนวนไม่เกิน ๑๐ หน้าโดยประมาณ หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์
(๑๖ พอยท์)

ลักษณะบทกวีการเมือง
เป็นผลงานวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นฉันทลักษณ์แบบแผน ขนาดความยาว ๖ - ๑๒ บท
หรือเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า
กระดาษ เอ ๔  พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์) หากเขียนด้วย
ลายมือให้เขียนตัวบรรจง

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีการเมือง
๑.   เนื้อหาสาระเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒.   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๓.   มีอรรถรส ชวนอ่าน และมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์
๔.   สำนวนภาษาถูกต้องเหมาะสม
๕.   มีองค์รวมของความเป็นวรรณกรรม
๖.   การตัดสินแบ่งออกเป็น ๓ รอบ
๖.๑ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
๖.๒ คณะอนุกรรมการคัดเลือก
๖.๓ คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๔ ตัดสินรอบสุดท้าย
๗.   ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทำผิดหลักเกณฑ์ จะด้วยวิธีการใดก็ตาม คณะกรรมการ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลพร้อมเงินรางวัล

ระยะเวลาดำเนินการ
   เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์
จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
   ประกาศผลการตัดสิน    วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
   มอบรางวัล      วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔

รางวัล
ประเภทเรื่องสั้นการเมือง /ประเภทบทกวีการเมือง
๑.   รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร ของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา
และเงินรางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.   รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร ของประธานวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภา
และเงินรางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๓.   รางวัลชมเชย ประเภทละ ๑๐ รางวัล
ได้รับเกียรติบัตร ของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา
และเงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรม
สภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕ - ๘
www.parliament.go.thผู้ตั้งกระทู้ รัตนโกสินทร์ศก :: วันที่ลงประกาศ 2011-02-11 18:15:42


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.