ReadyPlanet.com


ฑีพัตรยศ สุดลาภา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญต่างๆ


(ข้อมูล) ฑีพัตรยศ สุดลาภา teapatyost341455@hotmail.com

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญตราของไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตราของไทย เป็นเครื่องหมายที่ใช้แสดงถึงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ ซึ่งพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นเพื่อสำหรับพระราชทานให้แก่ผู้ที่ทำความดีความชอบที่เป็นประโยขน์แก่ทางราชการ สาธารณชน หรือในกิจการส่วนพระองค์

ทั้งนี้ผู้ที่เป็นราชการ จะได้รับพระราชทานโดยต้นสังกัดของข้าราชการผู้นั้นจะเป็นผู้ขอพระราชทาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงทำหนังสือขอพระราชทานผ่านสำนักราชเลขาธิการในพระองค์ในพระมหากษัตริย์ สำหรับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในกิจการส่วนพระองค์นั้น จะทรงพระราชกรุณาพระราชทานเองโดยไม่ต้องขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทย แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท โดยในแต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ตามลำดับดังนี้

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ( ป.จ.ว.)

ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.)

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)

ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)

ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.)

ตติยานุจอมเกล้า (ต.อ.จ.)

จตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ)

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี

เสนางคบดีแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์รามาธิบดี (ส.ร.)

มหาโยธินแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์รามาธิบดี (ม.ร.)

โยธินแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์รามาธิบดี (ย.ร.)

อัศวินแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์รามาธิบดี (อ.ร.)

เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร (ร.ม.ก.)

เหรียญรามมาลา (ร.ม.)

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)

เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.)

-- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ป.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จัตุถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)

เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)

--- เหรียญตรา

เหรียญตรารัตนวราภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตรารัตนวราภรณ์ (ร.ว.)

เหรียญตราวัลลภาภรณ์ (ว.ภ.)

เหรียญตราวชิรมาลา (ว.ม.ล.)

เหรียญกล้าหาญ (ร.ก.)

เหรียญชัยสมรภูมิ (ช.ส.)

เหรียญราชนิยม (ร.น.)

เหรียญปราบฮ่อ (ร.ป.ฮ.)

เหรียญงานพระราชทานสงครามยุโรป (ร.ส.)

เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ธ.)

เหรียญศานติมาลา ( ศ.ม.)

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ช.ร.)

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน (ช.ร.)

เหรียญราชการชายแดน (ช.ด.)

เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)

เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.ม.)

เหรียญศาลทูลมาลา (ร.ศ.ท.)

เหรียญบุษปมาลา (ร.บ.ม.)

--- เหรียญรัตนาภรณ์ เป็นเหรียญเครื่องหมายส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ สำหรับพระราชทานเป็นเครื่องหมายในพระมหากรุณาธิคุณแล้วแต่เล็งเห็นสมควร ซึ่งมีอักษรย่อและลำดับชั้นตามรัชกาลต่างๆ ดังนี้

รัชกาลที่ ๔ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๑ (ม.ป.ร.๑)

: ชั้นที่ ๒ (ม.ป.ร.๒)

: ชั้นที่ ๓ (ม.ป.ร.๓)

: ชั้นที่๔ (ม.ป.ร.๔)

: ชั้นที่ ๕ (ม.ป.ร.๕)

 

รัชกาลที่ ๕ เหรียญรัตนวราภรณ์ ชั้นที่ ๑ (จ.ป.ร.๑)

: ชั้นที่๒ (จ.ป.ร.๒)

: ชั้นที่๓ (จ.ป.ร.๓)

: ชั้นที่๔ (จ.ป.ร.๔)

: ชั้นที่ ๕ (จ.ป.ร.๕)

 

รัชกาลที่ ๖ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่๑ (ว.ป.ร.๑)

: ชั้นที่๒ (ว.ป.ร.๒)

: ชั้นที่๓ (ว.ป.ร.๓)

: ชั้นที่๔ (ว.ป.ร.๔)

: ชั้นที่๕ (ว.ป.ร.๕)

เหรียญรัชกาลที่ ๗ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ (ป.ป.ร.๑)

: ชั้นที่๒ (ป.ป.ร.๒)

: ชั้นที่๓ (ป.ป.ร.๓)

: ชั้นที่๔ (ป.ป.ร.๕)

: ชั้นที่๕ (ป.ป.ร.๕)

 

รัชกาลที่๘ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่๑ (อ.ป.ร.๑)

: ชั้นที่๒ (อ.ป.ร.๒)

: ชั้นที่๓ (อ.ป.ร.๓)

: ชั้นที่๔ (อ.ป.ร.๔)

: ชั้นที่๕ (อ.ป.ร.๕)

รัชกาลที่ ๙ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่๑ (ภ.ป.ร.๑)

: ชั้นที่๒ (ภ.ป.ร.๒)

: ชั้นที่ ๓ (ภ.ป.ร.๓)

: ชั้นที่๔ (ภ.ป.ร.๔)

: ชั้นที่๕ (ภ.ป.ร.๕)

--- เหรียญราชรุจิ เป็นเหรียญสำหรับพระราชทานแก่ผู้มีคามรูชอบในพระองค์ รอง จากเหรียญรัตนาภรณ์ เหรียญราชรุจิ มี ๒ ชนิด คือ

เหรียญกะไหล่ทอง (ร.จ.ท.)

เหรียญเงิน (ร.จ.ง.)

เหรียญทั้ง ๒ ชนิดนี้ จะเติมเลขรัขกาลต่อท้าน เช่น เหรียญราชรุจิในรัชกาลที่๕ จะใช้อักษรย่อว่า ร.จ.ท. (๕)

---- เหรียญที่ระลึก

เหรียญสตพรรษมาลา (ส.ม.)

เหรียญรัชฎาภิเษกมาลา (ร.ศ)

เหรียญประพาสมาลา (ร.ป.ม.)

เหรียญราชินี (ส.ผ)

เหรียญทวีธาภิเษก (ท.ศ)

เหรียญรัชมงคล (ร.ร.ม.)

เหรียญรัชมังคลาภิเษก (ร.ม.ส.)

เหรียญบรมราชาภิเษก (รัชกาลที่๖) (ร.ร.ศ.(๖))

เหรียญบรมราชาภิเษก (รัชกาลที่๗) (ร.ร.ศ.(๗))

เหรียญบรมราชาภิเษก (รัชกาลที่๘) (ร.ร.ศ.(๘))

เหรียญชัย (ร.ช.)

เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕O ปี (ร.ฉ.พ.)

ด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญตรามีเกียรติต่างกัน หากจะนำมาเรียบเรียงตามเกียรติตั้งแต่ลำดับสูงลงมาต่ำตามที่กำหนดไว้ จะสามารถเรียงลำดับได้ต่อไปนี้

ราชมิตราภรณ์ (ร.ม.พ.)

มหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.)

นพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร)

ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ (ป.จ.ว.)

รัตนวราภรณ์ (ร.ว)

ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.)

รามาธิบดี ชั้นที่๑ (เสนางคบดี) (ส.ร.)

มหาปรามาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช)

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ประถมาภรณ์มงกุฎ (ป.ม.)

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)

รามาธิบดี ชั้นที่๒ (มหาโยธิน) (ม.ร.)

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ)

รามาธิบดี ชั้นที่๓ (โยธิน) (ย.ร.)

วัลลภาภรณ์ (ว.ภ.)

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว)

รามาธิบดี ชั้นที่๔ (อัศวิน) (อ.ร.)

 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.)

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

จัตุถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.)

ตติยานุจุลจอมเกล้า (ต.อ.จ.)

นาย ฑีพัตรยศ สุดลาภา (ข้อมูล) teapatyost341455@hotmail.com

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ผู้ตั้งกระทู้ ฑีพัตรยศ สุดลาภา :: วันที่ลงประกาศ 2008-03-27 21:09:56


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1692640)
พอจะมีรูปของเครื่องราชฯแบบต่างๆไหม ขอหน่อย(แบบที่หายากๆ)
ผู้แสดงความคิดเห็น amnuay.to วันที่ตอบ 2008-05-17 09:35:31


ความคิดเห็นที่ 2 (1805437)
ผมมีเหรียญหนึ่ง ด้านหน้าเป็นรูปมงกฏในกรอบเหลี่ยมหยัก นื้อเงินกลม ด้านหลังเป็นอักษรย่อ จปร ตัวใหญ่ หูเชื่อม ขอความคิดเห็นด้วยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ศราวุธ ขุนทรงอักษร
ผู้แสดงความคิดเห็น ศราวุธ ขุนทรงอักษร (sarawudcruise-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-22 00:07:11[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.