ReadyPlanet.com


ทางสายเถื่อน
ผู้ตั้งกระทู้ วฤก (admin-at-drnui-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-08-23 22:36:18


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1976947)

๏ ข้ า พ เ จ้ า เ พี ย ง เ ฝ้ า ดู  
เ ห็ น ค ว า ม มี อ ยู่ ห ล า ก ห ล า ย  
เ ห็ น ค ว า ม เ ป็ น ค ว า ม ต า ย  
ล้ ว น มี ค ว า ม ห ม า ย อ นิ จ จั ง  !.  


แ ห ะ แ ห ะ
ส วั ส ดี ข อ รั บ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายทิวา วันที่ตอบ 2009-08-24 16:31:03


ความคิดเห็นที่ 2 (1977021)

ข้าพเจ้าเข้ามาเห็น

สิ่งนี้ที่เป็นเช่นทุกขัง

ยากมากล้นจนรุงรัง

สร้างความชิงชังหวังกอบโกย..

ผู้แสดงความคิดเห็น --คันจน-- วันที่ตอบ 2009-08-24 19:45:14


ความคิดเห็นที่ 3 (1977133)

ข้าพเจ้าเข้ามาดูก็รู้แจ้ง

          ทางสายแห่งอวิชชาพาหิวโหย

          ทางสายแห่งตัณหาพาร่วงโรย

               ทางที่โรยไว้ด้วยบาปบ้าพาวุ่นวาย

ผู้แสดงความคิดเห็น สาธุชน วันที่ตอบ 2009-08-25 04:34:35


ความคิดเห็นที่ 4 (1977350)

๏ ข้ า พ เ จ้ า ม า อี ก ค รั้ ง  
สั ม ผั ส รั ก ช อ บ ชิ ง ชั ง ด้ ว ย ค ว า ม ห ม าย
วั ฏ ฏ ะ ส ง ส า ร เ กิ ด แ ก่ เ จ็ บ  ต า ย 
เ ร า ท่ า น ทั้ ง ห ล า ย ท า ง ส า ย นั้ น
 
แหะ แหะ
สวัสดี ขอรับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายทิวา วันที่ตอบ 2009-08-25 14:39:32


ความคิดเห็นที่ 5 (1977487)

ข้าพเจ้าเปิดเจอเออตามท่าน

กองสังขารชีวิตมีขีดขั้น

สร้างกรรมดีชีวิตไม่ติดตัน

เพื่อชีวันเป็นสุขไม่ทุกข์ตรม

อยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ปี้ป่น

ประคองตนราบรื่นไม่ขื่นขม

ไม่มัวเมามืดมนไม่โสมม

ให้โลกชมทั้งชีวินไม่กินโกง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้เพิ่งมา วันที่ตอบ 2009-08-25 23:28:32


ความคิดเห็นที่ 6 (1977507)

ข้าพเจ้าชอบใจในความคิด

      ของมวลมิตรชาวพุทธไม่สุดโต่ง

         ทั้ง "วฤก" "นายทิวา" มาเชื่อมโยง

       "คันจน"โค้ง  "ผู้เพิ่งมา" "สาธุชน"

ผู้แสดงความคิดเห็น นักกลอน วันที่ตอบ 2009-08-26 05:20:20


ความคิดเห็นที่ 7 (1978053)

ข้าพเจ้าสแกนไวรัสอยู่
จึงเปิดดูรู้รับความสับสน
นี่นะหนาคิดคิดชีวิตคน
บ้างหลุดพ้นบ้างห่วงติดบ่วงกรรม

พุทธองค์ทรงชี้บัวสี่เหล่า
บ้างโง่เขลาฉลาดปราดเปรื่องล้ำ
ฉลาดย่อมประสบพบพระธรรม
เขลาน่าขำอยู่ไปใต้โคลนตม

แล้วแต่จิตแต่ใจไปตามทาง
เลือกทางมืดสว่างให้เหมาะสม
อยากเป็นบัวเบ่งบานชวนให้ชม
ฤาจะโง่งายงมอยู่ใต้ดิน...อิอิอิ

ผู้แสดงความคิดเห็น กล่อมมาลี วันที่ตอบ 2009-08-27 16:06:16


ความคิดเห็นที่ 8 (1978761)

ข้าพเจ้าขอกล่าวอ้าง"ทางสายเถื่อน"

เป็นทางเตือนตัวตนพ้นแดดิ้น

ถือทางเถื่อนเป็นทางท้าถลาบิน

ข้ามโขดหินดินกรวดความปวดร้าว

"ทางสายเถื่อน" คือทางท้า คร่าความใคร่

เจ็บเจียนใจเกาะแน่นถึงแก่นกร้าว

เถื่อนรกชัฏ ลัดเซาะ เลาะเรื่องราว

ความเหนื่อยหนัก เหน็บหนาว กี่คราวครั้ง

ความอุดม สมทรัพย์ ระยับค่า

ยืนยรรยง พงพนา สง่ายั่ง

เข้าป่าเถื่อน หาทรัพย์ ประดับดัง

ทรัพย์สมสั่ง คือทรัพย์ซ้ำแห่งธรรมโม

อยากเข้าป่า ต้องกล้าก้าว ก่อนเข้าป่า

ความกั่นก๋ากราดกร้าวราวโมโห

ต้องฝังลบกลบดินสิ้นคำโว

ต้องคล้องโซ่แห่งสติพรูผลิตรอง

ต้องรู้จักหุงหาโภชน์อาหาร

รู้ประมาณรู้ประมวล ครวญภัยผอง

รู้สิงห์เสือ สัตว์ส่ำ ขย้ำมอง

รู้แสงส่อง ร่องธาร รู้ลานดิน

รู้เสียงฟ้า ป่าน้ำ รู้น้ำป่า

รู้หยูกยาสมุนไพร ภัยผกผิน

รู้ขีดขั้นสัญลักษณ์ ป่า-ธารริน

รู้หลับนอน รู้สิ้น รู้วิญญาณ

รู้ผีสาง นางไม้ ในป่าชัฏ

รู้สวดมนต์ พ้นกำหนัด วิบัติผลาญ

รู้พิทักษ์รักษ์เถื่อน...เสมือนวิมาน

คือสิ่งรู้ ลู่ลาน การเข้าไพร

"ทางสายเถื่อน"เสมือนเช่นทางสายธรรม

ที่ทอดทางสว่างล้ำ...นำทางให้

เดินถูกทาง "ทางสายเถื่อน"เตือนเพื่อนไทย

เดินร่วมทางด้วยหัวใจเพื่อไทยเทอญ

 

เบิ้ลผู้วิพุธ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เบิ้ลผู้วิพุธ วันที่ตอบ 2009-08-29 20:50:55


ความคิดเห็นที่ 9 (1981096)

     ทางสายเถื่อนเหมือนที่ชีวิตฉัน

ตอนพนันเข้าสิงจริงจริงหนา

คอยแต่วิ่งหาเลขเสกมนตรา

เสียเวลาเสียทรัพย์นับอนันต์

     ก็ถูกบ้างเล็กน้อยไม่ค่อยมาก

เพิ่มความอยากแทงใหม่อย่างไม่อั้น

ถูกกินหมดหงายหน้าเสียท่ามัน

สติพลันบังเกิดเตลิดมา
ผู้แสดงความคิดเห็น ประมุข วันที่ตอบ 2009-09-06 09:27:20


ความคิดเห็นที่ 10 (1981305)
ทางสายเถื่อนเหมือนที่ชีวิตฉัน

ตอนพนันเข้าสิงจริงจริงหนา

คอยแต่วิ่งหาเลขเสกมนตรา

เสียเวลาเสียทรัพย์นับอนันต์

     ก็ถูกบ้างเล็กน้อยไม่ค่อยมาก

เพิ่มความอยากแทงใหม่อย่างไม่อั้น

ถูกกินหมดส่ายหน้าเสียท่ามัน

สติพลันบังเกิดเตลิดมา
ผู้แสดงความคิดเห็น ประมุข วันที่ตอบ 2009-09-07 08:30:09


ความคิดเห็นที่ 11 (1988450)
ทางกระจ่าง สว่างไม่สงบ       ไปสู่ภพ สงบไม่สว่าง
จนตรอก ค้นออกทาง             วัฏฏะกว้าง ทางออกค้น
ตาหลับ ผลลัพธ์อธรรม           ก้าวถลำ  อธรรมลัพธ์ผล
สนุก  สนองตน                      ตามเปรอปรน ใจ ตนสนอง
ลำพอง ท่องเที่ยวมรรค          มืดมัวนัก มรรคเที่ยวท่อง
ไร้ไฟ ฉายแสงส่อง                 อัน กุก่อง ส่องแสงฉาย
เร่งเรียนรู้ หายเหว่ว้า              หยุดโหยหา ว้าเหว่หาย
เวทนา เลือน ลบร้าย               ปล่อยวางได้ ร้ายลบเลือน
กลาดเกลื่อน เพื่อนกลุ่มที่-       มีศักดิ์ศรี ที่กลุ่มเพื่อน
เขาสอน วอนย้ำเตือน              อย่าแชเชือน เตือนย้ำวอน
โศกเศร้า ร้อนเร่าเห็น              จิตลำเค็ญ  เห็นเร่าร้อน
อกหวั่น ไหวสั่นคลอน              ตามนิวรณ์ คลอนสั่นไหว
ไฉน ไหลหลับตา-                   เนิ่นนิทรา ตาหลับไหล
เหมือนตก นรกใน-                  ใจ หมองไหม้  ในนรก
ละเมอ พกเพ้อพา-                  ผองทุกข์มา พาเพ้อพก
ขมขื่น ฝืนหักอก-                    เลือดไหลตก  อกหักฝืน
สุขใด อื่นไหนที่-                      เทียบ ธรรมมี ที่ไหนอื่น
เข้าใจ แล้วฉ่ำชื่น                     วันนี้ตื่น ชื่นฉ่ำ แล้ว
ผู้แสดงความคิดเห็น กวินทรากร วันที่ตอบ 2009-09-27 09:18:36[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.