ReadyPlanet.com


นามสกุล ณ. ในประเทศไทยที่โปรดเกล้าแต่งตั้งในรัชกาลที่ ๖ โดย ฑีพัตรยศ สุดลาภา


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัตินามสกุล พ.ศ.๒๔๕๖
ในภาพ ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ด้วย พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
เมื่อโปรดเกล้าฯทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสด้วยพระนางเจ้าฯ แต่ยังทรงเป็นเจ้าจอมสุวัทนา
มีพระบรมราโชบายในการขนานนามสกุลหลายข้อ ข้อที่เกี่ยวกับเกณฑ์ภูมิลำเนานั้น มีว่า
“๔. (ก.) เกณฑ์ภูมิลำเนา คือ (ตั้ง) ตามนามตำบลที่อยู่ เช่น ‘สามเสน’ ‘บางขุนพรหม’ ‘บางกระบือ’ แต่ห้ามมิให้มี ‘ณ” อยู่ข้างหน้านามตำบล เพราะ ณ จะมีได้แต่ที่พระราชทานเท่านั้น”
แต่เมื่อเป็นเพียงประกาศพระบรมราโชบาย มิใช่พระบรมราชโองการ และมิได้ตราเป็นพระราชบัญญัติจึงปรากฎว่า ยังมีผู้ใช้ ‘ณ’ นำนามสกุลอยู่
ใน พ.ศ.๒๔๕๘ จึงโปรดเกล้าฯให้ประกาศพระบรมราชโองการว่า
“ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๘ สั่งว่า
ห้ามมิให้ใช้ ‘ณ’ นำหน้านามสกุล ผู้ใดใช้ไปก่อนประกาศนี้ให้ถอน ‘ณ’ ออกเสีย ถ้าผู้ใดมีความประสงค์จะใช้ให้นำเรื่องราวขอพระบรมราชานุญาตเสียก่อน” ทั้งนี้เพราะคำว่า ‘ณ’ สำหรับโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เฉพาะสกุลที่สืบเชื้อสายลงมาจาก เจ้าผู้ครองนคร หรือผู้ว่าราชการเมือง (ก่อนเรียกกันว่าจังหวัด) เท่านั้น

แม้ในปัจจุบันจะใช้พระราชบัญญัตินามสกุล พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งตราขึ้นในสมัย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยกเลิก พระราชบัญญัตินามสกุล พ.ศ.๒๔๕๖
ทว่าพระบรมราชโองการประกาศ เกี่ยวกับคำว่า ‘ณ’ คงจะยังถือปฏิบัติกันอยู่ จึงมิได้มีผู้ใดขอตั้งนามสกุลอันขึ้นต้นด้วยคำ ‘ณ’

ไหนๆก็ถามมาแล้ว จึงได้คุ้นนามสกุลพระราชทานที่ขึ้นต้นว่า ‘ณ’ ทั้งเหตุผลที่โปรดฯ พระราชทานแก่ผู้ขอด้วย

นามสกุลพระราชทานในรัชกาลที่ ๖ ขึ้นต้นว่า ‘ณ’ หน้าชื่อเมืองมี ๒๑ นามสกุล

๑. ณ กาฬสินธุ์ พระราชทาน พระยาไชยสุนทร (เก) ทวดและปู่เป็นเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ เชื้อสายเจ้าเมืองกาฬสินธุ์มาแต่ก่อน
๒. ณ จัมปาศักดิ์ พระราชทานเจ้าศักดิ์ประสิทธิ์ (เจ้าเบงคำ) เจ้าศักดิ์ประเสริฐ์ (เจ้าอุย) บุตรชายเจ้านครจัมปาศักดิ์ ซึ่งเข้ามารับราชการในเมืองไทย ไม่ยอมอยู่ในบังคับฝรั่งเศส
๓. ณ เชียงใหม่ พระราชทานเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่
๔. ณ ตะกั่วทุ่ง พระราชทาน พระราชภักดี (หร่าย) ยกระบัตรมณฑลปัตตานี ทวดและปู่เป็นผู้ว่าราชการเมืองตะกั่วทุ่ง
๕. ณ ถลาง พระราชทานพระยา ๓ ท่าน ซึ่งร่วมทวดเดียวกัน ทวดเป็นพระยาถลาง
๖. ณ นคร พระราชทาน เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ที่ว่าเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๗. ณ น่าน พระราชทาน ผู้สืบสกุลจากพระเจ้าสุริยพงษผริตเดช พระเจ้าน่าน
๘. ณ บางช้าง พระราชทานสำหรับพระญาติวงศ์ของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑ ซึ่งเป็นราชินิกุลในรัชกาลที่ ๒
๙. ณ ป้อมเพ็ชร์ สกุลนี้เดิมตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ป้อมเพชรกรุงเก่า มีชื่อเสียงอยู่ในกรุงเก่า
๑๐. ณ พัทลุง พระราชทานผู้สืบสายจากเจ้าเมืองพัทลุง สายสุลต่านสุลัยมาน ผู้เป็นเจ้าเมืองพัทลุงมาหลายชั้น ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา
๑๑. ณ พิศณุโลก พระราชทานหม่อมคัทริน ใน สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ก่อนพระราชทานนามสกุล ‘จักรพงศ์’ในรัชกาลที่ ๗
มีผู้ใช้นามสกุลนี้เพียงท่านเดียว คือ หม่อมคัทริน
๑๒. ณ มโนรม ทวดและปู่ของผู้ขอพระราชทาน เป็นผู้ว่าราชการเมืองมโนรม
๑๓. ณ มหาไชย พระราชทานพระยาเทพทวาราวดี (สาย) อธิบดีกรมมหาดเล็ก ข้าหลวงเดิม
และเคยเป็นเจ้ากรมเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงพระอิสริยยศ เป็นกรมขุนเทพทวาราวดี พระยาเทพฯ มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลมหาไชย
๑๔. ณ ระนอง พระราชทานแก่ผู้สืบเชื้อสายพระยาระนองคนแรก คือพระยาดำรงมหิศร์ภักดี (คอซู้เจียง)
๑๕. ณ ร้อยเอ็จ พระราชทานแก่พระยาขัติยะวงศา (หลา) ผู้ว่าราชการเมืองเมืองร้อยเอ็จ ซึ่งเป็นเชื้อสายเจ้าเมืองร้อยเอ็จมาแต่ครั้งทวด ปู่ และบิดา
๑๖. ณ ลำปาง พระราชทานผู้สืบเชื้อสายเจ้านครลำปาง (เจ้าเจ็ดตน)
๑๗. ณ ลำพูน พระราชทานผู้สืบเชื้อสายเจ้านครลำพูน (เจ้าเจ็ดตน)
๑๘. ณ วิเชียร ปู่และบิดาเคยเป็นผู้ว่าราชการเมืองวิเชียรบุรีในจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๙. ณ สงขลา พระราชทานผู้สืบสกุล เจ้าพระยาสงขลา
๒๐. ณ หนองคาย พระราชทานผู้สืบสายเจ้าเมืองนครหนองคายมาแต่ปู่และบิดา
๒๑. ณ อุบล พระราชทานพระอุบลประชารักษ์ (เสือ) ทวดเป็นพระประทุมวงศา (คำผา) เจ้าเมืองอุบลคนแรก

นอกจากนามสกุล ‘ณ’ โดยตรงแล้ว
ยังมีอีก ๗ สกุล ที่โปรดฯให้ใช้ ‘ณ’ ต่อท้ายนามสกุลที่แยกออกจาก ‘ณ’ เดิม คือ

๑. โกมารกุล ณ นคร

๒. ประทีป ณ ถลาง
๓. สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

และอีก ๕ นามสกุลที่โปรดฯให้ใช้ ‘ณ’ ตามหลังนามสกุล คือ
๑. พรหมสาขา ณ กลนคร พระราชทานให้พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ) เชื้อสายเจ้านครสกลนครมาแต่ครั้งทวด (พระบรมราชา)
๒. ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เชื้อสายเจ้าเมืองมหาสารคามมาแต่ทวด เจ้าราชวงศ์ (หล้า)
๓. รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เชื้อสายพระภูเก็ตโลหเกษตรรักษ์
๔. สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง แยกจาก ณ พัทลุง โปรดเกล้าฯ พระราชทานว่า สุคนธาภิรมย์ เพราะผู้ขอพระราชทานมีปู่ชื่อกลิ่น บิดาชื่อชม
๕. สุนทรกุล ณ ชลบุรี นามสกุลนี้พิเศษกว่า ‘ณ’ อื่นๆ ด้วยเป็นนามสกุลสืบทอดมาจาก ‘เจ้า’ ผู้ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นจากสามัญชน ที่มิได้มีเชื่อสายเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวดองกับพระบรมราชจักรีวงศ์ เจ้านามพระองค์นี้ คือ กรมขุนสุนทรภูเบศร์ พระนามเดิมว่า ‘เรือง’ หรือ ‘จีนเรือง’ เป็นชาวเมืองชลบุรี เป็นผู้มีอุปการคุณแก่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อเสด็จยกทัพไปตีจันทบุรี จีนเรืองรักใคร่ชอบพอกับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทมาก ถึงแก่ได้ร่วมสาบานเป็นพี่น้องกัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เสด็จปราบดาภิเษก จึงทรงสถาปนาขึ้นเป็น เจ้า ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระอนุชาธิราช
พระราชทานให้สร้างวังอยู่ปากคลองวัดชนะสงคราม (หรือปากคลองโรงไหม) ตรงข้ามวังหน้า ถึงรัชกาลที่ ๓ พระราชทานให้เป็นวังเจ้าฟ้าอิศราพงศ์ กรมขุนสุนทรภูเบศร์ นี้ได้เป็นเจ้าแต่เฉพาะองค์เดียว ลูกมิได้เป็นเจ้าด้วย ทว่าผู้ขอพระราชทานนามสกุล จดไว้ว่า ‘หม่อมหลวงจาบ’ เห็นทีพวกลูกหลานคงเรียกกันว่า ‘หม่อม’ ตามที่เรียกยกย่องพวกผู้ดีมีสกุลมาแต่ครั้งอยุธยา เมื่อถึงรัชกาลที่ ๔-๕ จึงโปรดฯให้เป็นหม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง ด้วยถือว่าเป็นแต่ราชนิกุล ไม่ใช่เจ้า

ยังมี นามสกุล ‘ณ’ อีกสกุลหนึ่ง คือ ‘ณ ราชสีมา’ และ ‘อินทรกำแหง ณ ราชสีมา’
ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก เจ้าพระยากำแหงสงคราม (ทองอิน) ผู้ว่าราชการเมืองนครราชสีมา
ท่านผู้นี้มีประวัติแบบเดียวกันกับเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
คือว่ากันว่าเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โดยโปรดพระราชทานเจ้าจอมยวน ซึ่งกำลังตั้งครรภ์อยู่ในแก่เจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น)

ฑีพัตรยศ สุดลาภา teapatyost341455@hotmail.comผู้ตั้งกระทู้ ฑีพัตรยศ สุดลาภา :: วันที่ลงประกาศ 2008-04-17 17:54:43


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1795534)
เคยเห็นมีนาม  ณ อุโมง นามสกุลนี้มีอยู่ที่อ.เวียงชัยจ.เชียงรายด้วยไม่ทราพว่าเป็นนามสกุลที่ได้รับพระราชทานหรือเปล่า? 
ผู้แสดงความคิดเห็น นคร วันที่ตอบ 2008-07-07 09:43:31


ความคิดเห็นที่ 2 (1845044)

ดิฉัน นามสกุล ณ ราช คุณพ่อมีถิ่นฐานอยู่จังหวัดน่าน หาประวัติความเป็นมาไม่ได้เลย

ผู้แสดงความคิดเห็น กิฟท์ วันที่ตอบ 2008-10-02 13:52:37


ความคิดเห็นที่ 3 (1953080)

อยากทราบคนนามสกุลเชื้อสายมีที่ไหนบ้างครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตั้ม (tatam48-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-06-20 20:28:26


ความคิดเห็นที่ 4 (1953919)
ณ ปัตตานีมีจริงๆคับ  อยากรู้ประวัติบ้าง
ผู้แสดงความคิดเห็น moshea วันที่ตอบ 2009-06-23 06:35:13


ความคิดเห็นที่ 5 (2020489)

เพรชรบูรณ์ไง

ผู้แสดงความคิดเห็น โจ วันที่ตอบ 2009-12-29 19:26:34


ความคิดเห็นที่ 6 (2020490)

 

ใช่ๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น โจ้ วันที่ตอบ 2009-12-29 19:28:49


ความคิดเห็นที่ 7 (2033989)

แล้ว ณ จ้ะ มีไหม เอิกๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น กรูเอง ไม่ใช่กูรู วันที่ตอบ 2010-02-10 11:23:25


ความคิดเห็นที่ 8 (2107296)

hair extensions before and after hair pieces worn slightly back to show your own wigs cannot just go to a convenience wigs braided hair extensions.

ผู้แสดงความคิดเห็น addie (angelina-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 09:10:25


ความคิดเห็นที่ 9 (2129919)

หาคนชื่อนายพิชัย รื่นภิรมย์

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้น่าสงสาร วันที่ตอบ 2010-11-19 17:57:32


ความคิดเห็นที่ 10 (2129920)

ผู้ใดพบเจอรบกวนแจ้งที่เบอร์ 085-5142025

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้น่าสงสาร วันที่ตอบ 2010-11-19 17:59:06


ความคิดเห็นที่ 11 (2455662)

 ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เชื้อสายเจ้าเมืองมหาสารคาม

พรหมสาขา ณ สกลนคร เชื้อสายเจ้าเมืองสกลนคร

พิมพานนท์ ณ นครพนม เชื้อสายเจ้าเมืองนครพนม

สูตรสุคนธ์ ณ นครพนม เชื้อสายเจ้าเมืองนครพนม

พรหมประกาย ณ นครพนม เชื้อสายเจ้าเมืองนครพนม

รามางกูร ณ โคตะปุระ เชื้อสายเจ้าเมืองธาตุพนม (ในนครพนม)

วงษาภักดี ณ กาฬสินธุ์ เชื้อสายเจ้าเมืองกาฬสินธุ์

หนูไชยะ ณ กาฬสินธุ์ เชื้อสายเจ้าเมืองกาฬสินธุ์

อินทรกำแหง ณ ราชสีมา เชื้อสายเจ้าเมืองโคราช

วุฒาธิคุณ ณ หนองคาย เชื้อสายเจ้าเมืองหนองคาย

ดีบุญมี ณ ชุมแพ เชื้อสายกำนันตำบลชุมแพ (ในขอนแก่น)

เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย เชื้อสายกำนันตำบลแวงน้อย (ในขอนแก่น)

ผู้แสดงความคิดเห็น ออออออออออออออออออออออ วันที่ตอบ 2014-02-23 19:23:58


ความคิดเห็นที่ 12 (3824391)

ของผม นามสกุล ณ เลย ตั้งแต่เกิด ไม่เห็นมีข้อมูลหลักฐานเลยครับ ใครพอจะทราบที่มาช่วยบอกหน่อย 

ผู้แสดงความคิดเห็น king วันที่ตอบ 2015-06-11 14:17:45


ความคิดเห็นที่ 13 (3837013)

อยากทราบเหมือน คห.ที่12คะ หนูก้ใช้ ณ แต่ไม่มีข้อมูลหลักฐานเช่นเดียวกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น Miewwww วันที่ตอบ 2015-07-07 15:51:25


ความคิดเห็นที่ 14 (3878594)

 หนู นามสกุล ณ นคร หนูชื่อ ด.ญ. ชญานี ณ นคร เพื่อนชอบล้อชื่อหนูว่าชะนี หนูอยากรู้ความหมายของคำว่าชญานีจังเลยค่ะ พ่อหนูเป็นคนนครศรีธรรมราชค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ด.ญ. ชญานี ณ นคร วันที่ตอบ 2015-10-03 20:34:49


ความคิดเห็นที่ 15 (4166176)

 ณ ทุ่งสงมีมัยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ณ ทุ่งสง มีมัยค่ะ วันที่ตอบ 2017-03-31 14:49:02


ความคิดเห็นที่ 16 (4171919)

 คห. 14 รู้ความหมายรึยังครับ 

ชื่อหนูแปลว่า "ผู้มีความรู้" หนูน่าจะเกิดวันศุกร์นะ คุณพ่อเลยตั้งชื่อนี้ให้

ผู้แสดงความคิดเห็น ณ นคร วันที่ตอบ 2017-04-08 23:28:14


ความคิดเห็นที่ 17 (4187294)

 นามสกุลที่ขึ้นด้วย ณ จำเป็นต้องเป็นแต่นามสกุลพระราชทานมั้ยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนิตา ณ เพชร วันที่ตอบ 2017-05-25 19:28:52


ความคิดเห็นที่ 18 (4199826)

 ต้องตอบทุกท่านครับว่า ถ้ามิได้รับพระราชทาน จะถือว่านามสกลนั้นจะใช้ ณ ไม่ได้เด็ดขาด เพราะอาจจะเป็นการขัดต่อพระบรมราชโองการ ผิดพระราชนิยมที่ทรงให้เกียรติเฉพาะเจ้าผู้ครองนครและเจ้าเมือง ที่มีถิ่นฐานตั้งมั่นที่แห่งนั้นครับ จะทรงพระราชทานเป็นพิเศษ ถ้ามีคนจะใช้ จะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติก่อน แล้วส่งหนังสือกราบบังคมทูลมายังสำนักราชเลขานุการครับว่า มีหลักฐานเป็นอันเชื่อถือได้ว่า บรรพบุรุษเป็นเจ้าผู้นครหรือเจ้าเมืองที่นั่นจริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น จาก ลูกหลานเจ้านายครับ (pantakan5472-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-07-13 00:57:14


ความคิดเห็นที่ 19 (4220424)

 อยากทราบว่าสกุล  ณ พิชัยมาจากไหน ค้นหาไม่เจอ

ผู้แสดงความคิดเห็น อยาหทราบว่า ณ พิชัย มาจากไหนคับ คนลำปาง วันที่ตอบ 2017-10-19 12:28:30


ความคิดเห็นที่ 20 (4241995)

 ชญานี แปลว่า ผู้มีความรู้

ผู้แสดงความคิดเห็น อาสา ดวงโพธิ์ทอง กลับเสถียร วันที่ตอบ 2018-02-22 14:08:07


ความคิดเห็นที่ 21 (4245032)

 ณ พิชัย มาจากใครค่ะ พ่อแม่เป็นคนใต้ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากทราบค้นหามาสักพักแล้ว วันที่ตอบ 2018-03-16 08:21:01


ความคิดเห็นที่ 22 (4401451)

คำตอบอยู่ในความคิดเห็นที่ 18

มีนามสกุล ณ แปลกๆเพียบเลย เอาเป็นว่าถ้าบรรพบุรุษไม่ได้รับพระราชทานก็ถือว่า ขัดต่อพระบรมราชโองการ(โทษหนักมากในสมัยก่อน)

บางนามสกุลในความคิดเห็นที่ 11 ถึงจะพอทราบที่มาที่ไป แต่ก็ขัดต่อพระบรมราชโองการอยู่ดี

สุดท้ายนี้ ไม่ต้องสงสัยถ้าตนเองใช้นามสกุล ณ... อะไรก็แล้วแต่ ก็ขอความกรุณาไปเปลี่ยนเอาออกเถิด

ผู้แสดงความคิดเห็น สุวรรณ ณ หนองคาย วันที่ตอบ 2020-09-27 17:26:37[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.