ReadyPlanet.com


โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ ๓


                                              โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ ๓

         โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ ๓ของตนเอง  ซึ่งในปีที่สองที่ผ่านมามีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒,๖๕๐ ผลงาน  และในปีที่ ๓  ได้จัดทำโครงการที่กระตุ้นให้เยาวชนไทยร่วมรณรงค์ ส่งเสริม และสืบสานตัวละครต่างๆในวรรณกรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านบทประพันธ์ในรูปแบบของร้อยแก้ว ร้อยกรอง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ผนวกกับจินตนาการของตนเองหลังจากได้อ่านบทวรรณกรรมนั้นๆ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดตัวละครตามจินตนาการครงการต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้เยาวชนอ่านวรรณกรรมไทยที่กล่าวถึง “ความมีน้ำใจ การแบ่งปัน ความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว”  เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี มีน้ำใจ  มีจิตใจที่อ่อนโยนโอบอ้อมอารี  รักและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์

-เชิดชูและสืบสานความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปะและวรรณกรรมที่กำลังจะถูกลืมและเลือนหายไปจากสังคมไทย

-กระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน เข้าใจภาษาไทย ชื่นชมและภูมิใจในภาษาไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาวรรณกรรมเช่น ลักษณะเฉพาะของตัวละครนั้นๆ  การแสดงอารมณ์ และท่าทางของตัวละคร

-กระตุ้นให้เยาวชนใช้จินตนาการเพื่อช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยถ่ายทอดตัวละครเหล่านั้นออกมาเป็นผลงานทางศิลปะตามความเข้าใจของตนเอง

-ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนมีจิตใจดี รู้จักเสียสละ มีน้ำใจ เพราะศิลปะทำให้คนอ่อนโยน อ่อนน้อม และโอบอ้อมอารี

ส่งเสริมและสนับสนุนให้วรรณกรรมเหล่านั้นคงอยู่ โดยสามารถนำมาประยุกต์เข้ากับการดำเนินชีวิตของคนและสังคมปัจจุบันได้

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วรรณกรรมไทยเป็นสื่อในการสอนคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติ

เยาวชนไทยทั่วประเทศในระดับประถม, มัธยม, อุดมศึกษา คือ

- เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ๔-๖

- เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น-ตอนปลาย

- เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

กติกาการประกวด

ให้เยาวชนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

๑.๑  อ่านและคัดเลือกวรรณกรรมไทยที่ตนเองชื่นชอบ และกล่าวถึง “ความมีน้ำใจ  การแบ่งปัน ความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว”  และใช้จินตนาการสร้างสรรค์ตัวละครหรือตัวเอกตามบทวรรณกรรมนั้น ๆ ถ่ายทอดเป็นภาพวาด (โดยห้ามคัดลอกภาพจากต้นฉบับเดิม)   

๑.๒  สร้างสรรค์ผลงานซึ่งประกอบด้วยบุคลิกตัวละครหรือตัวเอก และองค์ประกอบตามบทวรรณกรรมนั้น  โดยอาจวาดลงบนกระดาษ ผ้า หรือวัสดุอื่นๆ ทั้งนี้อาจใช้เทคนิคลายเส้น หรือเทคนิคสีที่ตนเองถนัด อาทิ ภาพสีน้ำ ภาพสีน้ำมัน  สีโปสเตอร์ สีฝุ่น  สีไม้ สีเทียน สีชอล์ก เป็นต้น

๑.๓ ขนาดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่ต่ำกว่า 12 x 16 นิ้ว และไม่เกินกว่า 16 x 24 นิ้ว

๑.๔ ผู้เข้าประกวดจะต้องเขียนหรือพิมพ์รายละเอียดอย่างชัดเจนแนบมาพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้

ชื่อ-สกุล    วัน/เดือน/ปีเกิด   ที่อยู่    และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  ชื่อสถาบันการศึกษา  ระดับชั้นที่กำลังศึกษา  ลงนามรับรองจากอาจารย์ผู้สอน (ยกเว้นระดับอุดมศึกษา)ระบุชื่อตัวละครหรือตัวเอก และชื่อวรรณกรรมให้ชัดเจน

คัดลอกบทวรรณกรรมที่แสดงถึง ”ความมีน้ำใจ  การแบ่งปัน ความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว” ที่ตนเองจะเลือกใช้ในการวาดภาพความยาวไม่เกิน  1 หน้ากระดาษ A4อธิบายเหตุผลที่เลือกบทวรรณกรรมดังกล่าว และความชื่นชอบต่อตัวละครหรือตัวเอก นั้นๆ ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด และไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

ผู้จัดการประกวดจะงดพิจารณาผลงานที่มีข้อมูลไม่ครบตามข้อกำหนด

            ๑.๕  วรรณกรรมต้นแบบสามารถเลือกได้จากแหล่งต่างๆดังนี้

๑.๕.๑  หนังสือที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนในแต่ละระดับชั้น

๑.๕.๒  วรรณกรรมไทยอื่นๆ

                  ๑.๖ รางวัลพิเศษสำหรับเยาวชน (อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ที่เหมาะสม)  ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

                  ๑.๗  รางวัลพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนให้เยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล

                  ๑.๘   ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน

                   ๑.๙   ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

สถานที่ส่งผลงาน (นำส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์)

โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย  ปีที่ ๓”

สำนักกิจกรรมสัมพันธ์   บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๔๑๔ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน  พญาไท

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๖๘๗-๔๕๒๘-๙ หรือ www.shincorp.com

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด

เกณฑ์การตัดสิน  การตัดสินพิจารณาจาก

ภาพวาดสื่อถึงความเป็นไทย และถ่ายทอดถึงบุคลิกลักษณะของตัวละคร และองค์ประกอบได้ถูกต้อง สอดคล้องกับบทวรรณกรรมที่เลือกไว้ โดยพิจารณาประกอบกับเหตุผลที่แนบมา

ภาพวาดสะท้อนถึงจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวดได้อย่างชัดเจน

การใช้เทคนิคลายเส้น หรือเทคนิคการใช้สีต่างๆ มีความสวยงาม โดดเด่น

รางวัลพิเศษสำหรับเยาวชน (อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ที่เหมาะสม) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

อื่นๆ (ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

หมายเหตุ                : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

                : บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีภาพที่จัดส่งมาชำรุดหรือเสียหาย ก่อนถึงการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ

            : ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ

                : ผู้ส่งผลงานมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

            : ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล สามารถรับคืนด้วยตนเองได้ที่

                  สำนักกิจกรรมสัมพันธ์   บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๔๑๔ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน  พญาไท กรุงเทพฯ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

รางวัล  

ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๒ รางวัล สำหรับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา    ตอนปลาย และอุดมศึกษา

เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น

๒.๑  เงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับผู้ชนะประกวด จำนวน ๓๒ รางวัล  มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ รางวัลพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีเยาวชนได้รับรางวัล จำนวน ๓๒ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท        

        มูลค่ารวมทั้งสิ้น  ๖๔๐,๐๐๐ บาท

 

ลำดับ

ระดับชั้น

              รางวัล

ประถมศึกษา

ตอนปลาย

มัธยมศึกษา

ตอนต้น

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

อุดมศึกษา

ชนะเลิศ

ระดับละ ๑ รางวัล

 

๓๐,๐๐๐ บาท

 

๔๐,๐๐๐ บาท

 

๕๐,๐๐๐ บาท

 

๑๐๐,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศ อันดับ ๑

(๓ รางวัล)

๒๐,๐๐๐บาท

(๓ รางวัล)

  ๒๕,๐๐๐ บาท

(๑ รางวัล)

   ๓๐,๐๐๐ บาท

(๑ รางวัล)

  ๕๐,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

(๕ รางวัล)

๑๐,๐๐๐บาท

(๕ รางวัล)

๑๐,๐๐๐บาท

(๑ รางวัล)

   ๒๐,๐๐๐ บาท

(๑ รางวัล)

  ๓๐,๐๐๐ บาท

รางวัลพิเศษสำหรับ

เยาวชน

(๑ รางวัล)

๑๐,๐๐๐ บาท

(๑ รางวัล)

๑๐,๐๐๐ บาท

(๕ รางวัล)

๑๕,๐๐๐ บาท

(๑ รางวัล)

๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนให้เยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล

รวม ๓๒ รางวัล (รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท)

หมายเหตุ  :            ๑. รางวัลพิเศษสำหรับเยาวชน (อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ที่เหมาะสม) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ   คณะกรรมการ

๒. รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของบริษัทฯผู้ตั้งกระทู้ ประชาสัมพันธ์ :: วันที่ลงประกาศ 2009-07-11 08:00:30


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1965919)
น่าสนใจแหะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ka (kamikaze_dee-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-21 18:17:04


ความคิดเห็นที่ 2 (2107490)

mens lv louis vuitton replica need and desire to be trendy.In louis vuitton borrow the bag instead of owning it gucci handbag fake.

ผู้แสดงความคิดเห็น kayla (jane-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 10:51:21[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.