ReadyPlanet.com


เชิญชวนประกวดเรียงความ-บทร้อยกรอง "ท่าศาลาเมืองน่าอยู่"


ประกาศสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา
เรื่อง การประกวดเรียงความและบทร้อยกรอง
ภายใต้กรอบความคิด “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่”


           ด้วยสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา ร่วมกับ สำนักกวีน้อยเมืองนคร และชมรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช โดยการสนับสนุนของ “เครือข่ายคนท่าศาลาในกรุงเทพมหานคร” ได้กำหนดจัดการประกวดเรียงความและบทร้อยกรอง ภายใต้กรอบความคิด “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ขึ้น โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป รักและตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของการใช้ภาษาไทยที่ดีและถูกต้อง
๑.๒ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงแนวความคิดและจิตสำนึกในความรักและภาคภูมิใจแผ่นดินถิ่นเกิดถิ่นอาศัย ร่วมกันอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมความสุข ความอบอุ่นของชุมชนบ้านเมืองแบบยั่งยืน

๒. ประเภทการประกวด

๒.๑ การประกวดเรียงความ ให้เขียนเรียงความ หัวข้อ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ และกำหนดความยาว ดังนี้
(๑) นักเรียนระดับประถมศึกษา ความยาว ๑-๒ หน้ากระดาษฟุลสแก๊ป
(๒) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ความยาว ๒-๓ หน้ากระดาษฟุลสแก๊ป
(๓) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือเทียบเท่า) ความยาว ๒-๓ หน้ากระดาษฟุลสแก๊ป
(๔) นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ความยาว ๓-๔ หน้ากระดาษฟุลสแก๊ป

๒.๒ การประกวดบทร้อยกรอง ให้เขียนบทร้อยกรอง หัวข้อ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ และกำหนดประเภทบทร้อยกรองและความยาว ดังนี้
(๑) นักเรียนระดับประถมศึกษา ให้เขียนกาพย์ยานี ความยาว ๔ บท
(๒) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้เขียนกลอนแปด ความยาว ๔ บท
(๓) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือเทียบเท่า) ให้เขียนกลอนแปด ความยาว ๕ บท
(๔) นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้เขียนกลอนแปด ความยาว ๖ บท

๓. หลักเกณฑ์การประกวด
๓.๑ เนื้อหาสาระของผลงานทั้งเรียงความและบทร้อยกรอง ภายใต้กรอบความคิด “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” ต้องส่งเสริมการแสดงออกถึงแนวความคิดและจิตสำนึกในความรักและภาคภูมิใจแผ่นดินถิ่นเกิดถิ่นอาศัย ร่วมกันอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมความสุข ความอบอุ่นของชุมชนบ้านเมืองแบบยั่งยืนของอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓.๒ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นของตนเอง และเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงของคนอื่น หากมีการลอกเลียนหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งเข้าประกวดต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
๓.๓ ผลงานเรียงความและบทร้อยกรอง ต้องมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ไพเราะสละสลวย ถูกต้องตามแบบแผนคำประพันธ์และฉันทลักษณ์
๓.๔ ต้นฉบับผลงานเรียงความและบทร้อยกรองที่ส่งเข้าประกวด ให้เขียนด้วยลายมือ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด สวยงาม อ่านง่าย ชัดเจน
๓.๕ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องระบุชื่อ-นามสกุลของเจ้าของผลงาน ระดับชั้น สถานศึกษาและที่อยู่ที่ชัดเจน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ไว้ตอนท้ายของต้นฉบับผลงาน (กรณีผู้ส่งประกวดเป็นนักเรียน ให้มีคำรับรองของครูผู้สอนหรือครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษากำกับไว้ด้านหลังของกระดาษต้นฉบับผลงานด้วย)
๓.๖ ผู้ส่งผลงานสามารถส่งต้นฉบับผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่สงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลเฉพาะรางวัลสูงสุดประเภทละ ๑ รางวัลเท่านั้น
๓.๗ ผู้ส่งเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล คณะกรรมการจะเชิญมาทดสอบความสามารถที่แท้จริง ก่อนการประกาศมอบรางวัล
๓.๘ การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด

๔. รางวัลการประกวด
๔.๑ รางวัลการประกวดในแต่ละประเภทและแต่ละระดับ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ มี ๑ รางวัล เป็นเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ มี ๑ รางวัล เป็นเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย มี ๕ รางวัล เป็นเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
๔.๒ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรรับรองความสามารถเป็นรายบุคคล
๔.๓ ครูผู้สอนหรือครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาและสถานศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแห่งการร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน
๔.๔ ผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งการเผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนและเวบไซต์ต่างๆต่อไป

๕. กำหนดการส่งผลงาน การประกาศผล และพิธีมอบรางวัล
๕.๑ ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ “สำนักกวีน้อยเมืองนคร เลขที่ ๗/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๐๐๐” ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ (กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือตราประทับวันที่ส่งเป็นสำคัญ)
๕.๒ ประกาศผลการประกวดในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ และจัดพิธีมอบรางวัลในงานชุมนุมกวีน้อยเมืองนครประจำปี ๒๕๕๔ ณ เรือนสัมมนาในสวนขวัญ จิรวรรณ แก้วพรหม ถนนพ่อเฒ่าผู้ใหญ่อ้น สุรพจน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔
๕.๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกวีน้อยเมืองนคร เลขที่ ๗/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๐๐๐” โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕ ๕๒๑๕๙๙ และ หมายเลข ๐๘๑ ๖๐๖๘๘๕๓ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เวบไซต์ “กวีน้อยเมืองนคร” www.kaveenoy.ob.tc

จึงประกาศเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจส่งผลงานเรียงความและบทร้อยกรองหัวข้อ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” เข้าประกวดโดยทั่วถึงกัน

ประกาศมา ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายบุญเสริม แก้วพรหม)
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลาผู้ตั้งกระทู้ กวีน้อยเมืองนคร :: วันที่ลงประกาศ 2011-02-10 07:35:59


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2152536)

 

อยากได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นจุดเด่น จุดแห่งความสุขสมบูรณ์และเป็นความน่าอยู่อาศัยของอำเภอท่าศาลา  เมืองนครศรีธรรมราช   เพื่อเป็นข้อมูลในการเขียนร้อยกรองประกวด  ไม่ทราบว่าพอจะหาได้ที่ไหนบ้าง  กรุณาช่วยแนะนำหน่อยค่ะ....

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดอกเอื้อง วันที่ตอบ 2011-02-10 20:33:24


ความคิดเห็นที่ 2 (2154962)

 

 

เรียน น้องบุญเสริม แก้วพรหม

ได้พบกันในโลกอักษร  ยินดีกับความก้าวหน้าของน้องรอรับผลงานประกวดด้วยนะครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิวัฒน์ บัตรเจริญ 7 ปราจีนบุรี วันที่ตอบ 2011-02-20 21:24:15


ความคิดเห็นที่ 3 (2156840)

 

เรียน  พี่วิวัฒน์  ที่เคารพ

                  ได้รับผลงานประกวดเรียบร้อยแล้วครับ

                  ขอบพระคุณมากที่กรุณาให้เกียรติและร่วมสร้างสีสันบรรยากาศการประกวด

                   ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

                                                                     ด้วยความเคารพและระลึกถึงเสมอ

                                                                             บุญเสริม  แก้วพรหม

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญเสริม แก้วพรหม วันที่ตอบ 2011-02-27 20:21:13


ความคิดเห็นที่ 4 (2163889)

 

ประกาศสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา
เรื่อง ขยายเวลารับต้นฉบับการประกวดเรียงความและบทร้อยกรอง
ภายใต้กรอบความคิด “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่”

          ตามที่สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา ร่วมกับ สำนักกวีน้อยเมืองนคร และชมรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช โดยการสนับสนุนของ “เครือข่ายคนท่าศาลาในกรุงเทพมหานคร” ได้กำหนดจัดการประกวดเรียงความและบทร้อยกรอง ภายใต้กรอบความคิด “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ขึ้น โดยกำหนดรับต้นฉบับประกวดภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ กำหนดประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ และกำหนดมอบรางวัลการประกวดในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดการประกวดตามที่ประกาศแล้วนั้น

           เนื่องจากการประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดเป็นไปในระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดและอยู่ในห้วงเวลาของการสอบปลายปีและปิดภาคเรียนของนักเรียนนักศึกษา    เป็นเหตุให้ต้นฉบับผลงานที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละประเภทและแต่ละระดับ   มีจำนวนน้อย    ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดประกวด     คณะกรรมการดำเนินการประกวดจึงขอประกาศขยายเวลาการส่งผลงาน การประกาศผล และพิธีมอบรางวัลออกไป ดังนี้

            ๑. ขยายเวลา การส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่   “สำนักกวีน้อยเมืองนคร เลขที่ ๗/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๖๐” ไปจนถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ (กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือตราประทับวันที่ส่งเป็นสำคัญ) โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดตามเดิม

            ๒. กำหนดประกาศผลการประกวดในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔   และจัดพิธีมอบรางวัลในงานชุมนุมครูกวีน้อยเมืองนคร ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔     ณ เรือนสัมมนาในสวนขวัญ จิรวรรณ แก้วพรหม ถนนพ่อเฒ่าผู้ใหญ่อ้น สุรพจน์   หมู่ที่ ๔   ตำบลท่าขึ้น    อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

            ๓. สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในงวดแรกแล้วนั้น   คณะกรรมการจะเก็บรวบรวมผลงานและนำไปตัดสินประกาศผลพร้อมกันในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔      อนึ่ง หากประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มเติมก็สามารถส่งเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เช่นกัน     ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในงวดแรกทุกรายนั้น    คณะกรรมการจะจัดส่งของที่ระลึกไปมอบให้เป็นการขอบคุณเบื้องต้น ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

             จึงประกาศมาเพื่อทราบ  ขอขอบคุณ   และเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจส่งผลงานเรียงความและบทร้อยกรองหัวข้อ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” เข้าประกวดโดยทั่วถึงกันอีกครั้งหนึ่ง

              ประกาศมา ณ  วันที่   ๒๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

                                               (นายบุญเสริม   แก้วพรหม)
                                       ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กวีน้อยเมืองนคร วันที่ตอบ 2011-03-24 19:02:29


ความคิดเห็นที่ 5 (2167939)

เรียน อาจารย์บุญเสริม

           ทราบข่าวว่าเกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม ท่าศาลา โดนผลกระทบมากน้อยเพียงไรเล่า ช่วยส่งข่าวมาเล่าสู่กันฟังได้ไหมครับ  รู้สึกเป็นห่วง ภาวนาขอให้ทุกคนปลอดภัย

ผู้แสดงความคิดเห็น ซานุ วันที่ตอบ 2011-04-08 09:02:53[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.