ReadyPlanet.com


คาถาพระชินบัญชร...ฉบับร้อยกรองโดยพระธรรมโกศาจารย์  วัดราษฎร์บำรุง จังหวัดชลบุรี

 
" ข้าฯขอเชิญเสด็จ          พระสรรเพชญ์พุทธองค์
นราสภาทรง                  พิชิตมารและเสนา

ยี่สิบแปดพระองค์            นายกสงฆ์ทรงสมญา
ตัณหังกรเป็นต้นมา          ทรงดื่มแล้วซึ่งรสธรรม

จตุสัจอันประเสริฐ            ทรงคุณเลิศดิลกล้ำ
ยอดบุญพระคุณนำ           ยิ่งเทพไท้ไตรวิชชา

โปรดรับประทับทรง          ณ ที่ตรงกระหม่อมข้าฯ
พระพุทธเจ้าสา-              ธุ ประณม บังคมเชิญ

ขอให้พระพุทธะ              สักกยะพระจำเริญ
ประทับบนเศียรเทอญ       ปราชญ์สรรเสริญพระบารมี

ขอให้พระธรรมะ              อริยะวิสุทธิ์ศรี
ประทับจักขุนทรีย์             ให้ข้ามีปัญญาญาณ

ขอให้พระสังฆะ               วิสุทธะคณาจารย์
สถิตประดิษฐาน              อุระข้าอย่ารู้ไกล

ให้พระอนุรุทธ์                 บริสุทธิ์อยู่หทัย
พระสารีบุตรไพ-              โรจนัย ณ เบื้องขวา

เบื้องหลังพระโกณฑัญ-     ญะสถิตจิตตสา
เบื้องซ้ายพระโมคคัลลา    ณ สถิต สถาพร

หูขวาพระอานนท์            ประชุมชนประนมกร
พระราหุลอุดมพร             สถิตร่วมจรัญญา

หูซ้ายพระกัสสป             นิราศภพกิตติมา
คู่กับพระมหา                 นามะสถิตประดิษฐาน

พระพุทธโสภิต              ผู้เรืองฤทธิ์อุดมญาณ
จอมมุนีวีระหาญ            ไตรวิชชาประภากร

ดุจดวงพระอาทิตย์         แรงร้อยฤทธิ์พันแสงศร
สถิตเกศอุดมกร             ปัจฉิมภาคพิบูลพรรณ

พระกุมาระกัสสป           ผู้เจนจบวจีสัณห์
บ่อบุญคุณานันท์           สถิตโอษฐ์อลังการ

ขอให้พระปุณณะ          เถระพระอังคุลิมาร
พระอุบาลีศานต์           พระนันทะพระสิวลี

บรรจบเป็นเบญจะ         พระเถระผู้เรืองศรี
สถิตอยู่นลาฏมี            เสน่ห์ดีไมตรีตาม

แปดสิบพระสาวก         มนต์สาธกผู้เรืองนาม
เรืองเดชทุกโมงยาม     ด้วยสีลาธิคุณคง

สถิตทั่วทุกส่วนกาย      ทั้งน้อยใหญ่ประทับทรง
เป็นคุณจำเริญมง-        คละเลิศประเสริฐศรี

ขอเชิญพระปริตร         อันศักดิ์สิทธิ์ในแดนตรี
เมตตาและปรานี          บริรักษ์นิราศภัย

เบื้องหน้ารัตนสูตร       ธรรมาวุธอันเกรียงไกร
ทักษิณอันฤาชัย          เมตตสูตรพระพุทธมนต์

ปัจฉิมธชัคคสูตร         พุทธาวุธวิเศษล้น
อุดรมหามนต์             อังคุลิมาละสูตรเสริม

ขันธโมระปริตร           ดังจักรกฤชประสิทธิ์เฉลิม
อาฏานาฏสูตรเติม       พระขรรค์เพชรเผด็จมาร

เพดานกั้นมารอากาศ    ให้ปลาตเกษมศานต์
อีกให้เป็นปราการ         กำแพงแก้วกำจัดภัย

ทวารบถกลดเจ็ดชั้น      ดำรงมั่นเดโชชัย
พระชินราชประสาทให้   เป็นเกราะใหญ่คุ้มครองตน

ด้วยเดชพระชินศรี         เรืองฤทธีมหิทธิดล
ขจัดภัยทุกแห่งหน         ทั้งวิบัติอุปัทวา

ทั้งภายนอกและภายใน   เกิดเป็นภัยไม่นำพา
เพียงลมร้ายพัดไปมา     ไม่บีฑาอย่าอาวรณ์

เมื่อข้าฯสวดพระสูตร     พระสัมพุทธบัญชร
สูงสุดพุทธพร              ในพื้นเมทนีดล

กลางชินบัญชร            คุณากรกิตติพล
หวังใดได้เป็นผล          จากกุศลสาธยาย

ขอมวลมหาบุรุษ           หน่อพระพุทธฤาสาย
รักษาข้าฯอย่าคลาย       ตลอดกาลนิรันดร

อีกเวทมนตร์ดลคาถา     ที่มวลข้าฯประนมกร
เล่าเรียนเพียรว่าวอน      อนุสรณ์ตลอดมา

เป็นคุณคุ้มครองดี         อย่าให้มีซึ่งโรคา
เป็นคุณช่วยรักษา         สรรพภัยไม่แผ้วพาน

อานุภาพพระชินะ          อุปัทวะอย่ารู้หาญ
ห่างไกลไม่ระราน          ประสบงานสวัสดี

อานุภาพพระธรรมะ       ให้ชำนะความอัปรีย์
ห่างไกลคนใจผี            กาลกิณีไม่กล้ำกราย

อานุภาพพระสังฆะ        ให้ชำนะอันตราย
ไม่เห็นคนใจร้าย           ไม่มั่นหมายมาราวี

อานุภาพพระสัทธรรม     ทุกเช้าค่ำรักษาศรี
จำรัสจำเริญดี               ร่มพระศรีชินบัญชรผู้ตั้งกระทู้ กวิน :: วันที่ลงประกาศ 2008-02-23 14:20:30


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (969756)

สวดมนต์บ่นพร่ำ .....น้อมนำไว้ก่อน

ทุกบททุกตอน .........สวดพร่ำร่ำไป

นโม ตัสสะ ..............อย่าละไปไหน

บ่นพร่ำร่ำไว้ ............เพื่อความดีงาม !

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทิน บางเที่ยง วันที่ตอบ 2008-02-24 06:09:05[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.