ReadyPlanet.com


แจ้งเลื่อนการประกาศผลฯ รอบ 1-15 ต.ค. 56


เนื่องจากมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556
ปักษ์แรก ตุลาคม 2556 (1-15 ตุลาคม 2556) เป็นจำนวนมาก

คณะทำงานฯ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการรวบรวมผลงาน
เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน และประกาศผล

จึงขอเลื่อนการประกาศผลฯ ปักษ์แรก ตุลาคม 2556 (1-15 ตุลาคม 2556)
จากเดิม 25 ตุลาคม 2556 เป็น 31 ตุลาคม 2556


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
กิจกรรมของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย


 ผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2013-10-25 08:31:13


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2426756)

 

เนื่องจากขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างรวบรวบผลการตัดสินจากคณะกรรมการฯ
จึงยังไม่สามารถประกาศผล
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556
ปักษ์แรก ตุลาคม 2556 (1-15 ตุลาคม 2556) ได้

ทั้งนี้หากได้รับผลการตัดสินจากคณะกรรมการทุกท่านครบถ้วนแล้ว
จะดำเนินประกาศผลการตัดสินโดยเร็วที่สุด


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

กิจกรรมของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-11-01 09:39:01[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.