ReadyPlanet.com


ประกาศแล้ว !!! ยุวกวีดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐


ประกาศแล้ว !!! ยุวกวีดีเด่น ๒๕๕๐

 

          หนังสือกวีนิพนธ์เกือบร้อยเล่มกองสุมอยู่ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ของโรงแรมโอเรียลเต็ลเพื่อรอการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลซีไรท์ปีนี้  ขณะเดียวกัน  แฟ้มเกียรติประวัติผลงานร้อยกรองของน้อง ๆ ประถมและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวนไม่ต่างกันก็ได้รับการส่งมาที่สำนักงานเล็ก ๆ ของสโมสรยุวกวี  ชมรมเทพศรีกวีศิลป์  เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกให้เป็น “ยุวกวีดีเด่นแห่งประเทศไทย”  รางวัลทรงเกียรติสูงสุดที่มีคุณค่าทางความรู้สึกเทียบเท่ารางวัลซีไรท์ของวงการร้อยกรองระดับนักเรียน  

 

                หลังจากที่ปล่อยให้ผลงานของน้อง ๆ แต่ละคนขับเคี่ยวกันเองอย่างดุเดือด   ผนวกกับวิจารณญาณขั้นเข้มข้นที่เหล่าผู้ทรงคุณวุฒิของสโมสรยุวกวีเค้นมาประกอบการพิจารณาครั้งนี้  ในที่สุด  เราก็ได้ทราบชื่อยุวกวีดีเด่นประจำปี ๒๕๕๐  จำนวน ๔ คน  นั่นคือ

 

                ๑.นายเกียรติศักดิ์  ดอกบัว                โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช           จ.นครศรีธรรมราช

                ๒.นางสาววีณา  วุฒิจำนง                 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒                         กรุงเทพมหานคร

                ๓.นางสาวขวัญชนก  ทองล้วน       โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ                  จ.เพชรบุรี

                ๔.ด.ญ.ใบบุญ  สกุลกรุณาอารีย์       โรงเรียนสงวนหญิง                           จ.สุพรรณบุรี

 

                ขอแสดงความยินดีกับทั้ง ๔ คนด้วยนะครับ  สำหรับใครที่อยากรู้จักเขาและเธอเหล่านี้  ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานและเกียรติประวัติของยุวกวีดีเด่น  ในงาน “ยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ  วันยุวกวี  ครั้งที่ ๓๐” (รายละเอียดงานอยู่ท้ายข่าวนี้) ครับผม

 

                “ ปีนี้มีการแข่งขันที่ดุเดือด  ผลงานของนักเรียนหลายคนมีความสูสีกันมาก  จนคณะ กรรมการรู้สึกลำบากใจเมื่อต้องตัดผลงานของใครสักคนหนึ่งออก”  นายนารถ  กิตติวรรณกร  ประธานสโมสรยุวกวี  ชมรมเทพศรีกวีศิลป์  กล่าว

 

                “ ปกติแล้วยุวกวีดีเด่นจะมีเพียงปีละไม่เกิน ๓ คน  แต่ปีนี้เราต้องให้ถึง ๔ คน  เพราะทุกคนเก่งกันมาก ”  หนึ่งในคณะกรรมการผู้ไม่ประสงค์ออกนามเผย  “ปีนี้เป็นปีที่ ๒ ติดต่อกันแล้วนะ  ที่เราให้รางวัลยุวกวีมากถึง ๔ คน แสดงว่าเยาวชนให้ความสนใจการเขียนร้อยกรองมากขึ้น  รวมทั้งครูอาจารย์ก็ให้การส่งเสริม  นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง”

 

                สำหรับน้อง ๆ  คนอื่น ๆ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณา  และมีผลงานเข้าตากรรมการ  สมควรได้รับรางวัลชมเชย  มีรายนามดังต่อไปนี้

 

ระดับประถมศึกษา

                ๑.  ด.ช.แมน  คล้ายสุวรรณ            โรงเรียนวัดสุวรรณาราม                   กรุงเทพมหานคร

๒. ด.ญ.สุวรา  พรหมจันทร์             โรงเรียนอนุบาลยะลา                        จ.ยะลา

                ๓. ด.ญ.นิศารัตน์  อินณชิด              โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)          จ.นครปฐม

                ๔. ด.ญ.ศศิกานต์  เงินมาก               โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)         จ.นครปฐม   

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                ๑. ด.ช.ธนพงศ์  สุขปัญญา               โรงเรียนบางระจันวิทยา                    จ.สิงห์บุรี

                ๒. ด.ญ.อรุณรัตน์  รอดรังนก          โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช           จ.นครศรีธรรมราช

                ๓. ด.ช.สถาพร  คำทอง                    โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช           จ.นครศรีธรรมราช

                ๔. ด.ช.นันทภพ  สังขนันท์             โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช           จ.นครศรีธรรมราช

                ๕. ด.ญ.ปรียามน  สุขม่วง                โรงเรียนโพธิสารพิทยากร                กรุงเทพมหานคร

                ๖. ด.ช.ภูษิต  ศรีมณี                           โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช           จ.นครศรีธรรมราช

                ๗. ด.ญ.อภิฤดี  สุขคำ                        โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ               จ.สงขลา

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชมเชยอันดับ ๑

                ๑.  น.ส.สุวัสสา  เสริมศิลป์              โรงเรียนปราจีนกัลยาณี                     จ.ปราจีนบุรี

                ๒. น.ส.อนัญญา วัจฉละพงศ์          โรงเรียนชลกันยานุกูล                       จ.ชลบุรี

                ๓. นายนันทชัย  ภัทรนิธานทิพย์    โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม                จ.อ่างทอง

                ๔. ด.ญ.อนัตตา  เมี้ยนละม้าย          โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์            จ.ราชบุรี

                ๕. นายรังสรรค์  สมอารีย์                 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช           จ.นครศรีธรรมราช

                ๖.  นายวสิน  เพ็ญสุริยะ                   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์          จ.ฉะเชิงเทรา

                ๗. น.ส.ภัททิรา  บุญทองใหม่         โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช           จ.นครศรีธรรมราช

                ๘. น.ส.กมลวรรณ  พรมเช็ก           โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช           จ.นครศรีธรรมราช

                ๙.  นายชวิน  พงษ์ผจญ                    โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)     กทม.

                ๑๐. น.ส.อารดา  ขลิบแย้ม               โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช           จ.นครศรีธรรมราช

                ๑๑. น.ส.จิรกานต์  เดชทองคำ        โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช           จ.นครศรีธรรมราช

                ๑๒. น.ส.ธนิศา  สุวรรณสินธุ์         โรงเรียนดรุณาราชบุรี                        จ.ราชบุรี

                ๑๓. น.ส.ชุติมา  สันธนะดิลก         โรงเรียนสาธิต ม.เกษตร ฯ               กรุงเทพมหานคร

 

ชมเชยอันดับ ๒

                ๑. น.ส.ชมบงกช  จินดาคม             โรงเรียนปากเกร็ด                               จ.นนทบุรี

                ๒. นายชญานิน  ปลื้มญาติ              โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย                     จ.พระนครศรีอยุธยา

                ๓. น.ส.เบญจพร  ไพรศร                                 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม           กรุงเทพมหานคร

                ๔. น.ส.รับขวัญ  ธรรมบุษดี             โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย                 กรุงเทพมหานคร

                ๕. นายเกริกสิน  แสงเจริญกุล         โรงเรียนบูรณะรำลึก                          จ.ตรัง

                ๖. นายยุทธภูมิ   ภูมิอีเตี้ย                                 โรงเรียนนนทรีวิทยา                          กรุงเทพมหานคร

                ๗. น.ส.สิริพร  คำคูณเมือง              โรงเรียนนนทรีวิทยา                          กรุงเทพมหานคร

                ๘. น.ส.นิศารัตน์  สวนกัน               โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล             จ.สกลนคร

                ๙. นายณัฐพล  พุ่มอิ่ม                       โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม              จ.พิษณุโลก

                ๑๐. น.ส.จิราพร  รอดตา                   โรงเรียนกบินทร์วิทยา                       จ.ปราจีนบุรี

                ๑๑. น.ส.ปิยดา  พันธุขันธ์               โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล             จ.สกลนคร

                ๑๒. น.ส.ชณัฐศิกาญ   แจ่มแจ้ง     โรงเรียนสงวนหญิง                          จ.สุพรรณบุรี

                ๑๓. นายสุวิจักขณ์  ลับแลชัย           โรงเรียนวังชิ้นวิทยา                           จ.แพร่

                ๑๔. นายกฤติน ชุมสวัสดิ์                 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ         จ.นครปฐม

                ๑๕. น.ส.กนิษฐา  ข่วงทิพย์             โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา            จ.สกลนคร

                ๑๖. น.ส.วีรอร  สยามล                     โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา                จ.ปทุมธานี

                ๑๗. น.ส.สิปาง  สังข์นคร                โรงเรียนเตรียมฯน้อมเกล้าฯ             จ.ปราจีนบุรี

                ๑๘. น.ส.สุภาวรรณ  รังสีจำรัส       โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ                 จ.เชียงใหม่

 

                รายชื่อทั้งหมดจะได้รับการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ในฐานะยุวกวีปีที่ ๓๐ ของชมรมเทพศรี กวีศิลป์  ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์รังสรรค์  คงเที่ยง  ปูชนียบุคคลแห่งวงการภาษาไทยที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดี ๆ เสมอมา  ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาระดมสมองค้นหายุวกวีดีเด่น  และขอขอบพระคุณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ร่วมส่งเสริมการศึกษาในกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้

 

                เสียงเพลงเชิดชูเกียรติจะดังกึกก้องเช่นเดียวกับเสียงปรบมือและแววตาชื่นชมนับพันคู่  ในพิธีประกาศเกียรติคุณยุวกวีดีเด่นแห่งประเทศไทย  ในงาน “ยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ  วันยุวกวี  ครั้งที่ ๓๐”   ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความประทับใจ  และร่วมชื่นชมเยาวชนคนเก่งที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย     ในวันที่  ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๔๐  เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม  ชั้น ๕ อาคาร ๑   มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ถนนพหลโยธิน  กรุงเทพมหานคร    ( ดูแผนที่การเดินทาง ที่นี่ )

                แล้วคุณจะรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นซีไรท์ของวงการร้อยกรองระดับนักเรียนจริง ๆ

 

ปล. สำหรับโรงเรียนที่สนใจจะส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกลอนสดและวาดภาพประกอบบทร้อยกรองในงานวันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสโมสรยุวกวี  http://www.yuvakave-tk.com/ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ผู้ตั้งกระทู้ นกยักษ์ :: วันที่ลงประกาศ 2007-08-07 08:03:19


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (937569)

เนื่องจากมีรายชื่อตกหล่น  ขอเพิ่มชื่อผู้ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คือ  น.ส. สุภนิดา  จันทร์มูล   โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์       จ. ราชบุรี ครับ    ขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้

ผู้แสดงความคิดเห็น นกยักษ์ วันที่ตอบ 2007-08-08 10:39:34


ความคิดเห็นที่ 2 (993904)

 

ดี

ผู้แสดงความคิดเห็น ใรรวิเว วันที่ตอบ 2008-03-13 21:43:10


ความคิดเห็นที่ 3 (1092652)
ักเรียนมีความเพียรดีมาก
ผู้แสดงความคิดเห็น วรัณญา ศิริกุล วันที่ตอบ 2008-03-25 07:54:12


ความคิดเห็นที่ 4 (1115095)
อยากเป็นยุวกวีดีเด่นบ้าง สักครั้งในชีวิต
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ศรัทธาในศิลปะกวี วันที่ตอบ 2008-03-27 15:50:03


ความคิดเห็นที่ 5 (1771833)

อยากทราบผลการแข่งขันรายการต่างๆของงานวันยุวกวีครั้งที่30มากค่ะขอรายชื่อผู้ได้รางวัลในการแข่งขันในรายการต่างๆด้วย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป๊อป วันที่ตอบ 2008-06-12 16:02:59


ความคิดเห็นที่ 6 (2107141)

fake gucci handbags chanel only be large enough for the louis vuitton inside zipper compartment changing fake louis vuitton replica louis vuitton mens wallet.

ผู้แสดงความคิดเห็น vacheron (aero-at-msn-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 07:31:53[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.