ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมร้อยกรองบทอาศิรวาท


ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาขอเชิญชวนมิตรรักนักกลอนร่วมกันร้อยกรองบทอาศิรวาท หรือจะเขียนเป็นร้อยร้อยแก้วก็เชิญเขียนได้ตามความถนัดของตนเองผู้ตั้งกระทู้ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย :: วันที่ลงประกาศ 2007-12-01 22:03:47


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (938174)

สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙

เอกองค์อัครเจ้าปิ่นประชานครใด

ฤาเทียบกษัตริย์ไทย                               ประเทศ

ขอนบองค์พระมหากษัตริยะเดช

ทรงธรรมภิบาลเขต                                  บุรินทร์

ร่มเย็นเป็นสุขทั่วเพราะบุญพระนวมินทร์

ราษฎร์รัฐ ณ แผ่นดิน                               สราญ

รุ่งเรืองไตรรตนาพระศาสนวิธาน

ร่มโพธิสมภาร                                        พระองค์

ควรจารึกพระกรุณมนุญอุตมงค์

ไท้ภูมิพลทรง                                        พิสิฐ

ดุจนารายณเทพวิเศษวรวิวิธ

แหล่งหล้าลุสัมฤทธิ์                                 อนันต์

ทวยราษฎร์ต่างมุทิตา ณ วาระหฤหรรษ์

แปดทศวรรษอัน                                      อุดม

ขอจงทรงพระเจริญพระชนม์สุขภิรมย์

ซ้องสาธุชื่นชม                                        ชโย

สมเด็จภัทรภูมิพลพชระโพธิ์

พฤกษ์พร่างพิศาโล                                   บวร

ขอเดชตรีรตนาธิคุณอดุลจตุพร

คุ้มองค์นเรนทร                                        นิรันดร์


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 (นายยุทธ  โตอดิเทพย์ ร้อยกรอง)

                                             

ผู้แสดงความคิดเห็น กรรมการบริหารสมาคม วันที่ตอบ 2007-12-01 22:09:37


ความคิดเห็นที่ 2 (938175)

ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

วโรกาสเฉลิมพระชนม์มงคลฉนำ

อัญเชิญศรีตรีรัตนานำ

พระทรงธรรมทรงพระเจริญนิรันดร์

       

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นันทิตา วันที่ตอบ 2007-12-02 10:11:08


ความคิดเห็นที่ 3 (938176)

ขออภัยช่วยแก้ไขสัททุลวิกกีฬฉันท์ บทสุดท้าย

"ขอเดชตรีรตนาธิคุณอดุลจตุพร" เป็น

"ขอเดชตรีรตนาธิคุณอดุลจตุรพร"

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กรรมการบริหารสมาคม วันที่ตอบ 2007-12-02 11:13:58


ความคิดเห็นที่ 4 (938177)

ขออาราธนาตุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วพิภพมารวมเป็นพลังฤทธิ์อำนาจถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาลนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้แสดงความคิดเห็น นิตยา วันที่ตอบ 2007-12-02 11:27:28


ความคิดเห็นที่ 5 (938178)

                          อาศิรวาทสดุดี

       เทิดองค์ขัตติยราชรามธิบดี

ทรงธรรมพิสุทธิ์ศรี                      กษัตริย์

       เลิศบุญคุณอดิเรกอุตมจริยวัตร

ครองราชสมบัติ                          พิบูล

       หกสิบศกทศธรรมประเทืองนิติวิทูร

เมตตาพระเพิ่มพูน                      พระทัย

       โสภณภาพอภิบาลประเทศรชสมัย

เรืองรุ่งผดุงไทย                           พิทักษ์

       แปดสิบพรรษเฉลิมพระชนม์ประลุประจักษ์

ทรงคุณประเสริฐนัก                      นริศ

       ดำรงรักษ์ดรุสัตว์สงวนธุรประสิทธิ์

การุณยชีวิต                                    นิยม

       ดำรูรัฐปฏิรูปวิธีนิติวิกรม

ศึกษาวิชาสม                                 ประสาท

      ดำเนินเยือนชนบทประชาพสกราษฎร์

เฝ้ากราบธุลีบาท                            พระองค์

       ดำรัสราชปิยวาทวจีมธุรคง

สาทรนิกรทรง                                 กรุณ

       ดำกลวัฒนธรรมวิธานสถิตคุณ

เรืองเดชพระร่มบุญ                       ภิบาล

       ดำแคงฤทธิ์อดิศูรสวัสดิสุขศานติ์

ด้วยโพธิสมภาร                              พิสัย

       ดำเกิงเกียรติวิเศษวิสิฐกิรติไกร

เทิดองค์พระทรงชัย                         นิรันดร์

                 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

                             ขอเดชะ        

                        ข้าพระพุทธะเจ้า

                    นางนนทวรรณ   บุญวงษ์

ประธานภาคเหนือ สมาคมนักกลอนแห่ง ปตท.

                           ร้อยกรองถวาย

ผู้แสดงความคิดเห็น นนทวรรณ วันที่ตอบ 2007-12-03 07:05:52


ความคิดเห็นที่ 6 (938179)

 

    เอกองค์อัครปิ่นประชานครใด -

    ราษฎร์รัฐะแผ่นดิน -

    เชิญคุณตรีรตนธิคุณจตุรพร

ผู้แสดงความคิดเห็น พิกกาจู้ วันที่ตอบ 2007-12-03 15:05:45


ความคิดเห็นที่ 7 (938180)

ถวายพระพร

(สัททุลวิกกีฬิตฉันท์๑๙)

ข้อน้อมเกล้าอภิวาทพระบาทนฤบดินทร์
เอกองค์พระภูมินทร์....................พิสิฐ

ผู้เกริกเกียรติวิรัชระบือทิศนุทิศ
ขวัญหล้าสยามิศ.........................สมัย

เป็นฉัตรปกศิรปวงพสกนิกรไทย
พึ่งบุญพระทรงชัย........................พิเชฐ

ผ่านล่วงรัชสมัยสงบเพราะพระธเรศ
ปกเกล้าและคุ้มเกศ........................นิกร

เป็นสุขด้วยปรมีพระขัตติยะบวร
ราษฎร์สุขสโมสร............................สราญ

เนื่องในวาระดิถีเฉลิมชนมวาร
แห่งองค์พระภูบาล...........................บดี

ขอโอนอาตมน้อมและนำคุณพระศรี
ไตรรัตน์วิราคี..................................ประสาท-

พรเพื่อองค์พระมหากษัตริยะธิราช
ขวัญชนหทัยชาติ...............................ธไท้

ขอจงทรงพระเกษมสราญพระหฤทัย
มุ่งปลงประสงค์ใด..............................สฤษดิ์

ขอจงทรงพระเจริญบวรจตุรพิธ
พรชัยลุสัมฤทธิ์..................................วิโรฒ

จุ่งทีฆายุลุราชกิจคุณประโยชน์
ช่วยไทยเจริญโชติ..............................ชวาล

โลกแซ่ซ้องสดุดีพระคุณพระกีรติพิศาล
ยั่งยืนตลอดกาล..................................นิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คมเย็น วันที่ตอบ 2007-12-03 15:07:58


ความคิดเห็นที่ 8 (938181)

    

 

       แก้ ๖

         เชิญคุณตรีรตนา-

ผู้แสดงความคิดเห็น พิกกาจู้ วันที่ตอบ 2007-12-03 16:29:48


ความคิดเห็นที่ 9 (938182)

ขอบตุณพิกาจู้ที่ท้วงติง ความจริงสัททุลวิกกีฬิตฉันท์บทนี้ เคยพิมพ์เผยแพร่แล้ว ต่อมาสำนักงานคุรุสภา ได้ขอไปพิมพ์ในหนังสือประวัติครู มีผู้ขอแก้ไขบางวรรค ทำให้ผิดเพี้ยนไป เพราะฉะนั้นจึงขอใช้สำนวนเก่า ดังนี้

"เอกองค์อัครเจ้าดิลกนครใด

"ขอเดชตรีรตนาธิคุณอดุลพร"

ผู้แสดงความคิดเห็น กรรมการบริหารสมาคม วันที่ตอบ 2007-12-03 21:08:06


ความคิดเห็นที่ 10 (938183)

           ๘๐ พรรษามหามงคล

      ดั่งสูรย์ส่องผ่องนามสยามประเทศ

ทุกคามเขตคุ้มสุขไทยทุกถิ่น

ครบแปดสิบวัสสะพระนวมินทร์

ครองแผ่นดินโดยธรรมนำศรัทธา

      แดนกันดารบ้านไทยในชนบท

พระกำหนดแก้ไขในปัญหา

จริยวัตรยิ่งงามยามเยือนประชา

ทรงปิยะวาจาสง่างาม

      ร่มบุญไทยทศพิธพิสิฐสม

ราษฎร์อุดมทั่วแผ่นดินถิ่นสยาม

ล้วนทุกเขตเศรษฐกิจทรงติดตาม

เลิศด้วยความพิริยะของพระองค์

      รักษ์นิเวศน์แวดล้อมพร้อมเถินเถื่อน

ทั้งฝายเขื่อนคลองชลประดนส่ง

หลากโครงการสานสฤษฏิ์สถิตดำรง

ล้วนพระราชประสงค์มั่นคงไทย 

      เลิศทุกศาสตร์ปราชญ์ทุกศิลป์องค์ปิ่นปก

เรืองดิลกเลอรัฐสวัสดิ์ไสว

พระดับเข็ญเย็นราษฎร์ชาติพ้นภัย

ราษฎร์ภูมิใจด้วยมีศรีราชัน

      วโรกาสครบแปดสิบพระพรรษา

ปวงประชาเทิดยิ่งพระมิ่งขวัญ

ขอพระองค์ทรงสุขเกษมนิรันดร์

พระทรงธรรม์ทรงพระเจิญเทอญ

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

                   ข้าพระพุทธเจ้า

            นางสาวสุจิตรา   เกิดทองดี

                   ร้อยกรองถวาย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุจิตรา วันที่ตอบ 2007-12-03 22:05:29


ความคิดเห็นที่ 11 (938184)

อาศิรวาทนวมราชสดุดี : อาศรมชาวโคลงภาค ๑๙๐

สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙

๏  องค์ภูมินทรภูมิพลอดุลยเดช
คามเวียงวิเทศสรร-                   (ร)เสริญ ๚

๏  ไท้ทรงภาระประชาอุสาห์พิริย์เผชิญ
สรรพภัย ธ ดำเนิน                      ขจัด ๚

๏  ฝนหลวงล้างภยะแล้ง, ระแหงระอุก็พลัด
ยากอัตคัดราษฎร์                       ก็คลาย ๚

๏  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สฤษฏ์หทยะหมาย
เก็บกักระบายจ่าย                       นที ๚

๏  แก้มลิงหนึ่งวิธิเก็บอุทกกลกระบี่
ตุนขาทนีย์, ไท้                          ประทาน ๚

๏  หญ้าแฝกทรงดำริปลูก ณ เขตอุทกะผ่าน
เพื่อยึดตลิ่งนาน                         และทน ๚

๏  เรื่องโบราณ์พระมหาชนกวิริยะด้น
ว่ายฝ่าชเลกล                            สวัสดิ์ ๚    

๏  หลักพอเพียงวรเศรษฐกิจอุตมปรัชญ์
ทรงราชทานรัฐ                          สยาม ๚

๏  หลากโครงการ ธ ประทานพระราชดำริงาม
เพื่อชาวนิคมคาม                       ปริดา ๚

๏  ๘๐ วรรษสมัยเฉลิมพระชนษา
ฤๅไท้ฤทัยล้า                            ละภาร ๚

๏  ทรงเป็นเทพ ณ หทัยสยามนิตยวาร
บำรุงสยามศานต์                       สกล ๚

๏  ขอองค์รัตนตรัย และไท้อธิกพล
ปกป้อง ธ เปี่ยมล้น                    เกษม ๚ะ๛

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้า
สมาชิกอาศรมชาวโคลง
(พิราบเงิน  ประพันธ์)

http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W6065471/W6065471.html

ผู้แสดงความคิดเห็น อาศรมชาวโคลง วันที่ตอบ 2007-12-04 16:57:39


ความคิดเห็นที่ 12 (938185)

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม"ราชดำรัส        

เปล่งประกายฉายชัดรัชสมัย

แผ่นดินทองครองธรรมน้ำพระทัย

แผ่นดินไทยชัยชื่นขวัญ ๕ ธันวา

แผ่นดินนี้เรืองรองส่องรักหวัง

ภูมิพลังรวมใจไทยทั่วหล้า

มหามงคลสดุดีปลื้มปรีดา

๘๐ พรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้แสดงความคิดเห็น จีระนันท์ พิตรปรีชา วันที่ตอบ 2007-12-05 06:56:27


ความคิดเห็นที่ 13 (938186)

                     ๘๐ พรรษามหาราชัน                

พระเนตรพระภูมินทร์

ราวแสงรินเหล่าดารา

สว่างกลางนภา

ส่องใจหล้าทั่วครายาม

พระราชสมภพขวัญ

เสียงอภิวันท์ก้องสยาม

"ห้าธันวา"ทิวาวาม

พระเกียรติงามระบือไกล

พระเยาว์เฝ้าศึกษา

สรรพวิชาพระนิสสัย

รักบานหวานฤทัย

พระสืบในประเพณี

พระเศวตรฉัตรแก้ว

พระเลิศแล้ววงศ์จักรี

ครองธรรมครองบุรี

พระเปี่ยมปรี่พระการุณย์

โครงการพระทรงวาด

ปานฝนหยาดเพื่อราษฎร์อุ่น

หอมใดในโลกบุญ

มิแม้นกรุ่นพระกิจจา

"พอเพียง"พระดำรัส

ปฏิบัติได้ถ้วนหน้า

คือสว่างทางปัญญา

เพื่อไพร่ฟ้าพระอาทร

เอกองค์องค์พระทรงศิลป์

พระร่ายรินสร้อยอักษร

เอกศิลปีคีตกร

หลากเพลงพรเพชรกวี

แปดสิบพระพรรษา

พระผ่านฟ้าแห่งกรุงศรี

เอกกษัตริย์ฉัตรธานี

หลอมฤดีถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

            ข้าพระพุทธเจ้า

สัจจะภูมิ  ละออ ร้อยกรองถวาย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นักกลอน วันที่ตอบ 2007-12-05 07:09:33


ความคิดเห็นที่ 14 (938187)

                  อาศิรวาทสดุดี

     กราบบาทอัญชลิเจ้าพิภพนฤบดินทร์

เกริกนามสยามินทร์                               วิมล

     ดั่งนารายณ์อวตาลสถิตสถิรผล

ผ่องเมทนีดล                                         อุดม

     บุญบำเพ็ญทศธรรมประยุตวิริยะสม

ควรขันติธรรมพรม                                 ภิบาล

     ทรงคุณเลิศยุติธรรมวิทิตธิติวิธาน

เรืองไทยไผทปาน                                 สวรรค์

     หมายท้องถิ่นทุรบถประสิทธิ์สุขอนันต์

ชาติศาสน์เกษมสันต์                              สวัสดิ์

     ครองเมตตากรุณาประจักษ์จริยวัตร

ราชมุ่งผดุงรัฐ                                        จรูญ

     สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์พิทักษ์วนวิบูล

ห้วยธารละหานพูน                                  ชลา

     ลบรอยร้าวปฏิพากย์วิวาทนรประชา

โดยบุญพระรักษา                                   สยาม

     ที่เก้ารัตนราชประกาศกิรติงาม

เลิศศิลป์วิเศษนาม                                  พิจิตร

     หกสิบศกสิริราชถกลกิจวิสิฐ

ชาติร่มอุดมฤท-                                     ธิคุณ

     บานบำเทิงยศเกียรติกษัตริย์ดิลกบุญ

ชื่นราษฎร์ ธ การุณย์                               วิไล

      แปดสิบพรรษสดุดีถวายพระอดิศัย

แซ่พร้องฉลองชัย                                   ชโย

            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

                         ข้าพระพุทธเจ้า

                    นายประสิทธิ    บุญวงษ์

     สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร้อยกรอง

               

ผู้แสดงความคิดเห็น ประสิทธิ วันที่ตอบ 2007-12-05 18:32:14


ความคิดเห็นที่ 15 (938188)

เย็นศิระเพราะพระบริบาล

สมมติเทวราชเจ้า                        อวตาร ลงแล

เสพสถิตเสถียรสถาน                 สฤษฏ์สร้าง

ลักษณ์รูปเทพสักการ                  กรุงเทพฯ ไท้แฮ

พระเกียรติยศอวดอาตม์อ้าง  เอกอะเคื้ออะคร้าวองค์ ๚ะ๛

ทรงปกครองประเทศทั้ง                   ธรณิน

โดยทศพิธธรรมยิน                           เยี่ยมหล้า

โองการประกาศปรมินทร์            โอมอ่าน

เพื่อประโยชน์สุขถ้วนหน้า        ไพร่ฟ้าชาวสยาม ๚ะ๛

บำเพ็ญกิจตามอ้าง                              เสมอสมัย

 หยาดหยดทิพย์น้ำพระทัย               ถั่งล้น

 ชุบจิตชุ่มหลั่งไหล                           ชโลมอาบ

ปวงพสกนิกรนิราศพ้น         ปลอดร้ายภัยภินท์ ๚ะ๛

  พลังแผ่นดินหนักแท้                ธ ครอง - ราชย์เอย

เสาวภาคย์แผ่นดินทอง                อร่ามล้ำ

เกษตรแนวใหม่ทดลอง              แบบยั่ง- ยืนนา

กษัตริย์เกษตรปรัชญาย้ำ          ชีพเลี้ยงเพียงพอ ๚ะ๛

พระราชดำริก่อตั้ง                 โครงการ หลวงแล

เย็นร่มโพธิสมภาร                  ปกป้อง

เย็นศิระเพราะพระบริบาล      ทวยราษฎร์

 พระบาทย่างเหยียดเหยียบต้อง ถ่องถ้วนไทยเผชิญ ๚ะ๛

ทรงพระเจริญจรัสแจ้ง                   อายุหมาย

พรรณผ่องผิววรกาย                        พร่างแพร้ว

สุขเกษมจิตเบาสบาย                   รมย์รื่น

พลังแกร่งแข็งแรงแล้ว       มิ่งแก้วไผทสยาม ๚ะ๛

 

                             สานิตย์ สีนาค

ผู้แสดงความคิดเห็น สานิตย์ สีนาค วันที่ตอบ 2007-12-05 22:46:33


ความคิดเห็นที่ 16 (938189)

 

แปดสิบพรรษาอาศิรวาท


เฉลิมรัฐจักเรศหมิ้ง........................เหล่าประชา  ไทยเอย
ฉลองแปดสิบพระชันษา................กษัตริย์เจ้า
สมโภชพระทรงสถา-.....................พรสถิต
เป็นกษัตริย์ฉัตรคุ้มเกล้า.................ปกหล้าฟ้าสยามฯ

ทั่วคามเขตไพร่ฟ้า...........................ยินดี
เอมสุขเพราะพระบารมี...................นเรศไท้
เกษมสวัสดิ์ราชธานี.........................ภูมิถิ่น  ไทยเอย
ธ ดั่งร่มไทรไม้.................................ร่มฟ้าประชานิกรฯ

บวรสวัสดิ์รัชเรื้อง............................นวสมัย
อดุลยเดชองค์นเรศไทย...................สฤษฎ์สร้าง
ขจัดเหตุอวเภทภัย............................ไทยสุข  เกษมแฮ
สยามรัฐพิพัฒน์สล้าง........................เปี่ยมล้นพระบารมีฯ

ชื่นฤดี  ดั่งฉ่ำฟ้า.................................พรายฝน
ธ  เปรียบหยาดพิรุณชล.....................ก่อเกื้อ
เสริมสุขทุกดวงกมล..........................ทวยราษฎร์
เพียงหยดหยาดทิพยเอื้อ.....................ไพร่ฟ้าชีวาสราญฯ

โครงการแสนล้านเพื่อ........................ปวงประชา
พระดำริแนวปรัชญา...........................ชีพใช้
พอเพียงเพื่อชีวา..................................อนาคต  กาลแล
อยู่อย่างพึ่งตนได้..................................ไป่ไร้ไป่แคลนฯ

แสนซึ้งถึงพระกรุณเอื้อ........................อารี
จอมกษัตริย์พิพัฒน์บดี..........................เดชไท้
เหล่าพสกต่างชีพพลี.............................เถกิงเกียรติ
ขอพระทรงสุขเกษมไซร้.......................อดิหล้าแผ่นดินสยามฯ

จารึกพระนามเกริกฟ้า...........................องค์ภูมิพล
เกียรติสถิตโลกยินยล.............................แซ่ซ้อง
ราชันแห่งปวงชน...................................ฤดิพสก  ไทยแล
สิโลกพระยศอ่าก้อง................................ตราบฟ้านิรันดร์สมัยฯ
ผู้แสดงความคิดเห็น แดนไกล ไลบีเรีย งับผม ^^ วันที่ตอบ 2007-12-06 22:45:54


ความคิดเห็นที่ 17 (938190)

กราบถวายบังคมบรมนาถ

ทรงปกราษฎร์ คุ้มถิ่นแผ่นดินสยาม

ครบแปดสิบพรรษา สง่างาม

ยังคงความเป็นไทยอย่างไพบูลย์

มิหวั่นไหว แม้ใคร จะร้ายรุก

พระราชทานความสุขดั่งแสงสูรย์

ส่องสว่างกระจ่างจบลบอาดูร

พร้อมเพิ่มพูนเพื่อไทย..ขอถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

วรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด

ผู้แสดงความคิดเห็น นักเรียนกลอน วันที่ตอบ 2007-12-22 14:46:02


ความคิดเห็นที่ 18 (1834773)

ดีมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น 1100 วันที่ตอบ 2008-09-10 12:53:48


ความคิดเห็นที่ 19 (1963511)

 

ยอดเยี่ยมมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฟ้าใส วันที่ตอบ 2009-07-16 14:35:40


ความคิดเห็นที่ 20 (1963514)

 

 

                                       เก่งจริง ๆ  ครับผม

ผู้แสดงความคิดเห็น จริงใจ วันที่ตอบ 2009-07-16 14:41:04


ความคิดเห็นที่ 21 (2029445)

เก่งจังเลยคะพยายามต่อไปนะคะสู้ๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น เจน (janny-dot-003-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-28 20:11:21


ความคิดเห็นที่ 22 (2128442)

ห้าธันวา  มหามิ่งมงคล

วันเฉลิมพระชนราชะเจ้า

เหล่าไพร่ฟ้า ถ้วมท้น ถวายพระพร

ทรงสถิตย์ คุ้มเกล้า  ทวยราษฎร์  นิรันดร์เทอญ

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้านางสาวพจนารถ  อนิวรรตอังกูร

ผู้แสดงความคิดเห็น น.ส.พจนารถ อนิวรรตอังกูร (eaweaw2009-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-15 14:50:00[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.