ReadyPlanet.com


ส่งร้อยกรองประกวดประจำ "1-15 ตุลาคม 2555" ได้กระทู้นี้


 ช่องทางในการส่ง ส่งช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้นมิฉะนั้นจะโดนตัดสิทธิ์

1. สำหรับผู้ที่ส่งทางเว็บบอร์ด
- แจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วน
  มิฉะนั้นท่านอาจโดนตัดสิทธิ์
แจ้งแก้ไขได้ในกระทู้นี้ โดย ระบุความคิดเห็น จุดที่ต้องการแก้ไข และครั้งที่แก้ไข
- ส่งขึ้นเว็บบอร์ดเป็นไฟล์ text ธรรมดาเพื่อป้องกันข้อความเพี้ยน ไม่ต้องตกแต่ง

2. สำหรับผู้ต้องการส่งทางอีเมล ส่งได้ที่): info_thaipoet@yahoo.com
- แจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วน
  มิฉะนั้นท่านอาจโดนตัดสิทธิ์

 

หัวข้อการประกวดประจำเดือนกันยายน (1-15 ตุลาคม ประกาศผล 30 ต.ค. 2555)
- ระดับมัธยมศึกษาต้น กาพย์ยานี 11 : นามธรรม
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลอนสี่สุภาพ : 
นามธรรม
- ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โคลงสี่สุภาพ : 
นามธรรม
ความยาวต่อชิ้นงาน 6-10 บท

อ่านกติกาให้ชัดเจนมิฉะนั้นท่านอาจโดนตัดสิทธิ์
อ่านรายละเอียดและกติกาทั้งหมดคลิกที่นี่

ขอความกรุณางดการออกความเห็นในกระทู้ส่งงานผู้ตั้งกระทู้ Webmaster :: วันที่ลงประกาศ 2012-10-01 22:24:02


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2304941)

 ... ... ... ... ... ... ... นามธรรม ... ... ... ... ... ...


... ... ..สามโลกสมมุติล้วน ... ... ดาษดา
... ปรุงรูปนามธรรมปรา- ... ... ... กฏเยิ้ม
... เนืองนองไำม่หยุดอา- ... ... ... รมณ์จิต
... เกิดดับเกิดดับเทิ้ม ... ... ... ... แต่เที้ยรเวียนวง

... ... ..พุทธองค์ทรงค้นพบ ... ... สัจธรรม
... ปฏิจจสมุปบาทนำ ... ... ... ... เกิดคล้อง
... สายธรรมที่จองจำ ... ... ... ... ใจสัตว์
... วนเปลี่ยนไม่เที่ยงต้อง... ... ... ติดข้องอนิจจัง    

... ... ..ทุกขังเพราะเสื่อมแล้ว.. ... สลายลง
... อนัตต์เพราะไม่ทรง... ... ... ... ตลอดได้
... เป็นไตรลักษณ์ยืนคง. ... ... ... ตราบชาติ.. ..มีนา
... ปรุงสืบสันตติไว้... ... ... ... ... เหตุไร้วิชชา

... ... ..อาวิชช์เพราะไม่รู้ ... ... ... บรมอัตถ์
... จตุราริย์สัจจ์ ... ... ... ... ... ... ผ่องแผ้ว
... คือวชิราตัด. ... ... ... ... ... ... วัฏฏ์ทุกข์.. ..ฉับแล
... โดยมรรคองค์แปดแก้ว... ... ... เพริศแพร้วศัสตรา

... ... ..สัตตานังบอดใบ้. ... ... ... วิมุตติ
... เพราะอวิชชาดุจ... ... ... ... ... ฉากกั้น
... ตัณหาเครื่องผูกยุด ... ... ... ... สมมุติ.. ..โลกนา
... ไตรสิกขาสะบั้น ... ... ... ... ... เครื่องกั้นผูกคลาย

... ... ..หายใจเข้าออกรู้.. ... ... ... สั้นยาว
... ตรึงรูปคือลมคราว. ... ... ... ... จิตตั้ง
... เผลอจิตคิดเรื่องราว... ... ... ... สามธาตุ*.. ..นามแฮ
... ดึงกลับมารูปรั้ง. ... ... ... ... ... อยู่ยั้งลมเพียร

... ... ..เวียนจิตเกิดดับนี้. ... ... ... ดูไป
... ทรงตรัสมิมีใด.. ... ... ... ... ... กว่านี้
... อันสาวกควรใน ... ... ... ... ... ปฏิบัติ
... วันหนึ่งจักเกิดรี้- ... ... ... ... ... พลแกล้วเบ็ญญา

... ... ..เบ็ญจาขันธ์นั้นไม่ ... ... ... เป็นดนู
... และไม่เป็นของตู... ... ... ... ... แน่ไสร้
... สัมฤทธิ์มรรคบรมครู... ... ... ... กระจ่าง
... วิมุตติ์ญาณทัสสน์ได้.. ... ... ... หลุดพ้นวนเวียน.เที้ยร : ก. ย่อม , ล้วนแล้วไปด้วย                                                                                                                            
*วิญญาณ(หรือ จิต,มโน,วิชานาติ )ย่อมไม่พ้นวนเวียนอยู่ใน๔ธรรมชาติคือ รูป,{เวทนา,สัญญา,สังขาร}

 
นายสมชาย วิเศษพันธุรังษี

หมายเลขโทรศัพท์(036)511608

892/63 ถ.พันเรือง ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

ผู้แสดงความคิดเห็น เล็ก นรสิงห์ วันที่ตอบ 2012-10-02 04:52:46


ความคิดเห็นที่ 2 (2307786)

 

ขอส่งโคลงเข้าประกวดครับ
 
สรรพศัพท์สร้อยสมมุติ
 
สรรพสมมุติสุดสิ้น                             สารหมาย
นาม-รูป รวบบรรยาย                          แยกย้ำ
หู ตา จมูก ลิ้น กาย                           เป็นรูป
สิ่งเกิดแต่ใจล้ำ                                  หลากล้วนเป็นนาม
 
ตามจริง นาม-รูป เชื้อ                        ปรากฏ
สมมุติจากเกณฑ์กฎ                          ก่อตั้ง
โดยความเชื่อกำหนด                         อักขระ
สารสื่อในกิจครั้ง                                ชีพพลั้งตัณหา
 
เวทนาทุกข์สุขสร้าง                           นรกสรวง
อุเบกขากลลวง                                 เล่ห์ร้าย
เกิดแต่จิตทั้งปวง                               บุญบาป
จิตสื่อนามธรรมคล้าย                         คลุกเคล้าเสพเสวย
 
สัญญาเผยเภทผู้                                เพรงกาล
ผุดเกิดหน่อเหนี่ยวพาล                      พิษพร้อง
ประดิษฐ์อดีตดาษดาล                        ลำดับ
จิตสื่อนามธรรมซ้อง                           เสกสร้างเสพเสมอ
 
สังขารเลอเลิศล้วน                              แต่งปรุง
สภาพจิตเจริญจรุง                               จรัสจ้า
กลางกลาง ชั่ว ดี ผดุง                          ดิบดื่ม
จิตสื่อนามธรรมกล้า                             เกลือกกลั้วเสมอเสมือน
 
เรือนวิญญาณแจ่มแจ้ง                         อารมณ์
อายตนะหกพรม                                  บ่มเชื้อ
เกิดแต่ผัสสะสม                                   ส่วนเสก
จิตสื่อนามธรรมเกื้อ                              เกลือกกลิ้งกรรมเกณฑ์
 
ขันธ์สี่เณรกล่าวอ้าง                            อวดคำ
คือศัพท์แห่งนามธรรม                         ถ่องแท้
อ่อนประสบการณ์นำ                           อ่อนหัด
อาราธนาคุณพระแก้                           โปรดแจ้งแถลงไข
 
ศัพท์สมัยสมมุติเนื้อ                           นามธรรม
ศัพท์เกิดแต่ใจยำ                               ยอกย้อน
สรรพสิ่งสับลงกรรม                            สัตว์ก่อ
ผลรูปสรรพศัพท์ป้อน                          สู่ป้ายนามธรรม
 
พีรมิตร พึ่งโพธิ์
โทร 083-377-1741
บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น พีรมิตร พึ่งโพธิ์ (peeramit07-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-10-14 16:33:15


ความคิดเห็นที่ 3 (2307841)

 นามธรรม

 

 

                พุทธทาสกล่าวไว้               พึงจำ

       สอนสั่งมองเห็นธรรม                   แน่ไซร้

       ยกตัวอย่างเรียกคำ                     เขียนร่าง (เรียงแฮ)

       แยกแบ่งนามธรรมไว้                   สี่ข้อเห็นจริง

 

                 นามธรรมว่าข้อ                 เวทนา

       เกิดก่อรู้สึกพา                             เกี่ยวข้อง

       รับรู้สู่กันมา                                 ด้วยจิต

       รู้เท่ารู้สึกพร้อง                            ก่อขึ้นเป็นคน

 

                 นามธรรมว่าข้อ                 สองใคร่  (ครวญนา)

        สติสมปฤดีใคร                           อย่าแคล้ว

        สัญญาเกิดจากใจ                      ยากยิ่ง    (ลืมนา)

        ตื่นอยู่มิหลับแล้ว                        บ่งรู้ตัวเอง

 

                 นามธรรมสามกล่าวนั้น      สังขาร

         เรียกว่ากิจอาการ                      คิดได้

         หากคิดชั่วเฉกพาล                   ตกต่ำ     (ตนแล)

         หากไป่คิดยากไร้                      แน่แท้คิดดี

 

                 สี่วิญญาณบ่งรู้                 สัมผัส

          หน้าที่รู้เด่นชัด                        สิ่งต้อง

          จึ่งใช่ดั่งภูตกัด                        ดููดดื่ม

          แสนหมื่นผัสสะพ้อง                 ใคร่รู้ด้วยใจ

 

                  นามธรรมไป่ต้อง             ด้วยตา

          แต่สื่อสารออกมา                     ย่อมได้

          ผิดชอบชั่วดีปรา-                    กฎสู่   (มวลแฮ)

          หากสื่อแต่ดีไซร้                      แน่ีแท้คนดี

 

 

สิ่งต้อง : สิ่งที่กระทบ

พุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้  เกี่ยวกับนามธรรม   1.  เวทนา      คือ    รู้สึกได้

                                                                        2.  สัญญา      คือ   จำได้

                                                                        3.  สังขาร      คือ    คิดได้

                                                                        4.  วิญญาณ   คือ    รับรู้ได้

 

 

 นางเนาวรัตน์   ปราณีตพลกรัง  283/343  หมู่ที่ 1    ตำบลปากพูน     อำเภอเมือง

 จังหวัดนครศรีธรรมราช     รหัส  80000

 โทร. 083-7712540

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางเนาวรัตน์ ปราณีตพลกรัง วันที่ตอบ 2012-10-15 00:12:23


ความคิดเห็นที่ 4 (2308012)

นามธรรม...ตำรับทอง

วัฒนธรรมตำรับไทยไกลก้องโลก                          จะคลายโศกเสริมสร้าง"วรรณศิลป์"

จรุงคำฉ่ำพจน์เรียงร้อยริน                                      ยังไม่สิ้นคงระบือเลื่องลือนาม

คือกาพย์กลอนกวีแก้วแววจรัส                              รู้พิพัฒน์ศรัทธาน่าเกรงขาม

บทประพันธ์ฉันทลักษณ์ประจักษ์ตาม                      คงเป็นความเป็นไทยให้ไพบูลย์

วัฒนธรรมตำรับทองผ่องไพสิฐ                               จรุงจิต"อาหารไทย"ไม่เสื่อมสูญ

ต้มแกงทอดผัดยำเจิดจำรูญ                                    ช่วยเพิ่มพูนคุณค่าอาหารไทย

อีกฉิ่งฉาบร้องรำระบำพริ้ง                                       งดงามยิ่งเสียงปี่กลองอันผ่องใส

ระนาดกรับบัณเฑาะว์เพราะจับใจ                       ด้วยอุ่นไอ"มนต์ขลังแห่งดนตรี "

ทุกวันนี้ศาสตร์ศิลป์ไทยเคยไพรัช                         เคยจำรัสสูงสุดวิศิษฏ์ศรี

เป็นยุคทองของไทยในปฐพี                                ณตอนนี้คนไทยไม่ดูแล  

จงรักษาสืบไปอย่าให้สูญ                                      จงเทิดทูนศรัทธาหาทางแก้

จงทำเป็นรูปธรรมอย่างเที่ยงแท้                             ใช่เพียงแค่"นามธรรมตำรับทอง"

             ประพันธ์โดยนายฐานันดร   จูทิม ชั้นม6 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

โทร0846568445 ที่อยู่ 154 ม.8 ตบางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

ผู้แสดงความคิดเห็น ฐานันดร จูทิม วันที่ตอบ 2012-10-15 16:49:52[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.