ReadyPlanet.com


80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์


โครงการการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญา เชิญร่วมสัมมนา 80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์ วันที่ 8 สิงหาคม
เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา “80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์” ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาเรื่อง “80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์”

ความเป็นมาของปัญหา

อังคาร กัลยาณพงศ์ นับเป็นกวีคนแรกๆ ที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะใน ลำนำ
ภูกระดึง และ บางกอกแก้วกำศรวล หรือ นิราศนครศรีธรรมราช นอกจากประเด็นสิ่งแวดล้อมแล้ว เขายังนำเสนอความร่วมสมัยในประเด็นสังคม และสงครามนิวเคลียร์ด้วย ปรัชญาในงานของอังคารนับเป็นปรัชญาสมัยใหม่มาก เนื่องจากเขาต้องการใช้กวีนิพนธ์แก้ปัญหาของโลกและสังคมอันนับเป็นแนวคิดอุดมคติ อีกทั้งยังมีลักษณะร่วมสมัยในงานเขียนด้วย กล่าวคืออังคารกลับไปหารูปแบบฉันทลักษณ์แบบอยุธยา และสร้างงานใหม่โดยแหวกขนบดังกล่าวออกมา
นอกจากนี้ กระแสตอบรับงานของอังคาร กัลยาณพงศ์ในสังคมไทยยังน่าสนใจนำมาพิจารณา เพราะเป็น ประเด็นสังคมศาสตร์การวิจารณ์ อันเป็นมโนทัศน์หลักของโครงการฯ กล่าวคืองานของเขาผ่านสภาวะการรับงานของผู้อ่านมาใน 3 ช่วงที่เด่นชัดคือ ช่วงแรกเป็นช่วงที่บริบทรอบตัวโจมตีงานของเขาอย่างรุนแรง ช่วงที่สอง เป็นช่วงที่ผู้อ่านสรรเสริญและยกย่องผลงานของเขาอย่างมาก และช่วงที่สามเป็นช่วงที่ความสนใจเกี่ยวกับงานของเขาหายไปจากสังคม       การสัมมนาครั้งนี้ยังมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการสื่อความของงานอังคาร กัลยาณพงศ์ต่อนักอ่านในสังคมร่วมสมัยในปัจจุบันด้วย

วัตถุประสงค์

๑.       เพื่อศึกษาความร่วมสมัยในงานของอังคาร กัลยาณพงศ์
๒.       เพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ของงานอังคารทั้งในแง่เนื้อหาและรูปแบบ
๓.       เพื่อศึกษาว่างานของอังคาร กัลยาณพงศ์ยังคงสื่อความกับนักอ่านร่วมสมัยในปัจจุบันได้หรือไม่ อย่างไร

รูปแบบการดำเนินการ

จัดสัมมนาทางวิชาการ 1 วัน ผู้ร่วมสัมมนาประมาณ 50 คน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

       ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการสัมมนา

       รวมบทความและบทวิจารณ์ที่เกี่ยวกับอังคาร กัลยาณพงศ์ ประมาณ 10 ชิ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.       เอกสารถอดเทปการอภิปรายของที่ประชุมสัมมนา
๒.       บทวิเคราะห์จากการสัมมนา
---------------------------

กำหนดการ

การสัมมนา เรื่อง "80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์"
โครงการวิจัย “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์”
ณ ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 09.00 -16.30 น.
(โดยการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย [สกว.] ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ
สถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร )
------------------------------------------------------

08.30 - 09.00 น.       :ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.       :ผศ. ดร. ธีระ นุชเปี่ยม หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงจุดประสงค์การจัดการสัมมนา
09.15 - 09.30 น.       : การอ่านกวีนิพนธ์ โดย คุณอังคาร กัลยาณพงศ์
09.30 - 10.00 น.       :"อังคาร กัลยาณพงศ์ ในกวีร่วมสมัย"
- ศ.เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ       วิทยากร
10.00 - 10.30 น.       :"นวัตกรรมทางวรรณศิลป์ในงานของอังคาร กัลยาณพงศ์"
- รศ. ดร. สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา วิทยากร
                                    
10.30 - 10.45 น.       :พัก รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 11.15 น.       :"ปรากฏการณ์อังคาร กัลยาณพงศ์ กับงานวิจารณ์"
-       รศ. ดร. ดวงมน จิตร์จำนงค์วิทยากร
11.15 - 12.00 น.       :อภิปรายซักถาม

12.00 น. -13.00 น.       :รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - 14.00 น.       :"อังคาร กัลยาณพงศ์ ในทัศนะคนรุ่นใหม่"
14.00 น. - 14.30 น.       : อภิปราย/ซักถาม

14.30 น. -14.45 น.       :พัก รับประทานอาหารว่าง

14.45 น. - 15.45 น.       : "การสนทนากับอังคาร กัลยาณพงศ์"
15.45 - 16.15 น.       :อภิปราย/ซักถาม
16.15 - 16.30 น.       :กล่าวสรุปการสัมมนา โดย ศ. เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ


•       ผู้ดำเนินการอภิปรายภาคเช้า รศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
•       ผู้ดำเนินรายการอภิปรายภาคบ่าย       อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง


ใบสมัครเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์"

โครงการวิจัย “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์”
ณ ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00-16.30 น.
(โดยการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย [สกว.] ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร)
------------------------------------------------------
1. ชื่อ ………………………………………….       นามสกุล ………………………………………………
2. เพศ ……………..             อายุ ……………. ปี             อาชีพ …………………………….………………
      ตำแหน่งทางวิชาการ ……………………………………………………………….………(โปรดระบุถ้ามี)
3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………………………………..
       โทรศัพท์ : ………………………………………      โทรสาร : ……………………………………………
       E-mail : …………………………………………………………………………………………………..
4. การศึกษาขั้นสูงสุด ……………………………..      สาขา ………………………………………………
       จากสถาบัน ……………………………………………………………………………………………….


โปรดส่งใบสมัครกลับไปภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2550 ที่
โครงการวิจัย “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์”
ชั้น 8 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2435-3962: /โทรสาร : 0-2434-6257 E-mail : office@thaicritic.com, thaicritic@hotmail.com

• ค่าลงทะเบียน 200 บาท (รวมค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) และ ค่าอาหารว่าง )
• การชำระค่าลงทะเบียน ขอให้ชำระเงินในวันสัมมนาฯ


       กำหนดปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2550


ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2007-07-02 03:18:54


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2107170)

pulp fiction costumes remi lace wigs cheaperIt seems that hair wigs King of Rock and Roll Your fantastic remy hair hair extensions price.

ผู้แสดงความคิดเห็น jonathan (rachel-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 07:56:42[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.