ReadyPlanet.com


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญชวนร่วมประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน


เนื่องในโอกาส “วันสิทธิมนุษยชนสากล” 10 ธันวาคม ประจำปี 2553  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดคำขวัญ  
โดยการนำความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน  มาประมวลเป็นแนวคิดในเชิงคำขวัญ  
เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วไปในสังคมมีจิตสำนึกและตระหนักถึงการปกป้อง คุ้มครองสิทธิของตนเอง โดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ผู้มีสิทธิส่งคำขวัญเข้าประกวด
ประเภทที่ 1  นักเรียนระดับประถมศึกษา
ประเภทที่ 2  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า   
ประเภทที่ 3  นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประเภทที่ 4  ประชาชนทั่วไป

ผู้ไม่มีสิทธิส่งคำขวัญเข้าประกวด
1.   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.   ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3.   ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินการประกวด

กติกาการเขียนคำขวัญ
1. มีเนื้อหาสาระ และแสดงแนวคิดที่สร้างสรรค์ในการรณรงค์ให้คนในสังคมเข้าใจเรื่องศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึก และตระหนักถึงการปกป้อง คุ้มครองสิทธิของตนเอง
โดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น
2. การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไทย คล้องจอง กระชับ ชัดเจน และสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย
3. ความยาวประมาณ  18  พยางค์
4. ต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น และไม่เคยเผยแพร่ หรือปรากฏในสื่อสาธารณะอื่นใดมาก่อน  
5. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 1 คำขวัญ และจัดส่งภายในกำหนดเวลา
6. เป็นคำขวัญที่พิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงที่อ่านง่าย และชัดเจน

รางวัลการประกวดคำขวัญ   มีรางวัล 4 ประเภท แบ่งเป็นประเภทละ  5  รางวัล  ดังนี้
    1. รางวัลชนะเลิศ                    เงินรางวัล               10,000  บาท      พร้อมเกียรติบัตร
    2. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1    เงินรางวัล                7,000    บาท        พร้อมเกียรติบัตร
    3. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2    เงินรางวัล                5,000    บาท        พร้อมเกียรติบัตร
    4. รางวัลชมเชย  2  รางวัล          เงินรางวัลๆ ละ          2,000   บาท      พร้อมเกียรติบัตร

เงื่อนไขการประกวด
1.  ตัดสินการประกวดโดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาตัดสินการประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
2.  การตัดสินของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
3.  คำขวัญที่ได้รับรางวัล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสิทธิ์ที่จะนำไปเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป

กำหนดเวลาส่งคำขวัญเข้าประกวด
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2553

การส่งคำขวัญเข้าประกวด   
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ประเภทที่ส่งเข้าประกวด (กรณีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ระบุระดับชั้นที่กำลังศึกษา และสถานศึกษาด้วย) พร้อมทั้งสถานที่ทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน หากไม่สามารถติดต่อได้จะถือว่าสละสิทธิ์
ทั้งนี้ โดยจัดส่งผลงานด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2553  ดังนี้
1.  ส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯอาคารบี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยถือวันที่หน่วยงานลงรับเรื่องเป็นสำคัญ
2.  ส่งทางไปรษณีย์ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น  6 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  วงเล็บมุมซองว่า “ส่งประกวดคำขวัญ”
3. ส่งทางอีเมล์ chamaree@nhrc.or.th  ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2553 เวลา  17.00 น.
การประกาศผลการประกวดคำขวัญ

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลประกวดคำขวัญในวันที่  3 ธันวาคม 2553  ดังนี้
1.  ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ณ ที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
2.  ประกาศผลทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th
3.  แจ้งผลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบโดยตรง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์  0 2141 3930 , 0 2141-3932      โทรสาร  0 2143 9576
 ผู้ตั้งกระทู้ ทวีชัย แสงวิรุณ :: วันที่ลงประกาศ 2010-11-07 10:35:22


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.