ReadyPlanet.com


สมาคมนักกลอนฯ เชิญประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 5 ปี 2555


ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่5 2555

โครงการประกวดร้อยกรองออนไลน์ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555
(อ่านกติกาให้ชัดเจนมิฉะนั้นท่านจะโดนตัดสิทธิ์)

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด และหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
1.เป็นงานเขียนร้อยกรองตามฉันทลักษณ์ที่กำหนด โดยมีความยาวต่อชิ้นงาน 6-10 บท และเป็นงานของผู้เขียนคนเดียว (ไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการส่ง)
2.เป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง โดยมิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ ทุกชนิดมาก่อน
3.ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกส่งผลงานได้ ในช่องทางหนึ่งช่องทางใดเท่านั้น (เวบไซต์, อีเมล์, ไปรษณีย์) ทั้งนี้ หากมีการส่งผลงานชิ้นเดียวกันซ้ำมาในช่องทางอื่น จะถูกตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานทันที
4.ผู้ส่งผลงานสามารถแก้ไขผลงานที่ส่งมาก่อนหน้านั้นได้ โดยต้องระบุ “ครั้งที่” ของการแก้ไข ในการส่งผลงานที่แก้ไขเข้ามาใหม่ และต้องส่งผลงานที่แก้ไขในช่องทางเดียวกันกับผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดก่อนหน้านั้นเท่านั้น
   ทั้งนี้ หากมีการส่งผลงานแก้ไข โดยมิได้ระบุ “ครั้งที่” ของการแก้ไข หรือส่งผลงานแก้ไขในช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางเดิมที่เคยส่งมาก่อนหน้านั้น จะถือเป็นการส่งผลงานซ้ำในชิ้นเดียวกัน และจะถูกตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้าประกวดทันที
5.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
6.ผู้ส่งผลงาน ต้องให้ชื่อ-สกุล รวมถึงสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่สะดวก กรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ใช้นามแฝงในการประกวด ก็ต้องแจ้งชื่อ-สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ และในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันการรับรางวัล
   ทั้งนี้ หากผู้ส่งผลงาน ไม่แจ้งชื่อ-สกุล รวมถึงสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูกตัดสิทธิ์การส่งผลงานได้
7.ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีรูปแบบถูกต้องตามกรอบและกฎเกณฑ์ ของฉันทลักษณ์และวรรณศิลป์ ตามรูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทนั้น ๆ 
8.ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์และความงามของ “รสความ” ความสมบรูณ์และความงามของ “รสคำ” การใช้ถ้อยคำภาษาถูกต้อง เนื้อหาสาระสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม
9.การตัดสินของคณะกรรมการ พิจารณาจากการให้คะแนนรายบุคคล ตามองค์ประกอบของเกณฑ์ที่กำหนด และมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการฯแต่ละชุด เป็นผู้มีสิทธิในการชี้ขาดว่า ผลงานใด สมควรได้รับรางวัล 
10.คณะกรรมการสงวนสิทธิ ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด
11.การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด
12.กรณีมีปัญหานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
13.ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือ เป็นของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 
ระยะเวลาดำเนินการ
• เดือนกันยายน 2555 เป็นต้นไป และเสร็จสิ้นโครงการเดือนธันวาคม 2555
• ประกาศผลรอบสุดท้าย ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2555
• มอบรางวัลใน “วันนักกลอน” 10 ธันวาคม 2555 การประชุมสามัญประจำปีสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวด 3 ช่องทาง คือ 
- ส่งผลงานทางเวบบอร์ด ในเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ ( www.thaipoet.net )
- ทางอีเมล์ ( info_thaipoet@yahoo.com )
- ทางไปรษณีย์ ( “กองประกวดร้อยกรองออนไลน์ฯ” เลขที่ 59/21 หมู่ที่ 9 ซอยศิริโสภา ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดร้อยกรอง” )
***การส่งทางไปรษณีย์ ภายในเวลาที่กำหนด ตามหลักฐานการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ*** 

การแบ่งประเภท และระดับชั้น ของการประกวด
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - กาพย์ยานี 11 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - กลอนสุภาพ 
3. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป - โคลงสี่สุภาพ 

หัวข้อการประกวด
• หัวข้อการประกวด ของทุกระดับชั้น ปักษ์หลัง เดือนกันยายน 
(16 กันยายน – 30 กันยายน 2555 ประกาศผล 15 ตุลาคม 2555)
“อคติ”

• หัวข้อการประกวด ของทุกระดับชั้น ปักษ์แรก เดือนตุลาคม 
(1 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2555 ประกาศผล 30 ตุลาคม 2555)
“นามธรรม”

• หัวข้อการประกวด ของทุกระดับชั้น ปักษ์หลัง เดือนตุลาคม 
(16 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2555 ประกาศผล 15 พฤศจิกายน 2555)
“อุษาคเนย์”

o คณะกรรมการชุดใหญ่ กำหนดวันประชุมภายใน 15 วัน เพื่อลงมติตัดสินในรอบสุดท้าย
และประกาศผลภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2553

o หัวข้อการประกวดเป็นการกำหนดกรอบกว้างๆ สำหรับการพิจารณาตัดสินในแต่ละปักษ์ 
ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นชื่อเดียวกับหัวข้อการประกวด

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รายปักษ์ (รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ถ้าจะมี) จำนวน 4 ครั้ง
• กาพย์ยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
o ชนะเลิศ เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

• กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
o ชนะเลิศ เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

• โคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
o ชนะเลิศ เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

2. รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รอบสุดท้าย (รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ถ้าจะมี) จำนวน 1 ครั้ง
• กาพย์ยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
o ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

• กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
o ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

• โคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
o ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
o รางวัลอื่น ๆ ถ้ามีผู้ตั้งกระทู้ webmaster :: วันที่ลงประกาศ 2012-09-07 22:16:04


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2299693)

ขอสนับสนุนการประกวดร้อยกรองออนไลน์ นวัตกรรมการประกวดบทร้อยกรองทันยุค ทันเหตุการณ์ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร นักกลอนทุกรุ่นส่งเข้าประกวดได้เลย กำลังรออ่านสำนวนของทุกท่านครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนชอบกลอน วันที่ตอบ 2012-09-08 07:38:57


ความคิดเห็นที่ 2 (2299721)

หัวข้อค่อนข้างยากสำหรับเด็กม.ต้นนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนชอบกาพย์ วันที่ตอบ 2012-09-08 10:35:21


ความคิดเห็นที่ 3 (2299887)

ได้เห็นหัวข้อสำหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น่าจะยากสำหรับนักเรียนใน ม.ต้น นะครับ เดี๋ยวนี้เด็กเก่ง คิดเก่ง ครูสอบกระบวนการคิดที่หลากหลาย เขาต้องการสร้างทักษะการคิดสำหรับนักเรียนในยุคปัจจุบัน ผมว่าเราจะได้มีผลงานกลอนดีดีเอาไว้เผยแพร่สู่สาธารณชนครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น นักกลอน วันที่ตอบ 2012-09-09 10:57:17[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.