ReadyPlanet.com


โปรแกรมทัวร์หนองคาย-หลวงพระบาง 3 คืน 4 คืน


 โปรแกรมทัวร์หนองคาย-หลวงพระบาง 3 คืน 4 คืน 
ทัศนศึกษาภาคสนาม เรียนรู้เพื่อนบ้านอุษาคเนย์ หลวงพระบาง สปป.ลาว (ราคาค่าทัวร์เริ่มที่จ.หนองคาย 7,500 บาท รวมทุกอย่าง)ฃ

รายการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ร่วมงานบุญแห่พระบาง และฉลองหอพระบางหลังใหม่ ชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวลาว และชนเผ่าพื้นเมือง เยี่ยมชมวัดเก่าอายุหลายร้อยปี ร่วมตักบาตรยามเช้า และ ชมอาคาเก่าแก่สมัยฝรั่งเศสปกครองที่ยังอนุรักษ์ไว้ เลือกชม และ เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมผ้าทอมืออันงดงามของไทลื้อ

วันที่ 1 เดินทาง :หนองคาย –หลวงพระบาง 13/12/2013
07.00 น. ( รถจากสปป.ลาวมารับที่ หนองคาย ) ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย เตรียมตัวเดินทางผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เสร็จแล้วนำท่านเดินทางไปยังกำแพงนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ( 20 กม.) เดินทางมุ่งหน้าสู่ถนนหมายเลข 13 เหนือ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองวังเวียง (มื้อที่ 1) ร้าน ไผ่คำ หรือ ร้าน นาง บด
13.00 น. ออกเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 13 ของลาวจากเมืองวังเวียง พร้อมกับชมธรรมชาติสวยงามอากาศเย็น-สบาย ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงเห็นสายน้ำสลับกับแนวเทือกเขาหินปูนได้รับฉายาว่า กุ้ยหลินเมืองลาว 
19.00 น. ถึงหลวงพระบางเมืองมรดกโลก รับประทานอาหารเย็นในแบบลาว ร้านอาหาร เทบบุผา (มื้อที่ 2 ) และ เข้าสู่ที่พักโรงแรมทำภารกิจส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย หลื ท่องราตรี และ แสงสี เสียงยามค่ำคืน ชมตลาดมืด (ตลาดค่ำ) ซึ่งเปิดตั้งแต่ 5 โมงเย็น-4 ทุ่ม ซึ่งตลอดสองข้างถนนจะมีชาวลาวเทิง และ ลาวสูงนำสินค้าพื้นเมือง เช่นผ้าปัก ผ้าทอมือ เครื่องเงินมาวางขาย 

วันที่สอง เที่วยเมืองหลวงพระบาง 14/12/2013
05.30 น. นำท่าน และ คณะไปตักบาตรเช้าในตัวเมืองหลวงพระบางโดยทุกๆ เช้าจะมีพระสงฆ์ และ สามเณร เดินรับบิณฑบาตเป็นแถวยาวสุดลูกหูลูกตา ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรของชาวเมือง ถือเป็นเสน่ห์อีกอย่าง และ เหตุผลหนึ่งที่ยังคงเป็นเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ชมตลาดเช้า ซึ่งเป็นตลาดท้องถิ่นที่ชาวลาวหลายชนเผ่าจะนำสิ่งของของป่าของหายาก อาหาร ผักผลไม้สดๆมาวางขาย ตามรายทาง ชมวิถีชีวิตแบบพอเพียง และ เรียบง่ายของชาวเมือง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารในโรงแรม หรือ ร้านอาหารในเมืองหลวงพระบาง
08.00 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง ซึ่งอดีตเป็นพระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิตของลาว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1904 -1909 ภายในเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่ของกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง และ ร่วมชมพิทีอันเชีนพระบางมาปะดิดสถานที่หพระบางแห่งใหม่ ( แห่พระบางตามเสั้นทางในตวเมือง และ พืทืการต่างฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 4 ) ที่ ร้าน อาหาร ปากห้วยมีไช
13.00 น. นำท่านขึ้นยอดเขาพูสี เด่นตระหง่านอยู่กลางเมือง ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองหลวงพระบาง โดยทางขึ้นเป็นบันได 328 ขั้น ซึ่งหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกจำปาลาว นมัสการพระธาตุพูสี (พระธาตุจอมพูสี) และ ชมความงดงามของทิวทัศน์เมืองหลวงพระบาง และ แม่น้ำโขงในมุมสูง ท่านจะได้เห็นวิวรอบเมือง 360 องศา อีกด้านยังสามารถมองเห็นพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง เด่นตระหง่านท่ามกลางหมู่ตึกเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้ได้อย่างชัดเจน. หลังจากนั้น รว่มชมพิทีอันเชีนพระบางมาปะดิดสถานที่หพระบางแห่งให่ม ( แห่พระบางตามเสั้นทางในตวเมือง และ พืทืการต่างฯ
16.00 น. – 18.00 น. FREE TIME ช่วงเวลานี้จะเหมาะสำหรับทุกท่านท่องเที่ยวอย่างอิสระภาพ โดยจะให้คณะได้ใช้เวลาในการชมเมืองหลวงพระบาง ดูวิถีชีวิตชาวเมืองอาจเดินชมเมือง พบปะพูดคุยกับพระ เณร พ่อตู่ แม่ตู้ อาจเขียนรูป ถ่ายภาพ ไปร้านนวด ร้านหนังสือ หากาแฟกิน หรือพักผ่อนตามอาธยาศัย ได้เลย 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นในแบบลาว ( มื้อที่ 5 ) ร้านอาหาร วุดทิวง

วันที่สาม หลวงพระบาง 15/12/2013
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าตามแบบอาหารลาว (มื้อที่ 6 ) 
08.00 น. นำท่านชม จากนั้นนำท่านชมพุทธเจดีย์ทรงแตงโมที่วัดวิชุนราช 
09.00 น. จากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง วัดหลวงที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาวสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง
10.00 น นำท่านลงเรือเดินทางสู่ วัดเชียงแมน ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำของ หลังจากนั้นเดี่นทางสุ่ วัดร่องขุ่น ได้เวลาเดี่นทางกลับสู่หลวงพระบาง 
12:00 น รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7 ) ที่ ร้าน อาหาร หลวงพระบาง
13.00 น. ชมวัดให่ม
14.00 น เดี่นทางไปชมธรรมชาติ ที่น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกหินปูนที่มีความงดงาม
16.00 น เดี่นทางกลับโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น รับประทานอาหารเย็นในแบบลาว ( มื้อที่ 8 ) ร้านอาหาน มีไชผน พร้อมบายศรีสู่ขวัญตามแบบประเพณี ของลาวหลวงพระบาง ณ ร้านอาหารในหลวงพระบาง จากนั้นเดินชมตลาดมืด ยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยสินค้าของชนผ่าพื้นเมืองของเมืองหลวงพระบาง และ เข้าที่พักได้ตามอัธยาศัย เก็บภาพความประทับใจ และ อำลาเมืองหลวงพระบางยามค่ำคืน

วันที่ 4 : หลวงพระบาง เมืองวังเวียง -กำแพงนครเวียงจันทน์ ( 16/12/2013 )
05:00 น ออกเดีนทางจากเมืองหลวงพระบาง มุ้งสู่ เมือง วังเวียง พร้อมกับชมธรรมชาติสวยงามอากาศเย็น-สบาย ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงเห็นสายน้ำสลับกับแนวเทือกเขาหินปูนได้รับฉายาว่า กุ้ยหลินเมืองลาว 
07:00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9 ) ที่ ร้าน อาหาร กี้วกะจำ หลื ร้านอาหาน พูคูนเพียงฟ้า ตามเวลาตวจีง
12:00 น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน นางบด (มื้อที่ 10) นำท่านชม ถ้ำจัง ถ้ำหินงอกหินย้อยที่สวยงามวิจิตรตระการตา ที่ท่านจะได้จินตนาการกับรูปร่างต่างๆ ด้วยตัวท่านเองว่าจะให้หินย้อยต่างๆเหล่านั้นเป็นรูปแบบใด
13.30 น. ออกเดีนทางสู่เมืองเวียงจัน 
17.00 น. เถีงด่านลาว เข้าชอปปิ้งในตลาดสินค้าปลอดภาษี เลือกซื้อสินค้านานาชาติมี 
เก็บภาพประทับใจที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว .เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม : ค่าอาหาร ( 10 มื้อ ), ที่พัก 3 คืน ,ไกด์นำเที่ยว ,รถนำเที่ยวรับส่งที่ หนองคาย, เรือนำเที่ยว, ค่าเที่ยวชมสถานที่ต่ง ๆ , พร้อมบริการน้ำดื่ม และ ผ้าเย็นบนรถ ,ค่าภาษีท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียม ต.ม., ประกันไพระหว่างเดินทาง , บริการมาตรฐาน
อัตราค่าบริการดังกล่าว(ไม่รวม) 
- ค่าข้าวเหนียวตักบาตรตอนเช้า, ค่าวีซ่าผ่านแดน สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ, ค่าเครื่องดื่มเช่นเบียร์ ให้ผู้สั่งจ่าย, ค่าสินน้ำใจเล็กน้อยสำหรับไกด์ พขร. เป็นต้น

เอกสารประกอบการเดินทางท่องเที่ยว สปป.ลาว :
1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง)
2. บัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อเช็คอินสายการบินในประเทศ) ในกรณีขึ้นเครื่องบิน
สิ่งของต่างๆที่ทุกท่านควรเตรียมสำหรับการเดินทาง
-อุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพ เช่น ถ่านให้ซื้อจากไทยไปให้พอเพียง
-ผู้หญิงและสตรี ควรเตรียมผ้าซิ่นไปด้วย เพื่อเข้าวัด และ เข้าห้องน้ำกลางป่า ถ้าจำเป็น
-ยารักษาโรคประจำตัวของแต่ละท่าน หรือ ยาแก้เมารถ (ส่วนยาพื้นฐานทางบริษัทมีเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน)
-ขนมขบเคี้ยว ต่างๆ กินระหว่างทาง, -หนังสืออ่านระหว่างการเดินทาง, -อุกรณ์ในการเขียนภาพหรือสมุดสเก็ต ชนิดพกพาสะดวก, -เสื้อคลุมแบบไม่หนา เพราะอากาศอาจเย็นเมื่อตอนขึ้นเขา, -แว่นกันแดด และรองเท้าผ้าใบ หรือ รองเท้าแตะ

การชำระเงิน 
1. จ่ายเงินมัดจำ 50% อย่างน้อย 7 วัน ทุกโปรแกรม ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง
2. แจ้งชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกีด , น้ำเบอร์ passport, วันออก และ วันหมดอายุ ของ passport 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

หมายเหตุ -ทางบริษัทจะไม่คืนค่าบริการทั้งหมดให้แก่ท่านในกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้า-ออกเมืองไทย และ ลาว ( และ ยกเลิกการเดินทาง ในวันออกเดีนทาง )
โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ

"เสน่ห์ภาษาลาว" โดย พิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว นครหลวงเวียงจัน พิมพ์ใหม่ลา่สุดไฉไลกว่าเดิมสี่สีทั้งเล่ม โดยสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์

"ฟรี" สำหรับลูกทัวร์ ทริปงานแห่พระบาง หอพระบาง เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ระหว่าง 13-16 ธันวาคม ( 4 วัน 3 คืน) ราคาทัวร์เริ่มต้นที่หนองคาย 7,500 บาท 

วิทยานำชมโดย ศรัณย์ บุญประเสริฐ , ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต และมัคคุเทศท้องถิ่นชาวลาว

สถานที่นอกเหนืองานฉลองแห่พระบาง 14 ธันวาคม เต็มวันแล้ว กับงานพิธีที่ยิ่งใหญ่ของชาวเมืองหลวงพระบาง จัดขบวนแห่แหนขนาดมโหราฬรอบเมือง อัญเชิญพระบางองค์จริงจากนครหลวงเวียงจัน 

นอกจากนี้ชวนร่วมค้นหาเสน่หาเมืองหลวงพระบางลมหายใจแห่งล้านช้าง เช่น วัดภูสี,วัดวิชุน,วัดเชียงทอง,วัดร่องขุ่น,วัดใหม่สุวัน,วัดเชียงม่วน,วัดอาไพ,วัดเขียงแมน,ตลาดมืด ฯลฯ รวมทั้ง เมืองพระลอ ในท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง มหากาฬอุษาคเนย์ผู้เป็นใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำโขง (เรียกแม่กาหลง) 

รับจำนวน 35 ที่นั่งเท่านั้น หมดเขต 6 ธันวาคม แจ้งเข้าร่วมการเดินทางได้ที่ 0851666473 พร้อมกับชำระค่าเดินทางไดที่ เลขที่บัญชีไทยพาณิชย์ สาขาราชดำเนิน 0302562368 ชื่อบัญชี นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต พร้อมกับส่งหลักฐานการโอน เลขที่บัตรประชาชน เลขที่หนังสือเดินทางที่ mahashin19@gmail.comผู้ตั้งกระทู้ webmaster :: วันที่ลงประกาศ 2013-11-25 13:18:06


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4033536)

 สนใจตั๋วเครื่องบินลาวพอจะมีแนะนำอะไรได้บ้างไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มันแกว วันที่ตอบ 2016-06-21 13:56:33


ความคิดเห็นที่ 2 (4190607)

 ไปคะ ไปเที่ยวหลวงพระบางกับทัวร์ลาวกันคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นา วันที่ตอบ 2017-06-07 02:39:37


ความคิดเห็นที่ 3 (4191814)

 มีร้านอาหารลาวร้านไหน อร่อยๆ แซ่บๆบ้าง แนะนำให้หน่อยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปอ วันที่ตอบ 2017-06-12 03:27:12[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.