ReadyPlanet.com


ประกาศเกียรติคุณนักเขียนรางวัลนราธิปประจำปี ๒๕๕๔


คำประกาศเกียรติคุณรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๔

รางวัลนราธิป ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งครบ ๓๐ ปี ประจวบกับในปี ๒๕๔๔ เดียวกันนี้ เป็นปีครบรอบ ๑๑๐ พรรษาของศาสตราจ...ารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (๒๔๓๕ - ๒๕๑๙) และครบรอบ ๑๐ ปีที่ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดย นายประภัสสร เสวิกุล เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มีรางวัลนราธิปขึ้น ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิป” มาเป็นชื่อรางวัลรางวัลนราธิปมอบให้นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวาง
ในปี ๒๕๕๔ เป็นปีที่ครบรอบ ๑๒๐ ปีของศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอประกาศเกียรติให้นักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์และหรือบรรณาธิการอาวุโส ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิป
คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (กุลทรัพย์ รุ่งฤดี)
นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน)
นายชูชาติ ชุ่มสนิท
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
นายบรรเจิด ทวี (ไก่อ่อน, แดง ระวี)
นายบุญสืบ ชื่นทรวง
นายประสพโชค เย็นแข
นางเพ็ญศรี เคียงศิริ (นราวดี)
นายพลศรี คชาชีวะ
นางรัชนี ศรีไพรวรรณ
ศาตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ
นายวิญญู อังคณารักษ์
นางสุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน,
กัญญ์ชลา, สไบเมือง)
นางสมนึก สูตะบุตร (บุษยมาส)
ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก
นางอมรา จรรยงค์
สมาคมฯ ซาบซึ้งในความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้มาก่อน และขอประกาศเกียรติให้ทราบทั่วกัน

นายเจน สงสมพันธุ์
๙ มกราคม ๒๕๕๕ผู้ตั้งกระทู้ ยุทธ โตอดิเทพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2012-01-12 09:53:43


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2244581)

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๔ โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะนักกลอนอาวุโสที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย บุญสืบ ชื่นทรวง (เจตน์ อติจิตต์) และประสพโชค เย็นแข ได้รับการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น สาธุชน วันที่ตอบ 2012-01-12 09:59:43


ความคิดเห็นที่ 2 (2244588)

กำหนดการ
การฉลอง ๑๒๐ ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

กำหนดการมอบรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๔

และการประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี ๒๕๕๕
โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕
เวลา ๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ
-------------
๘.๓๐ -ลงทะเบียน /น้ำชา กาแฟ
๙.๐๐ -ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติกล่าวเปิดงาน
-ฉายวีดีทัศน์ ๔๐ ปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
-นายเจน สงสมพันธุ์ สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวชี้แจง
-ปาฐกถาพิเศษ ๑๒๐ ปี ศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ ประพันธ์/

๑๐.๐๐ -ฉายวีดีทัศน์๑๒๐ ปี ศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

-พิธีประกาศเกียรติและมอบโล่แด่ผู้ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๔

คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (กุลทรัพย์ รุ่งฤดี)
นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน)

นายชูชาติ ชุ่มสนิท
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
นายบรรเจิด ทวี (ไก่อ่อน, แดง ระวี)
นายบุญสืบ ชื่นทรวง
นายประสพโชค เย็นแข
นางเพ็ญศรี เคียงศิริ (นราวดี)
นายพลศรี คชาชีวะ
นางรัชนี ศรีไพรวรรณ
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ
นายวิญญู อังคณารักษ์
นางสุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน, กัญญ์ชลา, สไบเมือง)
นางสมนึก สูตะบุตร (บุษยมาส)
ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก
นางอมรา จรรยงค์
๑๑.๐๐ -วรรณศิลป์เสวนา: รายการเปิดใจผู้ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๔

ดำเนินรายการโดย บูรพา อารัมภีร และ กนกวลี พจนปกรณ์

๑๒.๐๐ -รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
๑๓.๓๐ -การเสวนา “นักเขียนไทยกับอีบุ๊ค” โดย เขมะศิริ นิชชากร (ตัวแทนจากสำนักลิขสิทธิ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา) , อาริตา (กันยามาส) นักเขียน บรรณาธิการ เจ้าของ สำนักพิมพ์ , ตัวแทนผู้ประกอบกิจการอีบุ๊

๑๔.๓๐ -การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๔
๑๖.๐๐ -ปิดการประชุม


พิธีกร เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2012-01-12 10:22:04


ความคิดเห็นที่ 3 (2248514)

ขอแสดงความยินดีกับประสบโชค เย็นแขและบุญสืบ ชื่นทรวง สองนักกลอนอาวุโสที่ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๔

ผู้แสดงความคิดเห็น สาธุชน วันที่ตอบ 2012-01-28 06:54:39[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.