ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมโครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ ร่นที่ ๑๘


เรียน ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
               วันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยร่วมกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ นิราศพระประธม จ.นครปฐม
                สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการดังกล่าว และท่านที่มีผลงานร้อยกรองกวีนิพนธ์จะเผยแพร่ในงานดังกล่าว สมาคมนักกลอนฯยินดีส่งเสริมสนับสนุนทุกท่าน ติดต่อโดยตรง โทรฯ ๐๘๑ - ๓๑๙๐๓๐๙ (ยุทธ โตฯ)
                                                                   

                กำหนดการ

การอบรม  ยุวกวีศรีศิลป์  รุ่นที่  ๑๘

นิราศพระประธม   :   จังหวัดนครปฐม

วันที่  ๑๖ – ๑๗ – ๑๘    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒

 วันอังคารที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

เวลา  ๐๘.๐๐  น.                   ผู้เข้ารับการอบรม    รายงานตัวและลงทะเบียน   

    ห้องภาพยนตร์   F ๔๐๑      อาคารอเนกประสงค์          ชั้น ๔   

สถานีวิทยุกระจายเสียง    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์    กรุงเทพฯ

 

เวลา  ๐๙.๐๐  น.                   พิธีเปิดการอบรม

                                                ประธานพิธี     :    นายวันชัย    สุระกุล           

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

                                                กล่าวรายงาน   :    รองศาสตราจารย์  ดร.กำพล   รุจิวิชชญ์

                                                                                ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม 

 

เวลา  ๐๙.๓๐  น.                  กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม   และแนะนำสถานีวิทยุกระจายเสียง 

                                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                โดย...      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย    ธนะวังน้อย

                                                                หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      

 

เวลา  ๐๙.๔๐  น.                  ปฐมนิเทศ

                                                โดย...      นายวิษณุ   เอมประณีตร์     ผู้จัดการทั่วไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

 

เวลา  ๑๐.๑๕  น.                   รับประทานอาหารว่าง

 

เวลา  ๑๐.๓๐  น.                   การบรรยาย     เรื่อง    “ ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยที่

                                          ปรากฏอยู่ในผลงานของสุนทรภู่ ”

                                                โดย นายประยอม  ซองทอง   ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

 

เวลา  ๑๒.๐๐  น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา  ๑๓.๐๐  น.                   การอภิปราย  เรื่อง  “วรรคทองจากนิราศพระประธม   เขียนอย่างไรให้โดน

                                          ใจกรรมการ”

                                                โดย  นายยุทธ  โตอดิเทพย์         นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

                                                         นายโชคชัย  บัณฑิตศิละศักดิ์     กวีซีไรท์

                                                         นายพินิจ  นิลรัตน์                       กรรมการตัดสินประกวดวรรณกรรม

                                                         นายทองแถม นาถจำนง              บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ดำเนินรายการ

 

 เวลา  ๑๔.๓๐  น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

                                                            

เวลา  ๑๕.๐๐  น.                ฝึกปฏิบัติเกมกลอน

                                                โดย...อาจารย์นารถ    กิตติวรรณกร   และคณะ

 

เวลา  ๑๗.๐๐  น.                   เดินทางกลับที่พักตามอัธยาศัย         

 

วันพุธที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

เวลา  ๐๗.๐๐  น.                   พบกันที่หน้าหอประชุมใหญ่   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพฯ

เพื่อรายงานตัว   /  ลงทะเบียนกับวิทยากรประจำกลุ่ม      และพร้อมเดินทางตามรอยสุนทรภู่นิราศพระประธม   :  จังหวัดนครปฐม

 

เวลา  ๐๗.๑๕  น.                 ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่จังหวัดนครปฐม

 

เวลา  ๐๘.๐๐  น.                   รับประทานอาหารว่าง   สนับสนุนโดย...ประธานสำนักงานวัฒนธรรม

                                                จังหวัดนครปฐม

ทัศนศึกษาปากคลองโยง     และวัดลานตากฟ้า

 

เวลา  ๐๘.๓๐  น.                  ล่องเรือตามลำน้ำนครชัยศรี    ถึงปากคลองบางแก้ว

                                                วิทยากรบรรยาย      นายถวัลย์    พึ่งเงิน  และนายยุทธ โตอดิเทพย์   

 

เวลา  ๑๐.๓๐  น.                   นมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์     และทัศนศึกษาบริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์

                                                ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

                                                โดย...      มัคคุเทศก์วัดพระปฐมเจดีย์

 

เวลา  ๑๒.๐๐ น.                   พิธีต้อนรับผู้เข้าอบรม      โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

นายสุนทร    แก้วพิจิตร    ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

กล่าวต้อนรับ

รองศาสตราจารย์นันทา    ขุนภักดี     ขับทำนองเสนาะ

รับประทานอาหารกลางวัน      ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์

                                                สนับสนุนโดย   ททท.  สำนักงานสมุทรสงคราม

 

เวลา  ๑๓.๐๐  น.                   ทัศนศึกษาพระราชวังสนามจันทร์     และชมพระตำหนักต่างๆ             

 

เวลา  ๑๔.๔๕  น.                 รับประทานอาหารว่างบนรถ

 

เวลา  ๑๕.๐๐  น.                   ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย     พร้อมคาราวะรูปหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสกวีเอก “สุนทรภู่”   และชมจินตนาการอันยิ่งใหญ่ในผลงานวรรณคดีเลื่องชื่อชุด  “พระอภัยมณี”

 

เวลา  ๑๖.๓๐  น.                  รับประทานอาหารเย็น    สนับสนุนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

                                                ชมการแสดงทางวัฒนธรรม   จากวิทยาลัยนาฏศิลป    และผู้เข้าอบรม

 

เวลา  ๑๗.๓๐  น.                  ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

เวลา  ๑๘.๐๐  น.                   ถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   และแยกย้ายกลับที่พักตามอัธยาศัย   

                                           โดยสวัสดิภาพ

 

(กำหนดการนี้   อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)          

               

วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

เวลา  ๐๘.๐๐  น.                   รายงานตัวและส่งผลงานนิราศพระประธม    กับวิทยากรประจำกลุ่ม

                                                    ห้องภาพยนตร์   F ๔๐๑     อาคารอเนกประสงค์        ชั้น ๔

    สถานีวิทยุกระจายเสียง    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์    กรุงเทพฯ

 

เวลา  ๐๙.๐๐  น.                   การจัดกิจกรรมส่งเสริมวรรณศิลป์ในสถานศึกษาและชุมชน

                                                โดย...      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวผัน   สุพรรณยศ    และคณะ

                                                                กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

เวลา  ๑๐.๓๐  น.                   รับประทานอาหารว่าง

 

เวลา  ๑๐.๔๕  น.                  กิจกรรมฝึกปฏิบัติกลอนสด   กลอนมืด   กลอนจอหงวน

                                                โดย นายประสิทธิ์  บุญวงษ์  นายทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์ นางนนทวรรณ

                                                  บุญวงษ์

                                                 นายสมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล  อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

                                                 ดำเนินรายการ 

 

เวลา  ๑๒.๐๐  น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา  ๑๓.๐๐  น.                   ประเมินผลการแต่งนิราศ     เสริมความรู้ด้านวรรณศิลป์

                                    โดย    ดร.วาสนา บุญสม  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย

                                                                        นายชมพร เพชรอนันต์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่

                                                                  นายยุทธ โตอดิเทพย์  นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  ดำเนินรายการ

 

เวลา  ๑๔.๑๕  น.  การบรรยายความรู้     “ ลักษณะพิเศษของกลอนสุภาพ ”

                                               

                                         โดย         นายเอนก  แจ่มขำ    อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

                                                         นายสุธีร์  พุ่มกุมาร   ที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

                                                                                               

เวลา  ๑๕.๐๐  น.                   รับประทานอาหารว่าง

 

เวลา  ๑๕.๑๕  น.                  การบรรยายพิเศษ

                                                โดย...      นายเนาวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์    ศิลปินแห่งชาติ ผู้ตั้งกระทู้ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย :: วันที่ลงประกาศ 2009-06-14 12:25:56


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.