ReadyPlanet.com


การอ่านออกเสียง: ภาษาไทยหลากหลายสำเนียง


ที่ ศธ ๐๕๑๒.๖๙/๑๑๖

 

๑๙    กรกฎาคม  ๒๕๕๐

 

เรื่อง        ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรม                             

                การอ่านออกเสียง: ภาษาไทยหลากหลายสำเนียง

 

เรียน       ผู้อำนวยการ / บรรณาธิการหนังสือ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย         ๑. โครงการและกำหนดการมหกรรมการอ่านออกเสียง: ภาษาไทยหลากหลายสำเนียง

                                ๒. ใบสมัครเครือข่ายรณรงค์การอ่านออกเสียงภาษาไทยหลากหลายสำเนียง

                                ๓. ใบสมัครการอ่านออกเสียงและอ่านมาราธอน

 

                เนื่องด้วยวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๐  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และเครือข่ายรณรงค์การอ่านออกเสียงภาษาไทยหลากหลายสำเนียงจะจัดโครงการมหกรรมการอ่านออกเสียง: ภาษาไทยหลากหลายสำเนียง ในวันอาทิตย์ที่  ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เพื่อจัดตั้งเครือข่ายรณรงค์การอ่านออกเสียงภาษาไทยหลากหลายสำเนียง รณรงค์ให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนให้ออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องและส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในภาษาถิ่นของไทย  ตลอดจนรณรงค์ให้สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการอ่านออกเสียงภาษาไทย รวมทั้งมีกิจกรรมรณรงค์การอ่านออกเสียงภาษาไทยต่อไป

 

                ในการนี้สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายรณรงค์การอ่านออกเสียงภาษาไทยหลากหลายสำเนียง   จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ท่านร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการมหกรรมการอ่านออกเสียง: ภาษาไทยหลากหลายสำเนียงในสื่อต่างๆ  ของท่านตามรายละเอียดในโครงการ  กำหนดการและใบสมัครที่ส่งมาด้วยพร้อมกันนี้

 

          จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมเครือข่ายรณรงค์การอ่านออกเสียงภาษาไทยหลากหลายสำเนียง และประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วถึงกัน  จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

                                 ขอแสดงความนับถือ

 

                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์  บุญขจร)

                                      ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษาผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2007-07-20 22:48:31


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (937470)
ขอใบสมัครด้วยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้สนใจ วันที่ตอบ 2007-07-21 06:11:26


ความคิดเห็นที่ 2 (937471)

ใบสมัคร

ประกวดออกเสียงระดับอุดมศึกษา

วันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๙   กรกฎาคม  ๒๕๕๐

 

ชื่อ  นาย / นางสาว.............................................................นามสกุล....................................................

สถาบัน................................................................................................................................................

ที่อยู่......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์.........................................................

โทรศัพท์...............................................................โทรสาร..................................................................

E-mail................................................................................................................................................

 

 

                                                                                ลงชื่อ............................................................................

                                                                   (.......................................................................................)

 

 

 

กรุณาส่งแบบตอบรับนี้กลับมายัง

สถาบันไทยศึกษา อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น ๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐    ภายในวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  โทรสาร. ๐  ๒๒๕๕ ๕๑๖๐  หรือ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๘ ๗๔๙๒-๕,  ๐ ๒๒๑๘๗ ๔๑๐

www.thaistudy.chula.ac.th     E-mail : thstudies@chula.ac.th

ผู้แสดงความคิดเห็น ใบสมัคร วันที่ตอบ 2007-07-21 10:54:16


ความคิดเห็นที่ 3 (937472)

ใบสมัคร

การอ่านมาราธอน  ระดับบุคคลทั่วไป

วันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๐

 

ชื่อ  นาย / นางสาว.............................................................นามสกุล....................................................

สถาบัน................................................................................................................................................

ที่อยู่.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์..........................................................

โทรศัพท์...............................................................โทรสาร..................................................................

E-mail...........................................................................................................................................

 

 

 

 

                                                                                ลงชื่อ............................................................................

                                                                   (.......................................................................................)

 

 

 

กรุณาส่งแบบตอบรับนี้กลับมายัง

สถาบันไทยศึกษา อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น ๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐    ภายในวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  โทรสาร. ๐  ๒๒๕๕ ๕๑๖๐  หรือ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๘ ๗๔๙๒-๕,  ๐ ๒๒๑๘๗ ๔๑๐

www.thaistudy.chula.ac.th     E-mail : thstudies@chula.ac.th

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ใบสมัคร วันที่ตอบ 2007-07-21 10:55:13


ความคิดเห็นที่ 4 (937473)

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ เครือข่ายรณรงค์การอ่านออกเสียงภาษาไทยหลากหลายสำเนียง

มหกรรมการอ่านออกเสียง : ภาษาไทยหลากหลายสำเนียง

วันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๙   กรกฎาคม ๒๕๕๐

  ห้องประชุม ๔  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

---------------------------------------------------------------------------------------

๑.  หลักการและเหตุผล

                ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์ ความแตกต่างของเสียงวรรณยุกต์ทำให้คำมีความหมายแตกต่างกัน นอกจากนี้ภาษาไทยยังมีการออกเสียงด้วยสำเนียงที่หลากหลายตามท้องถิ่นต่างๆ ทั้งภาษาถิ่นเหนือ  ภาษาถิ่นอีสาน  ภาษาถิ่นใต้ และภาษาถิ่นกลาง  ความหลากหลายของสำเนียงแต่ละท้องถิ่นสร้างความไพเราะให้ภาษาไทยมีลักษณะเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของไทยในภูมิภาคต่างๆ

 

                ปัจจุบันการออกเสียงภาษาไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก  อิทธิพลจากภาษาต่างประเทศทำให้การออกเสียงทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ผิดเพี้ยนจนอาจสื่อความหมายผิด  หรืออาจทำให้เสียงภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปได้   แม้ว่าธรรมชาติของภาษาจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว   แต่ความเปลี่ยนแปลงตามความนิยมโดยออกเสียงภาษาไทยให้ฟังคล้ายภาษาต่างประเทศจนเคยชิน   อาจทำให้การออกเสียงภาษาไทยผิดเพี้ยนไปได้ในที่สุด

 

                ภาษาไทยมีความไพเราะเมื่อออกเสียงทั้งพยัญชนะ  สระ  และเสียงวรรณยุกต์และเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่คนไทยควรภาคภูมิใจ และควรร่วมมือกันออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง  การตระหนักถึงความสำคัญในการออกเสียงภาษาไทย ให้ถูกกาลเทศะทั้งภาษามาตรฐานและภาษาถิ่นเป็นแนวทางที่สถาบันและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความสนใจเพื่อธำรงภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบต่อไป

 

                เครือข่ายรณรงค์การอ่านออกเสียงภาษาไทยหลากหลายสำเนียง เป็นการร่วมมือของสถาบันการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  สมาคมและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันรณรงค์การออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น โดยเริ่มจากการลงนามในสัตยาบันร่วมกัน เริ่มจากวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๙ กรกฎาคม   ๒๕๕๐  และรณรงค์สืบเนื่องต่อไป เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   ๘๐ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงให้ความสำคัญกับภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง

 

๒. วัตถุประสงค์

                ๒.๑ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายรณรงค์การอ่านออกเสียงภาษาไทยหลากหลายสำเนียง ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา  สมาคม องค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการออกเสียงภาษาไทย

                ๒.๒ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องตามกาลเทศะ ทั้งภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น

                ๒.๓  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในภาษาถิ่นต่างๆ ของไทย

                ๒.๔ เพื่อรณรงค์ให้สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการออกเสียงภาษาไทยโดยจัดแผนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

                ๒.๕ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออกเสียงภาษาไทย

 

๓. เป้าหมาย

                ๓.๑ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายการอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ได้อย่างน้อย ๘๐ องค์กร ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐

                ๓.๒ เพื่อให้เครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ในหน่วยงานของตน โดยจัดทำแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและได้ผล

                ๓.๓ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกเสียงภาษาไทย และสร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในภาษาไทยและภาษาถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

                ๓.๔ เพื่อสร้างเยาวชนและหน่วยงานต้นแบบในการรณรงค์การออกเสียงภาษาไทย

 

๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน

                ขั้นที่ ๑

-       จัดกิจกรรมรณรงค์จัดตั้งเครือข่ายรณรงค์การอ่านออกเสียงภาษาไทยหลากหลายสำเนียงครั้งแรก  ในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

-          แถลงข่าวการจัดประกวดโครงการรณรงค์ของหน่วยงาน  เยาวชนต้นแบบ และการอ่านมาราธอน

 

 

 

ขั้นที่ ๒ 

-       จัดสัปดาห์มหกรรมการอ่านออกเสียงภาษาไทยหลากหลายสำเนียงประมาณเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๐ ในวันประชุมใหญ่สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

๕.     ลักษณะกิจกรรม

                ๕.๑ การลงนามในสัตยาบันขององค์กรเครือข่าย ๘๐ สถาบัน

                ๕.๒ การจัดประกวดโครงการรณรงค์ของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

                ๕.๓ การจัดประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทยหลากหลายสำเนียงเพื่อหาเยาวชนต้นแบบด้านการอ่านออกเสียงภาษาไทย

                ๕.๔ กิจกรรมเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาไทยหลากหลายสำเนียง ได้แก่  การอภิปราย การสาธิตการอ่าน และการอ่านมาราธอน

 

๖.   ผู้เข้าร่วมโครงการ

                                ๖.๑  สถาบันการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา สมาคมองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

                ๖.๒  ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปฟังและร่วมกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติ   ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๐  ณ ห้องประชุม ๔  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประมาณ  ๑๐๐ คน

 

๗.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                ๗.๑  ทำให้เยาวชนและคนไทยทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการออกเสียงภาษาไทย ทั้งภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่น และภาคภูมิใจในภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

                ๗.๒  ทำให้สถาบันการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมกันสร้างแผนงานเพื่อรณรงค์การอ่านออกเสียงภาษาไทยหลากหลายสำเนียง

                ๗.๓  เยาวชนและคนไทยในท้องถิ่นต่างๆ ภาคภูมิใจในการออกเสียงสำเนียงถิ่นของตน อันเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ควรให้ความสำคัญและภาคภูมิใจ

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

มหกรรมการอ่านออกเสียง : ภาษาไทยหลากหลายสำเนียง

วันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๐

  ห้องประชุม ๔  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

---------------------------------------------------------------------------------------

 

๙.๐๐-๙.๑๕  น.                    พิธีเปิด

๙.๑๕-๙.๔๕  น.                  การลงนามในสัตยาบันเครือข่ายรณรงค์การอ่านออกเสียง                                                                                         ภาษาไทยหลากหลายสำเนียง

๙.๔๕-๑๐.๐๐  น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.o๐ - ๑o. ๓๐  น.             การอภิปรายละการสาธิตการอ่านออกเสียง : ภาษาไทย                                                                                              หลากหลายสำเนียง

                                                สาธิตการอ่านร้อยแก้ว

                                                วิทยากร                 พิณโญ รุ่งสมัย

                                                สาธิตการอ่านตีความ อ่านนวนิยาย เรื่องสั้น

                                                วิทยากร                 อาจารย์ ตรีดาว  อภัยวงศ์

                                                สาธิตการอ่านทำนองเสนาะ

                                                วิทยากร                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ญาดา อารัมภีร

                                                                                อาจารย์วัฒนะ บุญจับ

๑๐.๓๐- ๑๒.๐๐  น.             การอ่านภาษาไทยหลากหลายสำเนียง

                                                ภาษาไทยถิ่นเหนือ  โดย  สร้อยแก้ว  คำมาลา นักเขียนเรื่องสั้นร่วมสมัย

                                                ภาษาไทยถิ่นใต้  โดย  ราเชนทร์  กิ่งทอง    กวีร่วมสมัย

                                                ภาษาไทยถิ่นอีสาน โดย ไพวรินทร์ ขาวงาม    กวีซีไรต์

                                                ภาษาไทยถิ่นกลาง   โดย ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ  กวีซีไรต์

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐  น.              พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐  น.              การประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน   ระดับอุดมศึกษา

                                                การอ่านมาราธอนระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยรางวัล                                                   และชุดสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ๑๕ เล่ม ๑ ชุด พร้อมเงินรางวัล

 

 

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๘-๙๑๐๕-๙๗๒๑ , ๐-๒๒๑๘-๗๔๙๒

 

ใบสมัคร

เครือข่ายรณรงค์การอ่านออกเสียงภาษาไทยหลากหลายสำเนียง

วันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๐

  ห้องประชุม ๔  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

ชื่อหน่วยงาน.....................................................................................................................................................

ที่อยู่...................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์...............................................................................

โทรศัพท์.........................................................โทรสาร......................................................................................

E-mail………………………………………………………………………………………………………..

 

ยินดีส่งผู้แทนเข้าร่วมประกาศสัตยาบัน ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

                ๑. ชื่อ........................................................................นามสกุล.............................................................

                ตำแหน่ง..............................................................................................................................................

                โทรศัพท์..............................................................................................................................................

 

                ๒.ชื่อ.........................................................................นามสกุล............................................................

                ตำแหน่ง..............................................................................................................................................

                โทรศัพท์..............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

ส่งใบสมัครกลับมาที่  สถาบันไทยศึกษา  อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี  ชั้น    

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐

ภายในวันที่  ๒๖ กรกฎาคม  ๕๕๐   หรือโทรสาร  ๐- ๒๒๕๕-๕๑๖๐

โทรศัพท์  ๐-๘๙๑๕-๙๗๒๑   ๐-๒๒๑๘-๗๔๙๒-๓    

http://www.thaistudy.chula.ac.th/  E-mail: thstudies@chula.ac.th

 

ใบสมัครการอ่านมาราธอน

 ระดับบุคคลทั่วไป วันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๙    กรกฎาคม  ๒๕๕๐

 

ชื่อ  นาย / นางสาว.............................................................นามสกุล....................................................

สถาบัน................................................................................................................................................

ที่อยู่.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์..........................................................

โทรศัพท์...............................................................โทรสาร..................................................................

E-mail...........................................................................................................................................

 

                                                                                ลงชื่อ............................................................................

                                                                   (.......................................................................................)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบสมัครประกวดออกเสียงระดับอุดมศึกษา

วันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๐

ชื่อ  นาย / นางสาว.............................................................นามสกุล....................................................

สถาบัน................................................................................................................................................

ที่อยู่......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์.........................................................

โทรศัพท์...............................................................โทรสาร..................................................................

ผู้แสดงความคิดเห็น รายละเอียดโครงการครับ วันที่ตอบ 2007-07-21 10:56:40


ความคิดเห็นที่ 5 (2107672)

custom full lace wigs hairdo prostheses that are designed for wigs them with a flat iron on a costume hair wigs revlon hair pieces.

ผู้แสดงความคิดเห็น brandon (rado-at-live-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 11:15:36


ความคิดเห็นที่ 6 (2120964)
diamond rings diamond rings ghd ghd mens gifts mens gifts red heels red heels
ผู้แสดงความคิดเห็น replica watches วันที่ตอบ 2010-10-20 20:31:50[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.