ReadyPlanet.com


ประกวดรางวัล 'พานแว่นฟ้า' ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕ เริ่มแล้ว


ประกวดรางวัล "พานแว่นฟ้า" ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕ เริ่มแล้ว "เรื่องสั้น-บทกวี" ชิงรางวัลรวม ๓๖๐,๐๐๐ บาท

http://www.komchadluek.net/detail/20120328/126589/รางวัลพานแว่นฟ้าครั้งที่๑๑เริ่มแล้ว.htmlผู้ตั้งกระทู้ ผ่านมา :: วันที่ลงประกาศ 2012-03-28 18:00:01


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2263460)

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมา วันที่ตอบ 2012-03-28 18:01:46


ความคิดเห็นที่ 2 (2263461)ขอบคุณ ข่าว+ภาพข่าว จาก เวบไซต์ คม ชัด ลึก

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมา วันที่ตอบ 2012-03-28 18:03:08


ความคิดเห็นที่ 3 (2263462)

ประกวดรางวัล "พานแว่นฟ้า" ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕ เริ่มแล้ว "เรื่องสั้น-บทกวี" ชิงรางวัลรวม ๓๖๐,๐๐๐ บาท

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดการประกวดเรื่องสั้นและบทกวีการเมือง ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีเงินรางวัลรวม  ๓๖๐,๐๐๐ บาท

          ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าว เปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ ซึ่งจะมีการประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และมอบรางวัล ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

 

สำหรับ วัตถุประสงค์ การจัดประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า มีดังนี้

 

          ๑.เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมือง โดยใช้ศิลปะถ่ายทอดความรู้สึกสะท้อนภาพการเมืองและสังคม หรือจินตนาการถึงการเมืองและสังคมที่ต้องการในรูปแบบของเรื่องสั้นและบทกวี

          ๓.เพื่อสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 

          ประชาชนทั่วไป

 

ลักษณะและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 

          ๑.เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงจากเรื่องใดๆ  หากมีการลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

          ๒.เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อนการตัดสินของ   คณะกรรมการ

          ๓.ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน

          ๔.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิส่งผลงานประเภทละ ๑ เรื่อง

          ๕.ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานแทนตนเองอย่างเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัย คณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจเชิญผู้ส่งผลงานมาชี้แจง

          ๖.ผลงานที่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการจะไม่ส่งต้นฉบับคืน

          ๗.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

          ๘.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งแรก ให้เป็นสิทธิและดุลยพินิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

ลักษณะเรื่องสั้นการเมือง

 

          เป็นผลงานวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ ๔ จำนวนไม่เกิน ๑๐ หน้าโดยประมาณ หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์)

 

ลักษณะบทกวีการเมือง

 

          เป็นผลงานวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นฉันทลักษณ์แบบแผน ขนาดความยาว ๖ - ๑๒ บท หรือเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบ คำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ เอ ๔  พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน

 

          ๑.เนื้อหาสาระเป็นไปตามวัตถุประสงค์

          ๒.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

          ๓.มีอรรถรส ชวนอ่าน และมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์

          ๔.สำนวนภาษาถูกต้องเหมาะสม

          ๕.มีองค์รวมของความเป็นวรรณกรรม

          ๖.การตัดสินแบ่งออกเป็น ๓ รอบ

          ๖.๑ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

          ๖.๒ คณะอนุกรรมการคัดเลือก

          ๖.๓ คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๕  ตัดสินรอบสุดท้าย

          ๗.ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทำผิดหลักเกณฑ์จะด้วยวิธีการใดก็ตาม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลพร้อมเงินรางวัล

 

รางวัล ประเภทเรื่องสั้นการเมือง /ประเภทบทกวีการเมือง

 

          ๑.รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท

          ๒.รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรของประธานวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท

          ๓.รางวัลชมเชย ประเภทละ ๑๐ รางวัล ได้รับเกียรติบัตรของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ :

 

          กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ วงเล็บมุมซอง (ประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัล “พานแว่นฟ้า”)

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕ - ๘

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมา วันที่ตอบ 2012-03-28 18:04:52


ความคิดเห็นที่ 4 (2263524)

"เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงจากเรื่องใดๆ  หากมีการลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย"

โปรดระมัดระวัง พลาดพลั้งไป อันตรายที่สุด

ผู้แสดงความคิดเห็น นักข่าวสายวรรณศิลป์ วันที่ตอบ 2012-03-29 06:36:49


ความคิดเห็นที่ 5 (2263702)

 แล้วพวกปลอมตัวเขียน

เขียนในนามคนอื่น

มีวิธีป้องกันไหม?

ผู้แสดงความคิดเห็น แสง วันที่ตอบ 2012-03-29 21:43:15


ความคิดเห็นที่ 6 (2263838)

""

..ขอบคุณคนผ่านมา    ลงเนื้อหาประกอบให้
แจกแจงแถลงใน       ทั้งสาระส่วนสำคัญ

..ประกวดหมวดการเมือง  ยากเอาเรื่องลำบากขั้น
ร้อยกรองลองประชัญ     แต่รางวัลมิหวังชม

..ประชาธิปไตย        ฟังแล้วให้ปวดใจขม
ทั้งที่รักนิยม           แต่กลับขมขยาดมอง
 
..จะโตก็ไม่โต         เดินโต๋เต๋ตกคูคลอง
ซ้ำย่ำคลำน้ำหนอง        ข้องขุ่นมัวทั่วแผ่นดิน

..กระทั่งดั่งง่อยเปลี้ย     แขนก็เสียขาก็สิ้น
น้ำตาทาหลั่งริน         กินข้าวหนอติดคอนาน

..ดูเป็นเช่นนั้นเอง      อลเวงอลหม่าน
เจ็บหนักจักประจาน      ทรมานโศกซานซม

 

        

ผู้แสดงความคิดเห็น ภัทราจิตร บุญประสงค์ วันที่ตอบ 2012-03-30 14:46:48[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.