ReadyPlanet.com


ประกวดย่อนวนิยายผลงานศิลปินแห่งชาติ


 

ประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

เรื่อง  ระเบียบการประกวดนวนิยายฉบับย่อจากผลงานศิลปินแห่งชาติ

------------------

                                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้ดำเนินการโครงการวรรณศิลป์  เพื่อเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมของศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์  ประเภทนวนิยาย  เรื่องสั้น/ความเรียง  และกวีนิพนธ์  กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของโครงการวรรณศิลป์  คือจัดประกวดนวนิยายฉบับย่อจากผลงานศิลปินแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายแต่ละภูมิภาค  ภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เยาวชนได้เรียนรู้วรรณกรรม ได้อ่าน ได้ย่อ แสดงความคิดเห็นและสืบทอดคุณค่าของวรรณกรรม สืบทอดคุณค่าความงาม ด้านศิลปะสาขาวรรณศิลป์ที่เป็นมรดกล้ำค่าของชาติต่อไป

                                สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และเครือข่าย จึงได้จัดการประกวดนวนิยายฉบับย่อจากผลงานศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์ ขึ้นในทุกภูมิภาค  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                               

๑.  คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

                                      เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                                    

                                ๒.  เกณฑ์ในการประกวด

                                       ๒.๑  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดคัดเลือกนวนิยายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  จาก ๑๓ เรื่อง ดังต่อไปนี้

                                                ๒.๑.๑  สี่แผ่นดิน                 บทประพันธ์  คึกฤทธิ์  ปราโมช (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช)

                                                ๒.๑.๒  บ้านทรายทอง                       บทประพันธ์  ก.สุรางคณางค์ (กัณหา  เคียงศิริ)

                                                ๒.๑.๓  ข้ามสีทันดร                            บทประพันธ์  กฤษณา  อโศกสิน

(สุกัญญา   ชลศึกษ์)

                                                ๒.๑.๔  ปีศาจ                                        บทประพันธ์  เสนีย์  เสาวพงศ์

(ศักดิชัย  บำรุงพงศ์)

                                                ๒.๑.๕  ลูกทาส                                    บทประพันธ์  รพีพร

(สุวัฒน์ วรดิลก)

 

   ๒.๑.๖  เสเพลบอย/...

 

                                                ๒.๑.๖  เสเพลบอยชาวไร่   และ ผู้มียี่เกในหัวใจ

บทประพันธ์  ’รงค์  วงษ์สวรรค์

(’รงค์ วงษ์สวรรค์)

                                                ๒.๑.๗    บุญบรรพ์  บรรพ ๑  และบรรพ ๒                    

บทประพันธ์  ศรีฟ้า  ลดาวัลย์

(ม.ล.  ศรีฟ้า  มหาวรรณ)

                                                ๒.๑.๘  ศิวาราตรี                 บทประพันธ์  พนมเทียน

(ฉัตรชัย  วิเศษสุวรรณภูมิ)

                                                ๒.๑.๙  สารวัตรเถื่อน                          บทประพันธ์  วสิษฐ  เดชกุญชร

(พล.ต.อ. วสิษฐ  เดชกุญชร)

                                                ๒.๑.๑๐  จดหมายจากเมืองไทย        บทประพันธ์  โบตั๋น

(สุภา  สิริสิงห)

                                                ๒.๑.๑๑  ลูกอีสาน                               บทประพันธ์  คำพูน  บุญทวี

                                                                                                                (คำพูน  บุญทวี)

                                                ๒.๑.๑๒  คำพิพากษา                          บทประพันธ์  ชาติ  กอบจิตติ

                                                                                                                (ชาติ  กอบจิตติ)

                                                ๒.๑.๑๓  รัตนโกสินทร์                      บทประพันธ์  ว.วินิจฉัยกุล

(คุณหญิงวินิตา   ดิถียนต์)

 

๒.๒  ย่อนวนิยายดังกล่าว ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A4 และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับคุณค่านวนิยายเรื่องดังกล่าว ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New 16  ส่งต้นฉบับ ๑ ชุด พร้อมสำเนา ๓ ชุด

                                 ๒.๓  เขียน ชื่อ – นามสกุล  ที่อยู่  ระดับชั้น/คณะ ชื่อสถานศึกษา และหมายเลขโทรศัพท์

ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  พร้อมแนบสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

  

                                ๓.  เกณฑ์การตัดสิน

                                     ๓.๑  สามารถสรุปสาระสำคัญของนวนิยายได้ถูกต้องตรงตามต้นฉบับเดิม

                                     ๓.๒  ใช้ภาษาไทยเรียบเรียงได้กระชับ และสละสลวย

                                     ๓.๓  สามารถแสดงความคิดเห็นต่อนวนิยายดังกล่าวอย่างมีเหตุมีผล ด้วยมุมมอง

ที่น่าสนใจ 

 

 

 

๔.  กำหนด/...

 

                                ๔.  กำหนดการจัดประกวด

                                       การส่งผลงาน ภายในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ตามภูมิภาคของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 

                                                ภาคเหนือ                                             ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

( เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา

ลำพูน น่าน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย

ตาก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์

อุทัยธานี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก )

มหาวิทยาลัยนเรศวร   

ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์  อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก  ๖๕๐๐๐

โทร. (๐๕๕) ๒๖๑-๐๐๐ ต่อ งานประชาสัมพันธ์

 

 

                                                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

( เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม

หนองบัวลำภู ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร

ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา )

๑๒๓  ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๒

โทร. (๐๔๓) ๓๓๒-๗๖๐,  (๐๔๓) ๓๓๒-๐๓๕

 

 

 

               

( ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต

กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล

สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส )

                                                ภาคใต้                                                     สำนักวิชาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๒๒๒  ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐

โทร (๐๗๕) ๖๗๒-๐๖๒, (๐๘๖) ๗๔๒-๙๘๒๑

(๐๘๑) ๖๐๖-๘๘๕๓

 

( กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม อยุธยา นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  )

ภาคกลาง                                                ผศ.จินตนา พุทธเมตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

                                                                                                                ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

                                                                                                                ๑๑๔  ถนนสุขุมวิท  ซอย ๒๓  เขตวัฒนา

                                                                                                                กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐

                                                                                                                โทร (๐๒) ๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๖๔๐๖

                                                                                                                               

               

๕.  รางวัล/...

 

                                ๕.  รางวัล

เรื่องที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก มีสิทธิได้รับการเผยแพร่ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตาม

เกณฑ์ที่กำหนด และสถานศึกษาต้นสังกัด จะได้รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 ๕.๑  ภาคเหนือ  ๑๓  เรื่อง  ๑๓  รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐  บาท

                                     ๕.๒  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑๓  เรื่อง ๑๓ รางวัล  ๆ ละ ๕,๐๐๐  บาท

                                     ๕.๓  ภาคใต้  ๑๓  เรื่อง  ๑๓ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐  บาท

                                     ๕.๔  ภาคกลาง และ กทม.  ๑๓  เรื่อง ๑๓ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐  บาท

                                                                                                                                                                                            

                                ๖.  การตัดสินการประกวด               

blockquote{ border:1px solid #d3d3d3; padding: 5px; }
[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1826744)
๖. การตัดสินการประกวด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสินและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ๗. ประกาศผลการตัดสิน การประกาศผลการประกวด ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ และกำหนดพิธีมอบรางวัล ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (วันศิลปินแห่งชาติ) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมาพบ วันที่ตอบ 2008-08-27 09:54:34


ความคิดเห็นที่ 2 (1895466)
อยากทราบว่า ประกาศผลที่ไหนคะ ตอนนี้สิ้นเดือน มกราคม 2552 แล้วอยากได้คำตอบมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น kaos วันที่ตอบ 2009-01-31 14:51:28


ความคิดเห็นที่ 3 (1899677)

เมื่อไหร่จะประกาศค่ะ

 

วันนี้วันที่9มกราแล้วนะคะ

 

อยากทราบมากๆค่ะ

 

ประกาศที่เว็บอะไรบอกหน่อยนะคะ

 

 

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นิรนาม วันที่ตอบ 2009-02-10 12:16:27


ความคิดเห็นที่ 4 (1899681)

9กุมภาค่ะ  พิมพ์ผิด

 

..............

ผู้แสดงความคิดเห็น นิรนาม วันที่ตอบ 2009-02-10 12:18:32


ความคิดเห็นที่ 5 (1903029)

ผมได้ราวัลอ่ะเรื่องลูกอีสาน ดีใจมากๆๆ  ของภาคกลางนะ  อิอิอิอิ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธีระพงษ์ วันที่ตอบ 2009-02-17 16:46:19


ความคิดเห็นที่ 6 (1904031)

หนูส่งเข้าประกวดเข่นกันแต่ยังไม่ทราบผลเลยค่ะ

,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจ.อยุยาค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องจง (kapook_mmm-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-19 10:53:35


ความคิดเห็นที่ 7 (1904033)

ฝากพี่ๆช่วยส่งรายละเอียดมาให้ทราบผลด้วนนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องจง (kapook_mmm-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-19 10:55:39


ความคิดเห็นที่ 8 (1906728)

โกงปะเนี๊ยตั้งนานแระยังไม่ประกาศผลหรือจะรอปีหน้าฟะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สวยนะแต่ไม่แสดงออก วันที่ตอบ 2009-02-25 14:20:45


ความคิดเห็นที่ 9 (1908402)
ดูประกาสผลได้ที่www.culture.go.thนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กใต้ วันที่ตอบ 2009-03-01 21:14:23


ความคิดเห็นที่ 10 (2107632)

louis vuitton men fake replica men bags authentic or not.You dont have to louis vuitton definitely compromise your budget lv lv purses.

ผู้แสดงความคิดเห็น daisy (tyler-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 11:12:00[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.