ReadyPlanet.com


ประชันกลอนภาคกลางและภาคตะวันออก


สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จะจัดแข่งขันประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับภาค โดยภาคกลางจะมีขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน นี้ (วันลอยกระทง) ณ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางแจ้งความประสงค์ไปได้ที่ ครูสมชาย ขจรศักดิ์ชัย 086-7575020

ภาคตะวันออกในวันที่ 22 พฤศจิกายน ในงานนิทรรศการศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 4  (21 – 23 พฤศจิกายน) ณ อมตะคาสเซิ่ล นิคมอมตะ ชลบุรี  แจ้งความประสงค์ไปได้ที่ 085-1666473 (ชินวัฒน์) หรือ 081-9165161 (ชื่นกมล) เบอร์โทรสาร 0-2931-6221

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทราบข่าวจากประธานภาค ครูดุสิต คร่ำสุข ว่าคงราวๆ ต้นเดือนธันวาคม สอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่เบอร์ 087-9569346ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2008-10-29 22:46:51


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1859922)
   ทั้ง ๒ งาน อยู่ในความดูแลของสมาคมนักกลอนเท่านั้น ให้ติดต่อนายก 081-319-0309
ผู้แสดงความคิดเห็น กรรมการ วันที่ตอบ 2008-11-05 10:43:30


ความคิดเห็นที่ 2 (1859973)

ประชันกลอนสดนักเรียนภาคตะวันออก ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ - ๓๑๙๐๓๐๙ (ยุทธ) และ ๐๘๑ - ๙๑๖๕๑๖๑ (ชื่นกมล) รายละเอียดต่างๆใกล้จะเสร็จแล้ว และจะส่งให้โรงเรียนในภูมิภาคตะวันออก ในเร็วๆนี้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดด่อประสานงานโดยตรงที่ อ.ดุสิต  คร่ำสุขหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗ - ๙๕๖๙๓๔๖ประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาภาคกลางที่โรงเรียนแสวงหา จ.อ่างทอง เลื่อนจาก ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็น ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ติดต่อสอบถาม อ.สมชายขจรศักดิ์ชัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ - ๗๕๗๕๐๒๐
รายการที่ขัดข้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่มีรายละเอียดสอบถามได้โดยตรงที่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์๐๘๑ - ๓๑๙๐๓๐๙

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ยุทธ โตอดิเทพย์ วันที่ตอบ 2008-11-05 12:14:34


ความคิดเห็นที่ 3 (1860034)
   สาธุ..ดีนักแล สมาคมจะได้ ขาวสะอาดบริสุทธิ์ เสียที
ผู้แสดงความคิดเห็น สาธุ วันที่ตอบ 2008-11-05 13:15:59


ความคิดเห็นที่ 4 (1860214)
    เห็นด้วยเจ้าค่ะ  ดีแล้วเจ้าค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น โอมเพี้ยง วันที่ตอบ 2008-11-05 20:54:47


ความคิดเห็นที่ 5 (1860216)

    ๑ . รับทราบตามประกาศ

    ๒.  เห็นชอบ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายชอบ ชื่นชม วันที่ตอบ 2008-11-05 20:58:36


ความคิดเห็นที่ 6 (1860325)

 สาธุ..ดีนักแล สมาคมจะได้ ขาวสะอาดบริสุทธิ์ เสียที

"สมาคมนักกลอนฯในยุคนี้ไม่ได้สกปรก หรือเสียความบริสุทธิ์อะไรเลย อย่าไปใช้คำพูดให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีต่อองค์กร เป็นคำพูดเชิงลบ ยุคนี้เป็นยุคทองของสมาคมฯจับมือประสานใจร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานดีกว่า"

ผู้แสดงความคิดเห็น คนกลาง วันที่ตอบ 2008-11-06 07:33:45


ความคิดเห็นที่ 7 (1861231)
  ถึงว่าสิ........
ผู้แสดงความคิดเห็น คนริมทาง วันที่ตอบ 2008-11-07 18:17:27


ความคิดเห็นที่ 8 (1864508)

ที่ สนก. ๒๔/๒๕๕๑                                                                              

                                                                      ๑๒  พฤศจิกายน   ๒๕๕๑

 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมแข่งขันแต่งกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ระเบียบการแข่งขันแต่งกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก    จำนวน ๑ แผ่น      

               

                                ด้วยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  ได้จัดโครงการแข่งขันแต่งกลอนสดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยแบ่งการแข่งขันเป็น ๗ ภาค  เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคไปแข่งขันในระดับประเทศในวันนักกลอน วันที่  ๑๐ ธันวาคม  ๒๕๕๑    โรงแรมรัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร

 

ในการนี้ได้กำหนดจัดประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)

 โรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคตะวันออก   โดยกำหนดแข่งขันประชันกลอนสด  วันเสาร์ที่  ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  ณ อมตะคาสเซิ่ล  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี  บริเวณงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “อมตศิลป์สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๒  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑  ระหว่างวันที่  ๒๑ -  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑

                               

                                                สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  จึงขอเชิญส่งนักเรียนมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ ๔  ทีมละ ๓  คน โรงเรียนละ ๑ ทีม  เข้าร่วมประชันกลอนสดตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ทั้งนี้ให้ส่งรายชื่อครูผู้ควบคุมและรายชื่อนักเรียน ได้ที่ นางสาวชื่นกมล ศรีสมโภชน์  เลขที่ ๕๙/๒๑ หมู่ที่ ๙ ซอยศิริโสภา ถนนโชคชัย ๔  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ หมายโทรศัพท์  ๐๘๙ – ๙๔๐๒๖๗๖ และ

๐๘๑ – ๓๑๙๐๓๐๙  โทรสาร ๐๒ – ๙๓๑๖๒๒๑ หรืออีเมล์ (info_thaipoet@yahoo.com) ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

                               

     .                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

                                                                                               

                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                     (นายยุทธ  โตอดิเทพย์)

                                                                                  นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 โทร. ๐๘๑ – ๓๑๙๐๓๐๙,๐๘๙ - ๙๔๐๒๖๗๖

ผู้แสดงความคิดเห็น กรรมการ วันที่ตอบ 2008-11-15 09:05:08


ความคิดเห็นที่ 9 (1864510)

ระเบียบการประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

  บริเวณงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “อมตศิลป์สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๑

อมตะคาสเซิ่ล  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ. . 2551  โดย สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

-----------------------------------------

1. ประเภทของกิจกรรม

                การประชันกลอนสด นักเรียนระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4  (ม.4- ม.6) ไม่จำกัดอายุ – เพศ ทีมละ 3 คน

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชันกลอนสด

                2.1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) โรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา  สระแก้ว และนครนายก มีสิทธิส่งนักเรียนเข้าร่วมประชันกลอนสดได้เพียงโรงเรียนละ  1 ทีม

                2.2 มีครู อาจารย์ ของโรงเรียนควบคุม ดูแล ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมประชันกลอนสด

3. การส่งรายชื่อเข้าร่วมประชันกลอนสด

                3.1 โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมประชันกลอนสด ส่งรายชื่อได้ที่ นางสาวชื่นกมล  ศรีสมโภชน์ เลขที่ ๕๙/๒๑ หมู่ที่ ๙ ซอยศิริโสภา ถนนโชคชัย ๔  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ หมายโทรศัพท์  ๐๘๙ – ๙๔๐๒๖๗๖ และ  ๐๘๑ – ๓๑๙๐๓๐๙  โทรสาร ๐๒ -๙๓๑๖๒๒๑                          

3.2 กำหนดส่งรายชื่อ  ภายในวันที่  20    พฤศจิกายน  2551

4. หลักเกณฑ์การประชันกลอนสด

                4.1  การประชันกลอนสดจะแข่งขันพร้อมกันทุกทีม  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกลอนสด ตามหัวข้อที่กรรมการกำหนด  ดังนี้ 1) กลอนสักวา 1  กระทู้  2) กลอนสุภาพ 1  กระทู้ 3) กลอนดอกสร้อย 1  กระทู้

                4.2 การประชันกลอนสดแต่ละกระทู้  จะใช้เวลากระทู้ละ 8  นาที  แต่ละทีมเมื่อแต่งกลอนสดเสร็จแล้วต้องเขียนสำนวนกลอนด้วยลายมือบรรจง ชัดเจน ส่งคณะกรรมการ โดยให้เวลา 3 นาที

 5. หลักเกณฑ์การตัดสิน/ประเมินผลงานกลอนสดนักเรียน

                คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานการเขียนกลอนสดในแต่ละกระทู้ เป็น 5 ด้าน  ได้แก่ ฉันทลักษณ์ เนื้อหาสาระ การใช้ภาษา สำนวนโวหาร และความคิดสร้างสรรค์ 

6. คณะกรรมการตัดสิน

                คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 7. รางวัล

                รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ ๒ รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา โรงเรียนชนะเลิศได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออก เข้าแข่งขันแต่งกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาระดับประเทศ

8. กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชันกลอนสด และการแต่งกาย

                กำหนดประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา(ช่วงชั้นที่4) วันที่  22  พฤศจิกายน 2551

                รับรายงานตัว                                          08.30 – 10.00 น. 

                เริ่มประชันกลอนสด        10.00 – 12.00

                พักรับประทานอาหารกลางวัน12.00 .- 13.00 น.

                 เสวนา “พลังคำพลังภาษาภูมิปัญญาวรรณศิลป์”         13.00 – 14.00 น.

                 ประกาศผล มอบรางวัล    14.00 – 15.00 น.

ผู้แสดงความคิดเห็น กรรมการ วันที่ตอบ 2008-11-15 09:17:15[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.