ReadyPlanet.com


ปฏิวัติฐานอารมณ์ อุดมคติฐานความรู้


 
 อารมณ์อุดมคติฐานความรู้-รายงานวรรณกรรม

ข่าววันที่ 25 ตุลาคม 2552 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ

รายงานวรรณกรรม

ใบบัวน้อย ลอยกลางบึง

 

ปฏิวัติฐานอารมณ์ อุดมคติฐานความรู้

"ต้องใช้องค์ความรู้จากการวิจัยเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ แต่ขณะเดียวกันสังคมไทยในอุดมคติที่วาดหวังกันไว้คือ สังคมฐานความรู้ (Knowledge base society) จะสร้างขึ้นได้ต้องปฏิรูปจิตสำนึกของคนไทย เปลี่ยน สังคมฐานอารมณ์ (Emotion base society) เสียก่อน”  

กล่าวโดยรวมถ้อยคำปาฐกถาของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนการวิจัย”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นประธานเปิดงาน “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อแนะนำจากนักวิจัยอาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

ในภาพรวม นายกฯ อภิสิทธิ์ ยังย้ำอีกว่า “ภารกิจของรัฐบาลคือ ให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น และทำให้เกิดความเป็นเอกภาพของการพัฒนางานวิจัย และสร้างกำลังคน ทั้งนี้จะขอเป็นกำลังใจให้นักวิจัยที่ทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อย เพราะอยากให้สังคมเห็นคุณค่าของงานวิจัย”

            จากนั้นนายกฯ มอบรางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards ให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมรวม 6 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และสหวิทยาการ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นแบบอย่างนักวิจัยอาชีพที่ดีแก่นักวิจัยในกลุ่มผู้รับทุน โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ทั่วประเทศ

สำหรับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น ได้รับหลายท่าน 2 ในท่านนั้น รศ.สายชล สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน “ประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน พ.ศ. 2435-2535” รศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงาน “การพัฒนาทางเลือกใหม่สำหรับการอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ”

ด้านรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ได้รับหลายท่าน 2 ในท่านนี้ ผศ.ดร.มนตรี ชูวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน “สึนามิในประเทศไทย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน “วิกฤติอาหารและการเพิ่มผลิตภาพการเกษตรในเอเชีย”

เสร็จจากงาน เมธีวิจัยอาวุโส สกว. มาเรื่องการศึกษาแบบไทยๆ ดังประโยคที่ว่า ระบบการศึกษาไทยไม่อนุญาตให้ “หนูมีความเห็นว่า...” เพราะการมีความเห็นนั้นเป็นเรื่องของการเป็นปฎิปักษ์ต่อสถานภาพของผู้ใหญ่ ที่ต้องการแต่เพียง “ความเรียบร้อย” และ “การเชื่อฟัง” เท่านั้น วลีหนึ่ง เพราะเรามัวแต่ “ลอกการบ้าน” นี่ไง เขียนโดย กาแฟดำ นามปากกาของนักเขียนรางวัลศรีบูรพา คนที่ 20 ในนิตยสาร ชีวจิต ปักษ์แรกเดือนตุลาคม

            ปัญหาเรื่องการศึกษาไทยที่ไม่ก้าวพ้นตัวเอง เพราะวิธีแบบผูกขาดหรือคิดแบบวัฒนธรรมไทยๆ ไม่ให้เสรีภาพทางความคิดที่หลายคนพยามบอกว่า มี แต่พอเอาเข้าจริง ไม่มี เสรีภาพทางความจริงเป็นเพียงวาทกรรมที่ผูกขึ้นมาเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น ฉะนั้นจึงไม่แปลกใจนักกับเรื่องการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกละเลยเรื่องคุณภาพการศึกษา

            ไปกันที่เสน่ห์ของภาษาไทย ที่เกิดจากการผสมทางภาษาที่เรียกว่า นิรุกติศาสตร์ นอกจากมีความสละสลวยแล้ว การสื่อความหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ก็ยังมีถ้อยคำต่างๆ ให้เลือกใช้ได้หลายแบบหลายความรู้สึก ทั้งในเรื่องของเสียงและความไพเราะงดงามของภาษา ความมีเสน่ห์ของภาษาไทยนี้ ยังทำให้เกิดวรรณ กรรมขึ้นมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำถ้อยคำมาเรียงร้อยเป็นบทกลอน คำขวัญ บทเพลง โคลง กาพย์ กลอน ร่าย ซึ่งถือเป็นการเพิ่มสีสันและคุณค่าภาษาไทยยิ่งขึ้นอีกด้วย

งานนี้เปิดตัวหนังสือ “พจนานุกรมคำสัมผัส (Rhyming Dictionary)”  เขียนโดย ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร นักแต่งเพลงผู้คลุกคลีอยู่กับวงการเพลงมายาวนานกว่า 30 ปี ในงานมหกรรมหนังสือนานาชาติ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 ตุลาฯ ที่ผ่านมา

นอกจากนนี้หนังสือเล่มดังกล่าวยังจัดคำคล้องจองต่างๆ ที่ใช้ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน นอกจากนี้ยังได้จัดแยกหมวดหมู่ของกลุ่มคำที่ใช้เป็นคำสัมผัสสระทุกสระ ในแม่หรือมาตรา ก กา  และคำที่มีตัวสะกดในแม่หรือทั้ง 8 มาตรา คือ แม่กก แม่กด  แม่กบ  แม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว อย่างครบถ้วนถูกต้องทุกประการ และที่สำคัญจะทำให้ผู้ใช้ ไม่เกิดปัญหา “การจนคำ” อีกต่อไป

เรียบร้อยแล้ว สโมสรนักเขียนภาคอีสาน การประชุมใหญ่ในวาระ 20 ปี และ 27 ปี วรรณกรรมลำน้ำมูล ย่างสู่ปีที่ 60 ของ สมคิด สิงสง พร้อมการประกาศก่อตั้ง มูลนิธิคนกับควาย ขณะที่การเลือกตั้งประธานยังเป็น สุมาลี โพธิพยัฆค์ คนเดิมจ้า.... 

ด้านกวีหนุ่ม – สัญญา อารียวรกุล เลขาธิการสโมสรนักเขียนภาคอีสาน สละโสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับครูสาวอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา ขอให้มีลูกกวีน้อยไวๆ

ขณะที่ ภาณุมาศ ภูมิถาวร นักเขียนมือรางวัล คุณแม่ลูกสองเตรียมตัวเป็นว่าที่ “แม่ยาย” อีกตำแหน่งหนึ่งเพราะว่าลูกสาวคนโตจะลั่นฆ้องวิวาห์ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ที่บ้านจังหวัดตาก เพื่อนน้ำหมึกท่านใดจะไปร่วมแสดงความยินโปรดโทรแจ้งเจ้าภาพที่ 089-437-9717...

ขอแสดงความเสียใจกับ เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร หรือ นายทิวา กวีหนุ่มผู้เปี่ยมอุดมการณ์ และ กรรมการบริหารสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยที่สูญเสีย “คุณพ่อบุญรัก” เมื่อเร็วๆ นี้

แจ้งเพื่อทราบ ทองแถม นาถจำนง หรือ “โชติช่วง นาดอน” บก.นสพ.สยามรัฐรายวัน และอุปนายกสมาคมนักกลอนฯ ขอแจ้งข่าวถึงญาติสนิทมิตรสหาย ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อปึก นาถจำนง ในวันที่ 1พฤศจิกายน 2552 นี้ ณ เมรุวัดภคินีนาถวรวิหาร (เชิงสะพานซังฮี้) ฝั่งธนฯ กรุงเทพมหานคร เวลา 16.00 น.

พบหันใหม่สัปดาห์หน้าผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2009-10-27 15:52:28


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2107529)

replica handbag replica chanel handbags customers and gave it a distinct louis vuitton looks It should give you a classy chanel handbags fake louis vuitton mens bag.

ผู้แสดงความคิดเห็น carry (gary-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 11:02:55[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.