ReadyPlanet.com


เชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวเรื่องการจัดทดสอบวัดสมรรถภาพในการใช้ภาษาไทย ทักษะการ เขียนภาษาไทยเพื่อการป


เรื่อง     เชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวเรื่องการจัดทดสอบวัดสมรรถภาพในการใช้ภาษาไทย ทักษะการ    เขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

เรียน   สื่อมวลชนทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ใบสรุปงานแถลงข่าว

 2. กำหนดการงานแถลงข่าว

 

                ด้วยศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานแถลงข่าวเรื่องการจัดทดสอบวัดสมรรถภาพในการใช้ภาษาไทย ทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ ในวันที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 9.00-10.30 น.    ห้อง 202 อาคารจามจุรี 4  โดยมีอธิการบดีเป็นประธานในงานแถลงข่าว งานแถลงข่าวนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่จะรับบัณฑิตเข้าทำงานได้เห็นว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผลการวัดสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยซึ่งหน่วยงานสามารถใช้ผลการวัดสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทำงาน นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติและให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทย ทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

            ในการนี้ศูนย์ฯจะเชิญผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ดร.  สุเมธ  แย้มนุ่น เลขาธิการฯสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ มารับทราบเกี่ยวกับการจัดให้มีการทดสอบวัดสมรรถภาพในการใช้ภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นความสำคัญของภาษาไทยในการประกอบอาชีพ

            ศูนย์ภาษาไทยสิรินธรจึงใคร่ขอเชิญหน่วยงานของท่านส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมงานด้วย  จักขอบคุณยิ่ง

 

 

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์)

                                                                      กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทยสิรินธร

โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-9480


กำหนดการแถลงข่าวการทดสอบวัดสมรรถภาพในการใช้ภาษาไทย

ทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

วันที่  21 เมษายน พ.ศ.2552

ณ ห้อง 202 อาคารจามจุรี 4

 

 

8.00-9.00 น.                         ลงทะเบียน

 

9.00-9.20 น.                         กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทยสิรินธรแนะนำศูนย์ภาษาไทย

                                                สิรินธร และกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดทดสอบวัดสมรรถภาพ                                                               ในการใช้ภาษาไทย ทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อประกอบอาชีพ

 

9.20-9.30 น.                         อธิการบดีกล่าวความสำคัญของการจัดทดสอบวัดสมรรถภาพในการใช้                                                 ภาษาไทย ทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่นิสิต

 

9.30-9.45 น.                         ประสบการณ์ในการทดสอบทักษะการเขียน จากมุมมองของผู้ให้การ                                                    ทดสอบ และผู้ถูกทดสอบ

 

9.45-10.00 น.                       สื่อมวลชนซักถาม

 

10.00-10.30 น.                    รับประทานอาหารว่าง


งานแถลงข่าว

 

การจัดทดสอบสมรรถภาพในการใช้ภาษาไทย

ทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

 

ศูนย์ภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนิสิตและบัณฑิตจุฬาฯ ตลอดจนบุคคลทั่วไป รวมทั้งการขยายขอบเขตการสอนให้กว้างไกลด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานของบุคลากรทั่วประเทศ

ในส่วนของการเสริมสร้างและพัฒนาการใช้ทักษะภาษาไทยของนิสิตนั้น ศูนย์ภาษาไทยสิรินธรได้จัดทำแบบทดสอบวัดสมรรถภาพการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ และจัดทดสอบให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะสำเร็จการศึกษาทุกปี โดยเน้นการวัดความสามารถในการเขียนรายงานประเภทต่าง ๆ และความสามารถในทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพ

ศูนย์ภาษาไทยสิรินธรได้ทำการวิจัย เรื่อง “การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในทักษะการเขียน” โดยสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิต อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้บริหาร หน่วยงาน บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 80 แห่ง เกี่ยวกับการใช้ทักษะการเขียนภาษาไทย ในการทำงานของบุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับทักษะการเขียนรายงานประเภทต่าง ๆ เช่น บันทึกและรายงานการปฏิบัติงาน รายงานการประชุม รายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น

ตามที่ศูนย์ภาษาไทยสิรินธรได้ศึกษาข้อมูลมาปรากฏว่ามีหน่วยงานจำนวนไม่น้อยที่จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย ทั้งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานและเลื่อนตำแหน่งงาน ดังนั้นการจัดทดสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มุ่งทดสอบทักษะการเขียนภาษาไทยของบัณฑิตจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ และต่อตัวบัณฑิตเอง ในการทราบระดับความสามารถและจะได้พัฒนาความสามารถได้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

งานแถลงข่าวนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่จะรับบัณฑิตเข้าทำงานได้ทราบว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผลการวัดสมรรถภาพการเขียนภาษาไทยที่มีมาตรฐานชัดเจน และหน่วยงานสามารถใช้ผลการทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทำงาน นอกจากนี้ในฐานะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีปณิธานในการธำรงรักษาภาษาไทยและมุ่งหมายจะดำเนินการตามปณิธานอย่างเป็นรูปธรรม จึงปรารถนาจะให้การแถลงข่าวนี้กระตุ้นประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติและเห็นความสำคัญของทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำรงรักษาภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติต่อไป

 ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2009-04-19 15:15:39


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2082203)

ดีนะ แต่ไม่ปึก

ผู้แสดงความคิดเห็น ลาว วันที่ตอบ 2010-07-05 10:19:42[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.