ReadyPlanet.com


ประกาศผลการประกวดเรียงความและบทร้อยกรอง “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่”


ประกาศสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา
เรื่อง ประกาศผลการประกวดเรียงความและบทร้อยกรอง
ภายใต้กรอบความคิด “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่”

ตามที่สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา ร่วมกับ สำนักกวีน้อยเมืองนคร และชมรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช โดยการสนับสนุนของ “เครือข่ายคนท่าศาลาในกรุงเทพมหานคร” ได้กำหนดจัดการประกวดเรียงความและบทร้อยกรอง ภายใต้กรอบความคิด “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ขึ้น นั้น ปรากฏผลการประกวด ดังนี้

๑. เรียงความนักเรียนระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ไม่มีสำนวนที่ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ ไม่มีสำนวนที่ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย ได้แก่
(๑) เด็กหญิงพิชญาภา ไชยเมือง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒) เด็กหญิงอารยา เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนวัดปากด่าน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๓) เด็กหญิงศิริพร สมเขาใหญ่ โรงเรียนวัดปากด่าน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. เรียงความนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพงศ์พล ภูวกาญจนะ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐนรี ด่านคงรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ได้แก่
(๑) เด็กหญิงจรัญญา จิตรพรหมศรี โรงเรียนบ้านวังลุง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒) เด็กหญิงศุภการณ์ ไตรเมศ โรงเรียนบ้านวังลุง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. เรียงความนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายขจรศักดิ์ เหมทานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกุลนันท์ ยอดเพ็ชร โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ได้แก่
(๑) นายวัชรภัทร ด่านคงรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒) นายสุนทร พรหมเพศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๓) นายกันต์ญวิช บุญเดช โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. เรียงความนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพิมพ์ภณีย์ เนาวรัตน์ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายประกอบ ตันมูล ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
รางวัลชมเชย ได้แก่
(๑) นายเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
(๒) นางปรีญา ยอดเพ็ชร ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๓) นายไชยเชษฐ์ โรจน์ชนะมี ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๔) นางจันทรา ด่านคงรักษ์ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕. ร้อยกรองนักเรียนระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงญาณิศา ปักเข็ม โรงเรียนวัดนากุน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพิชญาภา ไชยเมือง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ได้แก่
(๑) เด็กหญิงชนิสรา สังข์สุวรรณ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒) เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทร์แก้ว โรงเรียนวัดปากด่าน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๓) เด็กชายกฤษณรัฐ สุวรรณวงศ์ โรงเรียนวัดปากด่าน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. ร้อยกรองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจีระนันท์ ชะตายาน โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววีรยา ศรีระบาย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ได้แก่
(๑) นายพงศ์พล ภูวกาญจนะ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒) นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๓) เด็กหญิงศิริธร เข็มอินทร์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๔) เด็กหญิงพัชรินทร์ หอมจันทร์ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
(๕) เด็กชายธะวัชชัย หอมจันทร์ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

๗. ร้อยกรองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกวินสรา สุดใจ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายสถาพร คำทอง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ได้แก่
(๑) นางสาววิภารัตน์ รอดบุญ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒) นายกรกฎ คำแหง โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๓) นายแสนภูมิ กล้าอยู่ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๔) นายขจรศักดิ์ เหมทานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๕) นายกันต์ญวิช บุญเดช โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘. ร้อยกรองนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกฤตภาส จันทร์บุญ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปิยะรัตน์ ยลธรรธรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ได้แก่
(๑) นางสาวจันทร์สุดา เหมหมัน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒) นายสราวุธ สัญญะโม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
(๓) นายสมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
(๔) นายวิวัฒน์ บัตรเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
(๕) นายธีรนันท์ รัตตะ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้กำหนดพิธีมอบรางวัลในงานชุมนุมกวีน้อยเมืองนคร ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ เรือนสัมมนาในสวนขวัญ จิรวรรณ แก้วพรหม ถนนพ่อเฒ่าผู้ใหญ่อ้น สุรพจน์ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงประกาศมาเพื่อทราบและร่วมพิธีมอบรางวัลตามกำหนดข้างต้นโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 

Cited from : http://kaveenoy.ob.tc/-View.php?N=493

 ผู้ตั้งกระทู้ คนผ่านทาง :: วันที่ลงประกาศ 2011-07-12 16:25:59


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2195205)

ทำไมมีแต่ของเด็กนครศรีธรรมราชทั้งหมดเลยอะ...ที่ได้รางวัล!!!!!!ไม่เข้าใจ....? 

ผู้แสดงความคิดเห็น กวี....รัตติกาล (Cha_Lee-dot-123-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-12 17:41:11


ความคิดเห็นที่ 2 (2195265)

ผมว่าคณะกรรมการตัดสินเขาพิจารณาตามคุรภาพผลงานนะครับ ไม่ได้พิจารณาตามความเป็นตัวตนของละบุคคล เขาตัดสินผลงานครับ  ไม่ได้ตัดสินตัวบุคคล ผมให้เกียรติกรรมการครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สาธุชน วันที่ตอบ 2011-07-12 20:23:42


ความคิดเห็นที่ 3 (2195295)

ชนะบ้าง แพ้บ้าง ช่างเถอะลูก

ผิดหรือถูก อย่าเก็บไป เพ้อใฝ่ฝัน

เราส่งงาน ให้เกียรติงาน แม้นานวัน

ทุกชิ้นอัน กรรมการ ท่านคงดู

แม้ไม่ได้ ที่หนึ่่ง อย่าเพิ่งท้อ

"อดทน" รอ  แต่มิใช่ ใจ "อดสู"

ลองหันกลับ ไปดูอย่าง ตามทางครู

สอนให้สู้ หรือเสียดสี ...ดีกว่ากัน

เป็นเพียงน้ำ ครึ่่งแก้ว แล้วเติมต่อ

สิ่งที่รอ ก็จะใกล้ ใช่เรื่องฝัน

ชนะบ้าง แพ้บ้าง ก็ช่างมัน

งานเหล่านั้น เก็บไว้ก่อน เพื่อสอนตน

ยินดีกับ ผู้อื่น ยื่นดอกไม้

ดีกว่าให้ คำนินทา ด่าเสียป่น

น้ำใจของ นักกีฬา ค่าควรยล

สอนให้คน รู้จักค่า "สามัคคี"

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูบ้านนอก ไกลมาก ๆๆๆๆๆ (dewey-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-12 22:14:51


ความคิดเห็นที่ 4 (2195687)

 

ชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลด้วยค่ะ

สายใจ

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สายใจ วันที่ตอบ 2011-07-13 22:23:13[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.