ReadyPlanet.com


โครงการค่ายวรรณศิลป์นครปฐม


สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดโครงการค่ายเยาวชนฯสาขาวรรณศิลป์ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ - ม.๖)จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี กำหนดการเข้าค่ายเยาวชน ดังนี้ 

กำหนดการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยสาขาวรรณศิลป์

วันที่  ๒๑ - ๒๔ กรกฏาคม  ๒๕๕๑

  ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

………………………......

วันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 ๑๕๐๐ - ๑๗.๐๐ น.              ผู้เข้าอบรม วิทยากรประจำกลุ่ม รายงานตัวและลงทะเบียน

                                                รับฟังรายละเอียดการเข้าค่ายเยาวชน

 ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น                รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.              กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.              รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ -  ๐๙.๐๐ น.               ลงทะเบียนรับเอกสาร

๐๙.๐๐ -  ๑๐.๑๕ น               พิธีเปิดค่ายและปฐมนิเทศ

๑๐.๑๕ -  ๑๐.๓๐ น.              รับประทานอาหารว่าง                                        

๑๐.๓๐ -  ๑๒.๐๐ น..           บรรยายพิเศษ  “ภาษาวรรณศิลป์”

                             โดย  นายศิวกานท์  ปทุมสูติ 

                                                ที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.             รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.             อภิปราย เรื่อง “ เขียนอย่างไรให้ชนะใจผู้อ่าน”

โชคชัย บัณฑิต’ กวีซีไรต์,อุปนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

พิเชฐ แสงทอง กรรมการรอบคัดสรรค์รางวัลซีไรต์ ๔ สมัย

กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการ

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.          รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น.            แบ่งกลุ่ม                พบวิทยากร                          

วิทยากรประจำ กลุ่มที่ ๑ ประสิทธิ์ บุญวงษ์ , นนทวรรณ บุญวงษ์

                                                วิทยากรประจำ กลุ่มที่ ๒ ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต ,ชื่นกมล ศรีสมโภชน์                                              วิทยากรประจำ กลุ่มที่  รัตนทิพย์ พึ่งขยาย, ภาสกรณ์ วิเวกวรรณ

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น..            กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น..            พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.               รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.             ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร

-๒-

วันพุธที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น..           รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.            กิจกรรมกลุ่มย่อย ๓ ฐาน

.                                               ฐานที่ ๑  บทกวีและบทเพลง 

                                                โชคชัย  บัณฑิต  เอกรัตน์  จิตมั่นเพียร ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต

                                                ฐานที่ ๒ เรื่องสั้น

                                                วัฒน์  วรรลยางกูร  สุธีร์  พุ่มกุมาร รักษ์มนัญญา สมเทพ

                                                ฐานที่ ๓  เรียงความ  บทความ สารคดี

                                                ยุทธ โตอดิเทพย์  พินิจ  นิลรัตน์  อาจินต์ ศิริวรรณ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.              รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ -. ๑๔.๓๐ น.             กลอนและการละเล่นเกี่ยวกับกลอน

                                                ยุทธ โตอดิเทพย์

                                                 นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.            รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ - ๑๗.๐๐ น.           ขับขานอ่านทำนองเสนาะ

                                                ครูแจ้ง คล้ายสีทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น..            พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.               รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.             กิจกรรมนันทนาการ

                             ชินวัฒน์  ตั้งสุทธิจิต  ถวัลย์ พึ่งเงิน วรัญญา เอี่ยมสำอางค์ สุชาดา ศรีสวัสดิ์

วันพฤหัสบดีที่ที่ ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น..            รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น              กิจกรรมฝึกปฏิบัติกลอนสด  กลอนมืด  กลอนจอหงวน ยอวาที

                             โดย  ประสิทธิ์ บุญวงษ์  นนทวรรณ บุญวงษ์   ทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์  

                             จินตนา  กล้ายประยงค์   บุญชู คชสาร ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต

                                                สมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล  อดีตนายกสมาคมนักกลอนฯ ดำเนินรายการ 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.            รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.            ประเมินผลงาน

                             นายโชคชัย บัณฑิต  กวีซีไรท์

นายยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

                                                นายทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน

                             นายประสิทธิ์ บุญวงษ์ อุปนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

   ๑๒.๐๐ น.                           รับประทานอาหารกลางวัน

-๓-

 

๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.              บรรยายพิเศษ โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

                                                ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

๑๔..๓๐ – ๑๕.๐๐ น.        ประเมินผลการอบรม

      .                                         พิธิปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตร / เกียรติบัตร

๑๕.๐๐ น.                              เสร็จพิธี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

...................................

พิธีกรประจำวัน

นายรักษ์มนัญญา สมเทพ กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

นายถวัลย์ พึ่งเงิน กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์ กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

            

 

 

 

         ผู้ตั้งกระทู้ ประชาสัมพันธ์ :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-18 17:19:28


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1803906)

เรียน คณะกรรมการบริหารสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

          ขอเรียนเชิญทุกท่านเป็นวิทยากร/และร่วมประชุมกรรมการสมาคมเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๑ รายละเอียดจะแจ้งเป็นวาระการประชุมให้ทราบต่อไป ส่วนท่านใดจำเป็นต้องใช้หนังสือขออนุญาตจากต้นสังกัด ประสานงานได้โดยตรงที่นายกสมาคม ต้องขออภัยเพราะเป็นโครงการเร่งด่วนจึงขอประสานงานในเว็บไซต์ของสมาคม  ขอบคุณครับ

 

      

ผู้แสดงความคิดเห็น ยุทธ โตอดิเทพย์ วันที่ตอบ 2008-07-18 18:35:08


ความคิดเห็นที่ 2 (1804134)

ข่าวด่วนขณะนี้ค่ายเยาวชนสร้างสรค์วรรณศิลป์นักเรียนภูมิภาคตะวันตก (นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี) ปิดรับสมัครแล้ว มีนักเรียนประสงค์จะสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก เกินจำนวนเป้าหมายที่กำหนด ต้องขออภัย  ขอให้รอรุ่นต่อไปติดตามได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น กรรมการบริหารสมาคม วันที่ตอบ 2008-07-19 11:54:49


ความคิดเห็นที่ 3 (1804405)

เรียน คณะวิทยากรค่ายเยาวชนฯวรรณศิลป์

        ตารางกำหนดกาค่ายเยาวชนเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากวิทยากรบางท่านติดภารกิจอื่นๆ ท่านจะปรับเปลี่ยน สลับรายการอย่างไร กรุณาแจ้งโดยตรงที่นายกสมาคม ขณะนี้คุณวัฒน์ วรรลยางกูร ขอปรับเปลี่ยนรายการจากวันที่ ๒๓ มาอยู่วันที่ ๒๒ ช่วงบ่าย หัวข้อ "เขียนอย่างไรให้ชนะใจผู้อ่าน" เนื่องจากคุณวัฒน์ วรรลยางกูร ต้องไปรับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ที่จังหวัดลพบุรี สมาคมนักกลอนขอแสดงความยินดีด้วยครับ

                                      ยุทธ โตอดิเทพย์

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาคมนักกลอนฯ วันที่ตอบ 2008-07-20 09:13:22


ความคิดเห็นที่ 4 (1804489)

เรียน คณะวิทยากรและกรรมการสมาคมและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

       สถานที่จัดประชุมศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ภายนอกตัวมหาวิทยาลัย ใกล้ๆกับโรงพยาบาลกำแพงแสน ถ้ามาจากถนนมาลัยแมนสุพรรณบุรี เลยตลาดกำแพงแสนประมาณสองร้อยเมตรจะพบสามแยกไฟแดง พบป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวาไปถนนเส้นพนมทวน เลี้ยวมาห้าหกร้อยเมตรก็จะถึงโรงพยาบาลกำแพงแสนและศูนย์ส่งเสริมฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ อยู่ริมถนนตรงข้ามประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เรียกว่าประตูด้านชลประทานครับผม

ผู้แสดงความคิดเห็น ยุทธ โตอดิเทพย์ วันที่ตอบ 2008-07-20 14:33:51


ความคิดเห็นที่ 5 (1804492)

ขออภัยรีบร้อนพิมพ์เลยมีคำว่าและมากไป แก้ไขข้อความต่อไปนี้ "เลยตลาดกำแพงแสนประมาณสองร้อยเมตรจะพบสามแยกไฟแดง พบป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวาไปถนนเส้นพนมทวน" แก้ไข     ข้อความ "เลยตลาดกำแพงแสนประมาณสองร้อยเมตรจะพบสามแยกไฟแดง พบป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายไปถนนเส้นพนมทวน"

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ยุทธ โตอดิเทพย์ วันที่ตอบ 2008-07-20 14:43:18


ความคิดเห็นที่ 6 (1808991)

รายงานภาคสนาม

มหา สุรารินทร์

 

                สำเร็จลงอย่างชื่นมื่น ทั้งยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และคุณนงลักษณ์ เพ็งดิษฐ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม สำหรับค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย สาขาวรรณศิลป์ ที่ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม โดยมีนุจรินทร์ พระภูมี นักวิชาการสำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นเลขาโครงการ

                งานนี้มีนักเรียนและครูอาจารย์จาก 4 จังหวัดคือ นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี เกือบครึ่งร้อยเข้าร่วม พร้อมด้วยคณะวิทยากรจาก 3 สมาคมใหญ่ด้านวรรณกรรมของไทยเข้าแบ่งปันประสบการณ์และความรู้อย่างคับคั่ง คือจากสมาคมนักกลอนฯ สมาคมนักเขียนฯ และสมาคมภาษาและหนังสือฯ

                ประเดิมหัวข้อการพูดคุยวันแรก 22 กรกฎาคม โดย “ครูกานต์” ศิวกานท์ ปทุมสูติ ในเรื่อง “ภาษาวรรณศิลป์” ครูกานท์ เล่าประสบการณ์ด้วยลีลาสุขุมนุ่มๆ แบบ “ครูกวี”  นำเสนอด้วยลีลาพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งโดยการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้และประสบการณ์ได้อย่างดีเยี่ยม สมศักดิ์ศรีของกวีใหญ่แห่งทุ่งสักอาศรม อดีตอาจารย์ภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี นักสร้างสรรค์วรรณศิลป์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย

                ภาคบ่าย วัฒน์ วรรลยางกูร โชคชัย บัณฑิต พิเชฐ แสงทอง และยุทธ โตอดิเทพย์ ขึ้นพูดคุยหัวข้อ “เขียนอย่างไรให้ชนะใจผู้อ่าน” ทุกคนแทบจะพูดตรงกันว่า การเขียนให้ชนะใจผู้อ่านถือเป็นผลบั้นปลาย สิ่งแรกที่ผู้เขียนจะต้องกระทำก่อนอื่นก็คือการเขียนที่สะท้อนอารมณ์ และความรู้ที่เป็นจริงของตัวเอง เขียนในสิ่งที่รู้ ที่เข้าใจ เมื่อนั้นงานเขียนก็จะออกมาอย่างมีคุณค่า และสามารถ

โน้มน้าวอารมณ์ หรือชนะใจผู้อ่านได้เองโดยอัตโนมัติ และสิ่งสำคัญยุทธ โตอดิเทพย์ ย้ำเน้นว่าองค์ประกอบงานวรรณกรรมที่สมบูรณ์คือรูป เรื่อง รส  แรง  ความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบ เนื้อหา และความหมาย

                วัฒน์ วรรลยางกูล ผู้ชื่นชอบในบทเพลง และงานเขียนคลาสสิกของไทย หยิบยกเอาข้อคิดเห็นของนักเขียนรุ่น 100 ปีก่อน อย่างเช่น ยาขอบ และศรีบูรพา มาบอกเล่าให้เด็กๆ ฟังอย่างลึกซึ้งถึงแก่น สะท้อนให้เห็นว่านักเขียนในยุคนั้นนอกจากสร้างสรรค์งานชั้นดีแล้ว ยังมีความพยายามสกัดองค์ความรู้ หรือ How to ด้านการเขียนถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังอีกด้วย ส่วน โชคชัย บัณฑิต กวีซีไรต์ที่พักหลังเดินสายถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนบทกวีให้แก่เยาวชนบ่อยครั้ง ระบุว่าการเขียนบทกวีนอกจากอาศัยอารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวเดินแล้ว องค์ความรู้ด้านต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่บทกวีจะขาดเสียไม่ได้  โชคชัย เปิดเผยว่างานชุด “บ้านเก่า” ของเขาซึ่งได้รับรางวัลซีไรต์เมื่อปี พ.ศ.2540 นั้น เป็นผลของการย้อนกลับไปหาอ่านวรรณคดีเก่าของไทยอย่าง “ไตรภูมิพระร่วง” ด้วย  เขาย้ำว่าวรรณคดีคือขุมทรัพย์ทางวรรณกรรมไทย ที่เหล่าผู้สร้างสรรค์จะสามารถซึมซับเพื่อการผสมผสานระหว่างเก่าและใหม่ สร้างผลงานที่มีกลิ่นอายใหม่ๆ ขึ้นมาได้

                งานนี้เปิดกรุวิทยากรระดับแนวหน้าของวงการ ไม่ว่าจะเป็นสุธีร์ พุ่มกุมาร กวีนามกระเดื่องโชติช่วง  นาดอน บก.น.ส.พ.สยามรัฐรายวัน  วรรณฤกษ์ คอลัมนิสต์ดังจากชานชลานักเขียน คม ชัด ลึก รักษ์มนัญญา สมเทพกรรมการสมาตมนักเขียนและสมาคมนักกลอน พิเชฐ แสงทอง  กรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ อโศก ศรีวิชัย นักกลอนชั้นครู ตลอดทั้งนักกลอนและคณะกรรมการบริหารของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยอย่างภาสกรณ์ รัตนทิพย์ วิเวกวรรณ  จินตนา กล้ายประยงค์ นนทวรรณ บุญวงษ์ วรัญญญา เอี่ยมสำอางค์ สุชาดา ศรีสวัสดิ์ ถวัลย์ พึ่งเงิน  และสุดยอดของวิทยากรสองศิลปินแห่งชาติครูแจ้ง  คล้ายสีทอง  เนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์  นับเป็นการชุมนุมจอมยุทธ์เชิงชั้นวรรณศิลป์ครั้งใหญ่ที่ค่อนข้างจะหาโอกาสทำได้ยากมากๆ เพราะแต่ละท่านมีภารกิจท่วมตัว  แต่สมาคมนักกลอนยุคจอมยุทธ โตฯ ทำได้และทำให้เห็นแล้ว  ผลงานเชิงคุณภาพมากกว่าสร้างภาพลวงตา

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2008-07-28 06:37:55


ความคิดเห็นที่ 7 (1808992)

ขออภัยตกหล่นนามของวิทยากรอีกท่านหนึ่งก็คือสมศักดิ์  ศรีเอี่ยมกูล อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการเขียนกลอนสด กลอนจอหงวน ยอวาที สนุกสนานครื้นเครงประทับใจ

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2008-07-28 06:42:27[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.