ReadyPlanet.com


องค์กรวรรณกรรมส่งสมาชิกเข้ารับการคัดเลือกเป็นวุฒิสมาชิก


สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา                    

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 111 กำหนดให้วุฒิสภาในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 150 คน โดยมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดๆละหนึ่งคน จำนวน 76 คน  และมาจากการสรรหา จำนวน 74 คน (150 - 76) สมาชิกภาพข องสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง (76 คน) เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง ( 2 มีนาคม 2551) และสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา (74 คน) เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา (19 กุมภาพันธ์ 2551)   สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งและการสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งได้คราวละ 6 ปีนับแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้ (ก็คือห้ามเป็น 2 วาระติดต่อกัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทเฉพาะกาล มาตรา 297 กำหนดว่า ในวาระเริ่มแรกให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีวาระสามปีนับแต่วันเริ่มต้นสมาชิกภาพและมิให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระมาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจากสิ้นสุดสมาชิกภาพ ดังนั้น จึงทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา จำนวน 74 คน จะต้องสิ้นสุดลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ตามมาตรา 11 (1) เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาสิ้นสุดลง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 118 วรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเริ่มการสรรหาและระยะเวลาการสรรหา โดยต้องทำการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาสิ้นสุดลง สมาคมนักเขียนได้ส่งชื่อนางชมัยภร แสงกระจ่าง อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ส่ง ดร.สมยศ แสงสุวรรณ อดีตเลขาธิการนสมาคมนักลอนแห่งประเทศไทย เข้ารับการคัดเลือกเป็นวุฒิสมาชิก

 

 


ผู้ตั้งกระทู้ นักข่าวสายวรรณกรรม :: วันที่ลงประกาศ 2011-03-13 09:05:28


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2160617)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนางชมัยภร แสงกระจ่าง อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ อดีตเลขาธิการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในนามสมาชิกสมาคมนักเขียนและสมาคมนักกลอน ขอส่งแรงใจช่วนให้ท่านทั้งสอง ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา สร้างคุณประโยชน์ให้วงการวรรณกรรม และประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นวุฒิสมาชิก

. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
. ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
.  ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเคยเป็นสมาชิกหรือเคยดำรงตำแหน่งและพ้นจากการเป็นสมาชิกหรือการดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมืองมาแล้วยังไม่เกินห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
. ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่เกินห้าปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
. ไม่เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒)  อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือ
(๓)  วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๑๐. ไม่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
๑๑. ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ
๑๒. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำ การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
๑๓. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
๑๔. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนอกจากข้าราชการการเมือง

          

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้สื่อข่าวนักกลอน วันที่ตอบ 2011-03-13 09:23:31


ความคิดเห็นที่ 2 (2160680)

เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้คุณชมัยภร แสงกระจ่าง อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ อดีตเลขาธิการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอให้ได้เป็น สว.สมความปรารถนา ในอดีตคุณประยอม ซองทอง อดีตนายกสมาคมนักเขียนฯก็เคยได้รับการคัดเลือกเป็นวุฒิสมาชิกสภา

ผู้แสดงความคิดเห็น สาธุชน วันที่ตอบ 2011-03-13 15:59:26[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.