ReadyPlanet.com


ประกาศคณะทำงาน "ร้อยกรองออนไลน์" เรื่องขอให้ผู้ที่ส่งผลงานและได้รับรางวัล ตอบรับการเข้าร่ว


ประกาศคณะทำงาน โครงการ “ร้อยกรองออนไลน์”

เรื่อง : ขอให้ผู้ที่ส่งผลงานและได้รับรางวัล ติดต่อเพื่อยืนยันการเข้ารับรางวัล

 

เนื่องด้วยคณะกรรมการตัดสินร้อยกรองออนไลน์ ได้ดำเนินการตัดสินผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ – เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ รวม ๓ ระดับชั้น จากร้อยกรอง ๓ ประเภท คือ กาพย์ยานี ๑๑ ในระดับมัธยมต้น กลอนสุภาพ ในระดับมัธยมปลาย และโคลงสี่สุภาพ ในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการตัดสินดังนี้

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐

๑.)ประเภทโคลง ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “ตากรุ้งเรืองโพยม”

รางวัลชนะเลิศ “พลอย” ของ “จรลี”

รางวัลรองชนะเลิศ “รุ้งหลังฝน” ของ “สุชีรา”

รางวัลรองชนะเลิศ “กลเปล่งแสงรัศมิ์ไต้ ตราบสิ้นลมปราณ” ของ “วิษณุ”

๒.)ประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ชักม้าชมเมือง”

รางวัลชนะเลิศ “ชักม้าชมเมือง ชำเลืองชมใจ” ของ “นายชวิน”

รางวัลรองชนะเลิศ “ชักม้าเลี่ยงเมือง” ของ “พงศกร”

รางวัลรองชนะเลิศ “เด็กน้อยกับม้าวิเศษ” ของ “แดนไกล ไลบีเรีย”

๓.)ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “เพียงความเคลื่อนไหว”

รางวัลชนะเลิศ “ทรพีแห่งแผ่นดิน” ของ “ชูศักดิ์ สิทธิจันทร์”

 

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๐

๑.)ประเภทโคลง ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “นาฏกรรมบนลานกว้าง”

รางวัลชนะเลิศ  “นาฏรัฐ - นาฏมาร – นาฏธรรม”  ของ Aberforth

รองชนะเลิศ “โศกนาฏกรรมล้างคมเคียว” ของ “ฟางข้าว อินทิศร”

รองชนะเลิศ “นาฏกรรมบนลานกว้าง” ของ “ภควดี นครปฐม”

รางวัลชมเชย “โศกนาฏกรรมวิถี” ของ “ไศล ภูลี้” 

รางวัลชมเชย “เมืองกรุง” ของ “คมเย็น”

รางวัลชมเชย “ม่านรุ้ง ลานตม” ของ “วิจัย”

รางวัลชมเชย “สนามหลวง” ของ “จรลี”

รางวัลชมเชย “นาฏลาน” ของ “อิสรวลี”

๒.)ประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “สำนึกขบถ”

ชนะเลิศ – ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย “บันทึกแห่งพฤษภา” ของ “แดนไกล ไลบีเรีย”

รางวัลชมเชย “สำนึกขบถ” ของ “ชวิน”

๓.)ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “คำหยาด”

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐

๑.)ประเภทโคลง ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “รุ้งสายอันรายสรวง”

รางวัลชนะเลิศ “มะลิซ้อน นาดี” ของ “น.ส.มะลิซ้อน นาดี”

รองชนะเลิศ “รุ้งสายเหนือไตรภูมิ” ของ “ภควดี นครปฐม”

๒.)ประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ปณิธานกวี” 

รางวัลชนะเลิศ “ปณิธานกวี” ของ “วรรณกานต์”

รองชนะเลิศ “พันธะปณิธาน” ของ “แดนไกลไลบีเรีย”

รองชนะเลิศ “ปณิธานกวี” ของ “ศิริลักษณ์”

๓.)ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “กวีนิพนธ์”

รางวัลชนะเลิศ  “กวีนิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐” ของ “ชูศักดิ์”

 

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๐

๑.)ประเภทโคลง ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “ฤดีกาล” 

รางวัลชนะเลิศ “คมกาล” ของ “ภควดี นครปฐม”

รองชนะเลิศ “ฤดีกาล” ของ “อิสราวดี”

รองชนะเลิศ “ฤดีกาล” ของ “อานุภาพ กำไลทอง”

รางวัลชมเชย “ฤดีกาล” ของ “ปริวัฒน์”

รางวัลชมเชย “ฤดีครอง” ของ “ชดา แก้วสมบัติ”

รางวัลชมเชย “ดวงฤดีแห่งกวีกานท์” (โคลงกระทู้โบราณ) ของ “ชูพงศ์”

รางวัลชมเชย “รติรัตติกาล” ของ “คมเย็น”

๒.)ประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “มือนั้นสีขาว” 

รางวัลชนะเลิศ “มือนั้นสีขาว” ของ “ชวิน”

๓.)ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “ใบไม้ที่หายไป”

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

 

เดือนกันยายน ๒๕๕๐

๑.)ประเภทโคลง ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “ในเวลา”

รางวัลชนะเลิศ – ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ “ทองม้วน” ของ “อรณาฐ”

รางวัลรองชนะเลิศ “จินตนาการ” ของ “ไศล ภูลี้”

รางวัลรองชนะเลิศ “เขาฆ่าเวลา” ของ “สุชีรา”

๒.)ประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “คำใดจะเอ่ยได้ดังใจ”

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

๓.)ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “ม้าก้านกล้วย”

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

 

เดือนตุลาคม ๒๕๕๐

๑.)ประเภทโคลง ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “แม่น้ำรำลึก”

รางวัลชนะเลิศ “พยุหยาตราทางชลมารค ๒๕๕๐” ของ “ชาญสมร”

รองชนะเลิศ “บ้านเกิด” ของ “อธิคม”

รองชนะเลิศ “รำลึกโลหิตธาร” ของ “อิสราวลี”

รางวัลชมเชย “แม่น้ำแห่งความหลัง” ของ “พีรมิตร”

รางวัลชมเชย “หนึ่งแม่น้ำรำลึก” ของ “Aberforth”

รางวัลชมเชย “คงคาครวญ” ของ “เปรียว”

รางวัลชมเชย “ป่าสักโศกรำพัน” ของ “ปัญจาลนคร”

๒.)ประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “กังสดาลดอกไม้”

รางวัลชนะเลิศ – ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย “บทเพลงแห่งดอกไม้เถื่อน” ของ “แดนไกล ไลบีเรีย”

๓.)ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “บ้านเก่า”

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

 

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการติดต่อประสานงาน และแจ้งผลการตัดสินรางวัลไปยังผู้ส่งผลงาน ทั้งทางอีเมล์ โทรศัพท์ และจดหมายติดต่อ ในส่วนของผู้ส่งผลงาน ที่ได้แจ้งชื่อ-ที่อยู่ และสถานที่ติดต่อไว้ให้ เพื่อยืนยันการตอบรับ เข้าร่วมการรับรางวัลด้วยตนเอง ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ส่งผลงานอีกบางส่วน ที่มิได้ให้ชื่อที่อยู่และสถานที่ติดต่อไว้ให้ จึงใคร่ขอให้ผู้ส่งผลงานดังกล่าว ติดต่อกลับมายังคณะทำงานฯ ผ่านทางอีเมล์ (info_thaipoet@yahoo.com) หรือทางโทรศัพท์(มหาสุรารินทร์  085-1666473 , นายทิวา 084-3601962) ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อแจ้งชื่อ-ที่อยู่และสถานที่ติดต่อ รวมถึงการยืนยันการตอบรับ เข้าร่วมรับรางวัลด้วยตนเอง หรือแจ้งข้อขัดข้องใด ๆ หากจะมีอยู่ เพื่อดำเนินการต่อไป

อนึ่ง สำหรับผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่น ๆ ในรอบสุดท้าย คณะกรรมการตัดสินฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย โดยได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก จากผลงานชนะเลิศประจำเดือนในทุกเดือน ของทุกระดับชั้น และทุกประเภทร้อยกรอง ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันเดียวกัน

                               คณะทำงาน โครงการ “ร้อยกรองออนไลน์”
                               อังคาร ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

            คำชี้แจงภาพรวม การตัดสิน “ร้อยกรองออนไลน์”

               การตัดสินของคณะกรรมการฯ ใช้เกณฑ์ประเมินในภาพรวม จากองค์ประกอบของการพิจารณาตัดสิน โดยพิจารณาจากด้านฉันทลักษณ์ เนื้อหาสาระ การใช้ถ้อยคำโวหาร ความคิดสร้างสรรค์ และองค์ประกอบอื่น ๆ ประกอบกัน

ดังนั้น จึงอาจเห็นได้ว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และได้รับการพิจารณาคัดเลือก จะมีความหลากหลาย โดยอาจดีเด่นด้านฉันทลักษณ์ สำนวนโวหาร ความคิดสร้างสรรค์ ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือประกอบกัน ซึ่งแต่ละด้านจะมีผลคะแนนในแต่ละส่วน เพื่อนำมารวมคะแนนทั้งหมดในขั้นสุดท้าย และพิจารณาตัดสินคัดเลือกชิ้นงานหนึ่ง ๆ ให้ได้รับรางวัลตามเกณฑ์ที่กำหนด

                         คณะกรรมการตัดสิน “ร้อยกรองออนไลน์”

 ผู้ตั้งกระทู้ คณะทำงาน "ร้อยกรองออนไลน์" :: วันที่ลงประกาศ 2007-12-04 23:09:10


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (938199)

ขอบคุณคณะทำงานร้อยกรองออนไลน์ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้สร้างสรรค์เวทีประกวดกลอนทันยุคทันสมัย เป็นไปตามบริบทของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ถ้ารวบรวมจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจ้งให้ทราบด้วย อยากเก็บสะสมไว้อ่านต่อไป  แนะนำให้ทำเป็นแผ่นซีดีเผยแพร่เพราะประหยัด พอเพียง สะดวกสบาย

ผู้แสดงความคิดเห็น แฟนนักกลอน วันที่ตอบ 2007-12-05 07:22:27


ความคิดเห็นที่ 2 (938200)

       เรียนคุณทิวา  และคุณมหาสุรารินทร์

                     ดิฉัน น.ส วรรณกานต์  เครือบสูงเนิน  และ น ส.ศิริลักษณ์  รักงาม  เขียนเข้าประกวดกลอนออนไลน์ และได้รับรางวัล  จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ทั้ง 2 คน อยู่ ชั้น ม. 6/1 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์  อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

ผู้แสดงความคิดเห็น วรรณกานต์ วันที่ตอบ 2007-12-05 17:27:28


ความคิดเห็นที่ 3 (938201)

ยืนยันเข้าร่วมงานวันนักกลอนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาญสมร วันที่ตอบ 2007-12-05 23:29:22


ความคิดเห็นที่ 4 (938202)
ยืนยันการเข้าร่วมงานครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น อธิคม วันที่ตอบ 2007-12-06 14:36:05


ความคิดเห็นที่ 5 (938203)
ขอบคุณครับ ทุก ๆ ท่าน
ยินดีที่มาร่วมงานฯครับ

คุณ วรรณกานต์  และ คุณศิริลักษณ์ 
สะดวกที่จะมาร่วมงานด้วยใช่ไหมครับ
แจ้งผ่านที่นี่ได้เลยครับ ถ้าสะดวก
เพื่อดำเนินการต่อไปครับ

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายทิวา วันที่ตอบ 2007-12-06 19:00:10


ความคิดเห็นที่ 6 (938204)

ปล่อยเวลาล่วงพ้นจนข้ามปี เพิ่งทราบว่าตัวเองได้รับรางวัลพิเศษ เดือนส.ค. จึงไม่ได้เข้าร่วมงานวันนักกลอน เสียใจจริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชดา แก้วสมบัติ วันที่ตอบ 2008-01-02 14:34:28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.