ReadyPlanet.com


"ลาว คำหอม-พนมเทียน"คว้ารางวัล"นักเขียนอมตะ"ปี๕๕


‘ลาว คำหอม-พนมเทียน’คว้า‘นักเขียนอมตะ’

ประกาศแล้ว! รางวัล ‘นักเขียนอมตะ’ ประจำปี 2555 ‘ลาว คำหอม-พนมเทียน’ ควงคู่รับรางวัล

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (30ม.ค.56) ได้มีการประกาศผล รางวัลแห่งเกียรติยศ “นักเขียนอมตะ” ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นโดย “มูลนิธิอมตะ” โดยผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่ได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปี 2555 ได้แก่ นายคำสิงห์ ศรีนอก หรือ “ลาว คำหอม” และนายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ หรือ “พนมเทียน”

         ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันแถลงข่าว และอ่านคำประกาศเกียรติคุณ โดยมีเนื้อหาดังนี้

         “ทุกปีมูลนิธิอมตะจะคัดเลือกบุคคลที่ทรงคุณวิเศษ ผู้อุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์แวดวงวรรณกรรมไทย เพราะความเป็นอมตะคือการใช้ความคิดอ่าน ตรึกตรอง ขีดเขียนงานวรรณกรรม เพื่อจรรโลงสังคมอย่างต่อเนื่อง

         ปี 2555 เป็นปีพิเศษในประวัติการมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ของมูลนิธิ เพราะเราได้มอบรางวัลอันมีคุณค่าให้แก่ปูชนียบุคคลสองท่านในแวดวงวรรณกรรม คือ “ลาว คำหอม” และ “พนมเทียน”

         “ลาว คำหอม” หรือ “คำสิงห์ ศรีนอก” เป็นนักเขียนที่สร้างมโนสำนึกในด้านสังคมและการเมืองอย่างมีคุณค่า สร้างพลังให้แก่จิตวิญญาณของผู้อ่าน ด้วยกระบวนการแห่งชีวิตที่ลึกซึ้ง เข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นไปในบริบทของสังคมประเทศ ด้วยภาพสะท้อนที่เต็มไปด้วยโลกทัศน์ และชีวทัศน์ที่เปิดกว้าง

         ผลงานในเชิงวิพากษ์อันหนักแน่นของท่าน สร้างความสั่นสะเทือนต่อการรับรู้ ในความเป็นจริงของความรู้สึกจริงที่ยังคงติดตรึงอยู่กับความทรงจำ กระทั่งกลายเป็นหมุดหมายของการรังสรรค์

         ผลงานวรรณกรรมของ “ลาว คำหอม” มีความหมายต่อชีวิต ทั้งในนามของความเป็นนักเขียนที่ยืนยง และในนามของความเป็นประชาชนที่มีหัวใจอันหยั่งลึกต่อการรับผิดชอบบนวิถีศรัทธาที่น่ายกย่อง

         “พนมเทียน” หรือ “ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ” เขียนนวนิยายเรื่องแรกเมื่ออายุ 16 ปี ปัจจุบันมีผลงานนับร้อยเรื่องในแนวต่างๆ ทั้งเรื่องบู๊ เรื่องรัก เรื่องอาชญากรรม เรื่องผจญภัย  และจินตนิยาย

         ผลงานของ “พนมเทียน” ครองใจผู้อ่านทุกรุ่น ทุกเพศ ทุกวัย มายาวนานกว่าหกทศวรรษ  นักอ่านและนักเขียนรุ่นใหม่ในปัจจุบันยังคงตามอ่านนวนิยายของ “พนมเทียน” อย่างต่อเนื่อง “เพชรพระอุมา” ผลงานชิ้นอมตะ เป็น 1 ใน 101  เรื่อง ของงานเขียนในดวงใจของนักอ่านและนักเขียนที่สำรวจโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

         นวนิยายของ “พนมเทียน” ไม่ได้ให้แต่ความบันเทิงใจด้วยจินตนาการอันบรรเจิด และภาษาที่สร้างจินตภาพ  เร้าผัสสะทางอารมณ์เท่านั้น  แต่ได้สะท้อนปัญหาของสังคมตามยุคสมัยมาอย่างต่อเนื่อง

         ตัวละครของ “พนมเทียน” เป็นภาพสะท้อนของมนุษย์ที่มีคุณธรรม  มีความเป็นผู้นำ  กล้าหาญ  หนักแน่น เสียสละ ยุติธรรม ซื่อสัตย์ กตัญญู  ซึ่งน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนไทยในยุคปัจจุบัน

         การให้รางวัลแก่ “ลาว คำหอม” ก็ด้วยเหตุว่า ชีวิตและงานของท่าน คือการทำให้ผู้คนได้เห็นทั้งร่างและวิญญาณของสังคมไทยอย่างซื่อตรง ลึกซึ้ง ขณะที่การให้รางวัลแก่ “พนมเทียน” ก็เพราะชีวิตการทำงานของท่าน เคลื่อนไหว จับทางอารมณ์ของสังคมไทยได้อย่างไม่มีใครเหมือน

         ปีนี้ มูลนิธิอมตะเห็นว่า สังคมไทยต้องก้าวข้ามความแตกต่าง ชนิดที่ให้ร้ายสังคมจนแตกแยก และชื่นชมความแตกต่างที่จะช่วยให้การเดินทางสู่อนาคตของสังคมไทย เป็นไปด้วยก้าวย่างที่จริงจัง มั่นคง และรื่นรมย์ เช่นที่ “นักเขียนอมตะ” ทั้งสองได้มีคุณูปการต่อสังคมไทยมาชั่วชีวิต”

         สำหรับคณะกรรมการมี ดังนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส  ชวลิต ประธานกรรมการ , ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร กรรมการ , ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์ กรรมการ , ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ กรรมการ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุล บุณยทัต กรรมการ , นายอดุล จันทรศักดิ์ กรรมการ , นายประภัสสร เสวิกุล
กรรมการ , นายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา เลขานุการ

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รางวัลแห่งเกียรติยศ “นักเขียนอมตะ” เป็นรางวัลที่มูลนิธิอมตะ ริเริ่มขึ้นจากแนวความคิดของ นายประภัสสร เสวิกุล อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นำเสนอต่อ นายวิกรม กรมดิษฐ์  ประธานมูลนิธิอมตะ ใน พ.ศ. 2546  ซึ่งในขณะนั้นได้ทำงานร่วมกันในการจัดทำหนังสือชีวประวัติเชิงนวนิยาย “ผมจะเป็นคนดี”

         ทั้งนี้ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องนักเขียนไทยที่มีความสามารถให้ปรากฏ  และเป็นกำลังใจแก่นักเขียนผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า อันควรแก่การนำเสนอเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงสู่สังคมไทยและสากล โดย มูลนิธิอมตะได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่นักเขียนอย่างต่อเนื่อง  โดยได้มอบรางวัลนักเขียนอมตะมาแล้ว 5  ท่าน ได้แก่

         1.นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ หรือนามปากกา “เสนีย์ เสาวพงศ์” “นักเขียนอมตะ” คนที่ 1

         2.นายโรจ งามแม้น หรือนามปากกา “เปลว สีเงิน” “นักเขียนอมตะ” คนที่ 2

         3.นายโกวิท อเนกชัย หรือนามปากกา “เขมานันทะ” “นักเขียนอมตะ”  คนที่ 3

         4.นายสมบัติ พลายน้อย หรือนามปากกา “ส.พลายน้อย” นักเขียนอมตะ คนที่ 4

         5.พระไพศาล วิสาโล นักเขียนอมตะ คนที่ 5

        ทั้งนี้ การพิจารณามอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ได้ดำเนินมาจนถึงปีที่ 6 โดยรางวัล “นักเขียนอมตะ” ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศซึ่งเปี่ยมด้วยคุณค่าและมาตรฐาน คงไว้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ อิสระ และเชิดชูประวัติแห่ง ผู้อุทิศตนที่ทุ่มเทสร้างผลงาน  โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดสรรคือ

         1.เป็นนักเขียนสัญชาติไทย  ยังมีชีวิตอยู่ในวันที่ทำการเสนอชื่อ

         2.มีผลงานตีพิมพ์ต่อเนื่องเป็นภาษาไทย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  20  ปี

         3.ผลงานดังกล่าวต้องมีคุณค่าสร้างสรรค์สังคมและมวลมนุษยชาติ

         ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” จะได้รับเงินสนับสนุน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) พร้อมเหรียญทองคำแกะสลักรูปนางอินทร์ ต้นตระกูลกรมดิษฐ์   และใบประกาศเกียรติคุณ

         อนึ่ง มูลนิธิอมตะจะจัดพิธีมอบรางวัลพร้อมนิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ “นักเขียนอมตะ” หลังจาก    ประกาศผลให้แก่สาธารณชนทราบแล้ว โดยแต่ละปีที่ผ่านมาได้รับเกียรติจาก นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

................

ขอบคุณเวบไซต์ คม ชัด ลึก ครับ 

http://bit.ly/VmZK9S 

http://www.komchadluek.net/detail/20130130/150610/‘ลาวคำหอมพนมเทียน’คว้า‘นักเขียนอมตะ’.htmlผู้ตั้งกระทู้ ผ่านมา. :: วันที่ลงประกาศ 2013-01-30 16:18:11


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2331007)

 

ยินดีด้วยนะครับ 

ขอน้อมคารวะจากใจ

"ทรชนบ้านนอก"

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทรชนบ้านนอก วันที่ตอบ 2013-01-30 16:57:44


ความคิดเห็นที่ 2 (2331021)

ขออนุญาตร่วมแสดงความคารวะและยินดีต่อทั้งสองท่านอย่างที่สุดครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายทิวา วันที่ตอบ 2013-01-30 18:22:39


ความคิดเห็นที่ 3 (2331039)

ยินดีกับทั้งสองท่านครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น โชคช้ย บัณฑิต' วันที่ตอบ 2013-01-30 20:46:10


ความคิดเห็นที่ 4 (2331119)

ยินดีด้วยอย่างยิ่ง  เหมาะสม คู่ควร   ทรงเกียรติ  ด้วยประการทั้งปวง (เป็นรางวัลที่มีศักดิ์ศรีมากที่สุด)

ปามาจารย์  ลาว  คำหอม (  ฟ้าบ่กั้น)

ปรมาจารย์  พนมเทียน ( แห่งเพชรพระอุมา)

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรักกวี วันที่ตอบ 2013-01-31 08:57:26


ความคิดเห็นที่ 5 (2331124)

ท่านนรนิติ

ท่านอดุลย์

ท่านประภัสสร

ท่ายชัยวัฒน์

คุณหญิงแม้นมาศ

ท่านภิญโญ  

ทั้งหมดลวนเป็นสุดยอดกรรมการโดยแท้

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรักกวี วันที่ตอบ 2013-01-31 09:05:10


ความคิดเห็นที่ 6 (2331504)

 ช่วงหนึ่งในชีวิตเคยติดเพชรพระอุมา ชนิดงอมแงม สมกับเป็นนักเขียนในตำนานจริงๆ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทั้งสองท่านครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กระบี่ใบไม้ (rainny4111-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-02-01 14:50:12[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.