ReadyPlanet.com


มหกรรมนักเขียน สี่ภาค (ภาคกลาง)


เรียนเชิญนักเขียนและผู้สนใจทุกท่าน
 30 มิถุนายน 2550 ณ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 
 ระดมพลสัมมนานักเขียนภาคกลาง

 กิจกรรมโครงการใหญ่ ถือเป็นโครงการใหญ่ที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  นั่นคือ โครงการ สัมมนานักเขียนสี่ภูมิภาค ในหัวข้อ “สถานการณ์นักเขียนไทยวันนี้” (ตามรายละเอียดโครงการที่แนบมา) โดยการสัมมนาครั้งแรก เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันเสาร์ที่ 30  มิถุนายน 2550  เวลา8.30 น.-17.00 น.   ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 14 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ   จึงขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สมัครเข้าร่วมสัมมนา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)  และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสัมมนาดังกล่าวด้วยค่ะ
 
กำหนดการสัมมานักเขียนสี่ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ (ภาคกลาง)
  ในหัวข้อ “สถานการณ์นักเขียนไทยวันนี้:คุณภาพ/ปริมาณ”

              โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม
                       และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ๑๔   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันเสาร์ที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๐  เวลา๘.๓๐ น.-๑๗.๐๐ น.
  
   ----------------------------
๘.๓๐  ลงทะเบียน
๙.๐๐ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  อธิการบดีกล่าวต้อนรับ
๙.๑๕ นางชมัยภร  แสงกระจ่าง    นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวชี้แจงความเป็นมาของโครงการ
๙.๓๐ ปาฐกถานำ “เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของนักเขียนไทยวันนี้”-เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์
๑๐.๐๐ พัก-น้ำชากาแฟ
๑๐.๑๕ อภิปราย “สถานการณ์นักเขียนไทย-ในท่ามกลางกระแสสังคม-”
อัศศิริ ธรรมโชติ/วัฒน์ วรรลยางกูร/โชคชัย บัณฑิต/เดือนวาด พิมวนา/ ดำเนินรายการโดย
 ผศ.อำนาจ  เย็นสบาย
๑๒.๐๐ พัก-รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ แบ่งกลุ่มสัมมนาเป็น  ๔ กลุ่ม  ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ “สถานการณ์นักเขียนไทย-จะก้าวไปทางไหนดี”
 กลุ่มที่ ๑-กวีนิพนธ์
 กลุ่มที่ ๒-เรื่องสั้น
 กลุ่มที่ ๓-นวนิยาย
 กลุ่มที่  ๔-สารคดี  
 ทุกกลุ่มสัมมนาในหัวข้อย่อยดังนี้-สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของวรรณกรรมประเภทดังกล่าว (สรุปเป็นหัวข้อ ๆ/ทางออกและการแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะทั่วไป)
๑๕.๓๐ พัก-น้ำชากาแฟ
๑๕.๔๕ รายงานผลการสัมมนาบนเวทีใหญ่  เพื่อให้ทุกคนได้เห็นปัญหา  และร่วมกันเสนอความเห็นเพิ่มเติม
๑๗.๐๐ ปิดการสัมมนา(นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย) 
     ----------
ตอบรับ ด้วยการreply เมล แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์ติดต่อ มาได้ค่ะ
รายละเอียดโครงการ ตามที่แนบมานี้ค่ะ
(กว่าชื่น บางคมบาง อาสาสมัครสมาคมฯ รายงาน :  กรุณาแจ้งกลับด้วยนะคะ (*_*) 
 

ที่  สนท.ว.๕/๒๕๕๐     สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
๓๑ ถนนกรุงเทพ-นนท์ ๓๓ บางซื่อ
กท.๑๐๘๐๐
      ๒๒  พฤษภาคม    ๒๕๕๐
เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนานักเขียนในหัวข้อ “สถานการณ์นักเขียนไทยวันนี้”
เรียน สมาชิกสมาคมฯทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.โครงการสัมมนานักเขียนสี่ภูมิภาค
๒.กำหนดการจัดงานสัมมนานักเขียน ฯ ครั้งที่ ๑ (ภาคกลาง)
 ด้วยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย รวมกับสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กำหนดจะจัดงานสัมมนานักเขียนสี่ภูมิภาค  ในหัวข้อ “สถานการณ์นักเขียนไทยวันนี้” ในสี่ภูมิภาค คือ ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคเหนือ  และภาคอีสาน  โดยจะจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคนั้น ๆ  ในระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม  ความละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งมาพร้อมนี้
 สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนานักเขียนครั้งที่ ๑  โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนใด    โดยขอความกรุณาแจ้งความจำนงกลับมายังสมาคมฯได้ดังต่อไปนี้ โดยทางโทรศัพท์  ๐๘๙-๙๘๗๙๙๘๐ (ชมัยภร) ๐๘๑-๘๐๓๒๙๑๖ (นิเวศน์) และ ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕ (สราวุธ) หรือทางอีเมล์ที่ chamaiporn246@gmail.com หรือทางโทรสาร ๐๒-๗๓๕๘๓๐๖
 สมาคมฯ หวังอย่างยิ่งในความร่วมมือของท่าน  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
      ขอแสดงความนับถือ
                (นางชมัยภร  แสงกระจ่าง)
     นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

 โทร.๐๘๙-๙๘๗๙๙๘๐ นายกสมาคม)
        ๐๘๑-๘๐๓๒๙๑๖ (นิเวศน์  กันไทยราษฎร์ 
        ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕ (ที่ทำการสมาคมฯ-นายสราวุธ)
โครงการการสัมมนานักเขียนสี่ภูมิภาค
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)
    (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)   
โดยการสนับสนุนของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม
สถานการณ์ของนักเขียนไทยวันนี้ –คุณภาพหรือปริมาณ
      ------------------
หลักการและเหตุผล
 งานเขียนมีบทบาทหน้าที่ในฐานะสื่อทางวัฒนธรรมซึ่งจะถ่ายทอดชีวิตและความเป็นไปในสังคมไปสู่คนอ่าน  นักเขียนเป็นผู้สร้างสรรค์งานเขียน  จึงต้องเป็นผู้มีคุณภาพทั้งในแง่ของความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง  เข้าถึงวัฒนธรรมของชาติ  และในขณะเดียวกันก็จะต้องมีความพร้อมในด้านวรรณศิลป์ เพื่อจะได้ถ่ายทอดงานเขียนได้อย่างดี  เป็นที่น่าสนใจของคนอ่าน   การที่นักเขียนจะมีคุณภาพได้  ก็จะต้องมีการพัฒนาการทางความคิดและทางการเขียนไปพร้อมกัน  แต่ในปัจจุบัน  ลักษณะสังคมที่เร่งร้อนและการแข่งขันกันในทางทุนนิยม  ทำให้นักเขียนไม่ใคร่ได้มีโอกาสได้พบปะสนทนากัน  หรือจัดงานสัมมนาร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  อันจะเป็นการพัฒนางานเขียนของตน  ดังนั้น  เป็นหน้าที่ขององค์กรผู้รับผิดชอบด้านวัฒนธรรมที่จะต้องเข้ามาช่วยเสริมในส่วนนี้อย่างเร่งด่วน  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) โดยการสนับสนุนของสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม จึงเห็นสมควรให้มีการจัดการประชุมนักเขียนในภูมิภาคต่าง ๆขึ้น   
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเขียนในภูมิภาคต่าง ๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนากัน  เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการมองชีวิตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
2.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเขียนในภูมิภาคต่าง ๆได้ศึกษากลวิธีทางวรรณศิลป์ซึ่งกันและกัน  และจักได้นำมาปรับใช้ในการเขียนของตนต่อไป
3.เพื่อประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษา  ในแง่การศึกษาวิชาการการประพันธ์  วรรณกรรมวิจารณ์  และวรรณกรรมศึกษา  โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งสี่ภูมิภาคและส่วนกลางเป็นแกนนำ
4.เพื่อก่อให้เกิดความคึกคักและมีสีสันในแวดวงวรรณกรรมไทย  อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักคิด นักเขียนและนักอ่านในสังคมไทยไปพร้อมกัน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเขียน  นักคิด  นักอ่าน และครูอาจารย์ ปัญญาชน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาโดยทั่วไป  รวม  80-100  คน
การดำเนินงาน
1.ให้สมาคมฯ ประสานงานกับองค์กรนักเขียนทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้  และกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคนั้น ๆ และให้องค์กรนักเขียนกับมหาวิทยาลัย  โดยภาควิชาภาษาไทย ในคณะมนุษยศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ เป็นแกนนำในการจัด  โดยประสานงานกับสมาคมฯ ในการจัดงาน
2. แต่ละครั้งที่จัดให้ใช้ชื่อการสัมมนาใหญ่เป็นหัวข้อเดียวกันทุกภูมิภาค  แต่มีการกำหนดหัวข้อย่อยแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของภูมิภาค  โดยให้มีการแสดงปาฐกถา  การบรรยาย และการอภิปรายโดยนักเขียนและนักวิชาการทางวรรณกรรม ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค    เพื่อแสดงทัศนะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานเขียน   แนวทางการคิดและเขียนของนักเขียนโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ให้มีการสัมมนากลุ่มย่อย และการสรุปผล  รวมทั้งการอ่านบทกวี และหรือการแสดงละครเพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันยิ่ง ๆขึ้น
3. ให้มีการจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาในการจัดงานด้วย  โดยให้ทางสมาคมฯและฝ่ายภูมิภาคประสานงานกัน ในการจัดทำตามแกนเรื่องที่ใช้ในการสัมมนา
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
 มีนาคม   ประสานงานกับองค์กรและมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
 เมษายน -ธันวาคม ระยะเวลาในการสัมมนา
    ๓๐ มิถุนายน กรุงเทพฯ
    ๒๘  กรกฎาคม นครศรีธรรมราช
    ๖ สิงหาคม บุรีรัมย์
    ๒๕ สิงหาคม เชียงใหม่    
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ผู้เข้าสัมมนามีโอกาสรับฟังทัศนะใหม่ ๆ เปิดโลกการเขียนการอ่านให้กว้างขวางขึ้น
 2.ผู้เข้าสัมมนาได้แสดงทัศนะแลกเปลี่ยนกลวิธีทางวรรณศิลป์  เป็นการสร้างความก้าวหน้าแก่วงการวรรณกรรม  
 3.แวดวงการศึกษาวิชาวรรณกรรมเกิดการตื่นตัวและพัฒนาการวิชาวรรณกรรมศึกษา
 4.เกิดความสมานสามัคคีกันในหมู่นักเขียน


ติดต่อสำนักพิมพ์คมบาง
ตู้ ปณ9 ปท. อ่อนนุช กท. 10250 Tel 023682689 Fax 023682182เว็บไซต์ www.combangweb.com 
บล็อกชมัยภร แสงกระจ่าง http://chamaipornwriter.blogspot.com/  สมาคมนักเขียนฯwww.thaiwriterassociation.org/


ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2007-06-27 16:33:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1824395)
ดาสวยนะ(จิงxรอ)
ผู้แสดงความคิดเห็น ดา วันที่ตอบ 2008-08-22 18:10:37[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.