ReadyPlanet.com


ขอเชิญประกวดคำขวัญส่งเสริมการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญประกวดคำขวัญส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม

   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยเชิญชวนประกวดคำขวัญส่เสริมให้มีการเลือกต้งที่สุจริต เที่ยงธรรม โดยให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักว่าการซื้อสิทธิ ขายเสียง มีผลเสียต่อประเทศชาติอย่างไรและยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด                             -นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ,ม.6) หรือเทียบเท่า         หลักเกณฑ์การประกวด                                ๑.เป็นคำขวัญความยาวไม่เกิน ๑๘ พยงค์      ๒.มีเนื้อหาสาระในการรณรงค์ให้เกิดความสนใจ สร้างความตระหนักถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งที่สุจริต และเที่ยงธรรม โดยปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง                                                     ๓.มีแนวคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไทย ชัดเจน เหมาะสม สละสลวยและสื่อความหมายได้                                         ๔.เป็นคำขวัญที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น                              ๕.ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งสำนวนเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๓ สำนวน แต่มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง ๑ รางวัลเท่านั้น     ๖.ผู้สนใจสามารถส่งคำขวัญทางไปรษณีย์ หรือส่งทางอีเมล์ campaign_ect@hotmail.com โดยใช้เขียนหรือพิมพ์ด้วยตัวบรรจง และเขียนชื่อนามสกุล ชื่อสถานศึกษา ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ของตน หรือผู้ปกครอง หรือครู/อีเมล์ที่ติดต่อได้มาด้วยโดยส่งคำขวัญมาที่ คณะกรรมการประกวดคำขวัญ สำนักรณรงค์และเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ๔๔ อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ (วงเล็บมุมซองว่าประกวดคำขวัญ กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นวันสุดท้ายของการส่งผลงาน                                              ๗.ส่งคำขวัญภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะแจ้งวันและสถานที่รับรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบโดยตรงต่อไป                                             รางวัลสำหรับผู้ขนะการประกวด                     ๑.รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร                                        ๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑เงินสด ๗,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร                       การประกาศผลการประกวด  ประกาศผลการประกวดผ่านทาง                                          ๑.เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th ๒.เว็บไซต์ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย www.thaipoet.net ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ และทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะแจ้งวัน และสถานที่ที่รับรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลโดยตรงต่อไป                                การตัดสิน                                                     ๑.ตัดสินการประกวดโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย                                  ๒.การตัดสินของคณะการถือเป็นเด็ดขาด       ๓.ผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดต้องรับผิดชอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีเนื้อหาสาระที่ละเมิดกฎหมายและคณะกรรมการอาจสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล                                            ๔.ผลงานจากการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อนำไปเผยแพร่ในโอกาสต่อไปผู้ตั้งกระทู้ ยุทธ โตอดิเทพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-15 22:30:59


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.